Koszty w procesie

Pytanie:

Mój współpracownik użył wobec mnie słów uważanych powszechnie za obelżywe, ponieważ nie chciałem pomóc mu w wykonaniu jego obowiązków służbowych. Miało to miejsce przy innych pracownikach i klientach. Planuję napisać pozew o naruszenie dóbr osobistych i zażądać zadośćuczynienia 5.000 zł na cel społeczny. Proszę o wyjaśnienie, jakie są koszty związane z postępowaniem i kto je zapłaci (szczególnie czy wymagane jest abym posiadał w takim postępowaniu pełnomocnika procesowego)? Czy mogę napisać pozew według wzoru na Państwa stronach, czy też musi to być formularz oficjalny (pobrany z sądu z rubrykami)?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.8.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty w procesie

Strona wnosząca powództwo zobowiązana jest pokryć w pierwszej kolejności opłatę sądową. Dowód jej uiszczenia należy dołączyć do pozwu, bądź nakleić na pozew znaki opłaty sądowej o odpowiedniej wartości. Opłata sądowa od pozwu o ochronę dóbr osobistych jest stała i wynosi 600 zł (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Opłata sądowa jest częścią tzw. kosztów procesu, do których zalicza się koszty sądowe (opłaty i wydatki) oraz koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw, bądź celowej obrony przez stronę (art. 98 par. 1 k.p.c.). Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony (art. 98 par. 2-3 k.p.c.).

Porady prawne

W orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji sąd orzeka o kosztach procesu zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy (art. 108 par. 1 k.p.c.). Zgodnie z nią strona przegrywająca zobowiązana jest do zwrotu wszystkich ww. kosztów stronie przeciwnej (art. 98 par. 1 k.p.c.). W praktyce oznacza to, iż przegrywający prócz zasądzonego roszczenia ma obowiązek przekazania wygrywającemu ustalonych przez sąd kosztów procesu (np. wartość uiszczonej opłaty sądowej, koszty zastępstwa procesowego przez adwokata/radcę prawnego, utratę zarobku oraz koszty dojazdów, itp). Niezbędną przesłanką zasądzenia kosztów od strony przeciwnej jest zgłoszenie wniosku, najlepiej już w pozwie, o zasądzenie kosztów od strony przeciwnej. We wniosku strona może żądać zwrotu "według norm przepisanych" - co oznacza, iż zwrot zostanie dokonany zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego oraz w granicach określonych w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, bądź zwrotu kosztów według załączonego spisu kosztów (art. 109 k.p.c.). W tym ostatnim przypadku strona musi przedstawić spis kosztów, niemniej sąd nie jest nim związany i ocenia, czy poczynione przez stronę wydatki były niezbędne do celowego dochodzenia praw, bądź celowej obrony.

Roszczenie o zwrot kosztów wygasa, jeśli strona najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie złoży sądowi spisu kosztów albo nie zgłosi wniosku o przyznanie kosztów według norm przepisanych. Jednakże o kosztach należnych stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego sąd orzeka z urzędu (art. 109 k.p.c.).

W przypadku, gdy sąd podzieli stanowisko powoda tylko w części i zasądzi od pozwanego jedynie fragment dochodzonego pozwem roszczenia, sąd może bądź rozdzielić koszty stosunkowo - wtedy każda strona ponosi koszty w stosunku, w jakim wygrała/przegrała sprawę, bądź znieść koszty wzajemnie - oznacza to, iż strony nie mają obowiązku zwrotu kosztów procesu drugiej stronie, nie mogą również żądać od drugiej strony zwrotu swoich kosztów, czyli każda ze stron ponosi swoje koszty we własnym zakresie (art. 100 k.p.c.). 

Pomimo zasądzenia tylko części roszczenia sąd może włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu (art. 100 k.p.c.). Przepis ten może znaleźć zastosowanie w niniejszej sprawie, bowiem wysokość odszkodowania z tytułu naruszenie dóbr osobistych podlega swobodnej ocenie sądu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Koszty i czas dochodzenia wierzytelności

Koszty i czas dochodzenia wierzytelności

Z punktu widzenia wierzycieli, w procesie dochodzenia wierzytelności, najistotniejsze są koszty, jakie wierzyciele muszą ponieść, by odzyskać należne im kwoty oraz czas odzyskiwania wierzytelności. O ile koszty wierzyciele mogą wstępnie oszacować, o tyle na czas dochodzenia wierzytelności (...)

Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

  W procedurze cywilnej istnieją dwa podstawowe tryby postępowanie - proces (postępowanie procesowe) i postępowanie nieprocesowe. Ponadto w każdym z tych trybów przepisy przewidują tzw. postępowanie odrębne: W procesie: postępowanie w sprawach małżeńskich, postępowanie, (...)

Zasady uznawania dowodu zagranicznego w Polsce

Zasady uznawania dowodu zagranicznego w Polsce

Ustawodawca wprowadzając do obowiązującego Kodeksu postępowania karnego art. 587, zdecydował się wypełnić istniejącą w poprzednio obowiązującym kodeksie z 1969 r. lukę w zakresie dopuszczalności wykorzystania w procesie karnym dowodów uzyskanych w drodze pomocy prawnej od organów (...)

Pełnomocnictwo procesowe

Pełnomocnictwo procesowe

  Kto może być moim pełnomocnikiem w procesie cywilnym? W prawie przyjęta jest zasada, iż strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Swoboda stron w wyborze pełnomocnika jest ograniczona. Pełnomocnikiem w procesie (...)

Interwencja uboczna w procesie

Interwencja uboczna w procesie

Czemu służy interwencja uboczna? Kto ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie sprawy aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony ( interwencja uboczna, interwenient, postępowanie procesowe, spór (...)

Co to jest regulamin pracy i kiedy należy go przygotować?

Co to jest regulamin pracy i kiedy należy go przygotować?

Regulamin pracy jest to akt, który ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Kiedy należy przygotować regulamin pracy? Regulamin pracy wprowadza się, jeżeli w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy nie obowiązują (...)

Kiedy apelacja jest zasadna? - Podstawy apelacji

Kiedy apelacja jest zasadna? - Podstawy apelacji

W procesie cywilnym po wydaniu wyroku przez sąd I instancji każda ze stron ma prawo odwołać się od tego wyroku wnosząc apelację. W obecnym stanie prawnym w procesie cywilnym obowiązuje system apelacji pełnej, pozwalającej sądowi drugiej instancji nie tylko na kontrolę prawidłowości postępowania (...)

Kiedy jestem uprawniony do żądania ustanowienia obrońcy z urzędu?

Kiedy jestem uprawniony do żądania ustanowienia obrońcy z urzędu?

  Jaka jest rola i zasady działania obrońcy w procesie karnym? Obrońca jest ustanowiony w procesie karnym do pomocy oskarżonemu we właściwym prowadzeniu obrony. Odpowiednia pomoc jest zapewniona przez wykształcenie i doświadczenie zawodowe, a także bezstronność obrońcy. Możliwość (...)

Samoskazanie oskarżonego w procesie karnym

Samoskazanie oskarżonego w procesie karnym

Samoskazanie oskarżonego w postępowaniu karnym jest przejawem dążenia do konsensualnego, czyli opartego na porozumieniu stron, zakończeniu postępowania karnego. Instytucja ta pozwala oskarżonym za drobne przestępstwa na wymierzenie samemu sobie kary, co pogłębia świadomość prawną i odpowiedzialność (...)

Podwykonawcy w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Podwykonawcy w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Podwykonawca jest „najsłabszym ogniwem” w procesie inwestycyjnym. Pokazały to nam wydarzenia ostatnich lat. Na największych inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych w Polsce to właśnie podwykonawcy stracili najwięcej. Wiele spółek musiało ogłosić upadłość lub popadło (...)

Adherence. Współodpowiedzialność w procesie leczniczym

Adherence. Współodpowiedzialność w procesie leczniczym

Podstawy współodpowiedzialności za proces leczenia  W dyskusji o ochronie zdrowia coraz częściej spotykamy się z pojęciem adherence, czy „adherencji”. Jest ono związane z terminami: compliance, czyli przestrzeganie zaleceń lekarskich, persistence zdrowie, adherencja, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sposób zniesienia współwłasności

Sposób zniesienia współwłasności

Jakie kroki muszę podjąć, aby znieść współwłasność gruntu. Na tym gruncie stoi dom, który w połowie zajmuję ja, a w połowie zupełnie obcy mi człowiek. Z człowiekiem tym nie mogę się porozumieć w żadnej kwestii, gdyż jest on bardzo kłótliwy i wybuchowy. Jak (i czy) mogę dokonać (...)

Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika

Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika

Dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej i komorniczej wiąże się z kosztami, w przypadku gdy reprezentuje mnie adwokat lub radca prawny w pozwie wykazywane są koszty zastępstwa adwokackiego i egzekwowane są później zgodnie z wyrokiem sądu. Czy jeżeli pisaniem pozwów i sprawami egzekucji (...)

Koszt uzyskania przychodu wynajmującego

Koszt uzyskania przychodu wynajmującego

Nasza firma (spółka jawna), której działalnością główną określoną w PKD była sprzedaż kamieni naturalnych, od roku 2004 wynajmuje swoje nieruchomości w postaci hal produkcyjnych innej firmie. Zgodnie z umową najmu, wynajmujący, czyli nasza firma, obciążała najemcę na dostawę wody (...)

Zwrot kosztów w postępowaniu karnym

Zwrot kosztów w postępowaniu karnym

Urząd Skarbowy zawiadomił Prokuraturę o prawdopodobieństwie popełnienia przeze mnie przestępstwa, posługując się nie do końca wiarygodnymi dowodami. Na podstawie tych dowodów przedstawiono mi zarzut i sprawa trafiła do sądu. Po ośmiomiesięcznym procesie zostałem oczyszczony z zarzutów; (...)

Żądanie zasądzenia kosztów procesowych w postępowaniu o podział majątku

Żądanie zasądzenia kosztów procesowych w postępowaniu o podział majątku

Czy mogę żądać w postępowaniu o podział majątku od byłego męża zwrotu kosztów zastępstwa procesowego? Ponieważ sprawa o podział majątku wspólnego rozpoznawana jest w trybie postępowanianieprocesowego nie obowiązuje zasada, zgodnie z którą jedna ze stron może domagać (...)