Zwrot kosztów pogrzebu

Pytanie:

"Druga żona mojego śp. ojca pokryła koszty pogrzebu z jego oszczędności zgromadzonych na rachunku bankowym, załączając kopie rachunków do pisma procesowego podaje iż wypłacona kwota nie wchodzi w skład spadku po moim ojcu, z tego co się orientuję poniesione koszty pogrzebu zwraca ubezpieczyciel (dodam że ojciec w chwili śmierci był na rencie MSWiA), o ile to prawda to proszę o podanie wysokości zwracanych kosztów pogrzebu na dzień 31.05.2003r.oraz podstawy prawnej do ubiegania się aby ta kwota została wliczona w skład spadku po ojcu."

Odpowiedź prawnika: Zwrot kosztów pogrzebu

 Zabezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy służb podległych MSWiA reguluje ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji z dnia 1994.04.25. Jeżeli chodzi o stan prawny na dzień 31.05.03 ustawa w zakresie zasiłku pogrzebowego odsyła do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, gdyż zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu ubezpieczonego. Ustawa o Emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń społecznych zastąpiła wyżej wymienioną ustawę (o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników). Ilekroć mowa o ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin należy stosować przepisy ustawy o Emeryturach i rentach z FUS. Dlatego dalej jest mowa o tejże ustawie.

Powstanie uprawnienia do zwrotu zasiłku pogrzebowego wiąże się z chwilą śmierci osoby ubezpieczonej. Jak stanowiła w dniu 31.05.03 r. ustawa o Emeryturach i rentach z FUS w Art. 81. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Art. 78. 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu 3. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Kwota zasiłku pogrzebowego przysługuje nie w wysokości obowiązującej w dniu śmierci, ale w chwili wypłaty. Art. 80 ustawy stanowi. 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.
2. Kwotę, o której mowa w ust. 1, ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. 3. Kwotę zasiłku pogrzebowego ogłasza Prezes ZUS w formie komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego.
Obecnie wynosi 4 810,92 zł. 31.05.04 wynosiła 4 664,34 zł. , 01.06.03 wynosiła 4 457,36 zł.

Odpowiadając na dalszą część pytania należy powiedzieć, że koszty pogrzebu, o których tu mowa nie są długami spadkowymi. Rzeczywiście zazwyczaj są one długami spadkowymi, ale w tym przypadku ponieśli je spadkobiercy z ich majątku (majątku spadkowego) dlatego są zarazem wedle siebie dłużnikami i wierzycielami i w rezultacie dług wygasa. Koszty pogrzebu może jednak zwrócić zakład ubezpieczeń. Jeżeli chodzi o to czy ta kwota może być wliczona w skład spadku należy powiedzieć, że w myśl przepisów prawa spadkowego nie może ta kwota, wypłacona przez ubezpieczyciela, wejść w skład spadku, dlatego, że nie należała do praw i obowiązków zmarłego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika