czynności do których dokonania potrzebna jest zgoda drugiego małżonka

Pytanie:

Art. 37. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi o czynnościach prawnych, do których potrzebna jest zgoda drugiego małżonka. Chodzi tu o poważniejsze sprawy, głównie dotyczące nieruchomości.Czy sprzedaż rzeczy ruchomych objętych wspólnością i służących do zaspokajania potrzeb obu małżonków np.: samochód, meble, większy lub drobny sprzęt elektroniczny, itp. wymaga zgody zgody obu małżonków? Jeśli tak, który przepis tak stanowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.2.2012

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: czynności do których dokonania potrzebna jest zgoda drugiego małżonka

Odpowiedz na Pana pytanie musi opierać się na trzech przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Art.36. §1.Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny.

§2.Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

Porady prawne

§3.Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących czynności.

Art.361. §1.Małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej.

§2.Sprzeciw jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej.

§3.Przepis art. 39 stosuje się odpowiednio.

Art.37.§1.Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

1)czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków,

2)czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,

3)czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,

4)darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

§2.Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

§3.Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§4.Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

Nie wchodząc w szczegóły tego szerokiego problemu nalezy zauważyć, że małżonkowie, zgodnie z art. 23 w zw. z art. 36 § 1 k.r.o., zobowiązani są do współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym, a ich równe prawa i obowiązki w tym zakresie związane są z egalitarnym charakterem małżeństwa. Dotyczy to po pierwsze, informacji o stanie majątku wspólnego oraz zachodzących w nim zmianach; po drugie, informacji o wykonywaniu zarządu tym majątkiem; po trzecie, informacji o tym, jakich czynności zarządu tym majątkiem dokonał już małżonek oraz po czwarte, jakich zamierza dokonać w przyszłości i wreszcie po piąte, informacji o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny, a niewynikających z czynności zarządu tym majątkiem.

Przewidziane w art. 36 § 2 k.r.o. prawa do samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym uprawnienia do samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym, nie uchybia zasadzie współdziałania nałożonej na małżonków, lecz uelastycznia jej zastosowanie w praktyce obrotu. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, a w szczególności czynności zmierzające do zachowania tego majątku. Zakres tego samodzielnego zarządu jest szeroki, ale nie obejmuje czynności wskazanych enumeratywnie w art. 37 § 1 k.r.o., do dokonania których konieczna jest zgoda małżonka.

Ponieważ ustawodawca, podobnie jak w dotychczasowym brzmieniu art. 36 § 1 k.r.o., używa pojęcia współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym, warto wskazać na jego zakres pojęcia. W literaturze był wypowiadany pogląd, że obowiązek współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym oznacza, że małżonek, dokonując określonych działań (lub podejmując czynności prawne, czy też czysto faktyczne) dotyczących majątku wspólnego, powinien liczyć się z wyraźną bądź dorozumianą wolą drugiego z małżonków, który z kolei powinien udzielać mu niezbędnej pomocy w wykonywaniu zarządu i nie utrudniać podejmowania celowych działań w stosunku do poszczególnych składników majątku wspólnego.

Nie można przeprowadzać ścisłej granicy samodzielności zarządu. Na gruncie dawnego stanu prawnego wskazywano, na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2002 r., II CKN 920/00, LEX nr 74405, w którym stwierdzono, że postulat szerokiego rozumienia zakresu czynności zwykłego zarządu nie powinien uchodzić za wymierzony przeciwko interesom rodziny. W sytuacjach wątpliwych pomocne mogą być następujące kryteria: 1) rozmiar i charakter majątku wspólnego, 2) wysokość zobowiązania w stosunku do wartości majątku wspólnego, 3) doniosłość czynności z punktu widzenia interesu społeczno-gospodarczego rodziny, 4) bezpieczeństwo obrotu.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym nalezy przyjąć, że większość czynności może być dokonywana przez jednego z małżonków w sposób samodzielny, przyjmując przy tym dorozumianą zgodę drugiego małżonka, który powinień być o nich należycie poinformowany. Tylko jego wyraźny sprzeciw o którym mowa w art. 361, wyłączała by tą zgode ze skutkami przewidzianymi w przepisach.

Z tak rozumianego zarządu art. 37 wyklucza zarząd dotyczący najistotniejszych zazwyczaj składników majątku, a więc nieruchomości oraz darowizn z majątku wspólnego, co do których konieczna jest zgoda. Jak wskazuje literatura: "Zgoda małżonka, o której mowa w art. 37 k.r.o., to tzw. zgoda obligatoryjna, a więc zgoda potrzebna do ważności czynności prawnej dokonanej przez współmałżonka. Należy ją odróżnić od tzw. zgody fakultatywnej" (Anita Lutkiewicz-Rucińska, Komentarz do art.37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)

Reasumując, wyraźna zgoda powinna być wyrażona w określonych art. 37 KRO przypadkach, jednak przy wykonywaniu zarządu w pozostałym zakresie, również należy współdziałać z małżonkiem. Koretna sytuacja faktyczna powinna decydować o postaci tego współdziałania. O ile na np. zbycie sprzętu agd niewielkiej wartości jak ekspres do kawy etc wystarczy wiedza i dorozumiana zgoda małżonka, to zbycie samochodu, jako istotnego składnika majątkowego powinno podnosić ów poziom współpracy na wyższy poziom, i wyrażać się w konsultacji tego kroku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny, jak powstaje i jakie są podstawowe zasady dotyczące zarządu tym majątkiem? Wspólność ustawowa jest ustrojem majątkowym obowiązującym małżonków, jeżeli przed zawarciem małżeństwa bądź w trakcie jego trwania nie zawrą umowy majątkowej (...)

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

  Wszystkie sytuacje opisane w niniejszym artykule nie dotyczą bezpośrednio samego podziału majątku wspólnego. Mimo to, czynności takie, jak zarząd majątkiem wspólnym czy zaciąganie zobowiązań, mogą wpłynąć na kształt tego majątku - zarówno poprzez jego zwiększenie, (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny małżonków? Przez zawarcie małżeństwa między małżonkami powstaje majątkowy ustrój wspólności ustawowej. W myśl zasad rządzących tym ustrojem, w zakresie stosunków majątkowych istnieją trzy odrębne majątki: majątek (...)

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też (...)

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

Z miłości do rozsądku, czyli „Małżeństwo a finanse”  Decyzja o małżeństwie jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych w życiu każdego człowieka. Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawnym (...)

Zarząd majątkiem przez małżonków

Zarząd majątkiem przez małżonków

  Na czym polega wykonywanie zarządu? Zarząd majątkiem wspólnym polega na dokonywaniu wszelkich czynności faktycznych  i czynności prawnych, które służą zarówno powiększeniu jego składu, jak i zachowaniu majątku w stanie niepogorszonym. Zarząd taki dotyczy (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Konkubinat: życie bez ślubu, Jakie są skutki prawne życia w konkubinacie w Polsce

Konkubinat: życie bez ślubu, Jakie są skutki prawne życia w konkubinacie w Polsce

Nie do rzadkości należą przypadki, gdy kobieta i mężczyzna prowadzą wspólne życie, pomimo, iż nie zawarli ze sobą związku małżeńskiego. Sytuację taką odzwierciedla instytucja konkubinatu. Instytucja ta rodzi wiele pytań i kwestii, a to z tego względu, iż ustawodawca w ogóle (...)

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Jeżeli istnieje między małżonkami rozdzielność majątkowa, to czy masz powody obawiać się komornika? W systemie rozdzielności majątkowej istnieją jedynie dwa majątki: majątek osobisty żony i majątek osobisty męża, a zatem nie występuję w ogóle majątek wspólny. (...)

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Zarząd rzeczą wspólną Wielość podmiotów występujących po stronie właścicielskiej wiąże się z szeregiem trudności, przede wszystkim w zakresie zarządzania przedmiotem wspólnej własności. Zarząd rzeczą wspólną, współposiadanie rzeczy, korzystanie z (...)

Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

Co to jest powinowactwo? Powinowactwo jest to stosunek prawnorodzinny istniejący pomiędzy małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Powinowactwo podobnie jak pokrewieństwo opisuje się za pomocą stopni i linii. Charakterystyka taka służy opisaniu stopnia bliskości jaki istnieje między małżonkiem (...)

Zawieranie umowy z osobą fizyczną

Zawieranie umowy z osobą fizyczną

Podpisując każdą umowę, musimy zachować ostrożność, ponieważ jej brak może nas w przyszłości drogo kosztować. Każda umowa powinna być dostosowana do określonych warunków relacji pomiędzy jej stronami. Dlatego nie zawsze określone wzory umów będą miały pożądane zastosowanie (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

  Co to jest wspólność ustawowa i kiedy powstaje? Z punktu widzenia prawa zawarcie małżeństwa skutkuje nie tylko zmianą stanu cywilnego. Pojawia się kwestia jak od tego czasu będą przedstawiać się stosunki majątkowe między małżonkami. Czy małżonkowie będą posiadali tylko (...)

Wzajemna reprezentacja małżonków w przypadku przemijającej przeszkody

Wzajemna reprezentacja małżonków w przypadku przemijającej przeszkody

  Kiedy jeden małżonek może działać za drugiego małżonka? Zgodnie z art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Jakie decyzje może samodzielnie podejmować zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Jakie decyzje może samodzielnie podejmować zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

  Jeżeli łączna ilość lokali wyodrębnionych bądź niewyodrębnionych w danym budynku nie przekracza siedmiu, wówczas wszyscy lokatorzy mają prawo decydować o losach nieruchomości wspólnej, niczym współwłaściciele. Oznacza to, iż każdy członków tej wspólnoty (...)

Uznanie dziecka - od A do Z

Uznanie dziecka - od A do Z

Co to jest uznanie dziecka i w jakich sytuacjach się je stosuje? Istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa dziecka: 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, ojcem dziecka jest mąż matki; On figuruje w akcie urodzenia dziecka jako ojciec i nie ma znaczenia, czy on spłodził (...)

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna

Stan faktycznyMiałem pełnomocnictwo notarialne od mojej córki na mieszkanie które kupiła w Polsce, a ja w nim mieszkam. Córka mieszka za granicą i ma obywatelstwo angielskie. Ja mam obywatelstwo angielskie i paszport angielski, którym się posługiwałem przy sporządzeniu (...)

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Co to jest przysposobienie? Przysposobienie inaczej adopcja lub usynowienie polega na wykreowaniu między przysposabiającym (osoba, która chce zaadoptować dziecko) i przysposobionym (dziecko, które ma być zaadoptowane) takiego stosunku prawnego, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem. (...)

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Rozwód – uwagi ogólne W polskim prawie małżeńskim obowiązuje zasada trwałości małżeństwa. Polega ona na tym, że małżeństwo powinno być związkiem dozgonnym, czyli powinno ustać dopiero wskutek śmierci jednego z małżonków. Nie oznacza to jednak nierozerwalności (...)

Kiedy dokonane przez Ciebie czynności prawne stają się bezskuteczne, a kiedy nieważne?

Kiedy dokonane przez Ciebie czynności prawne stają się bezskuteczne, a kiedy nieważne?

  W prawie cywilnym wielokrotnie można spotkać się z pojęciami nieważności czy bezskuteczności określonej czynności prawnej. We wszystkich tych przypadkach chodzi o określone sankcje jakie powstają w przypadku gdy dana czynność jest wadliwa. Wyróżnia się następujące rodzaje (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przesłanki wymeldowania osoby z mieszkania

Przesłanki wymeldowania osoby z mieszkania

Małżeństwo ma dorosłe dziecko. Wszyscy są zameldowani pod tym samym adresem. Jest to mieszkanie własnościowe. Jednak od ponad 20 lat mąż nie mieszka z rodziną. Przebywa za granicą, kontaktuje się tylko z dzieckiem. Ponieważ mąż jest ciągle zameldowany w Polsce, żona często ma problemy (...)

Sprzedaż samochodu a zgoda współmałżonka

Sprzedaż samochodu a zgoda współmałżonka

Czy żona może sprzedać samochód bez zgody męża? Małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej, jednak auto zostało zakupione samodzielnie przez męża i to właśnie jego podpis widnieje na wszystkich dokumentach dotyczących zakupu. Czy fakt, iż mąż przebywa aktualnie za granicą (...)

Ważność umowy podpisanej przez małżonka

Ważność umowy podpisanej przez małżonka

Jeden z małżonków prowadzi ewidencjonowaną działalność gospodarczą. W zakresie czynności swojej firmy doprowadził do zawarcia umowy na usługi reklamowe, z tym że umowę tą podpisał drugi z małżonków. Małżonkowie pozostają we wspólności ustawowej. Czy umowa podpisana przez małżonka (...)

Zbycie udziałów w spółce a majątek wspólnoty

Zbycie udziałów w spółce a majątek wspólnoty

Jestem udziałowcem spółki z o.o. Założyłam ją w 1990 r. na minimalny wtedy kapitał zakładowy (o ile pamiętam 1.000.000 starych złotych). Potem został podniesiony do wymaganych obecnie 50.000 zł. Chcę obecnie sprzedać moje udziały. Jestem mężatką, mamy wspólność majątkową. Spółkę (...)

Majątek dorobkowy małżeński a zgoda małżonka

Majątek dorobkowy małżeński a zgoda małżonka

Kilka lat temu, dokupiłem wraz z żoną, 1,6 ha gruntu do wspólnego gospodarstwa rolnego. Osobiście zapłaciłem sprzedającemu (ze wspólnego majątku dorobkowego), jednakże z powodu braku czasu, do notariusza wysłałem żonę. W akcie kupna, jako nowy właściciel znalazła się tylko żona (podobno (...)

Zgoda małżonka na dokonanie sprzedaży

Zgoda małżonka na dokonanie sprzedaży

Czy współmałżonek, w ramach zarządzania majątkiem wspólnym, może sprzedać bez wiedzy drugiego małżonka rzeczy należące do wspólnego majątku np.: mieszkanie (jest własnością obojga), samochód (właściciel i współwłaściciel - mąż i żona)? Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego, (...)

Opiekun dla małżonka alkoholika

Opiekun dla małżonka alkoholika

Czy w przypadku, kiedy małżonek jest alkoholikiem, istnieje możliwość ograniczenia jego praw do majątku wspólnego, posiadanej przez niego działki budowlanej. Czy można zabezpieczyć się przed sprzedażą tego majątku, bądź wzięciem pożyczki pod jego zastaw? Czy można przejąć prawa do (...)

Służebność gruntowej na użytkowaniu wieczystym

Służebność gruntowej na użytkowaniu wieczystym

Zamierzam ustanowić służebność gruntową w postaci służebności drogowej oraz służebności mediów na prawie użytkowania wieczystego gruntu. Ustaliliśmy cenę za w/w służebność gruntową przez 2000 m2 działki na kwotę 3000 zł. Jeden ze współwłaścicieli (mąż) działki służebnej (...)

Zbycie nieruchomości bez zgody współmałżonka

Zbycie nieruchomości bez zgody współmałżonka

Mąż uchyla się od przyjazdu do Polski. Żona jest w sytuacji, w której zbycie posiadanych przez małżeństwo 2 działek budowlanych rozwiąże sprawę i umożliwi kupno samochodu, którym od września będzie wożone dziecko do przedszkola. Jak tego dokonać? Jakie dokumenty i do kogo złożyć? (...)

Zgoda małżonki na ugodę

Zgoda małżonki na ugodę

Mam zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą. W maju 2001r wziąłem leasing na kilka komputerów na kwotę 22.000zł. Pod koniec leasingu zaczęły się trudności w spłacaniu, a w efekcie firma leasingowa wypowiedziała umowę w lipcu 2002. Pozostało mi do spłaty ok 5.000zł. Po (...)

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Mój ojciec nagminnie sięga po kredyty. Ze względu na wysoką posadę jaką posiada, banki bardzo chętnie przyznawały mu pożyczki. Obawiamy się że w końcu jego zadłużenie przewyższy jego możliwości spłaty kredytów. Bardzo proszę o poradę w jaki sposób mogę zabezpieczyć siebie, moją (...)

Umowa przedwstępna a zgoda współmałżonka

Umowa przedwstępna a zgoda współmałżonka

Mam zamiar podpisać umowę przedwstępną na zakup nieruchomości. Właścicielami tej nieruchomości są małżonkowie - na zasadzie współwłasności. Czy jeżeli na umowie przedwstępnej podpisze się tylko jeden z małżonków, to będzie ona ważna (tzn. czy w razie rezygnacji ze sprzedaży będę (...)

Zarząd spadkiem przez jednego ze spadkobierców

Zarząd spadkiem przez jednego ze spadkobierców

Czy mogę usunąć rzeczy z mieszkania mojej zmarłej matki, takie jak rzeczy osobiste, meble, ubrania bez powiadamiania drugiego spadkobiercy, który od 6 lat jest w zakładzie karnym i jeszcze kilka lat tam będzie? Czy ja mam się z nim kontaktować, czy najpierw trzeba zrobić stwierdzenie nabycia (...)

Forma prawna czynności poręczenia

Forma prawna czynności poręczenia

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym jako poręczyciel (w czwartej kolejności wymieniona) zostałam zobowiązana do zapłaty solidarnie z pozostałymi trzema poręczycielami kwoty 20.000,-zł z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Poręczenie zostało złożone tylko w formie mojego pisemnego (...)

Rozdzielność majątkowa - zarząd majątkiem wspólnym

Rozdzielność majątkowa - zarząd majątkiem wspólnym

Posiadam wspólnie z żoną lokal handlowy, który ona wynajmuje i nie daje mi połowę czynszu najmu i poinformowała mnie, że przeprowadziła w nim remont za 5 tys i wezwała mnie do zapłaty za ten remont. Czy mogę ją jakoś zmusić do płacenia połowy czynszu, czy może bez mojej zgody przeprowadzać (...)