Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki

Pytanie:

Przytaczam fragment artykułu, na który natknąłem przypadkiem: "Zgodnie z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie (m. in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2003 r., V CK 198/2002, Wokanda 2004/6 str. 7) nie budzi wątpliwości, iż odpowiedzialność za zobowiązania wobec osób trzecich ponoszą osoby pełniące funkcje członków zarządu w okresie istnienia danego zobowiązania, którego egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna. Powyższe oznacza, iż odpowiedzialność ponoszą osoby pełniące funkcję członków zarządu w momencie powstania danego zobowiązania, jak i wszystkie kolejne osoby powołane na stanowisko członków zarządu spółki już w okresie jego istnienia". Czy dobrze zrozumiałem, że powyższe stosuje się również do takiej sytuacji: Spółka zaciąga zobowiązanie za kadencji danego prezesa, po czym spółka ta wkrótce zostaje sprzedana i zmieniają się udziałowcy i prezes też. Wierzyciel dopiero teraz kieruje roszczenie do sądu i uzyskuje tytuł wykonawczy a następnie kieruje wniosek egzekucyjny do komornika, który postępowanie umarza ze względu na jego bezskuteczność. Czyli w takiej sytuacji dług ten można egzekwować zarówno od aktualnego prezesa jak i od tego, który był jeszcze zanim spółka została sprzedana? Bez względu na to, czy wówczas (za czasów pierwszego prezesa) była już podstawa do ogłoszenia upadłości, czy nie było takiej podstawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.12.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki

Zgodnie ze wskazanym w pytaniu artykułem k.s.h., jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Odpowiedzialność określoną w art. 299 § 1 k.s.h. ponoszą osoby, które były członkami zarządu, gdy niezaspokojona przez spółkę wierzytelność stała się wymagalna, a jednocześnie były członkami zarządu w czasie właściwym do zgłoszenia spółki do upadłości. (zob. K. Strzelczyk, w: Naworski J.P., Strzelczyk K.,  Siemiątkowski T., Potrzeszcz R., Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pod red. R. Potrzeszcza i T. Siemiątkowskiego, Warszawa 2001, s. 646; M.Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007, publ. LexPolonica; wyrok SN z 28 września 1999 r., II CKN 608/98, OSNC 2000, nr 4, poz. 67). Członkowie zarządu odpowiadają całym swoim majątkiem.

Porady prawne

Członkowie zarządu mogą jednakże uwolnić się od odpowiedzialności z art. 299 § 1 k.s.h., jeżeli udowodnią, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe. Członkowie zarządu będą także wtedy zwolnieni od odpowiedzialności, jeżeli wykażą, że niezgłoszenie powyższych wniosków nastąpiło nie z ich winy albo że stan interesów spółki nie uzasadnił wniosku o zgłoszenie upadłości lub otwarcia postępowania układowego (J.A. Strzępka [red.], Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2005, publ. Legalis komentarz do art. 299 ksh). Zgodnie zaś z art. 10 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Dłużnik jest natomiast niewypłacalny, gdy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań (art. 11 ust. 1 ww. ustawy).

Wina członka zarządu, ujęta w sposób negatywny, została ograniczona (jedynie odniesiona) do faktu nieogłoszenia upadłości we właściwym czasie lub niewszczęcia postępowania układowego. Brak winy członka zarządu występuje dopiero wtedy, gdy wykaże on, że w czasie właściwym nie mógł brać udziału w czynnościach zarządu, albo że czynności zarządu zostały podzielone, a pozwany zajęty był w dziale, który z księgowością nie miał nic wspólnego, a także, wobec zachodzących stosunków faktycznych, nie był w stanie przekonać się o sytuacji w spółce, która uzasadniałaby ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego (wyrok Sądu Najwyższego z 7 czerwca 2002 roku, publ. IV CKN 1138/00, niepubl).

Ustalenie odpowiedzialności pozwanego członka zarządu niewypłacalnej spółki za zobowiązania spółki wobec wierzycieli z dniem jego wykreślenia z rejestru rozumieć więc można tylko w ten sposób, że od tej chwili pozwany nie odpowiadałby za zobowiązania spółki, które powstały po dniu wykreślenia jego z rejestru, co jest zgodne z przytoczonymi przepisami Kodeksu handlowego (orz. SN z 18 sierpnia 1938 roku, sygn. C II 86/38, OSN 1939, Nr 6, poz. 245). Taki członek zarządu ponosi natomiast odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w okresie pełnienia przez niego funkcji w zarządzie spółki.

Na koniec należy wskazać, iż zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2006 roku wydaną w sprawie o sygn. akt III CZP 118/06, odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 k.s.h. obejmuje także zasądzone w tytule wykonawczym, wydanym przeciwko spółce, koszty procesu, koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji i odsetki ustawowe od należności głównej.

Reasumując, członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki, które były wymagalne w okresie pełnienia przez nich funkcji w zarządzie - także po zaprzestaniu pełnienia przez nich funkcji, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Mogą oni jednakże uwolnić się od przedmiotowej odpowiedzialności wykazując jedną z okoliczności wskazanych w art. 299 § 2 k.s.h., w tym m.in. że stan interesów spółki nie uzasadnił wniosku o zgłoszenie upadłości lub otwarcia postępowania układowego, nie brał udziału w pracach zarządu, np. z uwagi na wyjazd, chorobę, nie leżało to w jego kompetencjach - zgodnie z wewnętrznym podziałem obowiązków w zarządzie. Byli członkowie zarządu mogą podnosić także zarzut przedawnienia roszczeń wierzyciela względem nich, a także bronić się poprzez wykazywanie w inny sposób, iż nie ponoszą winy za niezgłoszenie, bądź zbyt późne zgłoszenie wniosku o upadłość, czy wszczęcie postępowania naprawczego. Innym sposobem obrony jest wykazywanie, że zobowiązanie nie było wymagalne, bądź nie istniało w chwili pełnienia przez daną osobę funkcji członka zarządu.

Odnośnie zaś przedawnienia roszczeń wierzyciela przeciwko członkom zarządu spółki należy wskazać wyrok Sądu Najwyższego z 28 stycznia 2004 roku, sygn, IV CKN 176/02, publ. Wok. 2004, Nr 9, s. 7). Sąd Najwyższy uznał w nim, że roszczenie wierzyciela przeciwko członkom zarządu za zobowiązania spółki z o.o. (art. 298 KH, obecnie art. 299 KSH) ulega przedawnieniu w terminie określonym w art. 442 § 1 KC - obecnie materię tą reguluje art 442(1) § 1 k.c. - zgodnie z nim, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

  Stan faktyczny Zarząd sp. z o.o. chce zgłosić rezygnację. Jest zainteresowany odejściem z końcem 2007 roku. Chciałbym wiedzieć jakie kroki prawne powinny zostać podjęte? Komu i w jaki sposób zgłaszana jest rezygnacja? Co się dzieje, jeśli właściciel firmy nie powoła nowego zarządu? (...)

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Stan faktyczny Doszło po śmierci byłego Prezesa Zarządu Spółki z o.o. do wykrycia przestępstw przez niego popełnianych (obciążanie kosztami spółki za budowę prywatnego domu). Dwaj pozostali członkowie Zarządu postanowili w imieniu Spółki dochodzić odszkodowania za działanie na jej (...)

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zatem często może ona być naszym kontrahentem. Dlatego warto wiedzieć jak kształtuje się odpowiedzialność w tej formie działalności. W jej przypadku istotnym jest fakt, (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Sprzedaż rzeczy wniesionej jako aport do spółki z o.o. - opinia prawna

Sprzedaż rzeczy wniesionej jako aport do spółki z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Ze względu na pilne potrzeby finansowe sp. z o.o. sprzedała samochód będący aportem. Samochód nie był jeszcze przerejestrowany na firmę, spółka nie posiadała jeszcze informacji o wpisie do KRS, zatem nie posiadała także numerów NIP i REGON. Z powodu braku możliwości wystawienia (...)

Członek zarządu spółki z o.o. nie obroni się zarzutem przedawnienia

Członek zarządu spółki z o.o. nie obroni się zarzutem przedawnienia

Egzekucja prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego stanowiącego nakaz zapłaty prowadzona przeciwko spółce z o.o. okazała się bezskuteczna. Wierzyciel pozwał osoby, które w czasie, kiedy należność ta stała się wymagalna, pełnili funkcję jej członków zarządu. Pozwani podnieśli (...)

Już jest spółka europejska!

Już jest spółka europejska!

Dzisiaj, czyli 19 maja 2005 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Ustawa ta właściwie już dawno powinna była zostać uchwalona, gdyż 8 października 2004 r. weszło w życie Rozporządzenia Rady (WE) 2157/2001 (...)

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

Stan faktyczny Spółka z o.o. ma kapitał założycielski 50 000 zł. W umowie spółki nie ma szczegółowych uregulowań dotyczących zakresu podejmowanych decyzji przez zarząd spółki, nie ma też regulaminu działania zarządu. Nie ma rady nadzorczej. Głównym majątkiem spółki jest specjalistyczne (...)

Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

Kodeks spólek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia spółek handlowych, to jest spólki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo - akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej w inną spółkę handlową. Przekształceniu może również ulec (...)

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółek prawa handlowego

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółek prawa handlowego

 Odpowiedzialność materialna członków zarządu spółek prawa handlowegoCzłonkowie zarządów spółek prawa handlowego mają szeroki zakres kompetencji i daleko posuniętą niezależność w sprawowaniu swych funkcji. Niejednokrotnie za pełnienie obowiązków (...)

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka poza zarejestrowaniem w Rejestrze Handlowym, założeniem konta bankowego, wyrobieniem NIP i REGON oraz zmianą siedziby dokonaną w 2000 roku nie miała żadnej aktywności i nie prowadziła żadnej działalności (...)

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie są funkcje zarządu? Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w której pierwszorzędną rolę odgrywa wniesiony do spółki kapitał. Jest to zasadnicza cecha, która odróżnia spółki kapitałowe od osobowych. W tych ostatnich pozycje wspólnika (...)

Zanim członek zarządu odpowie za zobowiązania podatkowe spółki, trzeba wszcząć egzekucję z majątku spółki

Zanim członek zarządu odpowie za zobowiązania podatkowe spółki, trzeba wszcząć egzekucję z majątku spółki

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wnioskiem z dnia 29 sierpnia 2008 roku (na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz na podstawie art. 264 § 2 w zw. z art. 15 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania względem ZUS i US powstałe w związku działalnością gospodarczą spadkodawcy - opinia prawna

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania względem ZUS i US powstałe w związku działalnością gospodarczą spadkodawcy - opinia prawna

Stan faktyczny Mój ojciec - rozwodnik zmarł w grudniu 2004 r., nie pozostawił żadnego testamentu, żadnego spadku, żadnego majątku, ale pozostawił różne zobowiązania. Moja siostra za życia ojca podpisała notarialnie umowę o wydziedziczeniu, ja tego nie zdążyłem zrobić. Czy ją to wystarczająco (...)

Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

"Znajomy poprosił mnie, abym został członkiem zarządu prowadzonej przez niego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jako członek zarządu będę odpowiadał za długi spółki?" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), jest popularną formą prowadzenia (...)

Projekt ustawy o spółkach europejskich

Projekt ustawy o spółkach europejskich

8 października 2004 r. wejdzie w życie Rozporządzenia Rady (WE) 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). Zgodnie z jego treścią państwa członkowskie są zobowiązane podjąć wszelkie niezbędne działania zmierzające do zapewnienia skutecznego stosowania tego aktu prawnego. Projekt (...)

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Problematyka reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (i spółek kapitałowych w ogólności) jest od dawna przedmiotem zainteresowania zarówno doktryny prawniczej jak i bardzo bogatego orzecznictwa. Warto natomiast zwrócić uwagę na nieco zaniedbywany (...)

Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe.

Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe.

Po serii artykułów dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych, nadszedł czas by przybliżyć tematykę odpowiedzialności (...)

Do kiedy trwa obowiązek przechowywania dokumentów dla celów podatkowych? - opinia prawna

Do kiedy trwa obowiązek przechowywania dokumentów dla celów podatkowych? - opinia prawna

Stan faktyczny W 2002 roku kupiłem spółkę, którą w tym roku sprzedałem. Do nowego nabywcy zjawiła się kontrola skarbowa. Dokumenty od 2002 do 2004 roku prowadziło mi biuro rachunkowe. Od poprzednich właścicieli dostałem w kartonach dokumenty za poprzednie lata, które przekazałem do swojego (...)

NIK ocenił działalność spółek komunalnych

NIK ocenił działalność spółek komunalnych

Zamiast realizować zadania publiczne takie jak dystrybucja wody, odprowadzanie ścieków, gospodarka mieszkaniowa czy zapewnienie komunikacji miejskiej, powoływane przez gminy spółki komunalne zbyt mocno koncentrują się na działalności komercyjnej. Takie wnioski płyną z raportu Najwyższej (...)

Odrzucenie rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki z o.o. - opinia prawna

Odrzucenie rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki z o.o. - opinia prawna

  Stan prawny   Spółka “X” sp. z o.o. została zarejestrowana w sierpniu 1999 r. z jednoosobowym zarządem sprawowanym przez osobę A. Spółka “X” zatrudniła osobę A na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora. W związku z pogarszającą się (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odpowiedzialność prezesa zarządu za długi spółki

Odpowiedzialność prezesa zarządu za długi spółki

Czy istnieją jakieś instrumenty prawne chroniące przed odpowiedzialnością za zobowiązania wobec skarbu państwa przez prezesa zarządu spółki z o.o.? Chodzi o odpowiedzialność własnym majątkiem prywatnym. Odpowiedzialność osób takich, jak prezes zarządu spółki z o.o. określa ustawa (...)

Oświadczenie podpisane przez pełnomocnika

Oświadczenie podpisane przez pełnomocnika

Podpisany został akt notarialny założenia spółki z o. o. Udzielono aktem notarialnym pełnego pełnomocnictwa trzeciej osobie - księgowej do dokonania wszystkich czynności związanych ze zgłoszeniem spółki do KRS. Czy składane do KRS oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady (...)

Prowadzenie spraw spółki a reprezentacja

Prowadzenie spraw spółki a reprezentacja

Co w praktyce oznacza zapis art. 208 par.2 ksh? Czy podział i zakres obowiązków członków zarządu może być określony i zapisany w umowie spółki? Jeżeli np. prezes zarządu ma wedle ustnych ustaleń prowadzić wszelkie sprawy administracyjne spółki i inne związane z jej działalnością, (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Spółka z o.o. nie ogłosiła upadłości ani likwidacji a straciła płynność finansową, jak w takiej sytuacji będzie wyglądała likwidacja takiej firmy. Firma ma dług w stosunku do jednego klienta w kwocie 700 tys. zł oraz zadłużenia mniejsze w stosunku do innych klientów oraz jednomiesięczne (...)

Odpowiedzialność prokurenta i wspólnika

Odpowiedzialność prokurenta i wspólnika

Czy będąc prokurentem spółki z o.o. i posiadając jednocześnie większość udziałów w tej spółce ponoszę odpowiedzialność materialną za zobowiązania spółki? Sytuacja prokurenta i wspólnika spółki różni się znacznie, dlatego też obie sytuacje zostaną omówione oddzielnie. I. Prokurent (...)

Upadłość a odpowiedzialność członka zarządu spółki

Upadłość a odpowiedzialność członka zarządu spółki

Spółka z o.o., w której pełniłem funkcję prezesa zarządu, ogłosiła upadłość. W czasie trwania postępowania upadłościowego urząd skarbowy wszczął postępowanie podatkowe, sprawdzające stosowność zwrotu pod VAT za rok 2004. W czasie kontroli ujawniono, że podatek VAT za miesiąc X (...)

Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki

Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki

Spółka z o. o. ma straty bilansowe za 2007 rok. W dniu 09.01.2008 r. zmienili się udziałowcy, a w dniu 23.01.2008 r. zmienił się zarząd. Który zarząd będzie rozliczany za 2007 r. przez zgromadzeniu wspólników? Jeżeli nie udzielone zostanie absolutorium i nie będzie uchwały o pokryciu strat (...)

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

4-ry lata temu zawiązaliśmy ze wspólnikami (5 osób) spółkę z o.o. Firma prowadziła działalność usługową. Zarząd 3-osobowy został wybrany ze wspólników spółki. Jedyną osobą pobierającą wypłatę za sprawowane stanowisko był prezes. Ja (ok. 12% udziałów) wraz z głównym udziałowcem (...)

Wyciąg z listy wierzytelności a egzekucja

Wyciąg z listy wierzytelności a egzekucja

Jestem wierzycielem spółki z o.o., w stosunku do której toczy się postępowanie upadłościowe. Nie mam wobec spółki tytułu wykonawczego w formie wyroku sądowego. Czy wyciąg z listy wierzytelności potwierdzonej przez sędziego komisarza zastępuje tytuł wykonawczy i może być podstawą do (...)

Działalność konkurencyjna prezesa spółki z o.o.

Działalność konkurencyjna prezesa spółki z o.o.

Firma, w której jestem zatrudniony zaproponowała mi abym został Prezesem spółki. Ja mam swoją działalność i robię te same rzeczy, co u swojego pracodawcy. Czy mogę zostać Prezesem spółki nie będąc oskarżony o działalność na nie niekorzyść spółki? Inaczej czy będąc prezesem spółki (...)

Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania podatkowe

Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania podatkowe

Spółka akcyjna złożyła do Sądu wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu. Spółka ma zobowiązanie do Urzędu Skarbowego oraz z tytułu podatków od nieruchomości. We wniosku zobowiązania te zostały wyszczególnione. Czy w przypadku niezawarcia układu, gdy spółka postawiona (...)

Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki

Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki

Jaką odpowiedzialność ponoszą prokurenci w sp. z o.o., gdy są wspólnikami spółki, gdy jeden z nich jako prokurent dopuścił się wysyłki towaru bez przedpłaty do nieznanego kontrahenta a za towar nie zapłacono? Czy pozostały wspólnik może pociągnąć do odpowiedzialności tego, który (...)

Zarząd spółki z o.o. a czynności zwykłego zarządu

Zarząd spółki z o.o. a czynności zwykłego zarządu

Jak praktycznie w zarządzie Sp. z o.o. określić sprawy należące do czynności zwykłego zarządu? Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w kodeksie spółek handlowych członkowie zarządu podlegają ograniczeniom wobec spółki. Ograniczenia te wynikać mogą zarówno z ustawy jaką jest kodeks (...)

Wystawienie weksla przez spółkę-odpowiedzialność

Wystawienie weksla przez spółkę-odpowiedzialność

Wspólnicy spółki z o.o., (jeden z dwóch był jedynym byłym członkiem jej zarządu), zbyli swoje udziały w całości na osoby trzecie. Członek zarządu (były) w czasie pełnienia funkcji członka zarządu podpisał poręczenie weksla in blanco oraz na deklaracji wekslowej. Wystawca weksla in (...)

O odpowiedzialności karnej członka zarządu

O odpowiedzialności karnej członka zarządu

Postawiono zarzut, że będąc w roku 2000 członkiem zarządu spółki z o.o., nie została zgłoszona upadłość tej spółki. Zarzut dotyczy czynu z art. 301 Kodeksu Handlowego. 1. Jaki jest katalog kar za taki czyn? W jakich aktach prawnych jest on aktualnie określony. Czy w przypadku wyroku skazującego (...)