Dotacje na utrzymanie zabytkowej willi

Pytanie:

Od urodzenia mieszkam w zabytkowej "mazowieckiej” willi z 1930 roku. Utrzymywałam ją i remontowałam, inwestowałam od ok 29 lat sama. Właścicielem był ojciec, który zmarł pozostawiając mi w spadku ten dom. Wszystkie swoje oszczędności włożyłam w ten dom, zarabiam mało, nie mam juz za co go remontować. Kiedy i na jakich warunkach, na podstawie jakiej ustawy będzie można taka pomoc uzyskać ? Kogo będzie ona dotyczyła ?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dotacje na utrzymanie zabytkowej willi

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003.162.1568) „w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego finansuje prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku”. W wykonywaniu niniejszego obowiązku osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego bądź inna jednostka organizacyjna, będąca jednocześnie właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w zarządzie może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich bądź robót budowlanych przy przedmiotowym zabytku (art. 73 w/w ustawy).

Porady prawne

Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez:

 1. ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ze środków finansowych z części budżetu państwa „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”;

 2. wojewódzkiego konserwatora zabytków ze środków finansowych z budżetu państwa w części, której dysponentem jest wojewoda.

W art. 76 i 77 wspomnianej ustawy, przedstawiono przesłanki udzielania dotacji. Dotacje mogą bowiem być udzielane na dofinansowanie:

 1. nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku;  

 2. nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.  

Wniosek, o którym mowa w pkt. 2. składa się po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;  

 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;  

 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;  

 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;  

 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;  

 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;  

 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;  

 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;  

 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;  

 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;  

 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;  

 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;  

 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;  

 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;  

 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;  

 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;  

 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

  Stan faktyczny Proszę o informacje dotyczące praw własności do znalezionych skamielin, minerałów, meteorytów, bursztynu oraz o podanie uwarunkowań prawnych związanych z przetwarzaniem, obrotem, w tym exportem i importem tych przedmiotów w ramach działalności gospodarczej (...)

Jak szukać zabytków?

Jak szukać zabytków?

Poszukiwanie zabytków po 1 stycznia 2018 r. Od nowego roku weszły w życie przepisy ustawy z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1595) dotyczące poszukiwania zabytków. (...)

Ulga na zabytki w PIT

Ulga na zabytki w PIT

Podatkowy "Polski Ład" to również działania nakierowane na ochronę dziedzictwa kulturowego naszego kraju.     Najważniejsze informacje o nowej preferencji Z ulgi na zabytki mogą skorzystać członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy (...)

Zmiany dot. ochrony zabytków

Zmiany dot. ochrony zabytków

Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw? Powołanie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz zwiększenie wpływu Generalnego Konserwatora Zabytków na działalność służb konserwatorskich zakłada nowelizacja (...)

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

  Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie (...)

Łatwiej będzie wywieźć zabytki z Polski i będą dodatkowe formy ich ochrony

Łatwiej będzie wywieźć zabytki z Polski i będą dodatkowe formy ich ochrony

Czego dotyczy projekt?Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Teraz trafi on pod obrady Sejmu.Na czym polegają proponowane zmiany?Nowe (...)

Co wspiera Fundusz Kościelny?

Co wspiera Fundusz Kościelny?

Podstawa prawna i organizacja Funduszu Kościelnego Fundusz Kościelny został powołany na mocy art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego jako (...)

Odzyskiwanie utraconych dóbr kultury będzie łatwiejsze

Odzyskiwanie utraconych dóbr kultury będzie łatwiejsze

Co reguluje ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury? Szybsze i bardziej efektywne odzyskiwanie utraconych przez Polskę dóbr kultury oraz lepsze zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego przed kradzieżą i bezprawnym wywozem, zapewni przygotowana przez MKiDN ustawa o restytucji narodowych (...)

Dostaniesz połowę znalezionego skarbu

Dostaniesz połowę znalezionego skarbu

Osoba, która znajdzie skarb, może liczyć na połowę jego wartości. Pozostałą część otrzyma właściciel nieruchomości, na której rzecz znaleziono. Taki zapis znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o rzeczach znalezionych – informuje Rzeczpospolita. Jednak w przypadku, (...)

Problem z remontem zabytkowych dworków

Problem z remontem zabytkowych dworków

Władze samorządowe sprzedają prywatnym właścicielom pałace oraz dworki z dużymi bonifikatami. Niestety, nie wszyscy o nie dbają. Wojewódzcy konserwatorzy chcą więc ich wywłaszczać (...)-Możliwość wywłaszczenia przewiduje ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad nimi, (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

O czym należy pamiętać, podpisując umowę z biurem podróży? Jeśli wybierasz się w podróż z organizatorem wycieczki lub korzystasz z jakichś usług turystycznych, sprawdź dokładnie podpisywaną umowę, zwracając uwagę szczególnie na postanowienia, jakie często kwestionuje (...)

Nie zabytek, ale pod ochroną

Nie zabytek, ale pod ochroną

Studia i plany miejscowe mogą ustalać zasady ochrony nie tylko zabytków sprzed kilku wieków, lecz także powstałych niedawno gmachów publicznych, hoteli, a nawet dworców kolejowych i stadionów. Dobra kultury z czasów PRL chcą chronić stołeczni architekci. Stworzyli listę 130 warszawskich (...)

Ochrona zabytków zaplanowana

Ochrona zabytków zaplanowana

13 września br. weszły w życie postanowienia Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022. Czemu służy Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022? W dokumencie określone zostały cele i kierunki działań oraz zadania (...)

Wygrana Polski w arbitrażu inwestycyjnym

Wygrana Polski w arbitrażu inwestycyjnym

Rzeczpospolita Polska, reprezentowana przez Ministra Rozwoju wygrała spór przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym w Londynie, który oddalił wszystkie roszczenia spółki Griffin (GPF GP S.à.r.l., spółka powiązana kapitałowo z Griffin Real Estate). Czego (...)

Usuwanie drzew i krzewów z terenów zabytków

Usuwanie drzew i krzewów z terenów zabytków

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma uporządkować regulacje dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Na czym polegają zmiany? Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie (...)

Projekt ustawy o dostępności w konsultacjach

Projekt ustawy o dostępności w konsultacjach

95% audycji w TV z napisami i audiodeskrypcją, możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy przez osobę niepełnosprawną w dostosowanym do jej potrzeb samochodzie, grzywny za brak dostępności – to tylko część z rozwiązań, które znalazły się w projekcie ustawy o dostępności, (...)

Reklamacja wycieczki. Jak ją złożyć?

Reklamacja wycieczki. Jak ją złożyć?

Biuro podróży nie spełniło twoich oczekiwań? Możesz złożyć skargę i żądać zwrotu pieniędzy. Masz na to 30 dni. Wymarzona wycieczka może znacznie odbiegać od tego, co widzieliśmy w folderach reklamowych biura podróży. W takiej sytuacji nie jesteśmy bezbronni, ponieważ (...)

Ochrona zabytków na nowych zasadach

Ochrona zabytków na nowych zasadach

Właściciele budynków, które widnieją w gminnej ewidencji zabytków, zostali obarczeni nowymi obowiązkami. Od jutra muszą uzgadniać z konserwatorem zabytków m.in. decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę czy rozbiórkę. Obowiązująca od 5 czerwca znowelizowana (...)

Możesz wywieźć zabytek za granicę bez pozwolenia

Możesz wywieźć zabytek za granicę bez pozwolenia

Zwiększy się różnorodność form ochrony zabytków. Łatwiejszy będzie jednak ich wywóz za granicę. Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W tej chwili, gdy mają więcej niż 55 lub 25 lat (zabytki techniki), na wywóz trzeba mieć (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wykreślenie budynku z ewidencji zabytków.

Wykreślenie budynku z ewidencji zabytków.

Czy istnieje możliwość wykreślenie budynku z ewidencji zabytków? Nabyłem budynek który miał być zburzony i na jego miejsce miał być postawiony inny. Niestety okazało się że widnieje on w (...)

Obowiązki właściciela zabytku

Obowiązki właściciela zabytku

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, który w akcie notarialnym jest określony jako widniejący w ewidencji zabytków, ale nie figuruje w rejestrze zabytków gminy. Jaka to różnica dla potencjalnego (...)

Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

Posiadam obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku bez indywidualnego wpisu. Czy wojewódzki konserwator zabytków może i w jakich sytuacjach pozwolić na wyburzenie? Zgodnie (...)

Procedura wpisu budynku do rejestru zabytków

Procedura wpisu budynku do rejestru zabytków

Sprzedaję obecnie stary (z 1782 roku), walący się budynek mieszkalny, zlokalizowany na wsi. Kupujący pytają, czy po zakupie tego budynku nie będą musieli uzgadniać ew. remontów i modernizacji (...)

Wyburzenie zabytkowego budynku

Wyburzenie zabytkowego budynku

Jaki jest tryb postępowania w przypadku konieczności uzyskania zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie budynku na własnej posesji? Pozwolenie konserwatora zabytków jest wymagane miedzy innymi na (...)

Umorzenie podatku od zabytkowej nieruchomości

Umorzenie podatku od zabytkowej nieruchomości

Posiadam nieruchomości objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku (bez indywidualnego numeru). Jakie możliwości daje Ordynacja podatkowa prezydentowi miasta na umorzenie (zaniechanie, (...)

Dopuszczenie do posiadania rzeczy wspólnej

Dopuszczenie do posiadania rzeczy wspólnej

Posiadam pół domu. Istnieje jedna księga wieczysta, wejście do domu jest wspólne. Od dłuższego czasu nie zamieszkuję tam. Pod moją nieobecność sąsiadka wymieniła drzwi i nie mam klucza do (...)

Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości gminy

Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości gminy

Urząd miasta wystawił na sprzedaż w formie przetargu zabytkową nieruchomość. Na pierwszym przetargu cena wywoławcza wynosiła 500 tys. (cena przykładowa). Nikt nie nabył tej nieruchomości, więc (...)

Zgoda konserwatora na wymianę okien

Zgoda konserwatora na wymianę okien

Jestem właścicielem budynku, który wpisany jest do rejestru zabytków. Zwróciłem się z wnioskiem do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na wymianę stolarki okiennej na nową (...)

Zmiana przeznaczenia lokalu na użytkowy

Zmiana przeznaczenia lokalu na użytkowy

Posiadam lokal mieszkalny i chciałbym z niego zrobić lokal do prowadzenia działalności. Jakim warunkom musi on odpowiadać oraz jakie czynności i gdzie muszę wykonać? Naszym zdaniem zmiana przeznaczenia (...)

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości

W przypadku gdy jest 4 współwłaścicieli jednej nieruchomości, to jak powinien wyglądać wniosek o zniesienie współwłasności? Czy potrzebny jest do tego stosowny formularz? Kto powinien być wnioskodawcą? (...)

Zajęcie dotacji dla przedszkola

Zajęcie dotacji dla przedszkola

Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. Bank żąda zaświadczenia, (...)

Dotacja na cele mniejszości narodowych

Dotacja na cele mniejszości narodowych

Czy art. 18 ustawy o mniejszościach narodowych umożliwia gminie przekazanie dodatkowej dotacji, szkole prowadzonej przez towarzystwo oświatowe, na naukę języka mniejszości narodowej? Dotacji dodatkowej, (...)

Częściowe dofinansowanie z Urzędu Pracy

Częściowe dofinansowanie z Urzędu Pracy

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Zakupiłem środek trwały - maszynę za 20.000 netto. Z Urzędu Pracy dostałem dofinansowanie w ramach doposażenia nowego stanowiska pracy w kwocie (...)

Zajęcie dotacji przez komornika

Zajęcie dotacji przez komornika

Komornik przysłał do naszej firmy ( zakład budżetowy) zajęcie wierzytelności przypadającej na danego dłużnika, nasza firma stała się dłużnikiem zajętej wierzytelności. Świadczenie, które (...)

FORUM PRAWNE

Zabytek-zatajenie informacji

Zabytek-zatajenie informacji Witam W poprzednim roku zakupiłam dom wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Teraz dowiedziałam się, że budynek ten jest wpisany do rejestru zabytków. Taka informacja nie (...)

Rozbiórka przyległego budynku

Rozbiórka przyległego budynku Witam Nasza kamienica (wspólnota tbs + 3 właścicieli) sąsiaduje z zabytkowym budynkiem, który w wyniku pożaru kwalifikuje się do rozbiórki.Budynki znajdują się (...)

zasiedlenie

zasiedlenie Witam Na początku prosze o wyrozumiałość ponieważ nie wiem gdzie dokładnie powinnam umieścić ten temat. Jestem zdesperowana i potrzebuje pomocy. Postaram się jak naj jaśniej opisać (...)

żywopłot na środku drogi

żywopłot na środku drogi Witam, sprawa wygląda następująco. 50 lat temu, osobnik X ojciec osobnika Y, zasadził żywopłot wcześniej przenosząc bez zezwolenia granice swojej działki, tak że działka (...)

Legalna broń palna bez pozwolenia.

Legalna broń palna bez pozwolenia. Witam, Kolega z pracy ostatnio poinformował mnie że posiada broń palna, legalną, bez pozwolenia i badań lekarskich. Byłem deczko w szoku, ale się wybrałem do (...)

Znalezienie \"zabytku\" w rzece przy domu - czyja własność????

Znalezienie \"zabytku\" w rzece przy domu - czyja własność???? Witam mam pytanie. Koło domu dziadka zaraz obok jest rzeka, nie mała4 metry szerokości różnie z głębokością, od 1 metra do 2,3 (...)

Wymiana dachu na nowy.

Wymiana dachu na nowy. Witam. czy na wymiane dachu w domu w którym mieszkam potrzebuje pozwolenia budowlanego, czy wystarczy że fakt ten zgłosze jedynie do urzedu gimny? chodzi o wymianę starych ceramicznych (...)

Prawo o ochronie zabytków, kraków 2012.

Prawo o ochronie zabytków, kraków 2012. Witam, jako że jestem bardzo związany ze swoją okolica i uważam ze patriotyzm lokalny jest podstawą do patriotyzmu globalnego pytam co sie dzieje w sprawie (...)

Konserwator zabytków.

Konserwator zabytków. Konserwator zabytków. Witam, jestem właścicielem domu który jest zabytkowy ale nie jest zabytkiem (dom jest z 1927 roku ale nie został wpisany jako indywidulany zabytek) i znajduje (...)

nadanie prawa wlasności

nadanie prawa wlasności Witam mam pytanie czy jest możliwe aby sąd nadał prawo własności starego pojazdu znalezionego w stacji demontażu na podstawie faktury zakupu z tej stacji gdzie jest wpisany (...)

reklama na zabytku

reklama na zabytku moj budynek jest z 1917r i teraz chca powiesic na nim reklame wielkoformatowa czy to legalne zaslonic zabytek? jesli okaze sie nielegalne kto ponosi koszty zerwania umowy i demontazu?

Porady prawne