Otrzymanie odszkodowania a obowiązki w podatku VAT

Pytanie:

"Moja firma, w której prowadzę księgowość, otrzymała odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej (kradzież pojazdu użytkowanego w ramach umowy leasingu operacyjnego) w wysokości brutto, czyli z podatkiem VAT, co wyraźnie jest opisane w otrzymanym piśmie z firmy ubezpieczeniowej, bowiem było to przedmiotem odwoływania się Prezesa w tej sprawie. W związku z powyższym, czy Spółka winna odprowadzić odzyskany podatek VAT do Urzędu Skarbowego, który wcześniej z tytułu zakupu usług w czasie trwania umowy był podatkiem naliczonym do odliczenia. O ile tak, to jak to technicznie przeprowadzić w księgach i jaki zastosować schemat księgowania, skoro dysponuję tylko korespondencją i decyzjami o przyznanym odszkodowaniu."

Odpowiedź prawnika: Otrzymanie odszkodowania a obowiązki w podatku VAT

W przypadku kradzieży umowa leasingu zostaje rozwiązana, a odszkodowanie z tytułu szkody przeznaczone jest na spłatę pozostałych czynszów leasingowych, tylko pozostałą jego część odbiera leasingobiorca.

Odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT, przysługujące mu z tytułu umowy ubezpieczenia, nie obejmuje podatku VAT w zakresie, w jakim poszkodowany podatnik mógł obniżyć podatek należny o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w celu naprawienia szkody. Podatnik, który np. odliczył VAT naliczony przy nabyciu samochodu ciężarowego, w razie utraty pojazdu odliczenia nie koryguje. Oznacza to, że wysokość rzeczywistej szkody nie powinna uwzględniać kwoty podatku naliczonego.

Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT. Zgodnie zaś z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, ze zm.), opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, a także odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Otrzymanie odszkodowania za skradziony samochód nie jest czynnością kwalifikowaną do żadnej ze wskazanych kategorii i nie może być objęte podatkiem VAT.

Poza powyższym, standardowe procedury w zakresie odszkodowań dopuszczają możliwość objęcia odszkodowaniem tylko kwoty netto. Jak sama Pani podała kwestia podatku VAT była przedmiotem odwołania i gdyby nie Państwa stanowisko w tej sprawie z pewnością odszkodowanie odnosiłoby się jedynie do kwoty netto. Innymi słowy, otrzymanego w ramach odszkodowania podatku nie należy odprowadzać do urzędu skarbowego. Nawet technicznie Firma nie posiada do tego podstaw. Dokonywanie zapisów w rejestrach zarówno sprzedaży, jak i zakupów prowadzonych dla celów podatku VAT możliwe jest na podstawie tylko ściśle określonych przepisami prawa dokumntów księgowych. Dokumntami takimi są: faktury, faktury wewnętrzne, a także bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób, dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej, dokumenty dotyczące usług bankowych i ubezpieczeniowych zwolnionych od podatku, dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, rachunki, o których mowa w art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Innymi słowy, nie możliwe jest, na podstawie posiadanej przez Panią dokumentacji, wykazanie podatku pierwotnie odliczonego do zwrotu.

Zaznaczyć jednak należy, że kwota odszkodowania (w tym kwota ew. otrzymanego podatku VAT) będzie przchodem Firmy. Stąd kwota zwróconego podatku naliczonego będzie opodatkowana, ale podatkiem dochodowym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika