Droga wewnętrzna

Pytanie:

Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie służebności? Czy taka droga jest publiczną?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Droga wewnętrzna

Definicja drogi publicznej została podana w odpowiedzi: z dnia 28.01.2004 r. 

Ustawa o drogach publicznych wyszczególnia jakie drogi mogą należeć do poszczególnych kategorii. W sytuacji przedstawionej w pytaniu, droga mogła by ewentualnie stanowić drogę gminną. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zatem, aby dowiedzieć się, czy dana droga jest drogą gminną, należy zapoznać się z odpowiednią uchwałą rady gminy. Drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe, są drogami wewnętrznymi. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu.

Porady prawne

Z sytuacji opisanej w pytaniu wydaje się raczej wynikać, że przedmiotowa droga jest drogą wewnętrzną a więc nie można z niej swobodnie korzystać. W takiej sytuacji można żądać ustanowienia drogi koniecznej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne