Drogi wewnętrzne

Pytanie:

Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez jej właściciela lub zarządcę albo w przypadku dróg dojazdowych do pól mogą z nich korzystać wyłącznie rolnicy, których grunty przylegają bezpośrednio do tej drogi?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.4.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Drogi wewnętrzne

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Korzysta z tych dróg może każda osoba, która może się dostać na swoją nieruchomość w ten tylko sposób.

Zatem jak wynika z uregulowania ustawowego do dróg gminnych nie zalicza się dróg wewnętrznych, które stanowią odrębną kategorię dróg.  Zgodnie z art. 8 ustawy o drogach publicznych, drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe, są drogami wewnętrznymi.

Porady prawne

Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. Finansowanie zadań, należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej.

 

Zatem podmiot zarządzający daną kategorią drogi może również ustanowić krąg uprawnionych do korzystania z drogi, np. poprzez postawienie znaków zakazu wjazdu z wyjątkiem mieszkańców danego osiedla itp.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne