Dożywotnia bezpłatna służebność mieszkania

Pytanie:

"Kiedy przysługuje dożywotnia służebność mieszkania?"

Odpowiedź prawnika: Dożywotnia bezpłatna służebność mieszkania

Odnośnie służebności mieszkania zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego o służebnościach osobistych - art. 296 - 305 Kodeksu cywilnego (k.c.). W braku odmiennego określenia w umowie treść służebności mieszkania określa art. 302 k.c.. Zgodnie z tym przepisem mający służebność mieszkania może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku. Jak wskazano w opisie sytuacji faktycznej na podstawie umowy zakres służebności mieszkania rozszerzono o możliwość korzystania z całej nieruchomości.

Odnośnie ponoszenia kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości należy wskazać, iż w tym zakresie art. 302 § 2 odsyła do przepisów o użytkowaniu. Zatem zastosowanie znajdzie art. 260 k.c.

Na podstawie tego przepisu użytkownik (a stosując ten przepis odpowiednio - uprawniony ze służebności mieszkania) powinien we własnym zakresie ponosić dokonywać napraw i czynić nakłady na rzecz związane z normalnym korzystaniem z rzeczy. W konsekwencji należy wskazać, iż pokrywanie opłat za media obciąża uprawnionego ze służebności gdyż są to nakłady związane ze zwykłym korzystaniem z rzeczy.

Skoro jednak w domu mieszkają również inne osoby to rozliczenie opłat powinno być proporcjonalne do zużycia każdej z mieszkających osób. Kwestie można rozwiązać na przyszłość poprzez zawarcie odpowiedniej umowy.

W zakresie korzystania z nieruchomości Pani, której przysługuje służebność mieszkania może domagać się dopuszczenia jej do korzystania z całej nieruchomości - zgodnie z treścią służebności - również na drodze sądowej.

Odnośnie kwestii założenia osobnych liczników zużycia prądu, gazu i wody należy wskazać, iż konieczna jest w tym przypadku zgoda właściciela nieruchomości.

W sprawie wpuszczenia na teren nieruchomości osoby, która mogłaby się podjąć opieki nad starszą Panią należy wskazać, iż osoba uprawniona ze służebności mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego - art. 301 § 1 k.c.. Należałoby zatem przyjąć, iż taka osoba ma nawet prawo zamieszkać ze staruszką, choćby ze względu na zasady współżycia społecznego.

Niezależnie od tego wskazujemy, że w opisywanej sytacji możliwe jest powiadomienie Policji lub prokuratury o niewłaściwym traktowaniu starszej Pani.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika