Opłaty dla ZAiKS

Pytanie:

Gmina organizowała imprezę na wolnym powietrzu. Wstęp był bezpłatny. ZAiKS domaga się w tej chwili opłat za rozpowszechnianie utworów. Organizacja imprezy zlecona została w całości firmie zewnętrznej. Czy ma do tego prawo i jaka jest tego podstawa prawna? Kto ponosi odpowiedzialność: organizator - gmina czy firma wykonująca?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłaty dla ZAiKS

Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika iż w ramach imprezy korzystano z utworów poza dozwolonym użytkiem, a w związku z tym, obowiązkowe było wykupienie odpowiedniej licencji, zgodnie z wysokością opłat ustalonych przez ZAiKS. Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne, organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi są stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy. Na podstawie w/w przepisu ZAiKS jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, ma prawo nakładać na podmioty rozpowszechniające utwory, obowiązek dokonywania określonych opłat.

Porady prawne

W przedmiocie dozwolonego użytku proponujemy zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanym Kiedy możesz korzystać z cudzego utworu? (dozwolony użytek)

W przedstawionym stanie faktycznym istotne jest określenie podmiotu, który jest zobowiązany do wykupienia licencji - czy gmina czy firma. Z powyższego wynika, iż gmina zleciła firmie zewnętrznej zorganizowanie imprezy na wolnym powietrzu. Już na tej podstawie można wskazać, iż to właśnie firma zewnętrzna, w ramach zadań zleconych, jest zobowiązany do wykupienie licencji. Jeśli jednak firma tego nie dokona, odpowiedzialność z tego tytułu (co do zasady) ponoszą solidarnie gmina i firma zewnętrzna. W sytuacji jednak, gdy gmina powierzy w całości zorganizowanie imprezy firmie zewnętrznej (m.in. z wynajęciem zespołu i zapłata wynagrodzenia członkom zespołu), wówczas należy przyjąć, iż odpowiedzialność ponosi wyłącznie firma wykonująca zlecenie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne