Postępowanie układowe

Pytanie:

Do kogo powinienem się udać w pierwszej kolejności w sprawie negocjacji układowej z wierzycielami i jakie dokumenty powinienem przedstawić? Posiadam sklep i restaurację w centrum uzdrowiska, które jest w upadłości. Jestem dłużnikiem i chciałbym się dowiedzieć, na czym polega postępowanie układowe? Jak je wszcząć? Co mi to postępowanie daje? Czy jest jakaś różnica między postępowaniem układowym wobec firmy prywatnej, urzędu miasta, bankiem, ZUS-em?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Postępowanie układowe

12.9.2003

Postępowanie układowe wszczynane jest na żądanie (wniosek) przed sądem rejonowym - sądem gospodarczym, w którego okręgu znajduje się zakład główny przedsiębiorstwa dłużnika. Przedsiębiorca taki może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania układowego, gdy wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności zaprzestał płacenia długów lub przewiduje w najbliższej przyszłości zaprzestanie ich płacenia. Wtedy może żądać otwarcia postępowania celem zawarcia układu z wierzycielami. Otwarcia postępowania układowego może żądać wyłącznie przedsiębiorca, a więc podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Istotnym pojęciem jest tutaj "zaprzestanie płacenia długów". Należy przez to rozumieć długi wymagalne oraz te, które będą wymagalne w najbliższym czasie, jeżeli niemożliwość ich płacenia ma lub będzie miała charakter trwały. Przyjmuje się nadto, iż chodzi o zaprzestanie płacenia długów wobec co najmniej dwóch wierzycieli. Do podania o otwarcie postępowania układowego dłużnik winien dołączyć:

  • propozycje układowe
  • bilans z rachunkiem wyników
  • wyciąg z rejestru, jeżeli dłużnik podlega obowiązkowi wpisu do rejestru
  • spis wierzycieli ze wskazaniem imion, nazwisk lub firm i adresów oraz wymienieniem wierzytelności i terminów ich płatności; wierzytelności, które nie są objęte postępowaniem układowem, winny być wyszczególnione oddzielnie
  • wykaz udzielonych poręczeń
  • wykaz tytułów egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi.

Do podania dłużnik winien nadto dołączyć na piśmie zapewnienie, że podane okoliczności są prawdziwe i wyczerpujące. Propozycje układowe mogą obejmować tylko:

  1. odroczenie spłaty długów
  2. rozłożenie spłaty długów na raty
  3. zmniejszenie sumy długów, przy czym dopuszczalne jest również i rozłożenie na raty zmniejszonej sumy
  4. wskazanie, czy i w jaki sposób wykonanie zobowiązań, objętych układem, ma być zabezpieczone.

Propozycje te powinny być jednakowe w stosunku do wszystkich wierzycieli. Jeżeli Pana wierzycielami są różne osoby prawne, fizyczne, czy też instytucje, to dla postępowania układowego nie ma to znaczenia. Wszyscy wierzyciele posiadają w zasadzie ten sam status z tym zastrzeżeniem, że takie wierzytelości jak: podatki, a także należności z tytułu ubezpieczeń społecznych bieżące i za rok poprzedzający otwarcie postępowania układowego nie są objęte postępowaniem układowym.

Potrzebujesz porady prawnej?