Możliwości rozstrzygnięcia skargi przez NSA

Pytanie:

Skarżący złożył skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do NSA. Czy NSA może rozstrzygnąć sprawę merytorycznie, czy jedynie oddalić skargę lub uchylić wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.2.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Możliwości rozstrzygnięcia skargi przez NSA

W zależności od okoliczności stanu faktycznego, Naczelny Sąd Administracyjny może oddalić skargę kasacyjną, uwzględnić skargę kasacyjną uchylając zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie, a gdyby sąd ten nie mógł rozpoznać jej w innym składzie innemu sądowi, uchylić wyrok w całości jeśli zachodzi nieważność postępowania. Jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, Naczelny Sąd Administracyjny może uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać skargę. W tym przypadku Sąd orzeka na podstawie stanu faktycznego przyjętego w zaskarżonym wyroku. Aby możliwe było wydanie merytorycznego wyroku w sprawie konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek: nie istnieją takie naruszenia przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy oraz orzeczenie wydano z naruszeniem prawa materialnego. Ta możliwość wynika z art. 188 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który został uznany za niezgodny z Konstytucją w zakresie uprawnia Naczelny Sąd Administracyjny - po rozpoznaniu skargi kasacyjnej organu podatkowego, wniesionej po umorzeniu postępowania przez Sąd Najwyższy, w której rewizję nadzwyczajną wniósł minister właściwy do spraw finansów - do uchylenia wyroku, który nie narusza rażąco prawa lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

Porady prawne

 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne