Określenie właściwych stawek VAT

Pytanie:

Proszę o określenie właściwych stawek VAT dla niżej podanych oznaczeń klasyfikacji CPV: 85140000-2, 74700000-6, 55520000-1, 55521100-9, 77310000-6, 55521200-0, 60113300-6, 60113310-9, 74721100-9, 74721200-1, 74722000-6, 74730000-5, 74731000-2, 74735000-0, 74740000-8, 74750000-1, 77211500-7, 77300000-3, 77314000-4, 77314100-5, 77342000-9, 90212000-6, 90213000-3.

Masz inne pytanie do prawnika?

2.10.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Określenie właściwych stawek VAT

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Klasyfikacji CPV generalnie nie używa się w Polsce do ustalania stawek VAT na towary i usługi (używa się PKWiU ewentualnie PKOB). Jendak da się powyższe usługi i stawki "odkodować" w poniższy sposób.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i ułsug (VAT), zasadniczo stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Poniżej wskażemy więc tylko na pewne możliwe odstępstwa od tej stawki podstawowej (22 %) w zakresie wskazanych usług; jeśli zaś konkretne świadczone usługi nie mieszczą się w zakresie tych odstępstw, to objęte są stawką 22 %.

 • CPV 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia 

Zgodnie z załącznikiem nr 4 (poz. 9) do ustawy o VAT, od podatku zwolnione są usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2). Zgodnie zaś z załącznikiem nr 3 (poz. 152) do ustawy o VAT stawka 7 % obejmuje usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85) - wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku. 

7 % stawka VAT obowiązuje również na usługi napraw i konserwacji następujących wyrobów (poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o VAT): soczewki kontaktowe, soczewki okularowe ze szkła, soczewki okularowe z innych materiałów, aparaty słuchowe, stymulatory serca, ich części, części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane, wózki inwalidzkie, sztuczne stawy, przyrządy, aparaty i protezy ortopedyczne, sztuczne zęby, protezy dentystyczne, protezy innych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane, nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych oraz elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane. 

 • CPV 55521100-9 - Usługi rozwożenia posiłków 
 • CPV 55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków 
 • CPV 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy o VAT, do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do usług gastronomicznych, z wyłączeniem:  

  1. sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %, 
  2. sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22 %. 

Dla zastosowania stawki  7 % musiałoby chodzić o kompleksową usługę, obejmującą, oprócz dowozu posiłków, również ich przygotowywanie.

 • CPV 60113300-6 - Usługi w zakresie transportu pacjentów 
 • CPV 60113310-9 - Usługi w zakresie transport pacjentów innych niż z wypadku 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 (poz. 144) do ustawy o VAT stawka 7 % obejmuje usługi pasażerskiego transportu lądowego pozostałe (PKWiU 60.23). PKWiU 60.23 przedstawia się następująco:

60.23

Transport lądowy pasażerski pozostały

60.23.1

Transport lądowy pasażerski pozostały

60.23.11

Usługi wynajmowania autobusów i autokarów z kierowcą

60.23.11-00.00

Usługi wynajmowania autobusów i autokarów z kierowcą

60.23.12

Usługi świadczone przez autokary turystyczne

60.23.12-00.00

Usługi świadczone przez autokary turystyczne

60.23.13

Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej

60.23.13-00.00

Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej

60.23.14

Przewozy pasażerskie pozarozkładowe lądowe, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

60.23.14-00.00

Przewozy pasażerskie pozarozkładowe lądowe, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • CPV 74721100-9
  • CPV 74721000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
  • CPV 74721100-0 - Usługi dezynfekcji
 • CPV 74700000-6 - Usługi sprzątania 
 • CPV 74722000-6 - Usługi czyszczenia okien 
 • CPV 74730000-5 - Specjalistyczne usługi czyszczenia 
 • CPV 74731000-2 - Usługi sprzątania budynków 
 • CPV 74735000-0 - Usługi czyszczenia parkingów 
 • CPV 74740000-8 - Różne usługi czyszczenia 
 • CPV 74750000-1 - Usługi sprzątania biur

Usługi sprzątania wewnątrz budynków (bloków mieszkalnych) można uznać za roboty konserwacyjne i jeśli są związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, to usługi te są opodatkowane stawką 7%, ale tylko do 31 grudnia 2007 r. (art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o VAT).

 • CPV 90212000-6 - Usługi odśnieżania
 • CPV 90213000-3 - Usługi usuwania oblodzeń

Usługi polegające zaś na sprzątaniu na zewnątrz budynków (zamiatanie chodników) oraz zimowym odśnieżaniu dróg i chodników należy uznać za usługi mieszczące się w dziale 90 PKWiU, który obejmuje „Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne”. Jak wynika z objaśnień do PKWiU, dział ten obejmuje m.in. oczyszczanie ulic, placów i innych terenów oraz usuwanie śniegu i lodu. Świadczone usługi konkretnie mieszczą się w kategorii PKWiU 90.00.3, tj. „Oczyszczanie ulic, dróg kołowych, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu”.

Z przepisów art. 41 ust. 2 w związku z pozycją 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT - wynika, że stawką 7% objęte są „Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne” (mieszczące się w dziale PKWiU 90). Tak więc usługi sprzątania na zewnątrz budynków (zamiatanie chodników) oraz zimowego odśnieżania dróg i chodników są opodatkowane stawką 7%.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 (poz. 153) do ustawy o VAT stawka 7 % obejmuje usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (PKWiU 90.0). PKWiU 90.0 przedstawia się następująco:

90.0

USŁUGI W ZAKRESIE ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW, USUWANIA ODPADÓW, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE

90.01

Usługi w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków

90.01.1

Usługi związane ze ściekami

90.01.11

Usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków

90.01.11-00.00

Usługi w zakresie gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków

90.01.12

Usługi w zakresie opróżniania i czyszczenia szamb i dołów gnilnych

90.01.12-00.00

Usługi w zakresie opróżniania i czyszczenia szamb i dołów gnilnych

90.01.2

Osady ze ścieków kanalizacyjnych

90.01.20

Osady ze ścieków kanalizacyjnych

90.01.20-00.00

Osady ze ścieków kanalizacyjnych

90.02

Usługi w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów

90.02.1

Usługi w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów

90.02.11

Usługi w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów

90.02.11-00.00

Usługi w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów

90.02.12

Usługi w zakresie spalania odpadów

90.02.12-00.00

Usługi w zakresie spalania odpadów

90.02.13

Usługi w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów, pozostałe

90.02.13-00.00

Usługi w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów, pozostałe

90.02.14

Usługi specjalistyczne związane z zagospodarowaniem odpadów

90.02.14-00.00

Usługi specjalistyczne związane z zagospodarowaniem odpadów

90.02.2

Odpady komunalne

90.02.20

Odpady komunalne

90.02.20-00.00

Odpady komunalne

90.03

Usługi sanitarne i pokrewne

90.03.1

Usługi w zakresie uzdatniania, odkażania i oczyszczania gleby i wody

90.03.11

Usługi w zakresie uzdatniania, odkażania i oczyszczania gleby i wody

90.03.11-00.00

Usługi w zakresie uzdatniania, odkażania i oczyszczania gleby i wody

90.03.12

Usługi w zakresie oczyszczania zanieczyszczonych wód powierzchniowych

90.03.12-00.00

Usługi w zakresie oczyszczania zanieczyszczonych wód powierzchniowych

90.03.13

Usługi sanitarne i pokrewne, pozostałe

90.03.13-00

Oczyszczanie ulic, dróg kołowych, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu

90.03.13-00.10

Oczyszczanie ulic, dróg kołowych, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu

90.03.13-00.20

Usługi w zakresie oczyszczania, pozostałe

 • CPV 74721200-1 - Usługi odchwaszczania 
 • CPV 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • CPV 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew 
 • CPV 77300000-3 - Usługi ogrodnicze
 • CPV 77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów
 • CPV 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników 
 • CPV 77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

Zgodnie z załącznikiem nr 6 (poz. 64) do ustawy o VAT w związku z art. 146 ust. 1 pkt 1, do 30 kwietnia 2008 r. stawka 3 % obejmuje jedynie usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt (PKWiU ex 01.4), z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt. PKWiU ex 01.4 przedstawia się przy tym następująco:

01.4

USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM ORAZ CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM USŁUG WETERYNARYJNYCH; USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

01.41

Usługi związane z produkcją roślinną; usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni

01.41.1

Usługi związane z produkcją roślinną; usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni

01.41.11

Usługi związane z uprawami rolnymi

01.41.11-00.00

Usługi związane z uprawami rolnymi

01.41.12

Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni

01.41.12-00.00

Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni

01.42

Usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych

01.42.1

Usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych

01.42.10

Usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych

01.42.10-00.00

Usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt, produkcją zwierzęcą, z wyłączeniem usług weterynaryjnych

Usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawników i przycinanie żywopłotów) - chociaż są związane z utrzymywaniem zieleni miejskiej (osiedlowej) - na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług są więc zaliczane do grupowania 01.

4 „Usługi w zakresie rolnictwa”. Jest to usługa komunalna niematerialna mieszcząca się w zakresie PKWiU 01.41.12-00.00 „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych”. Nie ma tutaj bowiem ograniczenia tylko do usług dotyczących terenów zielonych o charakterze rolniczym. Usługi związane z utrzymywaniem zieleni miejskiej, wykonywane na zlecenie usługi polegające na urządzaniu oraz konserwacji i pielęgnacji istniejących trawników, parków, skwerów, zieleńców miejskich, terenów zielonych na obszarze osiedli mieszkaniowych, mieszczą się w ramach grupy 01.4 PKWiU. Usługi tego rodzaju do dnia 30 kwietnia 2008 r. są opodatkowane stawką podatku w wysokości 3%. Póżniej te usługi będą objęte stawką 7 % (por. załącznik 3 do ustawy o VAT).

W przypadku, gdy za wszystkie różne rodzajowo czynności pobierane jest całościowe wynagrodzenie, przyjmuje się, iż stanowią one jedną kompleksową usługę.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne