Odbycie Walnego zgromadzenia wspólników

Pytanie:

"WZW zostaje zwołane na dzień 30.06. Zgodnie z umową spółki zgromadzenie jest ważne jeśli uczestniczy w nim 80% kapitału zakładowego. Na zgromadzeniu nie pojawia się część wspólników i nie ma kworum. Zgromadzenie zostało zwołane przez zarząd pisemnie w prawidłowy sposób. Czy w takiej sytuacji Zarząd ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki w terminie? Z jakimi konsekwencjami niedopełnienia obowiązku zatwierdzenia sprawozdania finansowego musi liczyć się spółka i zarząd?"

Odpowiedź prawnika: Odbycie Walnego zgromadzenia wspólników

Jeśli działania zarządu były prawidłowe, a jedynym problemem był brak kworum, to zarząd z tego tytułu nie będzie ponosił odpowiedzialności. Przy czym jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z koniecznymi dokumentami.

Samo niezatwierdzenie postępowania nie pociąga za sobą sankcji. Natomiast brak sprawozdania (albo jego złożenia) może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą (jeśli ktoś z tego tytułu poniesie szkodę), wszczęciem postępowania przymuszeniowego przez sąd rejestrowy (wezwanie, grzywna, a w ostateczności powołanie kuratora), odpowiedzialnością karną (nieudostępnienie sprawozdania, niezłożenie do ogłoszenia, niepoddanie badaniu), orzeczona może zostać grzywna albo kara ograniczenia wolności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika