Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Pytanie:

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. Czy da się jakoś ten zakaz obejść?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.7.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała w oparciu o przepisy: 

-ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1998.21.94 j.t.) – dalej k.p. - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ) – dalej k.c. 
Przy jej sporządzaniu wzięto również pod uwagę orzecznictwo polskich sądów powszechnych oraz poglądy doktryny.

O zakazie konkurencji stanowi art. 1011 i następne k.p.:

 

Art. 1011 . § 1. W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). 

Porady prawne
§ 2. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym.

Sama działalność konkurencyjna nie jest wyraźnie zdefiniowana w przepisach prawa – w doktrynie tłumaczy się ją następująco: „Działalnością konkurencyjną wobec pracodawcy są czynności zarobkowe podejmowane na własny rachunek (jako przedsiębiorca) lub na rachunek osoby trzeciej (jako pracownik, zleceniobiorca i tym podobne), jeżeli te czynności pokrywają się, przynajmniej częściowo, z zakresem działalności pracodawcy. Dotyczy to zarówno produkcji towarów lub świadczenia usług tego samego rodzaju, jak i towarów i usług zbliżonych do działalności pracodawcy, które mogą je zastąpić (usługi lub towary o charakterze substytucyjnym). Umowa powinna określać rodzaje działalności zakazanej dla pracownika oraz terytorium objęte tym zakazem. Definiując naruszenie omawianego zakazu, SN stwierdził w wyroku z dnia 12 września 2008 r., I PK 27/08, OSNP 2010, nr 3-4, poz. 34, że obowiązkom wynikającym z umowy o zakazie konkurencji (art. 1011 i 1012 k.p.) uchybia jedynie taka działalność pracownika, która jest przez niego rzeczywiście prowadzona, adresowana do tego samego kręgu odbiorców i która choćby częściowo pokrywa się z działalnością pracodawcy i realnie zagraża jego interesom. W odniesieniu do przedmiotu zakazu w tezie 1 wyroku z dnia 8 maja 2002 r., I PKN 221/01, OSNP 2004, nr 6, poz. 98, SN stwierdził, że zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej musi być odniesiony do przedmiotu działalności pracodawcy określonego w przepisach prawa lub postanowieniach aktów założycielskich, statutów lub umów tworzących dany podmiot prawa, wobec czego umowa o zakazie konkurencji nie może zawierać postanowień, które zobowiązywałyby pracownika do niepodejmowania działalności niepokrywającej się z przedmiotem działalności pracodawcy.(...) W uzasadnieniu słusznie stwierdzono bowiem, że "pracownik zobowiązuje się do niepodejmowania działalności pokrywającej się - chociażby w części - z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej pracodawcy". Drugie, poważniejsze zastrzeżenie polega na ograniczeniu przedmiotu zakazu tylko do działalności mieszczącej się w przedmiocie działalności pracodawcy, i to w dodatku tej, która jest prawnie określona. Słusznie stwierdzono w uzasadnieniu, że zakazana może być taka działalność, która narusza interes pracodawcy lub zagraża mu. Wynika stąd wniosek, że przedmiot zakazu musi odnosić się do przedmiotu działalności pracodawcy niekoniecznie określonego prawem lub umową, jako że kodeks nie wprowadza tego wymogu, wystarczy faktycznie prowadzona działalność, a także działalność zaplanowana. (…).” (Jaśkowski K., Maniewska E., Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94)., LEX/el., 2013). Inny komentarz stanowi, iż: „Przez prowadzenie działalności konkurencyjnej rozumie się prowadzenie we własnym imieniu działalności, której przedmiot pokrywa się lub jest zbliżony do interesów pracodawcy. Działalność konkurencyjna nie jest ograniczona jedynie do prowadzenia jej we własnym imieniu. Może to być również prowadzenie takiej działalności na rachunek innej osoby, a także występowanie w charakterze doradcy, pełnomocnika, agenta, zleceniobiorcy, pośrednika osoby prowadzącej taką działalność. Działalnością konkurencyjną może być także lokowanie własnego kapitału w przedsięwzięcia konkurencyjne dla pracodawcy przez bycie cichym wspólnikiem, komandytariuszem, wspólnikiem jawnym wyłączonym od prowadzenia i reprezentacji spółki, udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem w spółce akcyjnej, jeżeli jest to połączone z działalnością konkurencyjną wobec pracodawcy.” (Prawo pracy. Komentarz, Romer Maria Teresa, Autor komentarza do dz. CZWARTY roz. IIa art. 101[1]: Romer Maria Teresa).

Zakaz konkurencji może obowiązywać w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu. Jeśli zakaz obowiązuje również po zakończeniu trwania stosunku pracy, aby był skuteczny musi przewidywać dla pracownika stosowne odszkodowanie – zgodnie z k.p.:

Art. 1012 . § 1. Przepis art. 1011 § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3.

§ 2. Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy. 

Jak zatem wynika z powyższego, aby umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy była skuteczna, konieczne jest dokładne określenie w niej okresu jego trwania oraz odszkodowania za stosowanie się do jej postanowień. Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy nie musi przewidywać dodatkowego odszkodowania, choć oczywiście jest możliwość jego ustanowienia (Zawarcie odrębnej umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy nie wiąże się z obowiązkiem ustanowienia jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego dla pracownika z tego tytułu. Przepis art. 101 2 § 3 k.p. ma bowiem zastosowanie wyłącznie do zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy . Strony mogą jednak nadać takiej umowie charakter odpłatny, przy czym należne pracownikowi w takim wypadku odszkodowanie nie może stanowić części jego wynagrodzenia zasadniczego.( Baran K.W. (red.), Ćwiertniak B.M., Driczinski S., Góral Z., Kosut A., Perdeus W., Piątkowski J., Skąpski M., Tomaszewska M., Włodarczyk M., Wyka T.,Kodeks pracy. Komentarz.,WKP, 2012)).

Co do samej treści umowy, celem uniknięcia wątpliwości powinna ona określać zakres działalności konkurencyjnej - Umowa o zakazie konkurencji powinna określać zakres wzbronionej działalności konkurencyjnej. Pracownik objęty zakazem konkurencji nie może prowadzić działalności, która spełnia łącznie następujące przesłanki: 1) jest działalnością konkurencyjną wobec pracodawcy w sensie obiektywnym, tzn. działalnością, która zagraża lub narusza interes pracodawcy, 2) prowadzenie tej działalności zostało uznane z mocy woli stron stosunku pracy za wzbronione w zakresie ustalonym w umowie. (Jackowiak U., Piankowski M., Stelina J., Uziak W., Wypych-Żywicka A., Zieleniecki M., Kodeks pracy z komentarzem., Fun.Gosp., 2004). W przedmiocie samego zakresu zakazu, to należy mieć na uwadze, że nie może on wyłączać możliwości pracy w ogóle. Nie może również wychodzić poza ramy działalności, którą prowadzi pracodawca. Musi być to działalność konkurencyjna, która obiektywnie zagraża interesom pracodawcy, czyli np. „kradzież” klientów, wykorzystywanie unikatowych technologii i sposobów świadczenia usług wypracowanych u danego pracodawcy, wykorzystywanie szczególnej wiedzy, którą nabyło się u danego pracodawcy itp.

Jak zatem widać powyżej zakaz konkurencji rozumiany jest bardzo szeroko, jako zakaz wykonywania jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do obecnego lub byłego pracodawcy, czyli nie tylko zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale też na podstawie umów cywilnoprawnych, zasiadanie w organach zarządzających podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, czy też założenia własnej działalności gospodarczej itd. Zakaz konkurencji może być również rozumiany jako ograniczenie co do możliwości współpracy z kontrahentami swojego poprzedniego pracodawcy, bowiem również taka działalność mieści się w zakresie konkurencji pomiędzy danymi podmiotami. W przypadku przesłanej nam umowy mamy do czynienia z wymienieniem kilku przejawów działalności konkurencyjnej – katalog ten jest typowy, na pewno nie można uznać go za zbyt szeroki. Jego plusem jest to, że jest określony szczegółowo, a zatem interpretacja postanowień umowy w tym przedmiocie nie budzi wątpliwości.

Częstymi i mankamentami umów o zakazie konkurencji jest brak określenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w związku z powstrzymywaniem się od pracy konkurencyjnej. W przypadku przesłanej nam umowy, ów wynagrodzenie zostało przewidziane. Wprawdzie jest ono minimalne, jednak zgodne z przepisami prawa pracy.

Ponadto bardzo często zdarzają się umowy z rażąco wygórowanymi karami umownymi w razie złamania zakazu konkurencji. Zbyt wysoka kara umowna nie jest podstawą do unieważnienia całej umowy, a jedynie do miarkowania jej wysokości na podstawie art. 484 § 2 k.c

Art. 484. § 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

§ 2. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. 

Rażące wygórowanie, pozwalające na miarkowanie kary umownej definiowane jest w doktrynie i orzecznictwie następująco: „Rażące wygórowanie" jako okoliczność uzasadniająca miarkowanie kary umownej musi być postrzegana jako porównanie rozmiaru poniesionej szkody w wyniku naruszenia zobowiązania w stosunku do wysokości zastrzeżonej kary umownej (…). Kryterium oceny rażącego wygórowania może być także relacja jej wysokości do odszkodowania należnego wierzycielowi na zasadach ogólnych (…). Sama dysproporcja, nawet znaczna, nie uzasadnia zarzutu o rażącym wygórowaniu kary umownej (...). Pamiętać bowiem trzeba, że celem zastrzeżenia kary umownej jest wywarcie na dłużniku presji, żeby on swoje zobowiązanie wykonał w sposób należyty. Z dużym prawdopodobieństwem możemy przypuszczać, że stan "rażącego wygórowania" zaistnieje wtedy, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania lub wykonana je nienależycie, a wierzyciel nie poniesie szkody. Oznacza to odrzucenie tezy o automatycznym uzasadnieniu miarkowania kary umownej, ilekroć wierzyciel w wyniku niewykonania zobowiązania nie poniósł szkody. Zachodzi tutaj potrzeba indywidualnej oceny zastrzeżenia kary umownej i skutków zachowania się dłużnika uchybiającego zobowiązaniu. (Kidyba A. (red.), Gawlik Z., Janiak A., Kozieł G., Olejniczak A., Pyrzyńska A., Sokołowski T., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna., LEX, 2010.)

W niniejszym przypadku mamy do czynienia z karą w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia brutto. Oczywiście nie znamy Pana zarobków oraz wysokości odszkodowania jakie otrzyma Pan w związku z przestrzeganiem zakazu, jednak wydaje się, iż taka wysokość kary nie jest zbyt duża. Jest to raczej racjonalnie ukształtowane postanowienie umowne i nie wydaje się aby mogły istnieć podstawy dla jego podważenia.

Samą działalność konkurencyjną została określona jako działalność każdego podmiotu na terytorium Polski i poza jego granicami, zorganizowany w dowolnej formie prawnej, której zakres obejmuje działalność pokrywającą się z zakresem przedmiotu działalności przedsiębiorstwa pracodawcy. Takie ukształtowanie zakazu skłania do posłużenia się prawnie określonym przedmiotem działalności (PKD), celem wskazania jaka działalność w rozumieniu umowy jest konkurencyjną. Tego typu postanowienia również są stosowane w umowach o zakazie konkurencji.

Ponadto umowa określa zakres terytorialny zakazu, co również stanowi warunek jego skuteczności, a ponadto precyzuje jak długo po zakończeniu stosunku pracy zakaz ma obowiązywać. Jest to kolejny warunek ważności umowy.

Postanowienia przewidujące obowiązek pracownika informowania byłego lub jeszcze obecnego pracodawcy o planach podjęcia innej pracy, również są dozwolone i często praktykowane.

Mając na uwadze powyższe wydaje się zatem, że umowa jest prawidłowa, posiada wszystkie potrzebne elementy i nie ma podstaw do jej podważenia. Takie wniosek nie jest jednak do końca uprawniony, jeżeli pewnym zasadom obowiązywania zakazu przyjrzymy się bliżej. Szczególnie w oczy rzuca się bardzo szerokie określenie zarówno przedmiotu zakazu (określenie czym jest działalność konkurencyjna w rozumieniu umowy) jak i jego zakresu terytorialnego (obejmuje de facto całą planetę) w zestawieniu z minimalnym odszkodowaniem, jak i brak określenie na jaki moment należy określać zakres działalności (PKD) pracodawcy.

Zacznijmy od problematyki przedmiotu działalności. Określono ją jako działalność każdego podmiotu na terytorium Polski i poza jego granicami, zorganizowaną w dowolnej formie prawnej, której zakres obejmuje działalność pokrywającą się z zakresem przedmiotu działalności przedsiębiorstwa pracodawcy. Takie postanowienie każe odnosić się do PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) przedsiębiorcy. W praktyce często zakres działalności konkurencyjnej jest ustalany przez odwołanie się do przedmiotu działalności ujmowanego w kategoriach tworzonych na potrzeby statystyki publicznej [por. załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. Nr 251, poz. 1885 ze zm.]. Posługiwanie się tą klasyfikacją z pewnością ułatwia ocenę, czy podjęcie określonej aktywności stanowi działalność konkurencyjną. Wystarczy bowiem porównać odpowiednie postanowienia statutu, umowy spółki lub podobnego aktu pracodawcy z odpowiednim aktem innego podmiotu, by ustalić, czy jest on konkurentem pracodawcyPosługiwanie się klasyfikacją PKD oznacza konieczność sięgania zarówno do przeważającej działalności pracodawcy, jak i działalności drugorzędnej, a nawet pomocniczej (por. pkt 3 ppkt 6-11 przedmowy z załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności).(Gersdorf Małgorzata Maria, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, Opublikowano: LexisNexis 2014)

Jak wynika z KRS-u Pana firmy zakres działalności tej spółki jest bardzo szeroki. Pan opisuje, iż zajmował się głównie logistyką, transportem i elementami zarządzania przedsiębiorstwem. Racjonalność zakazu konkurencji wiąże się z potrzebą ochrony interesów pracodawcy przed konkurencyjną działalnością pracownika w związku z doświadczeniem, wiedzą jaką nabył i pracodawcy i kontaktami jakie sobie wyrobił. Nieracjonalne byłoby zabraniać pracownikowi po ustaniu stosunku pracy pracować w branży budowalnej, kiedy u byłego pracodawcy zajmował się np. jedynie usługami gastronomicznymi. W takim przypadku wydaje się nieprawdopodobne, iż zatrudnienie w innym przedsiębiorstwie o takim samym PKD może zagrażać interesom poprzedniego pracodawcy. Jednakże, doktryna wyraża odmienne poglądy – zacytujmy fragment komentarza: Wymaga podkreślenia, że na potrzeby zakazu oceniamy nie tyle działalność (zawód) pracownika wykonywany u konkretnego pracodawcy, ile przedmiot działalności tego pracodawcy. Wyjaśnia to Sąd Najwyższy w wyroku z 4 listopada 2010 r. (II PK 108/2010, LexisNexis nr 2786564, OSNP 2012, nr 3-4, poz. 31), uznając, że zakaz konkurencji nie oznacza w ogólności zakazu wykonywania tego samego rodzaju aktywności zawodowej, jak u byłego pracodawcy, związanej z wyuczonym zawodem, a jedynie zakaz wykorzystywania jej w procesie wytworzenia takich dóbr i usług, które stanowią przedmiot działalności tego pracodawcy lub dóbr i usług podobnych (substytucyjnych). W związku z tym jednak nie ma znaczenia stanowisko, na jakim zamierza podjąć pracę pracownik w podmiocie konkurencyjnym. Nie może tego uczynić, choćby odbiegało ono - nawet znacząco - od zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku w ramach zatrudnienia objętego zakazem konkurencji.  (Gersdorf Małgorzata Maria, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, Opublikowano: LexisNexis 2014). Choć jak wskazuje ta sama autorka naruszenie zakazu konkurencji w zakresie działalności pobocznej pracodawcy nie zawsze musi wiążąc się z koniecznością wypłaty odszkodowania pracownikowi: Z tego względu wypada zaaprobować przyjęte w wyroku z 12 lutego 2013 r. (I PK 166/12, niepubl.) stanowisko, w świetle którego naruszenie zakazu konkurencji dotyczące ubocznej (nie - podstawowej) działalności pracodawcy prowadzi do oddalenia powództwa byłego pracownika o odszkodowanie. W stanie faktycznym sprawy powód - były pracownik - świadczył usługi w zakresie analiz systemu HR, audytu menedżerskiego kadry kierowniczej oraz struktury holdingu na rzecz konkurentów byłego pracodawcy. Działania takie zostały uznane za naruszenie zakazu konkurencji  (Gersdorf Małgorzata Maria, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, Opublikowano: LexisNexis 2014). Wydaje się, iż uprawniony byłby wniosek, iż pracownik nie zawsze będzie odpowiedzialny z tytułu złamania zakazu konkurencji jeśli naruszenie będzie dotyczyło jedynie pobocznej działalności byłego pracodawcy. Ponadto zwrócić uwagę należy na to, czy pracodawca faktycznie ów działalność wykonuje, bowiem jeżeli wpisanie danego kodu PKD do KRS jest w istocie „martwe” i nie łączy się z podejmowaną działalnością nie może dojść do naruszenia zakazu konkurencji poprzez podjęcie pracy u pracodawcy, który ów działalność faktycznie wykonuje (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 1998 r., I PKN 535/97: Nie jest złamaniem zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy (klauzuli konkurencyjnej) uczestnictwo w spółce, która nie podjęła żadnej działalności i czynności przygotowawczych do niej, a także członkostwo w radzie nadzorczej spółki, której działalność nie zagraża (choćby potencjalnie) interesom byłego pracodawcy.)

Jeśli chcemy objąć pracownika tak szeroki zakazem jak w tym przypadku, powinno zostać mu zaproponowane większe odszkodowanie. Tak samo ma się kwestia zakresu terytorialnego - ukształtowanie go w Pana umowie zabrania Panu pracy konkurencyjnej nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. Zakaz de facto obejmuje całą planetę, a więc jest niezwykle szeroki. To również wskazuje na potrzebę określenia w umowie wyższego odszkodowania niż minimalne. 

Pomimo odniesienie się do przedmiotu działalności pracodawcy wątpliwe jest ustalenie momentu na jaki ów przedmiot ma być aktualny i jaki stan faktycznie wiąże pracownika. Może być bowiem tak, że w momencie podpisywania umowy działalność określona w KRS była węższa lub szersza niż jest obecnie lub niż będzie w momencie zakończenia trwania umowy? Jaki stan będzie wtedy wiązał pracownika? Sąd Najwyższy wskazuje, iż dla oceny, czy zakres przedmiotowy zakazu konkurencji został wystarczająco sprecyzowany, może mieć znaczenie okoliczność, czy sposób określenia zakresu tego zakazu umożliwiał byłemu pracownikowi ustalenie - bez nadmiernego wysiłku i w oparciu o dostępne mu dane - zakresu obowiązków nałożonych na niego klauzulą konkurencyjną. Pracodawca nie może pozostawiać pracownika w niepewności co do tego, jaki jest zakres związania go zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2010 r., II PK 134/10). Wydaje się, iż na pewno nie można uznać, że zakaz może być rozszerzany bez wiedzy i zgody pracownika. Nieokreślenie jaki zakres działalności pracodawcy jest wiążący dla pracownika i jakim wykazem ma się on kierować jest ewidentnym mankamentem umowy i może prowadzić do wątpliwości interpretacyjnych.

Ponadto, wskazuje się, iż szerszy zakaz konkurencji uzasadniony i preferowany jest w przypadku pracowników pracujących na wyższych stanowiskach, którzy mają do czynienia z zarządzeniem przedsiębiorstwem lub jego częścią, są zaznajomienie z bardzo szerokim spektrum działalności pracodawcy, mają wiedzę na temat planów pracodawcy itp. Wskazał na to m.in. SN w swych orzeczeniach:

1. Stopień konkretyzacji zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 k.p.) może być różny w zależności od tego, jakie stanowisko pracy zajmował były pracownik w okresie zatrudnienia u byłego pracodawcy i jaki w związku z tym miał dostęp do szczególnie ważnych informacji. 

2. Dla oceny, czy zakres przedmiotowy zakazu konkurencji został wystarczająco sprecyzowany, może mieć znaczenie okoliczność, czy sposób określenia zakresu tego zakazu umożliwiał byłemu pracownikowi ustalenie - bez nadmiernego wysiłku i w oparciu o dostępne mu dane - zakresu obowiązków nałożonych na niego klauzulą konkurencyjną. (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2008 r., I PK 97/08). W umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 k.p.) należy skonkretyzować zakres tego zakazu. W przypadku osób wchodzących w skład organu osoby prawnej, mających dostęp do wszystkich informacji istotnych dla funkcjonowania jednostki organizacyjnej, zakres zakazu konkurencji może być określony ogólnie, gdyż jego szczegółowe wskazanie groziłoby niebezpieczeństwem pominięcia istotnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2004 r., I PK 534/03). Opis Pan stanowiska wskazuje, iż nie był Pan szeregowym pracownikiem, że było to stanowisko od wyższe w hierarchii spółki. W związku z tym szerokie określenie zakazu zapewne było konieczne. Nie zmienia to jednak faktu, iż wydaje się, że ustalone odszkodowanie jest zbyt małe. W przepisach wskazuje się na minimalne wynagrodzenie, co nie zmienia faktu, że jeżeli mamy do czynienia z szeroko zakrojonym zakazem, wynagrodzenie powinno być wyższe. Jak wskazuje się w doktrynie: wysokość odszkodowania powinna pozostawać w związku z rozmiarem dolegliwości zakazu konkurencji dla pracownika. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy wywiera znaczny wpływ na możliwości podejmowania działalności zarobkowej przez objętą nim osobę, chociaż wpływ ten może być różny. Można sobie nawet wyobrazić sytuację, w której ze względu na wąską specjalizację zawodową danej osoby zakaz konkurencji zupełnie uniemożliwi jej podjęcie pracy w wykonywanej dotąd specjalności. W innych przypadkach ograniczony zostanie jedynie zakres wyboru miejsca pracy czy typu działalności. Stopień ograniczenia możliwości pracy zawodowej związany z zakazem konkurencji powinien w znacznym stopniu warunkować relację między wysokością należnego odszkodowania a wynagrodzeniem pracownika. Relacji tej nie da się ująć inaczej niż procentowo na etapie zawierania umowy o zakazie konkurencji, szczególnie jeśli następuje to w początkowym okresie trwania stosunku pracy (Baran K.W. (red.), Ćwiertniak B.M., Driczinski S., Góral Z., Kosut A., Perdeus W., Piątkowski J., Skąpski M., Tomaszewska M., Włodarczyk M., Wyka T., Kodeks pracy. Komentarz., WKP, 2012) Na Pan korzyść działają następujące okoliczności: bardzo szerokie ukształtowanie zakazu przedmiotowo i terytorialnie, zbyt małe odszkodowanie, niedookreślenie na jaki moment przedmiot działalności jest wiążący w kontekście zakazu konkurencji oraz konieczność wykładania wątpliwości na korzyść pracownika, bowiem przepisy prawa pracy właśnie na takiej zasadzie bazują. Na Pana niekorzyść natomiast działają sam fakt podpisania umowy (świadome zgodzenie się na związanie się tego typu warunkami), fakt wykonywania obowiązku poważniejszych, świadczących o posiadaniu większej wiedzy o przedsiębiorstwie. Z tego rodzaju argumentami pójście prosto do sądu nie jest dobrym wyjściem. Wydaje się, iż po pierwsze powinien pan porozumieć się z pracodawcą, spróbować renegocjować umowę szczególnie w taki sposób aby doprowadzić do zawężenia zakresu działalności konkurencyjnej przedmiotowo i terytorialnie lub doprowadzić do podwyższenia odszkodowania za przestrzeganie zakazu. Jeśli takie działanie nie przyniesie skutku, rzeczywiście pozostanie droga sądowa i postępowanie albo o zapłatę odszkodowania w wyższej wysokości (lub o ustalenie wyższej wysokości – zależne od momentu wysunięcia roszczenia) lub o ustalenie nieistnienia zakazu przez wzgląd na zbyt szerokie i niedookreślone ukształtowanie zakazu konkurencji (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2006 r., II PK 110/05: Pracownik może domagać się ustalenia, że nie jest zobowiązany do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 189 k.p.c.).). Wskazujemy jednak, iż w związku z wszystkim wyrażonymi w niniejszej opinii uwagami nie możemy zapewnić Pana o wygranej. Z pewnością po Pana stronie leżą pewne zasadne argumenty, jednak nie należy lekceważyć faktu, iż druga strona również je posiada. Z tego też względu jak na razie radzimy spróbować polubownego renegocjowania umowy.
Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Co reguluje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji?  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji wprowadza od 27 czerwca szereg ułatwień dla poszkodowanych, którzy dochodzą roszczeń wobec sprawcy naruszenia prawa konkurencji, w tym nowy instrument w postaci (...)

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zanim pracodawca wprowadzi umowny zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy, powinien dokładnie przemyśleć swoją decyzję, wobec którego pracownika wskazany zakaz będzie miał zastosowanie. Częstokroć zdarza się, iż pracodawcy, wprowadzają zakaz konkurencji wobec wszystkich zatrudnianych przez siebie pracowników, nie do końca zdając sobie sprawę z konsekwencji takiego stanu (...)

Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji?

Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji?

W sytuacji gdy pracownik posiada szczególnie ważne informacje, które w razie ujawnienia mogłyby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. ##baner## Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji? Przede wszystkim należy zaznaczyć, że umowa o zakazie konkurencji wymaga formy pisemnej pod rygorem (...)

Jakie działania są niezgodne z regułami konkurencji?

Jakie działania są niezgodne z regułami konkurencji?

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje praktyk ograniczających konkurencję. Reguły konkurencji są wiążące dla przedsiębiorców oraz dla osób zarządzających. Obejmują one zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień (praktyki wielostronne) oraz zakaz nadużywania pozycji dominującej (praktyki jednostronne). Uznaje się bowiem, że konkurencja sprzyja (...)

Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

Dlaczego i jak jest chroniona konkurencja? Już art. 9 ustawy - Prawo przedsiębiorców zobowiązuje ogólnie przedsiębiorców do wykonywania działalności gospodarcze zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw (...)

Umowny zakaz konkurencji - opinia prawna

Umowny zakaz konkurencji - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy firmą handlową zatrudniającą przedstawicieli handlowych. Zawarliśmy z nimi umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu zatrudnienia. Chcieliśmy wiedzieć czy nasze umowy są prawidłowe tzn. czy są niepodważalne. Poza tym interesuje nas jakie dowody należy zebrać, aby udowodnić byłemu pracownikowi, który podejmuje pracę w (...)

Zakaz konkurencji w umowach o pracę

Zakaz konkurencji w umowach o pracę

Co to jest pracowniczy zakaz konkurencji? Pracowniczy zakaz konkurencji jest to zakaz prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Dotyczy to nie tylko prowadzenia przez pracownika odrębnej działalności gospodarczej, lecz również wykonywania pracy w ramach umowy o pracę lub na innej podstawie na rzecz innego pracodawcy prowadzącego taką działalność. (...)

Umowa o zakazie konkurencji jako skuteczna ochrona \

Umowa o zakazie konkurencji jako skuteczna ochrona \"know how\" pracodawcy - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę firmę na swoje nazwisko, która "żyje" z opracowywania i sprzedaży nowych produktów. Część z nich jest chroniona w Urzędzie Patentowym RP, ale części rozwiązań nie jestem w stanie ten sposób zabezpieczyć. Zabezpieczenia od strony konkurencji wymagają również kanały dystrybucji oraz kontakty handlowe, coraz bardziej żywotne dla firmy. (...)

Zakaz podbierania pracowników - klauzule umowne oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Zakaz podbierania pracowników - klauzule umowne oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

O klauzuli non solicitation, czyli w uproszczeniu klauzuli zakazującej przejmowania pracowników usłyszeć można np. przy okazji szeroko pojętych transakcji fuzji i przejęć (M&A). Tego typu transakcje są skomplikowanymi procesami, a ich struktura może być różna, zależnie od potrzeb inwestora oraz pozostałych uczestników przedsięwzięcia, a także aktualnych – (...)

Kiedy zaczyna obowiązywać zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy - opinia prawna

Kiedy zaczyna obowiązywać zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy - opinia prawna

Stan faktycznyProblem dotyczy klauzuli warunkowej w "Umowie o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu". W punkcie dotyczącym zakazu konkurencji pracodawca zobowiązał pracownika do „powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy oraz, na pisemne żądanie Pracodawcy doręczone Pracownikowi nie później (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty sądowe a opłaty sądowe Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach (...)

Jak złożyć wniosek leniency?

Jak złożyć wniosek leniency?

Na czym polega program łagodzenia kar (leniency)? Przedsiębiorca, który zawarł ograniczające konkurencję porozumienie, może ubiegać się o całkowite zwolnienie z kary pieniężnej lub redukcję jej wymiaru, jeżeli przyzna się do udziału w porozumieniu i przedstawi Urzędowi informacje i dowody wskazujące na istnienie praktyki. ##baner## W tym celu przedsiębiorca powinien złożyć (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich spraw lepiej jest poczekać, a z jakimi przyśpieszyć. Nowa ustawa zastąpi dotychczasową ustawę z (...)

Umowa o zakazie konkurencji ochroną dla pracodawcy - opinia prawna

Umowa o zakazie konkurencji ochroną dla pracodawcy - opinia prawna

  Stan faktyczny   Mamy kilku pracowników grafików. Nie chcemy, aby wykonywali prac zleconych "na własną rękę" poza naszą firma. Czy domaganie się oświadczenia od pracownika, że nie będzie podejmował obcych zleceń jest dopuszczalne prawem? Czy należy się pracownikowi wtedy jakaś rekompensata?   Opinia prawna Zaistniały w przedstawionym stanie faktycznym problem (...)

UOKiK zachęca do donosów...

UOKiK zachęca do donosów...

Ruszył program dla sygnalistów Wiesz o zmowie przedsiębiorców? Możesz anonimowo zawiadomić UOKiK. Ruszył pilotażowy program pozyskiwania informacji od tzw. sygnalistów.UOKiK czeka na zgłoszenia pod numerem telefonu 22 55 60 500  lub mailowe, na adres sygnalista@uokik.gov.pl. Niedozwolone porozumienia przedsiębiorców są szkodliwe dla wszystkich uczestników (...)

Jak chronione są zbiorowe interesy konsumentów?

Jak chronione są zbiorowe interesy konsumentów?

Już art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zobowiązuje ogólnie przedsiębiorców do wykonywania działalności gospodarczej na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Natomiast inne ustawy, np. ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciej konkurencji, (...)

Klauzula zakazu konkurencji w umowie zlecenia

Klauzula zakazu konkurencji w umowie zlecenia

Jaką klauzulę antykonkurencyjną można zawrzeć w umowie zlecenia? Analiza umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności umowy zlecenia, pokazuje, że strony bardzo często zamieszczają wśród postanowień umownych klauzulę dotyczącą zakazu konkurencji. Obowiązek powstrzymania się od działalności konkurencyjnej nałożony jest na zleceniobiorcę. Podyktowane jest to najczęściej (...)

Obowiązki komandytariusza

Obowiązki komandytariusza

  Obowiązek wniesienia wkładu Wkładem jest określone w umowie spółki świadczenie wspólnika, do którego zobowiązuje się on w związku z uczestnictwem w spółce. Art. 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) wymienia wkład jako obligatoryjną postać współdziałania uczestników w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu, a zarazem (...)

Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

Stan faktyczny Od roku 2001 do marca 2006 byłam zatrudniona na stanowisku handlowca, na zasadach tzw. samozatrudnienia. Do obowiązków wynikających z umowy zlecenia należało m.in. pozyskiwanie i obsługa klientów. Wynagrodzenie otrzymywane było przeze mnie miesięcznie w stałej kwocie. Do tego dochodziła premia za przekroczenie ustalonego planu. Jako zleceniodawca (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi weszła w życie 23 grudnia 2021 r. Do jakiej instytucji należy złożyć zawiadomienie w sprawie podejrzenia nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej? Pisemne zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących (...)

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Nowelizacja przepisów ma na celu podwyższenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia oraz reguluje kwestię przeznaczania tych środków na podwyższenie wynagrodzeń lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów. Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw? Ustawa (...)

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

Coraz więcej przedsiębiorców działa na platformach internetowych. Trudno już wyobrazić sobie prowadzenie biznesu bez obecności w sieci.  Dowiedz się, jakie prawa przysługują przedsiębiorcom w relacjach z platformami internetowymi i wyszukiwarkami internetowymi. ##baner## Komu przysługują szczególne uprawnienia? Szczególne uprawnienia w relacjach z platformami (...)

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Wprowadzone zmiany poprawią sytuację rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na rynku rolno-spożywczym. UOKiK przygotował zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących nowych przepisów. Prezes UOKiK może interweniować w przypadku nieuczciwego wykorzystywania (...)

Obowiązywanie zakazu konkurencji - opinia prawna

Obowiązywanie zakazu konkurencji - opinia prawna

Stan faktyczny Podczas podpisywania umowy o pracę podpisałem również klauzulę o zakazie konkurencji na okres 1 roku po ustaniu obowiązku pracy. Jednakże pracodawca zawarł w niej zabezpieczenie: ,, o ile Pracodawca nie oświadczy na piśmie inaczej. Po ustaniu stosunku pracy oświadczył na piśmie, że zwalnia mnie z zakazu konkurencji. Chcę wiedzieć, czy miał prawo a jeżeli nie to w (...)

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Określa ona zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych czy dostawców tych produktów, (...)

Ochrona przed konkurencją po ustaniu zatrudnienia

Ochrona przed konkurencją po ustaniu zatrudnienia

Współcześnie przedsiębiorcy coraz częściej spotykają się z ryzykiem wyszkolenia współ/pracownika, który zdobywszy odpowiednie doświadczenie i wiedzę, usamodzielnia się i nierzadko staje się bezpośrednią dla nich konkurencją. O ile w warunkach wolnorynkowych w dłuższej perspektywie czasowej nie da się zapobiec ryzyku utraty współ/pracownika, o tyle prawo (...)

Jak funkcjonuje konkurencja w Unii Europejskiej?

Jak funkcjonuje konkurencja w Unii Europejskiej?

Jakie zasady konkurencji obowiązują we Wspólnocie Europejskiej?  Wspólnota Europejska opiera się na zasadach swobody przepływu towarów oraz gospodarki wolnorynkowej i wolnej konkurencji, dając pierwszeństwo efektywnemu podziałowi zasobów (art. 102a i 105 pkt 1 TWE). System konkurencji we Wspólnocie Europejskiej nie jest jednak zupełnie wolny, gdyż podlega (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. Opisano przede wszystkim warunki formalne, które należy spełnić w przypadku zakończenia (...)

Jakie kary są nakładane na przedsiębiorców za naruszenie reguł konkurencji?

Jakie kary są nakładane na przedsiębiorców za naruszenie reguł konkurencji?

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów UOKiK może nakładać na przedsiębiorców kary pieniężne za naruszenia reguł konkurencji. Przyjmuje się bowiem, iż konkurencja sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i produktywności. Jest korzystna dla przedsiębiorców i konsumentów, ponieważ zapewnia niższe ceny, lepszą jakość produktów, większy (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Gdy ktoś ogranicza twoją działalność na rynku...sprawdź, czy nie masz do czynienia z praktykami ograniczającymi konkurencję!

Gdy ktoś ogranicza twoją działalność na rynku...sprawdź, czy nie masz do czynienia z praktykami ograniczającymi konkurencję!

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów dzieli praktyki ograniczające konkurencję na: zawieranie porozumień ograniczających wolną konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej. Rynek właściwy Praktyką ograniczającą konkurencję jest zawieranie porozumień ograniczających konkurencję na rynku właściwym, a także nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym. Kluczowym (...)

Jak ustalić wysokość odszkodowania przy zakazie konkurencji? - opinia prawna

Jak ustalić wysokość odszkodowania przy zakazie konkurencji? - opinia prawna

Stan faktyczny Z moim poprzednim pracodawca wiązała mnie umowa o zakazie konkurencji, na mocy której należne mi odszkodowanie miało być wypłacone jednorazowo po zakończeniu 2-letniego okresu karencji. Po upływie tego terminu pracodawca wypłacił mi odszkodowanie stanowiące wyłącznie równowartość 25 % sumy płacy zasadniczej wypłaconej mi w okresie ostatnich 2 lat zatrudnienia u niego. (...)

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Czym jest pomoc publiczna? No właśnie, według praw wolnego rynku – złem. To rynek za pomocą "naturalnych" mechanizmów ("tzw. niewidzialnej ręki"), jakim jest m.in. wolna konkurencja, wypiera słabszych, daje bogactwo lepszym, a na pewno silniejszym i zapewnia harmonię w obrocie handlowym. A pomoc publiczna może ten mechanizm tylko zniekształcić. Przepisy unijne (i tu trzeba zaznaczyć, (...)

Na czym polega nadużycie pozycji dominującej?

Na czym polega nadużycie pozycji dominującej?

Artykuł 82 TWE stanowi, iż niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane jest nadużywanie przez jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw pozycji dominującej na wspólnym rynku lub na znacznej jego części, w zakresie, w jakim może wpływać na handel między Państwami Członkowskimi. Nadużywanie takie może polegać w szczególności na: a) narzucaniu w sposób bezpośredni lub pośredni niesłusznych (...)

Mój konkurent stosuje praktyki ograniczające konkurencję na rynku - co robić?

Mój konkurent stosuje praktyki ograniczające konkurencję na rynku - co robić?

  Czego może dotyczyć postępowanie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję? Praktyką ograniczającą konkurencję jest zawieranie porozumień ograniczających konkurencję na rynku właściwym a także nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym (opisane szczegółowo w poradzie "Gdy ktoś ogranicza twoją działalność na rynku...sprawdź, czy nie masz do czynienia (...)

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta w treści samej umowy o pracę jak również w osobnym dokumencie. Bardzo często zarówno pracodawcy jak i pracownicy zadają sobie pytanie: a co się dzieje po ustaniu stosunku pracy, jak długo trwa zakaz konkurencji, jak długo pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Otóż, dopóki zapisy umowy o zakazie konkurencji (...)

Zabawki muszą być bezpieczne

Zabawki muszą być bezpieczne

Małe elementy w grzechotkach, zbyt dużo ftalanów w lalkach, pluszaki z pękniętymi szwami – takie nieprawidłowości wykryła Inspekcja Handlowa. Miała też wiele zastrzeżeń formalnych, np. brakowało danych producenta lub importera, niezbędnych ostrzeżeń czy instrukcji. W efekcie kontrolerzy zakwestionowali w 2017 r. prawie co czwartą, a w pierwszym kwartale 2018 (...)

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary określa zasady odpowiedzialności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz zasady tej odpowiedzialności.Ustawa zawiera definicję podmiotu zbiorowego, którym jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa, (...)

Zakaz konkurencji między przedsiębiorcami - opinia prawna

Zakaz konkurencji między przedsiębiorcami - opinia prawna

Stan faktyczny Jedną z często występujących w obrocie między przedsiębiorcami umów jest umowa o podwykonawstwo. Taka umowa może być, zależnie od konkretnych okoliczności, na przykład umową o roboty budowlane, umową o dzieło, czy umową nienazwaną. Dość często umowy takie, choć zawierane między przedsiębiorcami, wiążą się z faktyczną nierównością stron. Zamawiającym jest (...)

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

  Zasada niedopuszczalności pomocy publicznej wyrażona w Traktacie wprowadzającym Wspólnotę Europejska, czyli w akcie prawnym uznanym za aktualną konstytucję zjednoczonej Europy, wynika z ogólnego kapitalistycznego założenia, że wszelka interwencja Państwa w gry wolnego rynku może się tylko źle skończyć – zachwieje wolną konkurencję, wpłynie na wymianę handlową (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zakaz konkurencji - nie określenie odszkodowania

Zakaz konkurencji - nie określenie odszkodowania

W mojej umowie o prace znajduje sie zakaz konkurencji po odejściu z firmy. Nie określono w nim kwoty odszkodowania za zakaz konkurencji. Umowa o zakazie nie jest osobna umowa, ale częścią umowy o (...)

Odejście pracownika do konkurencji

Odejście pracownika do konkurencji

Mój tata prowadzi firmę usługowo - handlową zajmującą się sprzedażą części zamiennych do samochodów ciężarowych. Firma ma swoja bazę w Siedlcach i zatrudnia 20 osób. Na początku działalności (...)

Kara umowna, ustalona przez pracodawcę w umowie z pracownikiem o zakazie konkurencji

Kara umowna, ustalona przez pracodawcę w umowie z pracownikiem o zakazie konkurencji

Jak wysoka może być kara umowna, ustalona przez pracodawcę w umowie z pracownikiem o zakazie konkurencji? Ważną kwestią jest wysokość kary umownej – ta bowiem nie może być nadmiernie wygórowana. (...)

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

Posiadam udziały w spółce z o.o. zajmującej się (niestety, ma to odzwierciedlenie tylko w akcie notarialnym i KRS) produkcją estru. Zainwestowałam sporo gotówki, a efektów nie widać. W związku (...)

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

Zakaz konkurencji wspólnika w spółce z o.o.

W grudniu 2000 roku Spółka XYZ sp. z o.o. została założona przez 3 wspólników - Pana A, Pana B i Panią C. Każdy objął po 1000 udziałów. Udziały są równe, dają takie sama prawa. Nie ma (...)

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Jak interpretować przepis stanowiący, że sąd nie orzeknie dla przedsiębiorcy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek jeśli minął już rok od momentu, gdy zaistniały (...)

Umowa lojalnościowa

Umowa lojalnościowa

Dostałem awans. Pracodawca zawarł w umowie zapis, zgodnie z którym mamy zobowiązać się do zawarcia oddzielnej Umowy Lojalnościowej. Co to oznacza w praktyce? Sformułowanie określające umowę, (...)

Zakaz podejmowania działaloności konkurencyjnej

Zakaz podejmowania działaloności konkurencyjnej

Czy pracodawca ma prawo zażądać od pracownika podpisania oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej bez określenia czego to oświadczenie ma dotyczyć, jakiego obszaru pracy? Czy każdy pracownik (...)

Czy umowa o zakazie konkurencji wygasa z dniem przejęcia firmy przez nowego pracodawcę,

Czy umowa o zakazie konkurencji wygasa z dniem przejęcia firmy przez nowego pracodawcę,

Podpisałam z moim aktualnym zakładem pracy umowę o zakazie konkurencji (obowiązuje 6 miesięcy po ustaniu stosunku pracy). Właśnie dowiedzieliśmy się, że część pracowników naszego zakładu (...)

Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

Pracodawca proponując mi umowę o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umieścił w niej, oprócz powielenia art. 101(1) KP, zapis: \"Pracownik zobowiązuję się, iż w okresie zatrudnienia (...)

Złamanie umowy lojalnościowej

Złamanie umowy lojalnościowej

Pracodawca w umowie ze mną określił, że w przyszłości mamy podpisać oddzielną \"umowę lojalnościową\". Czy jeśli odejdę do konkurencyjnej firmy, to wiązać się z tym będzie jakaś kara? (...)

Niewypłacalność kontrahenta

Niewypłacalność kontrahenta

Uzyskałem wyrok sądowy p-ko dłużnikowi w związku z prowadzona działalnością gospodarczą. Okazało się potem, ze dłużnik jest całkowicie niewypłacalny i ma ponad 100 tys. zaległych alimentów. (...)

Odmowa podpisania umowy lojalnościowej

Odmowa podpisania umowy lojalnościowej

Pracodawca wypowiedział umowę o pracę na czas nieokreślony. Wypowiedzenie cały czas biegnie. Czy pracodawca w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony (którą sam wypowiedział) (...)

Działanie pracownika na szkodę firmy

Działanie pracownika na szkodę firmy

Zajmujemy się sprzedażą, pracujące u nas osoby mają dostęp do tajnych i ważnych informacji np. kontrahenci, gdzie i po ile zakupujemy towary, jaka mamy strategię itd. W związku z dostępem pracownika (...)

Eksmisja z powodu generalnego remontu

Eksmisja z powodu generalnego remontu

Jako właściciel kamienicy wpisanej do rejestru zabytków w związku z bardzo złym stanem zabytkowej konstrukcji dachowej, po uzyskaniu zgody wydziału architektury i miejskiego konserwatora zabytków (...)

Odpowiedzialność za powierzone mienie

Odpowiedzialność za powierzone mienie

Pracodawca w zarządzeniu organizacyjnym narzuca na nas pewne obowiązki gromadzenia dokumentów i ponoszenia za te dokumenty pełnej odpowiedzialności. Jednak nie zapewnia się pomieszczeń i odpowiednich (...)

Zmniejszenie wysokości kary umownej należnej za naruszenie zakazu konkurencji

Zmniejszenie wysokości kary umownej należnej za naruszenie zakazu konkurencji

Witam. Podpisałem umowę o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy. Kara umowna jest ogromna a ja nie mogę podjąć innej pracy niż ta którą dotychczas wykonywałem. Dostałem zbyt małe (...)

Jak skrócić czas zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

Jak skrócić czas zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

W 2014 roku wyrokiem sądu, zakazano mi prowadzenia działalności gospodarczej przez 4 lata. Chciałbym ten okres skrócić. Czy możecie mi Państwo pomóc w tej sprawie? Niniejsza opinia została sporządzona (...)

Naśladowanie gotowego produktu, stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji

Naśladowanie gotowego produktu, stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji

Jak ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określa naśladowanie gotowego produktu, stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji? Art. 13. ust. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie (...)

Obliczanie odszkodowania za zakaz konkurencji

Obliczanie odszkodowania za zakaz konkurencji

W Firmie zawarliśmy umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia dla wybranych grup zawodowych, jednakże dużym problem stanowi zasada naliczania kwoty 25 % wynagrodzenia pracownika. Czy jeżeli (...)

Zakaz konkurencji dla członka zarządu spółdzielni

Zakaz konkurencji dla członka zarządu spółdzielni

Art. 56 Prawa spółdzielczego stanowi, ze członek zarządu nie może prowadzić działalności konkurencyjnej. Jeśli naruszy ten zakaz, może to być podstawą jego odwołania. Co dzieje się jednak (...)

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Czy muszę łożyć alimenty na dorosłego syna któremu przyznano zasiłek socjalny? Czy muszę złożyć jakiś pozew o zniesienie alimentów? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów (...)

Obowiązek zachowania tajemnicy bez lojalki

Obowiązek zachowania tajemnicy bez lojalki

Czy pracodawca rozwiązując umowę o pracę może wymagać zachowania tajemnicy o informacjach służbowych przez 3 lata? Nie zakazuje on pracy u konkurencji i tym samym nie wypłaca odszkodowania za (...)

Tajemnica służbowa po ustaniu stosunku pracy

Tajemnica służbowa po ustaniu stosunku pracy

Mam w umowie o pracę zapisane, że nie będę zdradzał tajemnic firmy przez 2 lata po upływie zatrudnienia. Nie mam umowy o zakazie konkurencji. Czy jeśli podejmę działalność konkurencyjną po (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem (...)

Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.

Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.

Witam serdecznie, potrzebuję wyjaśnienia jak wygląda sprawa sprzedaży spółki z o.o która posiada zadłużenia. Rzecz jasna osoba która chce nabyć spółkę wie o wszystkich jej zadłużeniach. (...)

Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji

Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji

Pracownik otrzymał od pracodawcy do podpisania umowę dotyczącą zakazu konkurencji. Czy brak zgody pracownika na podpisanie zakazu konkurencji może być powodem rozwiązania umowy o pracę? Jak wskazał (...)

Umowa zlecenie a zakaz konkurencji

Umowa zlecenie a zakaz konkurencji

Czy pracodawca zatrudniający pracowników na umowę zlecenie, ma prawo żądać podpisania klauzuli o zakazie konkurencji? Jeśli tak, to czy zakaz ten może rozciągać się na okres dłuższy niż czas (...)

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki

Przytaczam fragment artykułu, na który natknąłem przypadkiem: "Zgodnie z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna członkowie zarządu (...)

Działalność konkurencyjna byłego dyrektora

Działalność konkurencyjna byłego dyrektora

Były dyrektor odszedł z firmy, próbuje przekonać kilku naszych dostawców aby rozpoczęli współpracę z jego nową firmą. Nie był podpisany kontrakt o działalności konkurencyjnej po zakończeniu (...)

FORUM PRAWNE

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY?

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY? Moje małżeństwo od kilku lat przeżywało kryzys. Właściwie zaczęło się źle dziać po przyjściu na świat drugiego dziecka - 12 lat temu. Żona zaczęła mnie (...)

ILE TRWA ROZWÓD ???

ILE TRWA ROZWÓD ??? Bardzo proszę, powiedzcie mi ile czasu trwa rozwód, jeśli zarówno ja jak i mój mąż jestesmy zgodni co do rozwodu i nie mamy dzieci.. Z góry dziękuje.. (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Alimenty dla byłego współmałżonka

Alimenty dla byłego współmałżonka Jestem po rozwodzie. Mój mąż został uznany winnym rozpadowi małżeństwa. Moja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Chciałabym wystąpić o alimenty na swoją (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Szukam dobrego prawnika!!!! Pomocy!!!

Szukam dobrego prawnika!!!! Pomocy!!! Szukam bardzo dobrego prawnika!!! Chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie. Czy możecie mi kogoś polecić? Rejon Poznania. Słyszałem o kancelarii Grzybkowski & Guzek. (...)

Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk lek przeciwrakowy przeciwnowotworowy terapia raka

Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk lek przeciwrakowy przeciwnowotworowy terapia raka Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk (...)

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

Porady prawne