Kara z niedopełnienie obowiązku meldunkowego

Pytanie:

Czy istnieje jeszcze w Polsce obowiązek meldunkowy (zameldowania stałego w szcególności)? Czy związane są z ewentualnym niewypełnieniem tego obowiązku jakieś kary? Kto ewentualnie może je wymierzać? Do kogo należy wysłać wyjaśnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.3.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kara z niedopełnienie obowiązku meldunkowego

W Polsce istnieje obowiązek meldunkowy na podstawie Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Polega on na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego i wymeldowywaniu się w przypadku zmiany miejsca pobytu. Obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu stałego dotyczy obywateli polskich, przebywających na stałe na terytorium RP. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego pod innym adresem lub w innej miejscowości. Pobyt czasowy nie powinien trwać dłużej niż dwa miesiące, z wyjątkiem gdy nie traci on swego czasowego charakteru, polegając np. na pracy, nauce czy leczeniu w określonym miejscu. Sprawy związane z dokonaniem zameldowania wykonuje własciwy urząd gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia. Istnieją ponadto obowiązki administratorów, zarządców oraz włascicieli nieruchomości dokonywania zgłoszeń przypadków zamieszkiwania w ich lokalach przez osoby, które nie dopełniły obowiązku meldunkowego. Obowiązek taki ciąży również na zakładzie pracy, zatrudniającym nowego pracownika. Obowiązany jest on zbadać pobyt zameldowania stałego i w przypadku niedopełnienia przez pracownika obowiązku zameldowania, dokonać odpowiedniego zgłoszenia. Nad przestrzeganiem owych obowiazków czuwa policja. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego lub obowiązku powiadomienia o jego niedopełnieniu stanowi wykroczenie na podstawie Art.147 Kodeksu wykroczeń i zagrożone jest karą ograniczenia wolności, grzywny lub nagany. Postępowanie toczy się przed sądem rejonowym, zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia, a od wyroku przysługują apelacja i kasacja do Sądu Najwyższego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: