Podstawy pobierania dodatku mieszkaniowego

Pytanie:

W naszej małej, 50 - rodzinnej spółdzielni mieszkaniowej doszło do przykrego incydentu. Prezes SM szykanuje jedną z najuboższych rodzin, powiadamiając ZGM, iż owa rodzina nie posiada od dwóch i pół roku prawa do lokalu mieszkalnego, przez co bezprawnie pobierała dodatek mieszkaniowy. W tym okresie czasu matka czworga dzieci kilkakrotnie zwracała się do zarządu SM o nadanie jej członkostwa, ale bez skutku. Natomiast zwracając się o dofinansowanie do czynszu prezes spółdzielni świadomie potwierdzał wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego owej rodzinie. Przecież doskonale wiedział jaki status prawny posiadają lokatorzy ubiegający się o dodatek mieszkaniowy. Czy w świetle prawa tylko i wyłącznie odpowiedzialność za ten stan ponoszą lokatorzy? Kwota około 6000.00 zł x 2 + odsetki jest ogromną kwotą dla matki z czworgiem dzieci. Co z zarządcą spółdzielni?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podstawy pobierania dodatku mieszkaniowego

W pierwszej kolejności należy na potrzeby opisanego stanu faktycznego wskazać, komu przysługują dodatki mieszkaniowe. Ustalić to można na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Tak więc, dodatek mieszkaniowy przysługuje: 1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 2) członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, 3) osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, 4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, 5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. Jeżeli więc opisana w stanie faktycznym rodzina spełnia któryś z powyższych warunków, to z całą pewnością dodatek mieszkaniowy otrzymuje zgodnie z prawem i nie ma podstaw do pociągania jej odpowiedzialności za ten fakt. Istotne dla opisanego stanu faktycznego będzie także to, w jaki sposób przebiega procedura przyznania dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy bowiem przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty. Faktycznie jest tak, iż w sytuacji, gdy stwierdzono, iż dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności. Jednak w opisanej sytuacji nie można stwierdzić, iż to osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy podała nieprawdziwe infromacje i w taki sposób uzyskała prawo do dodatku mieszkniowego. Z opisu wynika bowiem, iż fałszywe dane podaje prezes spółdzielni. Ma to znczenie tym bardziej, iż dodatek mieszkaniowy wypłacany jest w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, a osoba ta zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny. Gdyby założyć, iż opisanej rodzinie faktycznie nie przysługuje dodatek mieszkaniowy, to odpowiedzialność ponosi tu prezes, gdyż zdaje sobie sprawę z ewentualnego nieprawnego pobierania dodatku, a mimo to dopuszcza do zaliczania na poczet należności za mieszkanie dodatku mieszkaniowego. Podsumowując, fakt, iż opisana rodzina nie posiada własnościowego czy też lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej nie przesądza jeszcze o tym, iż nie mogła ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Ustawodawca wskazuje wiele tytułów prawnych jako podstawę do ubiegania się o taki dodatek. Być może więc, iż wszelkie szykany są tylko próbą zastraszenia, która nie ma żadnych podstaw w prawie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne