Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Pytanie:

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu z synem. Jakie kroki prawne mogę przedsięwziąć żebym mógł w końcu zobaczyć się z moim synem?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.7.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.583 j.t.) – dalej: k.r.o. oraz aktualnych komentarzy doktryny i orzecznictwa odnoszących się do rozpatrywanych kwestii.

1. Sprawy dotyczące kontaktów z dzieckiem są badane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, zasadniczo, w kontekście ewentualnego naruszenia artykułu 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Niekiedy konflikt miedzy rodzicami może szczególnie utrudniać władzom krajowym wywiązanie się z obowiązku podjęcia działań w celu wyegzekwowania prawa jednego z rodziców do osobistych kontaktów z dzieckiem. Dla oceny wykonania tego obowiązku ważne jest to, czy władze zasięgały i brały pod uwagę opinie biegłych dotyczące reakcji psychicznych niedojrzałego dziecka wobec wymuszonych kontaktów z uprawnionym rodzicem. Istotnym czynnikiem jest również wola samego dziecka, które stało się dojrzałe do podjęcia samodzielnej decyzji co do swoich kontaktów z rodzicem. W takiej sytuacji władze krajowe powinny wysłuchać dziecko i liczyć się z jego zdaniem (wyrok ETPC z dnia 8 czerwca 2010 roku: Wojciech Nowak przeciwko Polsce).

Porady prawne

Przepisy k.r.o. wyraźnie wskazują, że rodzice i ich dziecko mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem polegać mogą z kolei nie tylko na odwiedzinach, spotkaniach, ale również, gdy rodzic jest daleko – prowadzeniu korespondencji i korzystaniu z różnych środków porozumiewania się na odległość.

W opisanym przez Pana przypadku dziecko ma przy swojej matce stałe miejsce zamieszkania. W takiej sytuacji Pan i matka dziecka powinniście wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego „rozsądne życzenia” określić sposób utrzymywania kontaktów. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, będzie Pan uprawniony do zastosowania odpowiednich środków prawnych.

Do rodziców żyjących w rozłączeniu (w tym w konkubinacie) zastosowanie znajduje art. 107 k.r.o. oraz art. 113 i nast. k.r.o.

art. 107 k.r.o. 


 

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania
§ 2. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. art. 113 k.r.o. 
§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.   § 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. art. 1131 k.r.o.  § 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.  § 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej.
Określone w art. 107 k.r.o. orzeczenie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej jest konieczne, jeżeli doszło do naruszenia dobra dziecka lub też istnieje wysokie prawdopodobieństwo naruszenia dobra dziecka w przyszłości. Samo pozostawanie w rozłączeniu przez rodziców nie wystarcza do zastosowania art. 107 § 1 k.r.o. Sposób wykonywania władzy rodzicielskiej powinien zostać określony wówczas, gdy istnieje co do tego spór pomiędzy rodzicami. Harmonijne wykonywanie władzy rodzicielskiej pomimo rozłączenia rodziców wskazuje na brak potrzeby ingerencji sądu opiekuńczego. W tym przypadku wydaje się jednak, że istnieje potrzeba ingerencji sądu z uwagi na brak zgody co do opieki nad dzieckiem i sposobu Pańskich kontaktów z dzieckiem. Zgodnie z brzmieniem art. 107 § 2 k.r.o. sąd może:  a) powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień, b) pozostawić władzę obojgu rodzicom pod warunkiem przedstawienia porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, jeżeli ponadto istnieje pozytywna prognoza co do współdziałania rodziców w sprawach dotyczących dziecka.  Jak słusznie zauważa Grzegorz Jędrejek w Komentarzu do art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom jest możliwe, jeżeli przedstawią oni porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymania kontaktów oraz jeżeli istnieje pozytywna prognoza co do współdziałania w przyszłości w sprawach dziecka. Porozumienie podlega ocenie pod kątem zgodności z dobrem dziecka. Ustawodawca wprowadzając do polskiego systemu prawa instytucję porozumienia, wyszedł z założenia, że w każdym przypadku lepsze dla dziecka jest określenie sposobu wykonywania władzy przez samych rodziców niż przez sąd. W drugiej sytuacji jeden z rodziców może bowiem odczuwać dyskomfort w powodu przegranej, jego zdaniem, sprawy, co wpłynie na konflikt między rodzicami, a to zawsze kończy się niekorzystnie dla dziecka. Z kolei ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców na podstawie art. 107 § 2 k.r.o. dotyczy najczęściej pozostawienia atrybutu władzy rodzicielskiej polegającego na „współdecydowaniu w istotnych prawach dziecka" (zob. J. Ignaczewski (w:) H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Skibińska-Adamowicz, Komentarz..., pod red. J. Ignaczewskiego, s. 190). Sąd opiekuńczy w zależności od okoliczności konkretnego przypadku może w sposób szczegółowy wskazać sprawy, w których rodzic, którego władza rodzicielska została ograniczona, może współdecydować (tamże, s. 191). Bieżącą pieczę na osobą dziecka sprawuje drugi rodzic, posiadający pełną władzę rodzicielską, u którego dziecko na stałe przebywa (tamże, s. 190). Możliwe jest w takim przypadku, że sąd orzeknie o sprawowaniu pieczy nad dzieckiem przez matkę, a Pan zostanie wyposażony w możliwość współdecydowania o sprawach dotyczących dziecka – np. o jego miejscu zamieszkania, wyjazdach zagranicznych, podjęciu nauki w konkretnej szkole. Jeśli chce Pan uregulować sposób sprawowania władzy rodzicielskiej przez Pana i matkę dziecka, musi Pan złożyć odpowiedni wniosek do sądu (jeśli matka dziecka tego nie zrobiła; jeśli zaś matka złożyła taki wniosek, Pan może wystosować pismo, w którym przedstawi swoje stanowisko w sprawie). Sprawę o uregulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej rozpoznaje sąd rejonowy w trybie postępowania nieprocesowego. Wniosek wnosi się do wydziału rodzinnego i nieletnich. Wniosek powinien spełniać wymagania przewidziane dla pozwu, określone w art. 187 k.p.c., a także wymogi formalne stawiane każdemu pismu procesowemu, wskazane w art. 126 k.p.c. art. 187 k.p.c.  § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:  1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;  2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu. § 2. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:  1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;  2) dokonanie oględzin;  3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin; 4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.  art. 126 k.p.c.  § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:  1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;  2) oznaczenie rodzaju pisma;  3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;  4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;  5) wymienienie załączników.  § 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:  1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,  2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub  3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania. § 2 . Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę akt. § 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. § 3 . Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym. § 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.  § 5. Pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).  § 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym służącym do prowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w tym postępowaniu, mając na względzie sprawność postępowania, dostępność drogi elektronicznej dla stron postępowania oraz ochronę praw stron postępowania, przy uwzględnieniu możliwości składania jednorazowo wielu pozwów

We wniosku należy wymienić wszystkich zainteresowanych udziałem w sprawie (a więc Pana, matkę i dziecko). Wnioskodawcą będzie Pan jako jeden z rodziców, a uczestnikiem matka dziecka. Do sprawy – oprócz przepisów ogólnych regulujących postępowanie nieprocesowe – zawartych w art. 506–525 k.p.c., znajdą zastosowanie przepisy ogólne dotyczące „innych spraw rodzinnych oraz spraw opiekuńczych", wskazane w art. 568–5781 k.p.c. Właściwość miejscową sądu, do którego należy złożyć ten wniosek, określa art. 569 § 1 k.p.c., zgodnie z którym właściwy jest wyłącznie sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu – tzn. sąd właściwy dla miejsca zamieszkania/pobytu Pana dziecka.

Z kolei we wniosku o ustalenie kontaktów musi Pan szczegółowo opisać, w jaki sposób chciałby, aby kontakty z dzieckiem wyglądały – kiedy i gdzie, czy chce Pan odwiedzać dziecko w jego miejscu zamieszkania, czy będziemy je zabierać do siebie. Warto podać, że np. będzie Pan odbierał dziecko w piątek o 17.00 z przedszkola, a odwoził do miejsca zamieszkania w sobotę/niedzielę do godz. 18.00. Zasadnym jest także określić, jak te kontakty mają wyglądać w wakacje i ferie, święta, urodziny dziecka itp. Duża liczba rodziców precyzuje, że np. w jednym roku dziecko Wigilię i II Dzień Świąt spędza u jednego rodzica, a I Dzień Świąt u drugiego rodzica; tydzień ferii u jednego, tydzień u drugiego, a w kolejnym roku odwrotnie. Dodatkowo, w Pańskim być może zasadnym może być, aby matka dziecka umożliwiła Panu kontakty telefoniczne z Panem – w określone dni i godziny.

Zaznaczyć należy, że w sytuacji gdy wymaga tego dobro dziecka, sąd może ograniczyć władzę rodzicielską jednego z rodziców, może także ograniczyć kontakty z dzieckiem. W szczególności może: 

 zakazać jednemu z rodziców całkowicie kontaktów z dzieckiem,   zakazać zabierania dziecka poza jego miejsce zamieszkania,   zezwolić na kontakty z dzieckiem, ale tylko w obecności drugiego rodzica lub opiekuna albo w obecności kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,   ograniczyć kontakty np. tylko do rozmów telefonicznych lub innych sposobów, porozumiewania się na odległość,   zakazać porozumiewania się na odległość

W wyjątkowych sytuacjach, gdy dobro dziecka jest poważnie zagrożone, sąd całkowicie zakaże jakichkolwiek kontaktów z dzieckiem. Oczywiście w przypadku zmiany sytuacji rozstrzygnięcie takie może być zmienione.

Ponadto, sąd orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może także zobowiązać rodziców do określonego postępowania, a szczególnie skierować ich do specjalistów czy placówek zajmujących się na terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną pomoc i jednocześnie określić w jaki sposób kontrolowane będzie spełnienie takiego zarządzenia.

2. Odnosząc się natomiast do ingerencji sądu należy wskazać, że aktualnie organy ścigania mogą jedynie podjąć nieformalne działania. Prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom i dopóki sąd nie rozstrzygnie o zasadach wykonywania władzy rodzicielskiej, postępowanie w sprawie będzie utrudnione. Może Pan oczywiście żądać kontaktów z dzieckiem, jednak bez orzeczenia sądu możliwość egzekwowania Pańskich praw będzie iluzoryczna

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Kiedy rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem od kilku miesięcy po rozwodzie z żoną. Sąd przyznał mi opiekę nad trzynastoletnim synem, Żona ma prawo do współdecydowania w najważniejszych sprawach dziecka. Sąd przyznał mi także 200 zł alimentów bez dodatkowych ograniczeń, widzenia itp. W następnym dniu po uprawomocnieniu (...)

Rozwód w Polsce czy za granicą - opinia prawna

Rozwód w Polsce czy za granicą - opinia prawna

  Stan faktyczny Jestem obywatelką Polski, od 3 lat w związku małżeńskim z obywatelem Francji, tam też mieszkam. Nasz syn ma podwójne obywatelstwo oraz 2 paszporty. Jestem ofiarą przemocy domowej, alkoholizmu małżonka, ciągłych gróźb dotyczących odebrania mi (...)

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Stan faktyczny Za kilka miesięcy urodzę dziecko. Ojciec dziecka nie jest moim mężem. Był moim narzeczonym, jednak rozstaliśmy się, właściwie nie utrzymujemy ze sobą żadnych kontaktów. Mój były partner oficjalnie jest bezrobotny, pracuje, jak to się mówi "na czarno" i pomimo kilku szans (...)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem od dwóch lat rozwiedziony, opiekę nad nastoletnim synem sąd przyznał mnie (syn ma 14 lat), ale żonie pozostawiono możliwość wypowiadania się w najważniejszych sprawach dziecka. Nadto zostały mi przyznane alimenty bez dodatkowych ograniczeń, widzenia itp. Zaraz po tym (...)

Alimenty od dziadków zamiast od ojca dziecka – opinia prawna

Alimenty od dziadków zamiast od ojca dziecka – opinia prawna

 Stan faktyczny  Ojciec mojego 7-letniego syna wyjechał z Polski ok. 5 miesięcy temu, prawdopodobnie ukrywa się przed wierzycielami. Chciałabym złożyć wniosek o przyznanie alimentów mojemu dziecku. Nie byliśmy nigdy małżeństwem. Czy mogę się starać o alimenty od dziadków (...)

Ochrona polskich dzieci

Ochrona polskich dzieci

Czego dotyczy rządowy projekt ustawy chroniącej dzieci? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych, przygotowany przez (...)

Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem

Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem

Wyrok TK 22 czerwca 2022 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt SK 3/20) w sprawie ze skargi konstytucyjnej dotyczącej zagadnienia nałożenia przez sąd opiekuńczy na osobę, pod której pieczą znajduje się dziecko, obowiązku zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Obowiązek podatkowy po dziale spadku - opinia prawna

Obowiązek podatkowy po dziale spadku - opinia prawna

Stan faktyczny Na podstawie postanowienia Sądu podział spadku po Ojcu dał mi prawo do 1/3 spadku, matce także 1/3, zaś wnukom po nieżyjącym bracie po 1/6. Jako spadek należy rozumieć mieszkanie (własnościowe spółdzielcze). W mieszkaniu tym mieszkam wraz z matką ponad 40 lat, mieszkanie (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Na czym polega program „Dobry Start”? Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla (...)

Mam postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, co dalej – opinia prawna

Mam postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, co dalej – opinia prawna

Stan faktyczny Na podstawie postanowienia Sądu podział spadku po Ojcu dał mi prawo do 1/3 spadku, matce także 1/3, zaś wnukom po nieżyjącym bracie po 1/6. Jako spadek należy rozumieć mieszkanie (własnościowe spółdzielcze). W mieszkaniu tym mieszkam wraz z matką ponad 40 lat, mieszkanie (...)

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka - opinia prawna

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka - opinia prawna

Stan faktyczny Mam 15 letniego syna, który urodził się w Niemczech w 1990 r. z obojga rodziców będących obywatelami polskimi. Nie byliśmy nigdy w związku małżeńskim, w 1993 roku wróciliśmy do Polski, po czym matka dziecka postanowiła wrócić do Niemiec na studia. W 1994 roku matka dziecka (...)

Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna

Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna

Stan faktyczny Przez 13 lat pozostawałam w nieformalnym związku z ojcem mojej obecnie dziesięcioletniej córki. Do dnia 12.11.2006 mieszkaliśmy we wspólnym mieszkaniu - wykupionym na zasadzie współwłasności (akt notarialny: 50% mama mojego byłego partnera, 30% mój (...)

Gdy wiesz, że jesteś spadkobiercą, powinieneś wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku - opinia prawna (Opinia oparta na ustawie Prawo Spółdzielcze. Obecnie obowiązuje nowa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r., Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zmianami)

Gdy wiesz, że jesteś spadkobiercą, powinieneś wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku - opinia prawna (Opinia oparta na ustawie Prawo Spółdzielcze. Obecnie obowiązuje nowa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r., Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zmianami)

Stan faktyczny: Po śmierci matki trafiłam wraz z rodzeństwem do Domu Dziecka (było to około 10 lat temu). Od tamtej pory z ojcem żadne z nas nie miało kontaktu (pomimo tego, iż mieszkaliśmy w tej samej miejscowości). Po tym, jak opuściłam Dom Dziecka w 1997r. (moje rodzeństwo nadal tam (...)

Jakie możliwości egzekucji kontaktów z małoletnim dzieckiem przewidują przepisy prawa? Wniosek o nakazanie zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej

Jakie możliwości egzekucji kontaktów z małoletnim dzieckiem przewidują przepisy prawa? Wniosek o nakazanie zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej

Orzekanie o nakazaniu zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej stanowi drugi etap postępowania mającego na celu doprowadzenie do należytego wykonywania obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, które wynikają z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem. (...)

Matka nie będzie mogła utrudniać ojcu kontaktu z dzieckiem

Matka nie będzie mogła utrudniać ojcu kontaktu z dzieckiem

8 maja posłowie zajmą się projektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającym możliwość egzekwowania kontaktu rodzica z dzieckiem. Nierzadko bowiem rodzic, któremu przyznana została opieka nad dzieckiem, uniemożliwia czy też utrudnia kontakty dziecka z drugim rodzicem. Zmiany (...)

Kontakty dziadków z wnukami

Kontakty dziadków z wnukami

 Stan faktyczny Nasza wnuczka ma 2 lata. Synowa (nie ma jeszcze rozwodu) nie mieszka już z naszym synem. Będąc  jeszcze w ciąży zamieszkała ze swoim przyjacielem. W chwili obecnej uniemożliwia nam, dziadkom, kontakty i spotkania z wnuczką. Bardzo nam zależy na tym, (...)

Jak skutecznie nabyć swoją część odziedziczonego spadku - opinia prawna

Jak skutecznie nabyć swoją część odziedziczonego spadku - opinia prawna

Stan faktyczny Urodziłam się w roku 1955. Podziały pozostałych niewielkich dóbr materialnych w rodzinie odbywały się zwykle ustnie bez żadnych postępowań prawnych. Po śmierci kolejnych członków rodziny ich dobra trafiały do żyjących członków rodziny z następnego pokolenia, (...)

Zasiłek opiekuńczy a kwarantanna

Zasiłek opiekuńczy a kwarantanna

Jak to działa? Co jesli u mojego dziecka w przedszkolu pojawił się koronawirus i maluch trafił na obowiązkową kwarantannę? Czy przysługuje mi prawo do zasiłku opiekuńczego? Co na ten temat stanowi rozporządzenie Rady Ministrów. ##baner## Opublikowane w poniedziałek w Dzienniku Ustaw (...)

Co komornik może zabrać dzieciom?

Co komornik może zabrać dzieciom?

Wystawi na licytację sprezentowany rower, a nawet domowego psa lub kota. Jak można się przed tym bronić? Poruszenie internautów wzbudziła sprawa z Wejherowa, gdzie komornik zajął psa pięcioletniej dziewczynki. Rasowy terier - wabiący się Kulka - był zarejestrowany zgodnie z przepisami (...)

Prawo do odmowy składania zeznań w procesie karnym - opinia prawna

Prawo do odmowy składania zeznań w procesie karnym - opinia prawna

Stan faktyczny  Kilka miesięcy temu zostałem pobity i obrabowany przez dwóch sprawców (zabrano mi telefon komórkowy i wszystkie banknoty z portfela, razem ok. 500 zł). Świadkiem tego były dwie dziewczyny, które zresztą próbowały ich powstrzymać. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Egzekwowanie prawa do widzeń z dzieckiem

Egzekwowanie prawa do widzeń z dzieckiem

Jestem ojcem 2 letniego dziecka, które w chwili obecnej od prawie roku mieszka z jego matką. Nie byliśmy małżeństwem. Matka dziecka otrzymuje regularnie zasądzone przez sąd alimenty, ostatnio nawet (...)

Rozwód a dobro małoletnich dzieci

Rozwód a dobro małoletnich dzieci

Czy opinia wydana przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny jest wyrocznią jeśli chodzi o uzyskanie rozwodu? Jestem ojcem 14-letniego syna. Po 20 latach nieudanego związku małżeńskiego (...)

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ma ustalone widywania z moim dzieckiem. Nie mogę dziecka zabierać na wakacje , ferie itp, ponieważ matka dziecka się na to nie zgadza. Jego matka nie pozwala mu również zostać u mnie na noc. Co (...)

Kontakty z dzieckiem a praca za granicą

Kontakty z dzieckiem a praca za granicą

Jestem po rozwodzie 2 lata i mam ustalone szerokie kontakty z synem. Oczywiście realizuje je w 100%, a nawet często staram się je rozszerzać, choć opór matki nie zawsze na to pozwala. W przyszłym (...)

Prawo widywania dziecka

Prawo widywania dziecka

Jestem po rozwodzie już pół roku. Matka dziecka moim zdaniem ogranicza mi możliwość spotykania się z synem. Sąd na moją prośbę wyznaczył mi terminy, w których mam prawo zabierać syna. Obecnie (...)

Ustalenie widzeń dziecka z ojcem

Ustalenie widzeń dziecka z ojcem

Mój syn ma obecnie 9 miesięcy, tuż przed jego narodzinami mój ówczesny mąż oświadczył mi, że nie będziemy go razem wychowywać, gdyż nie ma w jego życiu w tej chwili miejsca na dziecko i rodzinę. (...)

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez matkę

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez matkę

Mam 4 - miesięczną córeczkę, z którą mogę się spotykać raz na 2 tygodnie na 3 godziny, mam przysądzone alimenty 300 zł. Nie mam ograniczonych praw rodzicielskich, z moją dziewczyną nie żyjemy (...)

Prawa do małoletniego dziecka

Prawa do małoletniego dziecka

Żona bez uprzedzenia mnie sprzedała nasze mieszkanie i uciekła z naszym synem wieku 2 lat poza granicę kraju. Zostawiając mnie bez dachu nad głową. Od tego czasu nie mam z moim synem żadnego kontaktu. (...)

Nadużywanie władzy rodzicielskiej

Nadużywanie władzy rodzicielskiej

Małżeństwo posiadające dwoje dzieci rozwiodło się. Sąd powierzył władzę rodzicielską obydwojgu rodzicom i ustalił miejsce zamieszkania dzieci przy matce. Nie ustalił natomiast sposobu widywania (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej a widywanie

Ograniczenie władzy rodzicielskiej a widywanie

Jestem po rozwodzie. Mam ograniczone prawa rodzicielskie co do miejsca zamieszkania syna, szkoły i wyboru leczenia. Syn ma 4 lata, został przy byłej żonie, która sukcesywnie utrudnia mój kontakt (...)

Wywiezienie dziecka za granicę po rozwodzie

Wywiezienie dziecka za granicę po rozwodzie

Czy żona po rozwodzie może zabrać dziecko za granicę mając paszport dziecka? Jak można temu zapobiec na sprawie o rozwód? Jak taka sprawa przebiega przy nie orzekaniu o winie? Chodzi o ewentualny (...)

Rozwód i podział majątku wspólnego

Rozwód i podział majątku wspólnego

Jesteśmy małżeństwem od dwudziestu paru lat. Mąż zdradził mnie po raz pierwszy kilkanaście lat temu. Mąż zakochał się, jak twierdził, i chciał układać sobie życie na nowo z żoną naszego (...)

Władza rodzicielska rodzica nad dzieckiem

Władza rodzicielska rodzica nad dzieckiem

Polka i Malijczyk mają dziecko urodzone w Polsce i tu uznane. Rodzice nie są małżeństwem. W dniu uznania dziecka ojciec wyjechał do Francji, gdzie jest studentem jednak nie posiada tamtejszej karty (...)

Zmniejszenie alimentów i utrudnianie kontaktów

Zmniejszenie alimentów i utrudnianie kontaktów

Mam sprawę o ustalenie kontaktów z dzieckiem przed sądem rodzinnym. Chciałbym, aby sąd pozwolił mi na zabieranie dziecka przynajmniej 2x w miesiącu na co drugi weekend (od piątku do niedzieli) (...)

Ograniczenia kontaktu dziecka z teściami

Ograniczenia kontaktu dziecka z teściami

Ponad trzy lata temu mieliśmy z mężem wypadek samochodowy, w wyniku którego mąż zmarł. Ja poruszam się na wózku inwalidzkim. Podczas gdy ja leżałam w szpitalu, mój syn znajdował się pod opieką (...)

FORUM PRAWNE

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką Jestem już po pierwszej sprawie,druga za tydzień ze swiadkiemNasze małżeństwo rozpadło sie przez teraźnejszą kobiete mojego byłego męża,mamy małą (...)

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie Jestem 24 letnim ojcem. 2 lata temu zona powiedziala, ze nie chce ze mna byc dluzej i kazala mi wyprowadzic sie z domu. Zabralem swoje zeczy i wyszedlem. (...)

KONTAKTY Z DZIECKIEM

KONTAKTY Z DZIECKIEM MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM WIDUJE SIĘ CODZIENNIE W MIEJSCU (...)

Pozbawienie praw rodzicielskich.

Pozbawienie praw rodzicielskich. Proszę o pomoc. Jestem zupełnie zielona jeśli chodzi o prawo i nie wiem jak się za to zabrać. Problem polega na tym, że chcę by pozbawiono praw rodzicielskich ojca (...)

widzenia z dzieckiem

widzenia z dzieckiem Chciałabym się dowiedzieć czy jako matka dziecka, to ja mogę złożyć wniosek o ustalenie liczby widzeń z dzieckiem? Ojciec dziecka jest osobą nahalną i bardzo bardzo niepunktualną(do (...)

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

Ograniczenie praw rodzicielskich

Ograniczenie praw rodzicielskich W zeszłym miesiącu zakończyła sę sprawa rozwodowa. Sąd orzekł rozwód wyłącznie z mojej winy i ograniczył prawa rodzicielskie. Była żona oraz jej świadkowie (...)

prawa do dziecka

prawa do dziecka Witam! Mój problem przedstawia się następująco, mam rocznego synka i zyjemy a raczej zylismy z jego ojcem bez slubu. Tatuś mojego dziecka jest skrajnie nieodpowiedzialnym czlowiekiem (...)

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

Porady prawne