Kilka decyzji o warunkach zabudowy

Pytanie:

Zakupiłem jedną z pięciu działek (których właścicielem była 1 osoba) na które była wydana jedna decyzja o warunkach zabudowy. Zostałem wprowadzony przez urząd w błąd, a mianowicie powiedziano mi że są to moje indywidualne warunki zabudowy (a w rzeczywistości były one zbiorowe i miały sens tylko gdy wszyscy właściciele działek razem w jednym czasie wystąpią o pozwolenie na budowę). Na ich podstawie zrobiłem projekt domu i załatwiłem wszystkie niezbędne dokumenty. Teraz, gdy przyszło do ubiegania sie o pozwolenie na budowę okazało się, że każda z pięciu osób musi się ubiegać o nowe indywidualne warunki zabudowy dla siebie. Zastanawiam się, czy nowe warunki zabudowy mogą zostać przepisane ze starych czy będą to juz całkiem nowe warunki, które mogą się w znacznym stopniu różnić od tych wcześniej wydanych. Czy wydane warunki zabudowy są ostateczne? Czy istnieje możliwość wystąpienia do gminy o ewentualne małe zmiany w warunkach zabudowy typu kąt nachylenia dachu czy przybliżenie do granicy? Czy jeśli otrzymam nowe indywidualne warunki zabudowy to czy te stare wydane na te 5 działek stracą ważności czy ewentualnie będę mógł z nich skorzystać jeśli oczywiście spełnię warunki.

Masz inne pytanie do prawnika?

18.3.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kilka decyzji o warunkach zabudowy

Nowa decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana dla jednej tylko działki (zakupionej przez Pana) będzie określała warunki zabudowy tylko dla jednej (wskazanej działki). Decyzja dotycząca wszystkich 5 działek wskazywała prawdopodobnie warunki zabudowy dla kompleksu domów jednorodzinnych bądź zabudowy szeregowej, stąd decyzja dla jednej z tych działek będzie się różniła tym, że będzie określała warunki zabudowy ograniczając się tylko do tej nieruchomości. Skoro w poprzedniej decyzji o warunkach zabudowy przewidziano zabudowę mieszkaniową - jednorodzinną, to w osobnej decyzji dla jednej z tych działek nie zostanie zmienione przeznaczenie tego terenu. Decyzja ta może się różnić (od poprzedniej) parametrami oraz wymaganiami co do zabudowy (wcześniej była zabudowa kompleksowa - szeregowa a teraz będzie to jeden dom jednorodzinny zaopatrzony prawdopodobnie w miejsce postojowe itp. - to wszystko będzie uwzględnione w nowej decyzji).

Porady prawne

Warunki zabudowy poprzedniej decyzji jak i nowej decyzji będą ostateczne. Podkreślamy, że decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi żadnych praw własności do danego terenu. O taką decyzję może starać się każdy - nie tylko właściciel nieruchomości. W związku z powyższym z momentem wydania nowej decyzji o warunkach zabudowy dla jednej działki, poprzednia decyzja - dla wszystkich 5 działek - nie wygaśnie.

Zgodnie z art. 63 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Informację tej treści zamieszcza się w decyzji.

Jeżeli nie będzie Pan zgadzał się z treścią wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (np. z danymi dotyczącymi linii zabudowy czy warunków technicznych budynku) ma Pan prawo odwołać się o niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem wójta (urzędu gminy), w terminie 14 dni od momentu doręczenia.

Jak więc wynika z powyższego decyzja o warunkach zabudowy dotycząca wszystkich 5 działek nie wygasa z momentem wydania osobnej decyzji dla jednej z tych działek. Jeśli więc właściciele wszystkich 5 działek będą chcieli zrealizować inwestycję przewidzianą na podstawie decyzji wydanej dla tych działek, wówczas nie będzie przeszkód do jej realizacji, jeżeli zostaną spełnione warunki przewidziane w decyzji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odległość ściany od granicy działki...

Odległość ściany od granicy działki...

W przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy, konieczne jest (...)

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

  Osoba, która chce kupić działkę pod budowę domu ma dwie możliwości. Może kupić działkę budowlaną albo działkę rolną, której odrolnienie związane jest z wieloma formalnościami. Przed zakupem działki najważniejszą rzeczą jaką musi zrobić każdy inwestor jest sprawdzenie (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Wymogi prawne dla usytuowania tymczasowego obiektu budowlanego - opinia prawna

Wymogi prawne dla usytuowania tymczasowego obiektu budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny    Posiadam nieruchomość w gminie X. Działka jest częściowo zabudowana – znajduje się na niej mój dom wraz z innymi zabudowaniami – głównie garażami. Nieruchomość jest usytuowana przy drodze przeznaczonej dla ruchu pieszego i samochodowego. (...)

Skutki protestu poprzedniego właściciela działki, czyli problemy z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy – opinia prawna

Skutki protestu poprzedniego właściciela działki, czyli problemy z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy – opinia prawna

Stan faktyczny W listopadzie 2003 roku nabyliśmy działkę w Katowicach, na Podlesiu, z zamiarem podjęcia budowy domu jednorodzinnego wiosną 2004 roku. W pierwszej kolejności plany nasze pokrzyżowała odmowa wydania decyzji o warunkach zabudowy, pomimo złożenia wniosku przed końcem ubiegłego (...)

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – co wtedy?

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – co wtedy?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy określa między innymi przeznaczenie terenu oraz zasady kształtowania zabudowy na objętych nim obszarach. Nie wszystkie tereny są jednak objęte zakresem obowiązywania planów miejscowych. Jakie kroki powinien wówczas podjąć potencjalny (...)

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Stan faktycznySytuacja 1. Mam działkę rolną o pow. 1,07 ha. Chcę zbudować na tej działce dom. Nie ma budowli w sąsiedztwie. Słyszałam, że byłoby to możliwe, gdybym miała działkę o pow. większej niż średnia działka rolna w gminie. Zamierzam wydzierżawić 10 ha działki rolnej (średnia (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

  Co to jest samowola budowlana? Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie właściwego organu. Istnieje również pewna (wymieniona (...)

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Szczegóły nowego pakietu przeciwsuszowego Kończy się przygotowywanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy. Koncepcja ta wzbudza wiele emocji, głównie za sprawą planowanych opłat z tytułu utraconej retencji, zwanym „podatkiem od zabetonowania”. Jednak projekt (...)

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  Od czego zacząć? Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak wniesie się wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać szereg niezbędnych dokumentów, które muszą być dołączone (...)

Zwolnienie od opłaty skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego

Zwolnienie od opłaty skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego

W dniu 25 kwietnia 2017 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr PS1.8201.1.2017) w sprawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Czego dotyczy interpretacja ogólna? Interpretacja dotyczy stosowania przepisów ustawy (...)

Czekamy na kodeks urbanistyczno-budowlany

Czekamy na kodeks urbanistyczno-budowlany

Nowa ustawa w sposób kompleksowy unormuje proces inwestycyjny, począwszy od kreacji polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach administracyjnych kraju, poprzez uzyskanie zgody inwestycyjnej na realizację, do finalnej budowy inwestycji. Dodatkowo ma stwarzać odpowiednie narzędzia koordynujące (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów jest to, że 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami. 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych (...)

Warunki legalizacji samowoli budowlanej

Warunki legalizacji samowoli budowlanej

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego. Anna i Leon R. wybudowali ganek wejściowy przy budynku mieszkalnym bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Pomimo zobowiązania, (...)

Opłaty skarbowe - Czynności urzędowe

Opłaty skarbowe - Czynności urzędowe

Przedmiot opłaty skarbowej Opłata Zwolnienia Od sporządzenia aktu małżeństwa 84 zł   Od innych czynności kierownika urzędu stanu cywilnego 11 zł Zwalnia się od opłaty skarbowej: 1.sporządzenie akktu urodzenia lub zgodnu, 2.przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka (...)

Trwają konsultacje nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Trwają konsultacje nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zastąpienie studium uwarunkowań planem ogólnym gminy, uproszczenie procedur planistycznych, doprecyzowanie zasad wydawania decyzji o warunkach zabudowy, wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego – to główne założenia nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (...)

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Jakie są zasady nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji? Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów czy akcji w spółkach handlowych z siedzibą (...)

Łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Czego dotyczą proponowane zmiany w zakresie budownictwa?Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane, który po przeyjęciu przez Sejm trafil teraz pod obrady Senatu, dotyczy realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja umożliwia ubieganie się o legalizację samowoli (...)

Szersza legalizacja samowoli budowlanych

Szersza legalizacja samowoli budowlanych

Jakie przepisy budowlane się zmienią? Z dniem 6 grudnia 2008 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego. Zmiany będą oddziaływać na obywateli ubiegających się o legalizację samowoli budowlanej, przez zrównanie ich sytuacji prawnej, bez względu na fakt obowiązywania (...)

Jakie wymogi dotyczą hipermarketów?

Jakie wymogi dotyczą hipermarketów?

  Od 18 września 2007 r. obowiązuje ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. W celu ochrony interesu publicznego oraz realizacji zasady zrównoważonego rozwoju nowa ustawa określa zasady i tryb wydawania zezwoleń (...)

Mniej formalności przy budowie

Mniej formalności przy budowie

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia m.in. dla inwestorów budowlanych. Zmiany w Prawie budowlanym zredukowały niektóre (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zgoda stron na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Zgoda stron na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Czy na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy muszą zgodzić się właściciele gruntów sąsiednich, jeżeli byli stronami tego postępowania? Wątpliwości dotyczą interpretacji (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a decyzja WZ

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a decyzja WZ

Uzyskałem niedawno warunki zabudowy w ramach zabudowy zagrodowej na jednej z działek wchodzących w skład mojego gospodarstwa rolnego. Z kolei chciałbym uzyskać warunki zabudowy w ramach zabudowy (...)

Sposób wyznaczenia linii zabudowy

Sposób wyznaczenia linii zabudowy

Zakupiłem w 2006r działkę rolną 1,14 ha z 47metrowym pasem frontowym przylegającym do drogi publicznej. Analizowana istniejąca linia zabudowy działek "sąsiednich" - w większości zabudowa zagrodowa (...)

Przekształcenie działki

Przekształcenie działki

Posiadam działkę oznaczoną jako pastwiska, lasy: Ps IV, Ls IV. W naszej gminie nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki uzyskałam warunki zabudowy. Proszę (...)

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Kupuję działkę rolną od mojego przyjaciela. Jest ona w obrębie m.st. Warszawy w dzielnicy Wilanów, więc nie trzeba jej odralniać. Kolega ma warunki zabudowy tej działki na dom jednorodzinny w (...)

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Zamierzam złożyć do Urzędu Gminy wniosek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Jednak w momencie składania wniosku dokładnie nie mogę określić rodzaju prowadzonych na wnioskowanym terenie (...)

Warunki zabudowy - zmiana decyzji

Warunki zabudowy - zmiana decyzji

Jak zmienić decyzję o warunkach zabudowy? Zmiana decyzji o warunkach zabudowy następować będzie w trybie przewidzianym w art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten stanowi, że (...)

Pozwolenie na budowę a wnioskodawca

Pozwolenie na budowę a wnioskodawca

Jesteśmy z żoną właścicielami działki. W grudniu 2006 wystąpiłem do Urzędu Dzielnicy o wydanie Ogólnych Warunków Zabudowy. Dokument ten został wydany tylko na moje nazwisko. Z tym dokumentem (...)

Mapa i ustalenie linii zabudowy

Mapa i ustalenie linii zabudowy

W moim mieście nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. W 2000 r zostało uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Staram się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (...)

Opłata skarbowa od czynności urzędowych

Opłata skarbowa od czynności urzędowych

W chwili złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pobierana jest w określonych przypadkach opłata skarbowa. Strona po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy wnosi (...)

Określenie rodzaju zabudowy w pozwoleniu

Określenie rodzaju zabudowy w pozwoleniu

Istnieje rozporządzenie nakazujące w uzgodnieniu warunków zabudowy określenie rodzaju zabudowy, np. zabudowa zagrodowa, zabudowa wielorodzinna itp. Ustawa Prawo budowlane nie precyzuje wyraźnie obowiązku (...)

Warunki zabudowy zagrodowej

Warunki zabudowy zagrodowej

Posiadam 14 h gruntów rolnych z wydanymi warunkami zabudowy zagrodowej. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie jest 8.5 h. Czy mogę wydzielić z tego gospodarstwa działkę o powierzchni (...)

Decyzja o warunkach zabudowy - strony postępowania

Decyzja o warunkach zabudowy - strony postępowania

Chciałbym wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dom opieki dla osób starszych). Kto oprócz mnie jest (...)

Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Na działce sąsiadującej z naszą działką inwestor zamierza wybudować budynek wielorodzinny 3-kondygnacyjny (w najbliższym sąsiedztwie są domy jednorodzinne, a w odległości ok. 200 bloki 2-kondygnacyjne). (...)

Zasada dobrego sąsiedztwa

Zasada dobrego sąsiedztwa

Witam moje pytanie dotyczy interpretowania zasady tzw. dobrego sąsiedztwa. Posiadam 2 ha działkę rolną, na której chciałbym wybudować 4 domy jednorodzinne. Z moją działką graniczy działka sąsiada (...)

FORUM PRAWNE

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Wskaźnik powierzchni zabudowy- sposób wyznaczania na podstawie § 5.2 RMI

Wskaźnik powierzchni zabudowy- sposób wyznaczania na podstawie § 5.2 RMI Dzień dobry, Moja działka ma 3002 m2. Chciałem na niej wybudować dom parterowy (bez użytkowego poddasza) o powierzchni (...)

Decyzja o Warunkach Zabudowy

Decyzja o Warunkach Zabudowy Odmowa wydania decyzji Warunkow Zabudowy na podstawie BRAKU KONTYNUACJI CIĄGŁOŚCI FUNKCJI, prosze o interpretacje tego zapisu, chodzi o wydanie WZ na budynek uslugowy na (...)

problem z gminą

problem z gminą witam mam problem z gminą w której zamierzam budować dom a mianowicie od 5 lat staram się o zmianę w MPZP i ciągle obiecują mi że już kończą ale na obietnicach się kończy.czy (...)

jakie są realne szanse na to że WSA umorzy lub oddali wniosek na posiedzeniu niejawny, bo zarzuty pani

jakie są realne szanse na to że WSA umorzy lub oddali wniosek na posiedzeniu niejawny, bo zarzuty pani jakie są realne szanse na to że WSA umorzy lub oddali wniosek na posiedzeniu niejawny, bo zarzuty (...)

poz. na budowę / inne granice / budynek w czesci na działce sąsiada / pomocy

poz. na budowę / inne granice / budynek w czesci na działce sąsiada / pomocy Witam, serdecznie i bardzo proszę o pomoc i poradę szczególnie osób znających prawo budowlane. tzn. na mojej działce (...)

Czy nr działki w wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i złożonych wnioskach przez osoby fizyczne

Czy nr działki w wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i złożonych wnioskach przez osoby fizyczne Czy nr działki w wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i złożonych wnioskach przez osoby fizyczne (...)

Cofniecie decyzji o warunkach zabudowy

Cofniecie decyzji o warunkach zabudowy Witam, pisze z zapytaniem, czy w przypadku gdy SKO podejmie decyzję o cofnięciu decyzji i przekazaniu jej do ponownego rozpatrzenia to organ wydający decyzje (...)

odwołanie od decyzji warunków zabudowy

odwołanie od decyzji warunków zabudowy Witam, Proszę o pomoc i z góry dziękuję. Złośliwy sąsiad odwołał się od decyzji warunków zabudowy dotyczące mojego domu typu bliźniak, który chciałem (...)

jak napisać odwołanie do kolegium od decyzji o warunkach zabudowy?

jak napisać odwołanie do kolegium od decyzji o warunkach zabudowy? jak napisać odwołanie do kolegium od decyzji o warunkach zabudowy?

Zona z Filipin

Zona z Filipin Poznałem cudnej urody Filipinkę i chce wziąść z nią ślub. Mianowice co muszę zrobić by poślubić ją w Polsce. Nie mam własnego mieszkania tylko mieszkam z rodzicami, 11 lutego (...)

Porady prawne