Pojęcie "pozarolnicza działalność gospodarcza"

Pytanie:

"W jakim przepisie prawa znajduje się definicja pojęcia \"pozarolnicza działalność gospodarcza\"?"

Odpowiedź prawnika: Pojęcie "pozarolnicza działalność gospodarcza"

Pojęciem tym posługuje się sporo aktów prawnych. I tak zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 punkt 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pozarolnicza działalność gospodarcza to pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, czyli działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 (tak ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Co do zasady definicja ta jest zawsze taka sama, jednak zupełnie zgodnie z zasadami techniki prawodawczej pojęcie to może być i jest bardzo często modyfikowane na potrzeby konkretnego aktu prawnego, czy też jakiejś gałęzi prawa.

Dlatego też zgodnie z ustawą dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: 

  1. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  2. twórcę i artystę,
  3. osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:  
    a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 
    b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika