Brak tajności głosowania a ważność uchwały spółki

Pytanie:

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest 4 wspólników, kapitał dzieli się na 100 równych udziałów w proporcji: A: 51, B: 30, C:10, D: 9 W myśl Art. 247par. 2 KSH Wybór zarządu powinien być dokonany w głosowaniu tajnym. Głoszone w doktrynie zasady głosowania tajnego mówią, że należy zapewnić aby w procesie głosowania ani poprzez analizę wyniku głosowania nie można byłoby ustalić sposobu głosowania danego wspólnika. W praktyce nie istnieją środki zapewniające tajność głosowania ponieważ po głosowaniu rozkład głosów wyraźnie pokazuje głosowanie każdego wspólnika. Czy w takim przypadku podjęta uchwała w głosowaniu tajnym jest ważna? Czy w przypadku praktycznie głosowania w sposób jawny uchwała np. powołująca zarząd jest nieważna z mocy prawa czy odpowiednia instytucja musi złożyć pozew o stwierdzenie nieważności uchwały? Czy w takim przypadku podjęta uchwała w głosowaniu tajnym jest ważna? Czy w przypadku praktycznie głosowania w sposób jawny uchwała np. powołująca zarząd jest nieważna z mocy prawa czy odpowiednia instytucja musi złożyć pozew o stwierdzenie nieważności uchwały?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Brak tajności głosowania a ważność uchwały spółki

Art 247 § 2 k.s.h. stanowi, iż tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników.

 

Przy czym zarówno doktryna, jak i orzecznictwo są zgodne, iż uchybienie tego wymogu nie czyni uchwałę nieważną z mocy prawa, ale uprawnia odpowiednie osoby i organy spółki wymienione w art. 250 k.s.h do wytoczenia przeciwko spółce powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały podjętej wbrew ustawowemu nakazowi zarządzenia tajnego głosowania z art. 247 § 2, jako sprzecznej z ustawą (art. 252 § 1 k.s.h. - por. też wyrok SN z dnia 20 maja 1988 r., II CR 119/88, OSNCP 1989, nr 5, poz. 86, wydany na tle art. 238 k.h., a także wyrok SN: z 26 maja 1999 r., III CKN 261/98, OSNC 2000, nr 1, poz. 7). Wskazać tutaj również warto wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2006 r. (I ACa 562/2006, LexPolonica nr 420723, Rzeczpospolita 2006/271 str. C3), w którym sąd stwierdził, iż niezgodny z prawem wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia wspólników nie dyskwalifikuje jego uchwał. Tym bardziej jeśli wyboru takiego nie zaskarżono do sądu.

 

Krzysztof Strzelczyk (w: Potrzeszcz Radosław, Siemiątkowski Tomasz, Naworski Jerzy Paweł, Strzelczyk Krzysztof - Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Warszawa 2001 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis) wskazuje, iż sprzeczność z ustawą lub umową spółki obejmuje nie tylko konfrontację merytorycznej zawartości uchwały (naruszenie prawa materialnego), ale odnosi się także do naruszeń na etapie podejmowania uchwały (naruszenie prawa formalnego). W związku z tym pozostaje do rozważenia, czy każde naruszenie prawa formalnego usprawiedliwia powództwo o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności. Na gruncie kodeksu handlowego, w którym uregulowano jedynie przypadki uchwał zaskarżalnych (art. 240, 413, 414), zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie przyjmowano, że uchybienia proceduralne stwierdzone przy podejmowaniu uchwały mogą być podstawą powództwa o jej unieważnienie, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na jej treść (por. J. Szwaja, w: Kodeks handlowy t. II, s. 817,

 

Zatem, przyjąć należy, iż jeśli przy podejmowaniu uchwały dopuszczono się naruszenia procedury określonej w ustawie nie każde uchybienie formalne wywołuje skutek w postaci nieważności samej uchwały ale, podobnie jak poprzednio, wystarczy, iż mogło ono mieć wpływ na jej treść.

Rozpatrzyć tutaj należy, czy zachowana została zasada tajności w przedstawionej sytuacji. Pomocne w tym względzie wydaje się stanowisko Z. J. Roszewski (w glosie do wyroku SN z dnia 26 maja 1999 r., Pr. Sp. 2000, nr 4, s. 40-44), który stwierdził, że nie spełnia swej funkcji przeprowadzenie tajnego głosowania przez wydanie kart do głosowania, ze wskazaną na nich dokładną liczbą głosów przypadającą wspólnikowi. Zdaniem Z. J. Roszewskiego należy przygotować zestaw kart, z których każda odpowiada jednemu głosowi albo też postuluje przeprowadzenie głosowania za pomocą karty elektronicznej. Natomiast Mateusz Rodzynkiewicz (w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III) ss. 1344) wskazuje, iż tajność głosowania jest zapewniona wówczas, gdy nikt poza oddającym głos (a nie tylko pozostali wspólnicy obecni na zgromadzeniu) nie jest w stanie stwierdzić przy wykorzystaniu reguł systemu głosowania, jaka była treść danego aktu głosowania. Nie jest więc zapewnione wymaganie tajności np. wtedy, gdy o tym, jak który wspólnik głosował, mogą się dowiedzieć członkowie komisji skrutacyjnej obliczającej wyniki głosowania, w szczególności dlatego, że nie rozdzielono pakietów udziałów poszczególnych wspólników na kartach do głosowania tajnego na pakiety obejmujące różne liczby udziałów i głosów, wystarczy więc porównać kartę do głosowania tajnego z liczbą udziałów (głosów) posiadanych przez określonego wspólnika, aby wiedzieć, że jest to głos danego wspólnika. Najpopularniejszym obecnie systemem zapewniającym tajność głosowania jest system głosowania elektronicznego, gdy stosowne oprogramowanie jest tak skonstruowane, iż system podaje tylko zbiorczy wynik końcowy i nikt, nawet administrator systemu, nie jest w stanie odtworzyć treści aktów głosowania. Należy zauważyć, że do zapewnienia tajności głosowania niezbędne jest także zapewnienie dyskrecji przy oddawaniu głosów.

 

Reasumując powyższe rozważania wskazać należy następujące. Uchybienie tajności głosowania nie powoduje nieważność uchwały z mocy samego prawa, ale wymagane będzie wytoczenie przeciwko spółce powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały podjętej wbrew ustawowemu nakazowi zarządzenia tajnego głosowania. Przesądzenie, czy w niniejszej sprawie doszło do naruszenia tajności głosowania jest niezwykle trudne i w zasadzie na gruncie analizy teoretycznej nie do rozstrzygnięcia. Z jednej strony brak zapewnienia tajności głosowania w sposób jak najpełniejszy zdaje się uzasadniać powództwo. Z drugiej jednak strony, wydaje się, iż w przypadku, gdyby faktycznie nie było możliwe przeprowadzenie takiego głosowania, iż zachowana będzie pełna tajność procedury głosowania, wówczas powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały będzie oddalone. Tak jak jednak wspominaliśmy powyżej, rozstrzygnięcie w tym przedmiocie pozostaje sądowi orzekającemu, po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Uchwała SN z 30.1.2015 r. (III CZP 34/14) - Co z kwestią dopuszczalności ustanowienia prokury niewłaściwej

Uchwała SN z 30.1.2015 r. (III CZP 34/14) - Co z kwestią dopuszczalności ustanowienia prokury niewłaściwej

Opisywana Uchwała została wydana w wyniku rozpoznania zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Pierwszego Prezesa SN na podstawie art. 60 § 1 ustawy z 23.11.2002 o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 499 ze zm.). Zagadnienie to brzmiało następująco: „Czy możliwy jest wpis (...)

Rabat a odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC

Rabat a odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC

Warto przeczytać ten artykuł, aby zapoznać się z tezami komentarza i analizy Rzecznika Finansowego dotyczącego problematyki stosowania rabatów i ulg przez ubezpieczycieli w toku likwidacji szkody w świetle uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 119/22). Uchwała Sądu Najwyższego (...)

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Spółdzielnia jako osoba prawna prowadzi swoją działalność za pomocą organów, takich jak: walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd spółdzielni. Źródłem działań przez nie przedsiębranych są przede wszystkim uchwały, które wytyczają kierunki działania spółdzielni. Czasami jednak (...)

W jakich sprawach przeprowadza się ogólnokrajowe referendum?

W jakich sprawach przeprowadza się ogólnokrajowe referendum?

Ustawa o referendum ogólnokrajowym reguluje tryb przeprowadzania referendum: w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, w sprawie ratyfikacji referendum, ustawa, głosowanie,rada gminy,Sejm,obywatel,uchwała

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

  Kto jest uprawniony do sprawowania nadzoru w spółce z o.o.? Zasadą jest, że prawo kontroli działań zarządu służy każdemu ze wspólników. Osobista kontrola wspólników charakterystyczna jest dla spółek osobowych a jej obecność w spółce (...)

Dopłaty w spółce z o.o.

Dopłaty w spółce z o.o.

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość ustanowienia w umowie spółki z o.o. obowiązku wspólników do wniesienia dopłat do spółki. W doktrynie podkreśla się, że jest to element osobowy spółki kapitał dopłaty, spółka z o.o., obowiązek, kapitał, (...)

Zmiana statutu spółki akcyjnej

Zmiana statutu spółki akcyjnej

Kiedy można dokonać zmiany statutu?Zmiana statutu następuje na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W celu zmiany statutu w zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść proponowanych zmian. Jeżeli zamierzone zmiany (...)

Jak podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej? - Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

Jak podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej? - Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego może polegać na zmianie statutu spółki i emisji nowych akcji lub podwyższeniu wartości nominalnej dotychczasowych akcji.Jakie są główne etapy podwyższania kapitału zakładowego?Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane (...)

Squeeze out-czyli wykupienie akcji drobnych akcjonariuszy

Squeeze out-czyli wykupienie akcji drobnych akcjonariuszy

Kiedy wykluczenie drobnych akcjonariuszy jest dopuszczalne?Z uwagi na fakt, iż wykluczenie akcjonariusza stanowi zawsze ingerencję w jego prawa majątkowe, kodeks spółek handlowych uzależnia możliwość jego dokonania o spółka, handlowe, uchwała, podjęcie, akcjonariusz, mniejszościowy, (...)

Opinia organu samorządu aptekarskiego przy udzielaniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Opinia organu samorządu aptekarskiego przy udzielaniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Kto wydaje opinię w sprawie udzielania zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych? Wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zastrzeżone zostało do kompetencji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Zezwolenia nie wydaje się, jeśli wnioskodawca nie daje rękojmi należytego (...)

Uchwała SN z 30.1.2015 r. (III CZP 34/14) - Co z kwestią dopuszczalności ustanowienia prokury niewłaściwej

Uchwała SN z 30.1.2015 r. (III CZP 34/14) - Co z kwestią dopuszczalności ustanowienia prokury niewłaściwej

Opisywana Uchwała została wydana w wyniku rozpoznania zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Pierwszego Prezesa SN na podstawie art. 60 § 1 ustawy z 23.11.2002 o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 499 ze zm.). Zagadnienie to brzmiało następująco: „Czy możliwy jest wpis (...)

Rabat a odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC

Rabat a odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC

Warto przeczytać ten artykuł, aby zapoznać się z tezami komentarza i analizy Rzecznika Finansowego dotyczącego problematyki stosowania rabatów i ulg przez ubezpieczycieli w toku likwidacji szkody w świetle uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 119/22). Uchwała Sądu Najwyższego (...)

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Spółdzielnia jako osoba prawna prowadzi swoją działalność za pomocą organów, takich jak: walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd spółdzielni. Źródłem działań przez nie przedsiębranych są przede wszystkim uchwały, które wytyczają kierunki działania spółdzielni. Czasami jednak (...)

W jakich sprawach przeprowadza się ogólnokrajowe referendum?

W jakich sprawach przeprowadza się ogólnokrajowe referendum?

Ustawa o referendum ogólnokrajowym reguluje tryb przeprowadzania referendum: w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, w sprawie ratyfikacji referendum, ustawa, głosowanie,rada gminy,Sejm,obywatel,uchwała

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

  Kto jest uprawniony do sprawowania nadzoru w spółce z o.o.? Zasadą jest, że prawo kontroli działań zarządu służy każdemu ze wspólników. Osobista kontrola wspólników charakterystyczna jest dla spółek osobowych a jej obecność w spółce (...)

Dopłaty w spółce z o.o.

Dopłaty w spółce z o.o.

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość ustanowienia w umowie spółki z o.o. obowiązku wspólników do wniesienia dopłat do spółki. W doktrynie podkreśla się, że jest to element osobowy spółki kapitał dopłaty, spółka z o.o., obowiązek, kapitał, (...)

Zmiana statutu spółki akcyjnej

Zmiana statutu spółki akcyjnej

Kiedy można dokonać zmiany statutu?Zmiana statutu następuje na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W celu zmiany statutu w zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść proponowanych zmian. Jeżeli zamierzone zmiany (...)

Jak podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej? - Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

Jak podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej? - Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego może polegać na zmianie statutu spółki i emisji nowych akcji lub podwyższeniu wartości nominalnej dotychczasowych akcji.Jakie są główne etapy podwyższania kapitału zakładowego?Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane (...)

Squeeze out-czyli wykupienie akcji drobnych akcjonariuszy

Squeeze out-czyli wykupienie akcji drobnych akcjonariuszy

Kiedy wykluczenie drobnych akcjonariuszy jest dopuszczalne?Z uwagi na fakt, iż wykluczenie akcjonariusza stanowi zawsze ingerencję w jego prawa majątkowe, kodeks spółek handlowych uzależnia możliwość jego dokonania o spółka, handlowe, uchwała, podjęcie, akcjonariusz, mniejszościowy, (...)

Opinia organu samorządu aptekarskiego przy udzielaniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Opinia organu samorządu aptekarskiego przy udzielaniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Kto wydaje opinię w sprawie udzielania zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych? Wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zastrzeżone zostało do kompetencji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Zezwolenia nie wydaje się, jeśli wnioskodawca nie daje rękojmi należytego (...)

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

  Kodeks spółek handlowych przewiduje pewne odrębności w procedurze przekształcenia w poszczególnych rodzajach przekształceń. W przypadku przekształcenia spółki osobowej w kapitałową przewidziane zostały dodatkowe wymogi jakie winny być spełnione dla prawidłowego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprawa osobowa a głosowanie jawne

Sprawa osobowa a głosowanie jawne

Sytuacja dotyczy spraw osobowych - wyznaczenie pensji - jej podwyższenie lub obniżenie dla jednego z członków z zarządu, który jest jednocześnie jednym z wspólników. Jakie głosowanie powinno (...)

Tajne głosowanie w sprawach osobowych

Tajne głosowanie w sprawach osobowych

Czy przewodniczący zgromadzenia wspólników musi być wybierany w głosowaniu tajnym? Jeśli tak jaka jest prawna możliwość wyboru w głosowaniu jawnym? Co do zasady uchwały podejmowane są na (...)

Ważność uchwały o odwołaniu zarządu

Ważność uchwały o odwołaniu zarządu

W czerwcu br. podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki XYZ sp. z o.o. wspólnicy odwołali jednoosobowy zarząd spółki w głosowaniu jawnym, a następnie dzień później na Nadzwyczajnym (...)

Ważność uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Ważność uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Niedawno stałem się członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej (wspólnota duża, sposób zarządu - ustawowy). Otrzymałem do wglądu dokumenty uchwały wspólnoty wraz z podpisami z głosowań (na (...)

Zaskarżenie uchwały WZA spółki akcyjnej

Zaskarżenie uchwały WZA spółki akcyjnej

W spółce akcyjnej, prawidłowo zostało zwołane WNZA (ogłoszono to w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz z protokołem zgromadzenia i tekstem proponowanych uchwał). W zgromadzeniu uczestniczyli (...)

FORUM PRAWNE

Uchwała

Uchwała Głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów rozpoczęło się w dniu 13 listopada, a uchwała ma obowiązywać od 1 listopada, Czy tak może być?

Uchwała

Uchwała witam Chciałem się zapytać czy jest możliwa taka sytuacja, rada miasta podjęła uchwałę o likwidacji szkoły, czy mieszkańcy mają jakiś wpływ aby decyzja została zmieniona? z góry (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

alimenty - jak się pozbyć komornika

alimenty - jak się pozbyć komornika Płace zasądząne mi alimenty dla syna w wysokości 200 zł miesiecznie i przez trzy lata nie zapłaciłem 3 raty (trzech miesięcy) i w dniu wczorajszym dostałem (...)

Służebność

Służebność Witam! Mam takie pytanie otóż 1,20 cm domu sąsiadów stoi w mojej działce gdyż kiedyś tak pozwolił mój dziadek gdyż sąsiedzi są bliską rodziną.Było to tylko uzgodnione ustnie (...)

Uchwała

Uchwała Głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów rozpoczęło się w dniu 13 listopada, a uchwała ma obowiązywać od 1 listopada, Czy tak może być?

Uchwała

Uchwała witam Chciałem się zapytać czy jest możliwa taka sytuacja, rada miasta podjęła uchwałę o likwidacji szkoły, czy mieszkańcy mają jakiś wpływ aby decyzja została zmieniona? z góry (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

alimenty - jak się pozbyć komornika

alimenty - jak się pozbyć komornika Płace zasądząne mi alimenty dla syna w wysokości 200 zł miesiecznie i przez trzy lata nie zapłaciłem 3 raty (trzech miesięcy) i w dniu wczorajszym dostałem (...)

Służebność

Służebność Witam! Mam takie pytanie otóż 1,20 cm domu sąsiadów stoi w mojej działce gdyż kiedyś tak pozwolił mój dziadek gdyż sąsiedzi są bliską rodziną.Było to tylko uzgodnione ustnie (...)

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA Witam. Otóż mam kurioalną sprawę w sądzie zresztą nie pierwszą ale ta już przewyższa wszsytko. Głupota sądu łagodnie ujmując (...)

Porady prawne