Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Pytanie:

Chcę kupić samochód używany (klasa wyższa, wartość pojazdu prawie 80.000 zł). Znalazłem zaufaną firmę, która na zamówienie wyszukuje za granicą samochody (siedziba firmy około 300 km od mojego miejsca zamieszkania.) Nigdy w tej siedzibie nie byłem. Całość odbywa się w ten sposób, że ja przesyłam mailem wymagania odnośnie samochodu, jakim byłbym zainteresowany, opisując model, rocznik, wymagane wyposażenie i cenę, w której chciałbym się zmieścić. Firma przystępuje do poszukiwań. Poszukiwania odbywają się w ten sposób, że firma ta ma kontakty z dealerami zagranicznymi, którzy skupują samochody poleasingowe, z windykacji itp. Potem rzeczoznawca dokonuje oględzin samochodu, sporządza protokół, i dealer zagraniczny wystawia samochód na aukcję. Firma, z której usług korzystam, wyszukuje samochody właśnie u takich dealerów, odpowiadające moim wymaganiom, gdy znajdzie przesyła mi mailem ofertę, gdzie opisane są parametry pojazdu, wyposażenie, są zdjęcia, opisane uszkodzenia itp. Jeżeli zaakceptuję samochód, podpisujemy przedwstępną umowę kupna-sprzedaży, i firma ta bierze udział w takiej aukcji. Jeżeli uda się samochód wylicytować, po dwóch tygodniach jest do odebrania w Polsce. Kilka dni temu zdarzyło się tak, że znaleźli interesujący mnie samochód. Na decyzję czy go chcę czy nie, miałem 1 dzień, bo potem rozpoczynała się aukcja. Ja zaakceptowałem pojazd na podstawie przesłanej mi oferty. Przesłano mi mailem ponownie taką samą ofertę z opisem samochodu (jest to załącznik nr 1 do umowy), tylko że tym razem podpisaną przez szefa firmy, przesłano również podpisaną umowę przedwstępną kupna-sprzedaży, którą ja miałem wydrukować, podpisać, zeskanować i przesłać mailem z powrotem do firmy. Tak też zrobiłem. Oczywiście wcześniej musiałem jeszcze wpłacić zadatek w wysokości 5% wartości pojazdu, co też uczyniłem. Oczywiście w umowie jest napisane m.in., że ja decyduję się na zakup, a sprzedawca na sprzedaż, że jeżeli udowodnię sprzedawcy niezgodność towaru z opisem, to sprzedający zobowiązany jest zadatek zwrócić, że w przypadku zgodności załącznika ze stanem faktycznym pojazdu strony zobowiązują się do sfinalizowania transakcji, że w przypadku niewykonania niniejszej umowy przez kupującego, sprzedający zadatek zachowuje itd. Jako że umowa była zawarta w pośpiechu i na odległość, nie miałem czasu na dokładne sprawdzenie pojazdu w serwisie (po numerze nadwozia - ta marka posiada bazę danych z historią i wyposażeniem każdego egzemplarza). Następnego dnia dowiedziałem się, że samochód udało się kupić, i że za dwa tygodnie będzie do obejrzenia w Polsce. Wszystko mi odpowiadało do momentu, gdy dwa dni po podpisaniu umowy sprawdzając szczegółowe wyposażenie pojazdu w serwisie, nie bez przeszkód, bo serwis nie zawsze chce takich danych udzielać komuś kto nie jest właścicielem (po numerze vin) dowiedziałem się, że samochód, mimo że bardzo dobrze wyposażony, ma w nim również braki, które dla mnie dyskwalifikują ten samochód. Wymieniając w mailu wyposażenie, jakiego wymagam, nie wspominałem o każdym szczególe, ponieważ niektóre elementy są niemal oczywiste. Zresztą sam sprzedający nie wspomniał w przesłanej mi ofercie, że samochód jest wyposażony np. w poduszki powietrzne. A auto ma ich 6. Zakładałem więc, że duża część oczywistego wyposażenia pozostaje w domyśle, i nie wspomnienie o nim nie świadczy, że go tam nie ma. To dowodzi tego, że oferta była skonstruowana ogólnikowo, pozostawiając wiele elementów w domyśle. Zadzwoniłem do tej firmy, i mówię, że jest to dla mnie spory problem, że nie jestem zainteresowany takim samochodem. W odpowiedzi usłyszałem, że przecież opis zaakceptowałem, a samochód jest zgodny z opisem, więc z umowy wycofać się nie mogę, a w razie czego stracę zadatek. Bardzo ważne jest to, że mój rozmówca (pracownik firmy) stwierdził, że samochód już jest kupiony, i on i tak musi przyjechać do Polski, bo licytacja została wygrana, i oni nie mogą się wycofać. Jestem świadomy tego, że firma mogła już sama zadatkować lub zapłacić za samochód za granicą (tak twierdzi pracownik firmy), dlatego tym bardziej mogą stwarzać problemy. Faktem jest, że firma oprócz sprowadzania samochodów na zamówienie, sprzedaje samochody również poprzez ogłoszenia, więc i ten mogłaby sprzedać z zyskiem. I na pewno tak zrobi, tylko że wcześniej będzie chciała zarobić jeszcze na moim zadatku. Siedziba firmy znajduje się w Polsce. Zakupu dokonuję jako konsument. Samochód nie jest kupowany na firmę. Sam nawet firmy nie posiadam. Umowa przedwstępna została podpisana 5 dni temu, samochód do odebrania w Polsce ma być w ciągu około 14 dni od daty podpisania umowy. Zakładając, że firma będzie stwarzała problemy przy stwierdzeniu że samochód jest niezgodny z umową, albo że oferta wprowadziła mnie w błąd, i nie zgodzi się na zwrot zadatku polubownie, i biorąc też pod uwagę, że zagranicą już cała procedura ruszyła, czy mogę odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny z jednoczesnym domaganiem się zwrotu zadatku? Samochodu nie miałem możliwości obejrzeć - tylko zdjęcia + opis, a umowa została podpisana poza siedzibą firmy - przez mail. Dodam jeszcze, że 10 dni od podpisania umowy jeszcze nie upłynęło. Czy mogę odstąpić od umowy już teraz pomimo, że samochodu jeszcze mi nie wydano? Wprawdzie nie zamawiałem w firmie usługi przywiezienia samochodu, tylko zakupu samochodu, a umowa przedwstępna mówi o przyrzeczeniu przez sprzedającego sprzedaży samochodu. Biorąc więc wszystkie te aspekty pod uwagę, czy mogę odstąpić od przedwstępnej umowy kupna sprzedaży i domagać się zwrotu zadatku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Z opisu sytuacji faktycznej wynika, iż zawarł Pan umowę przedwstępną sprzedaży samochodu osobowego w warunkach umowy zawieranej z konsumentem na odległość, o której mowa  art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dalej. o.n.p.k.).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 o.n.p.k. konsument może odstąpić od tak zawartej umowy bez podawania przyczyn, jeżeli zostaną zachowane terminy, o których mowa w art. 10 ust. 1 o.n.p.k. Zgodnie z tym ostatnim przepisem termin 10 dni na odstąpienie od umowy należy liczyć: w przypadku umowy dotyczącej świadczenia usług – od dnia zawarcia umowy, w przypadku umowy związanej z wydaniem rzeczy – od dnia wydania rzeczy.

W tym miejscu pojawia się problem interpretacyjny. Zawarta przez Pana umowa jest umową przedwstępną sprzedaży. A zatem jej treścią nie jest ani wydanie rzeczy, ani świadczenie usług. Zgodnie z art. 389 § 1 kodeksu cywilnego (k.c.) przez zawarcie umowy przedwstępnej strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy (umowy przyrzeczonej). Umowa przedwstępna powinna określać wszystkie postanowienia przedmiotowo istotne umowy przyrzeczonej. Należy wskazać, iż przesłana przez Pana umowa nie budzi wątpliwości co do jej charakteru i spełnienia wymogów dla umowy przedwstępnej sprzedaży. Zarówno z treści art. 389 k.c. jak i przesłanej przez Pana umowy nie sposób wnioskować, iż na jej podstawie ma dojść do wydania rzeczy czy też świadczenia usługi. Strony zobowiązały się jedynie do zawarcia w oznaczonym terminie umowy sprzedaży samochodu osobowego.

Należy zatem wskazać, iż termin do odstąpienia od umowy przedwstępnej sprzedaży nie zaczął biec i nigdy nie rozpocznie swojego biegu wobec niemożliwości wystąpienia zdarzenia początkowego. Zasadne jest zatem pytanie czy w takim przypadku możliwe jest odstąpienie od umowy bez podawania przyczyn na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 o.n.p.k?

Literalna wykładnia przepisów nie daje takiej podstawy. Naszym zdaniem należałoby w tym przypadku zastosować wykładnię celowościową. Zarówno w komisyjnym jak i rządowym projekcie ustawy podkreślano, iż zasadniczym celem o.n.p.k. jest stworzenie regulacji służących ochronie praw i interesów konsumentów i ma w założeniu stanowić realizację art. 76 Konstytucji (por. Uzasadnienie komisyjnego projektu ustawy o ochronie konsumentów (druk sejmowy nr 942), Uzasadnienie
rządowego projektu ustawy o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość oraz o zmianie ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego i Kodeks wykroczeń
(druk sejmowy nr 945)).

Art. 76 Konstytucji stanowi, iż: Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.  

Jeżeli zatem o.n.p.k. ma w założeniu stanowić względnie całościową (należy pamiętać także o ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, która również reguluje w pewnym zakresie materię ochrony konsumentów) regulację ochrony interesów konsumentów to niemożliwość odstąpienia od umowy przedwstępnej sprzedaży na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 tej ustawy należy uznać za lukę prawną. W sytuacji stwierdzenia luki prawnej uzasadniona jest wykładania przepisów w zgodzie z celem ustawy.

Podsumowując, należy wskazać, iż w zaistniałej sytuacji ma Pan możliwość odstąpienia od zawartej na odległość przedwstępnej umowy sprzedaży samochodu osobowego bez podawania przyczyn na podstawie ww. również w sytuacji, gdy obiektywnie nie jest możliwe, aby termin do odstąpienia rozpoczął swój bieg. Przypominamy, iż przedstawiony pogląd został oparty na wykładni celowościowej, której stosowanie jest warunkowane wystąpieniem sprzecznych lub nieracjonalnych rozwiązań w przypadku oparcia się wyłącznie na wykładni językowej. Z praktyki organizacji chroniących prawa konsumentów wynika, że jest to jedyna racjonalna interpretacja, a ponadto sądy przyjmują wyżej wskazaną wykładnię celowościową za podstawę rozstrzygnięć.

Powinien Pan zatem złożyć sprzedającemu oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy. Ważnym jest, aby oświadczenie to zostało sporządzone na piśmie, czytelnie podpisane i wysłane do sprzedającego tradycyjną pocztą. W tym przypadku przyjmuje się fikcję doręczenia pisma już w chwili jego wysłania. Ze względów dowodowych wskazane jest wysłanie oświadczenia o odstąpienia listem poleconym za zwrotnym poleceniem odbioru.

Wskazywał Pan także, iż powodem do odstąpienia od umowy mogłaby być niezgodność towaru konsumenckiego z umową sprzedaży konsumenckiej. W tym jednak przypadku podstawę do odstąpienia stanowiły by przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (u.s.k.).

Z powodu odstąpienia od umowy może Pan żądać zwrotu wpłaconego zadatku na podstawie art. 7 ust. 7 ust. 3 o.n.p.k.

Domniemywa się, iż towar jest zgodny z umową, poza przypadkami indywidualnego jego uzgodnienia (z którymi nie mamy tu jednak do czynienia) jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować – art. 4 ust. 3 u.s.k.

Wskazuje Pan, iż niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową miałaby polegać na tym, iż samochód nie posiada komputera pokładowego. Należy w tej mierze wskazać, iż sprzedający nie wskazał wprost, iż sprzedawany model będzie posiadał takie wyposażenie. Nie wywołał on zatem u Pana uzasadnionego oczekiwania, iż sprzedawany samochód będzie wyposażony w komputer pokładowy. Tego typu oczekiwanie było w Pana rozumieniu uzasadnione tym, iż jest „oczywiste”, że samochodu tej klasy posiadają komputery pokładowe. Takie oczekiwanie nie zasługuje na ochronę prawną, zwłaszcza, że przesłana przez sprzedającego specyfikacja w sposób szczegółowy wymienia różne elementy wyposażenia, przy czym kwestia komputera jest wyraźnie pominięta. Sytuacja byłaby zgoła inna, gdyby w każdym tego typu modelu samochodu producent montował komputery pokładowe a następnie samochód (po pierwszej sprzedaży) został takiego wyposażenia pozbawiony a sprzedawca by Pana o tym nie poinformował. Dopiero w takiej sytuacji można by mówić, iż towar konsumencki jest niezgodny z umową. W przedstawionej przez Pana sytuacji faktycznej należy uznać, iż w świetle postanowień umowy sprzedaży (jeżeli zawierałaby ona te same postanowienia co umowa przedwstępna) samochód byłby pełnowartościowy i zgodny z umową.

Jak wskazywaliśmy prawo nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii. Ponadto praktyka sądowa i nauka prawa również nie rozstrzygają wątpliwości występujących w tej sprawie. Naszym zdaniem możliwe jest odstąpienie od tej umowy. W takiej sytuacji Pana kontrahent byłby zobowiązany do zwrotu zadatku. Jest to jednak wykładnia celowościowa obowiązujących przepisów, bowiem literalna ich wykładnia nie mogła przynieść zadowalających rezultatów. Dlatego należy liczyć się z inną ich interpretacją. W takiej sytuacji odstąpienie nie byłoby dopuszczalne, co skutkowałoby obowiązkiem zawarcia umowy albo zatrzymaniem zadatku przez Pana kontrahenta. Jeśli nie dojdzie Pan do porozumienia z kontrahentem, wtedy spór będzie musiał zakończyć się w sądzie i to do sądu będzie należała decyzja w tej sprawie. Przy czym należy mieć świadomość, że sąd może nie podzielić interpretacji wskazanej przez nas.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość

Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość

  Co rozumiemy pod pojęciem "umowa zawierana na odległość"? Umowę zawieraną na odległość cechują następujące elementy: brak jednoczesnej obecności obu stron - nie jest to spotkanie w cztery oczy w lokalu przedsiębiorcy, zorganizowanie działalności przedsiębiorcy na zasadzie zawierania (...)

Zmiany w zawieraniu na odległość umów dotyczących usług finansowych

Zmiany w zawieraniu na odległość umów dotyczących usług finansowych

Czego dotyczy nowelizacja? Wchodząca w życie 8 października br., ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny dostosowuje polskie przepisy do zmian w prawie wspólnotowym (do dyrektywy (...)

Sprzedaż zdalna w przepisach UE

Sprzedaż zdalna w przepisach UE

Sprzedaż na odległość i sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa w UE Poniżej przedstawiono informacje dotyczące wyłącznie sprzedaży towarów i usług konsumentowi końcowemu, a nie innym przedsiębiorstwom. Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa może okazać się (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (...)

Rewolucja w przepisach e-commerce - problem dla sprzedawców

Rewolucja w przepisach e-commerce - problem dla sprzedawców

Nowe przepisy wejdą w życie dnia 13 czerwca 2014 r. Do tego dnia bowiem, we wszystkich krajach UE powinny zostać implementowane przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE. Ostateczny kształt przepisów nie jest jeszcze znany, gdyż ustawa o prawach konsumenta nie została (...)

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Jeśli przyjmujący zamówienie się spóźnia…  Zamawiający ma prawo kontroli sposobu wykonywania umowy. Może więc oceniać rzetelność wykonawcy oraz prawdopodobieństwo dotrzymania terminu. Zgodnie z art. 635 Kodeksu cywilnego (K.c.), jeżeli przyjmujący zamówienie (...)

Zwrot towaru. Sprawdź, jak to zrobić

Zwrot towaru. Sprawdź, jak to zrobić

Kupujesz świąteczne prezenty w internecie, np. na Allegro? Nie zawsze będziesz mógł je oddać bez podania przyczyny. Mamy 10 dni na odstąpienie od umowy sprzedaży rzeczy, które kupiliśmy na odległość, czyli np. w sklepie internetowym. Nie musimy przy tym tłumaczyć się przed (...)

Jakie prawa przysługują konsumentom?

Jakie prawa przysługują konsumentom?

Jeśli zamierzasz sprzedawać towary lub świadczyć usługi, musisz przestrzegać praw konsumenta. Te prawa obejmują między innymi: gwarancję, rękojmię czy prawo do zwrotu towaru. Nie możesz też stosować w umowach klauzul niedozwolonych. Sprawdź, jakie prawa mają konsumenci. Kim jest (...)

Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

Stan faktyczny:Zakupiłam przez internet towar - porcelanę. Po otworzeniu przesyłki okazało się towar znajdujący się w paczce jest zniszczony - potłuczona porcelana . Towar był zapakowany w zwykły karton bez odpowiednich zabezpieczeń, porcelana była jedynie owinięta gazetami, a na kopercie (...)

Prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej

Prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej

Konsumencie, masz wybór. Wybieraj świadomie! Na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej zdecydowało się do tej pory 957 tys. klientów. Wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe, dlatego zarówno (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ustawy o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. Poznaj podstawowe założenia procesu dystrybucji węgla przez samorządy i instrukcję resortu aktywów państwowych, która opisuje proces współpracy między samorządami (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Moment ogłoszenia upadłości powoduje, obok skutków dla osoby upadłego i skutków co do jego majątku, także skutki względem zobowiązań upadłego. Należy rozstrzygnąć bowiem co uczynić ze zobowiązaniami powstałymi przed ogłoszeniem upadłości. Zobowiązanie jest to (...)

Nieuczciwi sprzedwacy pod okiem UOKiK. 7 wniosków do prokuratury

Nieuczciwi sprzedwacy pod okiem UOKiK. 7 wniosków do prokuratury

7 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zgłosił Urząd do Prokuratury w 2014 roku. Dotyczyły one przedsiębiorców sprzedających towary poza lokalem oraz przez internet. Bez względu na to, czy internetowy przedsiębiorca ma siedzibę w Dubaju, Wietnamie, na Malediwach, musi przestrzegać (...)

Dostaniesz 14 dni na zwrot towaru do e-sklepu

Dostaniesz 14 dni na zwrot towaru do e-sklepu

Nawet, jeśli zamówisz go w innym państwie UE. Dodatkowo sklep odda kwotę, jaką zapłaciliśmy za przesyłkę. Parlament Europejski pracuje nad przepisami, które wzmocnią prawa osób robiących zakupy na terenie całej wspólnoty. Zmiany obejmą wszystkie transakcje na odległość, (...)

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Dłuższy czas na odstąpienie od umowy Ustawa o prawach konsumenta wydłuża z 10 do 14 dni termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a więc także od umowy zawartej przez Internet. Więcej obowiązków dla przedsiębiorcy Bardzo (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych. Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów (...)

Propozycja zmian dotyczących pokazów handlowych

Propozycja zmian dotyczących pokazów handlowych

UOKiK dla seniorów Zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem firmy i przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – to niektóre propozycje legislacyjne Prezesa UOKiK. - "Przygotowaliśmy projekt przepisów, które w systemowy (...)

Jak bezpiecznie kupować w sieci - kilka praktycznych wskazówek

Jak bezpiecznie kupować w sieci - kilka praktycznych wskazówek

Zakupy przez Internet cieszą się oraz większą popularnością. Wprawdzie wielu z nas boi się korzystać z tego typu formy kupna produktów, jednak musimy liczyć się z tym, że i tak przynajmniej jeden raz dokonamy zakupu w sieci, zwabieni atrakcyjną ceną. Zakupy takie wiążą się jednak (...)

Prawa konsumenta w 2023 roku

Prawa konsumenta w 2023 roku

Co się zmieni od 1 stycznia? Dla kupujących on-line: weryfikacja opinii w internecie, jasne zasady plasowania ofert, aktualizacje treści i usług cyfrowych. Dla miłośników wyprzedaży: transparentne informacje o obniżkach cen. Dla wszystkich - nowe zasady reklamacji wadliwych (...)

Sprzedaż w dobie koronawirusa

Sprzedaż w dobie koronawirusa

Dowiedz się, co radzi UOKiK nt. handlu i zakupów w czasie epidemii koronawirusa. Jak konsument może bronić się przed nieuczciwymi działaniami handlowców? ##baner## Maseczki ochronne oraz środki do dezynfekcji bardzo podrożały. Co mogę zrobić? Taka postawa i działanie ze strony (...)

Nowa Dyrektywa o prawach ochrony konsumentów

Nowa Dyrektywa o prawach ochrony konsumentów

Na forum UE trwają prace nad przygotowaniem nowej Dyrektywy dotyczącej prawa ochrony konsumentów. Intensywne prace i konsultacje w Komisji, a więc czas na zgłaszanie zastrzeżeń i postulatów, będą miały miejsce tuż po wakacjach. Komisja Europejska prowadzi prace nad rewizją dyrektyw (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Jaki jest termin na odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość? Dla skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wymaga się zachowania terminu zgodnie (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej bez jednoczesnej obecności obu stron

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej bez jednoczesnej obecności obu stron

Kiedy można odstąpić od umowy zawartej na odległość? W ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wskazuje (...)

Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

Jesteśmy firmą motoryzacyjną działającą na polskim rynku. W jakim terminie mogę przyjąć zakupiony u mnie towar, który jest nienaruszony, a nabywca przedstawi dowód zakupu? Zwrócenie sprzedawcy (...)

Prawa konsumenta a zwrot towaru

Prawa konsumenta a zwrot towaru

Moje pytanie dotyczy zwrotu towaru przy sprzedaży wysyłkowej ale od strony firmy. - kupujący kupuje przez internet nowy produkt za bardzo wysoką kwotę (ponad 10 tys zł). - towar w ofercie (...)

Zwrot towarów zakupionych w sklepie erotycznym

Zwrot towarów zakupionych w sklepie erotycznym

Moja firma zajmuje się sprzedażą produktów erotycznych (w tym również przez internet). Dla uproszczenia podam następującą sytuację. Klientka detaliczna kupuje wibrator do użytku intymnego o (...)

Odstąpienie od umowy zawartej przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość

Odstąpienie od umowy zawartej przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość

Kiedy można odstąpić od umowy zawartej przez internet? Jeśli chodzi o możliwość odstąpienia od umowy, należy zauważyć, iż ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o (...)

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem

W dniu 29.11.03 pod presją prezentacji zawarłem umowę sprzedaży Timeshare (wynajem tygodnia wczasów) przez KLUB WAKACYJNY, wpłaciłem zaliczkę 750 zł, chcę z przyczyn finansowych (są też inne) (...)

Reklamacja towaru z aukcji

Reklamacja towaru z aukcji

Zakupiłam na aukcji internetowej od osoby fizycznej torebkę, która miała być skórzana i firmowa (oryginalna), przelałam pieniążki na podane konto. Po otrzymaniu w/w towaru okazało się, że torebka (...)

Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie.

Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie.

Bardzo proszę Państwa o pomoc w następującej sprawie: 3 miesiące temu przedzwoniła do mnie Pani z portalu który zamieszcza ogłoszenia z ofertami sprzedaży nieruchomości, z propozycją o zamieszczeniu (...)

Odstąpienie od ugody

Odstąpienie od ugody

1. Firma A zawarła z firmą B pozasądowa ugodę, w wyniku której firma A zobowiązuje się, że zapłaci firmie B określoną kwotę w określonym terminie, za dostarczony towar. 2. Firmy ustalają, (...)

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość.

W jaki sposób odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość? Zgodnie z art. 6 ust. 1 prowadzenie sprzedaży przez Internet stanowi tzw. umowę sprzedaży konsumenckiej na odległość, gdy (...)

Zwrot świadczeń w razie odstąpienia od umowy

Zwrot świadczeń w razie odstąpienia od umowy

Sprzedaliśmy pewnej firmie kilka sztuk używanego sprzętu elektronicznego na fakturę VAT. Jednakże okazało się, że firma ta odstąpiła od umowy kupna-sprzedaży (kupno poprzez internet) i w tej (...)

O umowach sprzedaży na odległość

O umowach sprzedaży na odległość

Czy po wstąpieniu Polski do UE zmieniły się przepisy dotyczące sprzedaży na odległość? Chodzi głównie o to, czy w przypadku sprzedaży programów komputerowych zmieniło się zastrzeżenie, że (...)

Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej

Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej

Zamierzam zawrzeć jako przedsiębiorca umowę pożyczki z konsumentem poza moim lokalem. Ustawa o kredycie konsumenckim uprawnia konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Ustawa o ochronie (...)

Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

Moja firma zawarła z drugą firmą umowę kupna samochodu. Umowa została zawarta w trybie zapytania o cenę w wyniku zamówienia publicznego. W umowie został określony termin dostawy samochodu. Firma (...)

FORUM PRAWNE

Towar nie zgodny z opisem - inny kolor (allegro)

Towar nie zgodny z opisem - inny kolor (allegro) Witam Opiszę swój przypadek Zakupiłam spodnie dresowe przez allegro(02.01.2010), które w parametrach aukcji jako kolor napisane było: czerń. W poniższym (...)

Korzystny sposób wypowiedzenia umowy

Korzystny sposób wypowiedzenia umowy Witam. Wykupiłem karnet (drogą elektroniczną) w siłowni na 3-miesiące, ważny w dniach 2016-06-21 - 2016-09-18 za kwotę 134,50 zł. Okazało się, że otrzymałem (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

problem z umowa

problem z umowa Mam problem z pewną firmą , która twierdzi że zawarłem z nią 2 letnią umowe na bazie której mam płacić jej przez ten okres ponad 300zł miesięcznie. Faktem jest że brałem (...)

gdzie można złożyć skargę na prac, obsługi w orange??

gdzie można złożyć skargę na prac, obsługi w orange?? gdzie można złożyć skargę na prac, obsługi w orange?? gdzie mogę złożyć skargę na pracownika orange? matolek00 jak napisać zażalenie (...)

Zwrot kosztów ponownej odsyłki przy niesłusznym odrzuceniu zwrotu towaru

Zwrot kosztów ponownej odsyłki przy niesłusznym odrzuceniu zwrotu towaru Kupiłem w internecie produkt. Dotarł do mnie 4 maja. Odesłałem 17 maja wraz z pismem o odstąpieniu od umowy zawartej na (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości

Odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości Witam. Jako sprzedający podpisałem umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Na poczet zawartej umowy kupujący ? zgodnie z treścią umowy ? dokonał (...)

odstąpienie od umowy zawartej na odległość

odstąpienie od umowy zawartej na odległość Dzień dobry. W dniu 19 grudnia dokonałem zakupu nart w sklepie internetowym. Narty zostały dostarczone w dniu 22 grudnia 2017 r. W dniu 5 stycznia 2018 (...)

Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl...

Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl... Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl... Szanowni Państwo! Piszę (...)

Allegro

Allegro Witam Mam problem kupiłem pewien towar na allegro a on do mnie przyszedł inny niż na zdjęciu. Czy sprzedawca ma obowiązek przyjąć go? witam, mój kumpel z mojego konta allegro pozamawiał (...)

Zakup Auta a Odstąpienie od umowy - nietypowy przypadek

Zakup Auta a Odstąpienie od umowy - nietypowy przypadek Witam. Mam bardzo duży problem z Zakupem Auta. w Lutym zdecydowałem się na zakup auta marki Ford Mustang GT 5.0 na kredyt samochodowy. Prowadzono (...)

Porady prawne