Zwolnienie częściowe od kosztów sądowych

Pytanie:

Otrzymałam postanowienie sądu, które zwalnia mnie częściowo, a mianowicie ponad kwotę ...zł. wyłącznie w zakresie wpisu stosunkowego należnego od wniosku. Oddalono dalej idący wniosek zwolnieniowy. Co to oznacza? Czy po wydaniu postanowienia w sprawie, którą wnosiłam (sądowy dział spadku), będę musiała uiścić całą kwotę? W jakim czasie od wydania postanowienia? Czy mogę jeszcze coś z tym zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż na podstawie 112 kodeksu postępowania cywilnego strona, która została w całości zwolniona od kosztów sądowych, nie wnosi opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które wykłada za nią Skarb Państwa. Paragraf 2 tego artykułu stanowi sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych częściowo. Zasady częściowego zwalniania od kosztów sądowych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Wspomniane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1965 r. w sprawie częściowego zwalniania od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym stanowi z kolei, iż sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych częściowo, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część kosztów sądowych. Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż taka właśnie sytuacja miała miejsce w pani przypadku. Częściowe zwolnienie od kosztów sądowych może polegać na zwolnieniu od poniesienia bądź ułamkowej części kosztów sądowych, bądź określonej ich sumy, bądź też niektórych tylko opłat sądowych lub wydatków.

Zwolnienie o którym mowa w pytaniu oznacza, iż nie będzie musiała Pani wnosić wpisu w pełnej wysokości, a jedynie w wysokości do kwoty stanowiącej granicę, powyżej której została Pani zwolniona (przykładowo: jeżeli wpis został ustalony na kwotę 800 zł, a sąd zwolnił Panią ponad kwotę 500 zł, będzie musiała Pani wpłacić wpis w wysokości 500 zł, gdyż ponad tę kwotę została Pani zwolniona. W takiej zwolnienie częściowe wynosi 300 zł)

Czynności tych powinna Pani dokonać jeszcze przed wyznaczonym posiedzeniem, gdyż zgodnie z artykułem 16 powołanej ustawy sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym wypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem zwrotu pisma uiścił opłatę w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu zwraca pismo.

O kosztach, także o zwolnieniu od nich sąd rozstrzyga w postanowieniu. Jeżeli postanowienie zostało wydane przez sąd I instancji, na powyższe postanowienie służy zażalenie, ale tylko w części w której wniosek został oddalony. W przedmiotowej konkretnej sytuacji zażalenie przysługuje na postanowienie oddalającej wniosek o zwolnienie od kosztów do wysokości kwoty stanowiącej granicę wyznaczoną w postanowieniu sądu. Zażalenie wnosi się do sądu odwoławczego za pośrednictwem sądu I instancji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

fazi

4.1.2011 13:37:0

Re: Zwolnienie częściowe od kosztów sądowych

Art. 112 k.c. uchylony przez art. 126 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r. podobnie rozporządzenie

fazi

4.1.2011 13:35:22

Re: Zwolnienie częściowe od kosztów sądowych

Art. 112 k.c. uchylony przez art. 126 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r. podobnie rozporządzenie

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY