e-prawnik.pl Porady prawne

Jakie są warunki skorzystania ze zwolnienia od kosztów sądowych w postępowaniu rozwodowym?

Pytanie:

Jakie są warunki skorzystania ze zwolnienia od kosztów sądowych w postępowaniu rozwodowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 102). Zatem do wniosku o zwolnienie (który może być złożony jeszcze przed wniesieniem pozwu o orzeczenie rozwodu) należy dołączyć oświadczenie według ustalonego wzoru, który można znaleźć na stronach internetowych lub w informacjach w sądzie. Wskazujemy przy tym, że w przypadku wnoszenia o zwolnienie z kosztów jeszcze przed rozprawą należy w piśmie wskazać, że chce się złożyć pozew rozwodowy, podać przeciwko komu sprawa będzie się toczyć i przytoczyć okoliczności wskazujące na to, że spełnia się przesłanki zwolnienia z kosztów sądowych. Sąd przyznaje takie zwolnienie jedynie w wypadkach wyjątkowych, gdy strona jest uboga, nie ma żadnych oszczędności. Sądy często powołują się w postanowieniach odmownych na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1983r, sygn. I CZ 151/83, OSNCP 1984, nr 5 poz. 82, LexPolonica nr 325902: „Nosząc się z zamiarem wytoczenia powództwa, strona powinna się liczyć z kosztami z tym związanymi i gromadzić potrzebne środki z dochodów uzyskanych w dłuższym okresie. (…) Obciążenie strony kosztami sądowymi, których wysokość nie przewyższa jednomiesięcznych jej dochodów zbliżonych do przeciętnych zarobków pracowników zatrudnionych w gospodarce, z reguły nie oznacza - gdy strona nie ma innych osób na utrzymaniu - że nie jest ona w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny”. Z kolei w postanowieniu SN z dnia 24 września 1984r., sygn. II CZ 104/84, LexPolonica nr 321129 wskazano, że „Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi w istocie pomoc państwa dla osób, które ze względu na ich trudną sytuację materialną nie mogą uiścić kosztów bez wywołania uszczerbku w koniecznych kosztach utrzymania siebie i rodziny.

Ubiegający się o taką pomoc powinien więc w każdym wypadku zrobić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby oszczędności te okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY