Opodatkowanie darowizny rodziców na rzecz dziecka

Pytanie:

"Czy dziecko obdarowane mieszkaniem przez swoich rodziców płaci podatek od darowizny i w jakiej wysokości. Ewentualnie czy rodzic jako darczyńca płaci jakieś podatki?"

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie darowizny rodziców na rzecz dziecka

Obowiązek podatkowy w przypadku darowizny ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy (por. art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Solidarność powyższego obowiązku polega na tym, że obie strony (obdarowany i darczyńca) obowiązani są do uiszczenia należnego podatku (organy podatkowe mogą się domagać uiszczenia należnego podatku od każdego z nich), a uiszczenie podatku przez jednego z nich, zwalnia z tego obowiązku drugiego. Zasada ta dotyczy również przypadków, gdy darowizna dokonywana jest przez rodziców na rzecz dzieci (co oczywiście ma znaczenie tylko teoretyczne, gdyż w przypadku takich darowizn, zwłaszcza na rzecz małoletnich dzieci, ciężar podatku pokrywają najczęściej rodzice). Podkreślić przy tym należy, iż w przypadku w przypadku darowizny mieszkania wszelkie obowiązku związane z pobraniem i rozliczeniem podatku ciążą na notariuszu sporządzającym akt notarialny. W związku z tym, iż dzieci zaliczane są do I grupy podatkowej, opodatkowaniu podlega nabycie przez dziecko własności o czystej wartości przekarczającej 9.637 zł (por. art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Z art. 15 ust. 1 ustawy wynika, iż podatek ten oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku i, w przypadku osób zaliczanych do I grupy podatkowej, wynosi on: do 10.278 zł – 3% od 10.278 do 20.556 zł – 305,30 gr i 5% nadwyżki ponad 10.278 zł od 20.556 zł - 822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł Jednocześnie pamiętać należy, iż w przypadku w przypadku darowizny na rzecz dzieci (a więc osób z I grupy podatkowej) istnieje możliwość skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Istotą tej ulgi jest to, iż do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości przedmiotu darowizny do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu (szczegółowe zasady korzystania z ulgi mieszkaniowej określa art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika