Członek zarządu kierownikiem zakładu

Pytanie:

Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o. uchwałą wspólników upoważniło Zarząd spółki do powołania kierownika zakładu i ustalenia jego wynagrodzenia. Czy Zarząd miał prawo powołać na kierownika zakładu jednego z członków zarządu? Statut Zakładu zobowiązuje Zarząd spółki do nawiązania stosunku pracy z powołanym kierownikiem. Aktualnie nie ma stosunku pracy między spółką a członkiem Zarządu powołanym na kierownika. W jaki sposób można zmienić powyższą uchwałę Zgromadzenia Wspólników? Zgromadzenie Wspólników powołało pełnomocnika do podpisania umów z członkami zarządu.

Masz inne pytanie do prawnika?

22.2.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Członek zarządu kierownikiem zakładu

Stosunek pracy może zostać nawiązany nie tylko w drodze umowy o pracę, ale też między innymi na podstawie powołania. Stosunek pracy na podstawie powołania jest nawiązywany przez podmioty wskazane w przepisach i wobec zamkniętej kategorii pracowników. Przykładem może być nawiązanie przez przedsiębiorstwo państwowe stosunku pracy na odstawie powołania z dyrektorem, jego zastępcą i głównym księgowym w takim przedsiębiorstwie.

Porady prawne

W przedstawionej sytuacji powołanie ma jednak inne znaczenie. Nie jest podstawą nawiązania stosunku pracy, lecz powołaniem na określone stanowisko czy funkcję. Z osobą tak powołaną może dopiero zostać podpisana umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. W świetle powyższego Zarząd ma prawo powołać na stanowisko kierownika zakładu jednego z członków zarządu. Postanowienia statutu mówiące o tym, że stosunek pracy nawiązuje przez podpisanie umowy o pracę z tak wybranym kierownikiem Zarząd muszą zostać w tym przypadku i zostały zmodyfikowane. Zgodnie bowiem z bezwzględnie obowiązującym przepisem kodeksu spółek handlowych w umowie i w ewentualnej sprawie przed sądem między spółką a członkiem zarządu, spółkę musi reprezentować Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwała Zgromadzenia Wspólników. W przedstawionej sytuacji wybór padł na drugi sposób reprezentacji w związku z podpisaniem umowy o pracę z członkiem zarządu powołanym na stanowisko kierownika zakładu przez pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa określa zakres swobody pełnomocnika w ustaleniu warunków umowy, w tym wynagrodzenia. Jeżeli umocowanie nie odnosi się do elementów umowy, naszym zdaniem pełnomocnik ma prawo sam określić wynagrodzenie. Nie znajdzie tu zastosowania uchwała Zgromadzenia Wspólników upoważniająca Zarząd do ustalenia wynagrodzenia dla kierownika zakładu, gdyż należałoby to uznać za obejście przepisów nakazujących reprezentację spółki przez Radę Nadzorczą lub pełnomocnika.

Uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników przysługuje:

  1. zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym ich członkom,

  2. wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,

  3. wspólnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu wspólników,

  4. wspólnikowi, który nie był obecny na zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad,

  5. w przypadku pisemnego głosowania, wspólnikowi, którego pominięto przy głosowaniu lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne albo też który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale w terminie dwóch tygodni zgłosił sprzeciw.

Powództwo o uchylenie uchwały wspólników należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

Jeżeli uchwała jest sprzeczna z prawem, wyżej wymienione osoby mają prawo wnieść przeciwko spółce powództwo o stwierdzenie nieważności tej uchwały w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż z upływem trzech lat od dnia powzięcia uchwały. Jednak nawet mimo upływu terminów można podnieść zarzut nieważności uchwały.

W opisywanym przypadku uchwała upoważniająca Zarząd do powołania kierownika zakładu i ustalenia jego wynagrodzenia nie jest sprzeczna z prawem, gdyż nie oznacza automatycznie uprawnienia do ustalenia wynagrodzenia w zaistniałej sytuacji, gdy na kierownika powołano członka zarządu. Tym bardziej, że kolejna uchwała wspólników ustanowiła pełnomocnika. Zarząd ma natomiast prawo powołać na to stanowisko każdą osobę, także członka zarządu. Ograniczenia wobec Zarządu następują dopiero w razie podpisania z taką osoba umowy (co zostało już omówione powyżej).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 (...)

Pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki

Pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki

Na członka zarządu spółki, prócz obowiązków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, nałożone są liczne obowiązki wynikające z ustaw szczególnych. Poniżej przedstawiono główne, pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki. Obowiązki (...)

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem spółki? - opinia prawna

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem spółki? - opinia prawna

Stan faktycznyPonad miesiąc temu zawarliśmy umowę z osobą, która podała się za członka zarządu i pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W umowie wskazana jest druga strona umowy (spółka z o.o.) jako reprezentowana przez Pana X, jest ona podpisana przez (...)

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

  Kiedy powołuje się radę nadzorczą? W przypadku spółki akcyjnej powołanie rady nadzorczej jest zawsze obligatoryjne. Co więcej, spółka taka nie może zostać zarejestrowana bez powołanego organu kontrolnego. Rada musi istnieć także przez cały okres istnienia spółki. (...)

Kto rządzi Twoją spółdzielnią i jakie uprawnienia przysługują tym organom

Kto rządzi Twoją spółdzielnią i jakie uprawnienia przysługują tym organom

Każda spółdzielnia bez względu na to czy to będzie spółdzielnia mieszkaniowa, czy spółdzielnia pracy, czy też spółdzielnia produkcji rolnej musi posiadać odpowiednie organy, przez które będzie prowadzić swoją działalność. Spółdzielnia bowiem, (...)

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

  Kto jest uprawniony do sprawowania nadzoru w spółce z o.o.? Zasadą jest, że prawo kontroli działań zarządu służy każdemu ze wspólników. Osobista kontrola wspólników charakterystyczna jest dla spółek osobowych a jej obecność w spółce (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na członku spółdzielni, któremu przysługuje odrębna własność lokalu?

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na członku spółdzielni, któremu przysługuje odrębna własność lokalu?

Celem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków oraz ich rodzin przez budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków praw do lokali. Prawa, które spółdzielnia najczęściej ustanawia na rzecz (...)

Moc wiążąca układu zbiorowego pracy - opinia prawna

Moc wiążąca układu zbiorowego pracy - opinia prawna

Stan faktyczny Prezes Zarządu Spółki, będący wieloletnim jej pracownikiem (na różnych stanowiskach) wystąpił o wypłacenie nagrody jubileuszowej po 35 latach pracy na mocy układu zbiorowego pracy. Układ zbiorowy niejasno określa jak traktować w nim zarząd. Czy prezesowi należy się wypłata (...)

Akta stanu cywilnego - czyli jak rejestruje się urodzenia, małżeństwa i zgony?

Akta stanu cywilnego - czyli jak rejestruje się urodzenia, małżeństwa i zgony?

  Czym są akta stanu cywilnego? Akt stanu cywilnego jest to wpis o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego wraz z treścią późniejszych wpisów wpływających na treść lub ważność tego aktu. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS także dla komorników sądowych

Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS także dla komorników sądowych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchamia nową usługę w ramach Elektronicznego Urzędu Podawczego. Dedykowana jest komornikom sądowym, którzy za pośrednictwem specjalnego wniosku mogą wystąpić przez Internet o udostępnianie danych ze zbiorów ubezpieczeniowych ZUS. W związku (...)

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

      Kiedy w spółce komandytowo-akcyjnej można powołać radę nadzorczą? Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową. W spółkach tych zasadą jest sprawowanie kontroli przez samych wspólników. Jednakże charakter prawny tego typu spółki (...)

Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2007 rok

Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2007 rok

Duża nowelizacja Ordynacji podatkowej wejdzie w życie 1 stycznia 2007 r., oprócz zmian zasad wydawania wiążących interpretacji prawa podatkowego - które zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2007 roku. Poniżej wskażemy ważniejsze z wprowadzanych zmian. Jakie będą nowe zasady wydawania pisemnych (...)

Kolejne ISO dla ZUS

Kolejne ISO dla ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymał dwa certyfikaty jakości. Przyznano je za spełnienie wymagań norm ISO w zakresie zarządzania procesem wdrożenia i rozwoju Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS z zachowaniem zasad bezpieczeństwa informacji. To kolejne wyróżnienie dla Departamentu (...)

Koniec sporu Comarch - ZUS

Koniec sporu Comarch - ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł z konsorcjum Comarch sądowną ugodę. Oznacza to definitywne zakończenie sporu dotyczącego częściowego rozwiązania umowy na utrzymanie kompleksowego systemu informatycznego (KSI) ZUS. Porozumienie możliwe dzięki zaangażowaniu stron W piątek 8 listopada (...)

Wypłaty świadczeń z ZUS nie są zagrożone

Wypłaty świadczeń z ZUS nie są zagrożone

Nie ma najmniejszych podstaw do niepokoju o finansowanie wypłaty emerytur i rent dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - zapewnia Maria Szczur, członek zarządu ZUS ds. ekonomiczno-finansowych. To odpowiedź Zakładu na dzisiejszą publikację Gazety Prawnej, która sugeruje, że na wypłatę (...)

Legitymacje ubezpieczeniowe

Legitymacje ubezpieczeniowe "stają się przeszłością"

Od przyszłego roku ZUS nie będzie wydawał papierowych legitymacji ubezpieczeniowych. Prawo do leczenia poświadczą inne dokumenty. Wraz z końcem tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończy wydawanie i potwierdzanie papierowych legitymacji ubezpieczeniowych. Od 1 stycznia 2010 roku (...)

ZUS tnie koszty własne

ZUS tnie koszty własne

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych oszczędza na kosztach własnych. W 2009 roku będzie mógł przeznaczyć na swoją działalność o 455 milionów złotych mniej, niż to pierwotnie planował. Instytucja obetnie m.in. część wydatków inwestycyjnych i rzeczowych. Środki (...)

Rewolucja w obsłudze klientów ZUS

Rewolucja w obsłudze klientów ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął budowę Platformy Usług Elektronicznych, która ułatwi klientom ZUS korzystanie z jego usług. W skład platformy wchodzić będzie nowy portal internetowy oraz Centrum Informacji Telefonicznej, a także zintegrowany system zarządzania czasem oczekiwania (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprawozdania finansowe Spółki Akcyjnej

Sprawozdania finansowe Spółki Akcyjnej

Spółka Akcyjna ma rok finansowy kończący się 31 grudnia każdego roku. W roku 2011 Spółka Akcyjna została postawiona w stan likwidacji. Spółka Akcyjna przed otwarciem likwidacji, które to otwarcie nastąpiło w ciągu 2011 roku, nie sporządziła sprawozdania finansowego za rok zakończony (...)

Objęcie stanowiska w zarządzie spółki zależnej

Objęcie stanowiska w zarządzie spółki zależnej

Czy członek zarządu spółki akcyjnej może być członkiem rady nadzorczej spółki z o.o. zależnej? Zgodnie z Art. 387 Kodeksu Spółek handlowych członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie (...)

Głosowanie na samego siebie w spółce z o.o.

Głosowanie na samego siebie w spółce z o.o.

Prezes sp. z o.o., w której jest jednocześnie udziałowcem chce zostać kierownikiem zakładu powołanego przez spółkę z o.o. Kierownika ma powołać Walne Zgromadzenie Wspólników. Czy Prezes na Walnym Zgromadzeniu Wspólników może głosować na siebie? W przedstawionej sytuacji wspólnik (...)

Zakaz udziału w Radzie Nadzorczej

Zakaz udziału w Radzie Nadzorczej

Jaka jest odpowiedzialność członków RN, a przede wszystkim prezesa Rady Nadzorczej? Spółka Akcyjna istnieje od 1998r do dzisiaj. Prezes Rady Nadzorczej jest ciągle ten sam (jednocześnie akcjonariusz 1/3 - równe części akcji), nie zwołał na przełomie 5 lat ani jednego posiedzenia Rady Nadzorczej. (...)

Wygaśnięcie mandatu a umowa o pracę

Wygaśnięcie mandatu a umowa o pracę

W wyniku przejęcia spółki z o.o. wygasły mandaty członkom zarządu spółki przejętej z dniem przejęcia. Członkowie zarządu spółki przejętej zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w związku z powołaniem do pełnienia funkcji w zarządzie spółki z o.o. na czas (...)

Główna księgowa członkiem zarządu

Główna księgowa członkiem zarządu

Pracuję w spółce z o.o. jako główna księgowa. Prezes zaproponował mi funkcję członka zarządu. Czy mogę być jednocześnie główną księgową i członkiem zarządu w tej samej firmie? Ustawa kodeks spółek handlowych nie zawiera ograniczeń w zakresie sprawowania funkcji członka zarządu (...)

Mandat z Państwowej Inspekcji Pracy

Mandat z Państwowej Inspekcji Pracy

W firmie została przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy. Firmę reprezentuje Zarząd: Prezes oraz Członek Zarządu. Kto może zostać ukarany mandatem w przypadku stwierdzenia przez kontrolera nieprawidłowości? Zgodnie z kodeksem wykroczeń, odpowiedzialności za wykroczenie podlega (...)

Nieprawidłowe sprawozdanie finansowe

Nieprawidłowe sprawozdanie finansowe

W księgach spółki z o.o. nie były umieszczane wszystkie przychody spółki. Z tak zaniżonymi przychodami zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, które zarząd podpisał. Jaka grozi za to odpowiedzialność karna? Czy jest to poświadczenie nieprawdy z art. 271 k.k. ? Zgodnie z art. 587 § (...)

Wypowiedzenie warunków a zgoda związku

Wypowiedzenie warunków a zgoda związku

Pracodawca chce przenieść na inne stanowisko (na tych samych warunkach finansowych) kierownika przychodni specjalistycznych. Kierownik jest przewodniczącym koła Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w szpitalu, w którym pracuje w związku z tym trzeba zasięgnąć opinii związków zawodowych. (...)

Członkostwo w radzie nadzorczej spółki komunalnej

Członkostwo w radzie nadzorczej spółki komunalnej

X Sp. z o.o. powstało w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego pn. Y. Celem powołania Spółki była realizacja zadań Gminy w zakresie gospodarki Komunalnej. Jedynym 100 % udziałowcem jest Gmina L. Walne Zgromadzenie Wspólników - jednoosobowe (Burmistrz). Zarząd Spółki -jednoosobowy - (...)

Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym PKZP. My jako Związek Zawodowy chcieliśmy założyć PKZP przy związkach. Co należy zrobić, aby taką kasę założyć? Czy podlega to jakiejś rejestracji? Jakie przepisy normują tą kwestę? Czy my jako Związek Zawodowy możemy założyć taką Kasę? Czy (...)

Spółka z o.o. jako komplementariusz

Spółka z o.o. jako komplementariusz

Czy jeżeli firma sp. komandytowej zawiera nazwę sp. z o.o. , np.: "x sp. z o.o. i wspólnicy spółka komandytowa" to pan X może odpowiadać jako komplementariusz, czy też będzie odpowiadała sp. z o.o., a pan X tylko jako wspólnik tej spółki wg przepisów dotyczących odpowiedzialności wspólników (...)

Reprezentowanie spółki z o.o. w organizacji

Reprezentowanie spółki z o.o. w organizacji

Została powołana spółka z o.o. w organizacji aktem założycielskim (jest jeden wspólnik). W jaki sposób spółka z o.o. w organizacji (czy też jej jedyny wspólnik) może upoważnić osobę fizyczną do reprezentowania w/w spółki z o.o. w organizacji, łącznie z możliwością złożenia dokumentów (...)

Procedura zmiany nazwy spółki z o.o.

Procedura zmiany nazwy spółki z o.o.

AAA Spółka z o.o. od dnia założenia prowadziła działalność produkcyjno-handlową. W 2006 roku wydzielona została do nowego podmiotu gospodarczego działalność handlowo-marketingowa. Spółka AAA stała się tym samym przedsiębiorstwem wyłącznie produkcyjnym. Dotychczas AAA Spółka z o.o. (...)

Działalność konkurencyjna udziałowca

Działalność konkurencyjna udziałowca

Jestem udziałowcem i członkiem zarządu (wiceprezesem) w spółce z o.o., moje udziały wynoszą 50%. Drugi udziałowiec to spółka z o.o., której prezes też jest członkiem zarządu (prezesem); spółka ma pozostałe 50% udziałów. Drugi udziałowiec (tj. spółka) zdecydował się prowadzić (...)

Spółka z o.o. jako komplementariusz

Spółka z o.o. jako komplementariusz

Czy jeżeli firma sp. komandytowej zawiera nazwę sp. z o.o. , np.: "x sp. z o.o. i wspólnicy spółka komandytowa" to pan X może odpowiadać jako komplementariusz, czy też będzie odpowiadała sp. z o.o., a pan X tylko jako wspólnik tej spółki wg przepisów dotyczących odpowiedzialności wspólników (...)

Reprezentowanie spółki z o.o. w organizacji

Reprezentowanie spółki z o.o. w organizacji

Została powołana spółka z o.o. w organizacji aktem założycielskim (jest jeden wspólnik). W jaki sposób spółka z o.o. w organizacji (czy też jej jedyny wspólnik) może upoważnić osobę fizyczną do reprezentowania w/w spółki z o.o. w organizacji, łącznie z możliwością złożenia dokumentów (...)

Procedura zmiany nazwy spółki z o.o.

Procedura zmiany nazwy spółki z o.o.

AAA Spółka z o.o. od dnia założenia prowadziła działalność produkcyjno-handlową. W 2006 roku wydzielona została do nowego podmiotu gospodarczego działalność handlowo-marketingowa. Spółka AAA stała się tym samym przedsiębiorstwem wyłącznie produkcyjnym. Dotychczas AAA Spółka z o.o. (...)

Działalność konkurencyjna udziałowca

Działalność konkurencyjna udziałowca

Jestem udziałowcem i członkiem zarządu (wiceprezesem) w spółce z o.o., moje udziały wynoszą 50%. Drugi udziałowiec to spółka z o.o., której prezes też jest członkiem zarządu (prezesem); spółka ma pozostałe 50% udziałów. Drugi udziałowiec (tj. spółka) zdecydował się prowadzić (...)

Klauzula wykonalności przeciwko spółce z o.o.

Klauzula wykonalności przeciwko spółce z o.o.

Czy wnosząc do sądu wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności w sprawie, w której pozwanym była spółka z o.o., należy wniesc jeden wniosek, czy osobno w stosunku do każdego wspólnika? Czy jest jakiś określony termin, w którym sąd powinien wydać klauzulę? Podmiotami stosunków cywilnoprawnych (...)

Data rozpoczęcia działalności firmy

Data rozpoczęcia działalności firmy

Jaką datę należy uznać za datę rozpoczęcia działalności firmy? Chodzi mi przede wszystkim o: stowarzyszenie, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i o działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.   Stowarzyszenie, spółka z o.o. rozpoczynają działalność (...)

Egzekucja przeciwko wspólnikowi spółki z o.o.

Egzekucja przeciwko wspólnikowi spółki z o.o.

Dysponuję tytułem wykonawczym wystawionym przeciwko dłużnikowi - osobie fizycznej. Dowiedziałem się jednak, że toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce z o.o., w której jest on jednym ze wspólników. Trwa egzekucja do nieruchomości tej spółki. Czy mogę więc przyłączyć (...)

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Prowadzimy od 10 lat spółkę cywilną 2-osobową. Aktualnie chcemy przekształcić naszą spółkę cywilną w spółkę z o.o. Z tego co się dowiedzieliśmy - to nasza spółka z o.o. będzie miała nowy numer nip. Półtora roku temu na spółkę cywilną kupiliśmy samochód osobowy i odliczyliśmy (...)

Inwestycje spółki na giełdzie

Inwestycje spółki na giełdzie

Istniejąca i działająca od kilku lat spółka z o.o. chce rozpocząć inwestowanie swoich środków na giełdzie papierów wartościowych w pełnym zakresie (wszystkie akcje, kontrakty terminowe, prawa pochodne itd.). Czy jest wymagany konkretny numer PKD dla takiej działalności? Czy jest wymagane (...)

Sp.z o.o. w organizacji nie jest podatnikiem

Sp.z o.o. w organizacji nie jest podatnikiem

Zgodne z nowym KH spółka z o.o. w organizacji (czyli bezpośrednio po podpisaniu notarialnego aktu umowy spółki) może prowadzić działalność gospodarczą (Art. 11 i 161 KH) Natomiast NIP i REGON nadawane są dopiero po wpisaniu do Rejestru Sądowego. Bez NIP-u nie można np. płacić podatków, (...)

Księgowość w spółce jawnej

Księgowość w spółce jawnej

Spółka z o.o. jest udziałowcem spółki jawnej (zakładając, że jest taka możliwość). Spółka jawna nie musi stosować przepisów ustawy o rachunkowości, jeżeli jej przychody za ostatni rok są niższe niż 800 000 EUR. Czy spółka jawna, w której jednym z udziałowców jest sp. z o.o., (...)

Egzekucja komornicza z majątku fundacji

Egzekucja komornicza z majątku fundacji

Okazało się, że spółka z o.o., na którą był tytuł wykonawczy jest (oficjalnie) niewypłacalna i komornik umorzył postępowanie jako bezskuteczne. Czy można w tej sytuacji uzyskać tytuł wykonawczy na właścicielkę i zarazem prezes zarządu tej firmy (która zresztą chwali się, że też (...)

Sankcje braku przerejestrowanie spółki do KRS

Sankcje braku przerejestrowanie spółki do KRS

Spółka z o.o została zarejestrowana w RH w 1994r, w wypisie z RH widnieje wpis, że podmiot ten nie dokonał w terminie przewidzianym przepisami KSH przerejestrowania umożliwiającego wpis do KRS. Nadto spółka nie uzupełniła prawidłowo kapitału założycielskiego. Czy w opisanej sytuacji spółka (...)

Majątek małżonków a spółka z o.o.

Majątek małżonków a spółka z o.o.

Czy czysty zysk bilansowy wypracowany przez firmę(sp. z o.o.) w czasie trwania małżeństwa niezależnie od tego czy został wypłacony w postaci dywidendy i przelany na prywatne konto, czy przekształcony w kapitał zapasowy spółki, stanowi majątek wspólny małżonków czy też majątek osobisty (...)

Spółka z o.o. udziałowcem spółki jawnej

Spółka z o.o. udziałowcem spółki jawnej

Spółka z o.o. chce zawiązać spółkę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Czy jest dopuszczalne, aby spółka z o.o. została udziałowcem spółki jawnej? Jeśli tak, to jaka powinna być nazwa spółki? Przepisy ksh nie wprowadzają zakazu uczestnictwa (...)

Spółka z o.o. a strata

Spółka z o.o. a strata

Chciałbym kupić istniejącą spółkę z o.o., która obecnie przynosi straty i pewnie normalnie niedługo upadnie. Czy po zakupie takiej spółki mogę zmienić lub rozszerzyć jej profil działalności zachowując możliwość odliczenia strat spółki zyskami z nowej działalności firmy? Zgodnie (...)