Potrącenie wierzytelności objętej nakazem

Pytanie:

Firma Y posiada wierzytelność do Firmy X wysokości 10.000,00 zł. Firma X ma wierzytelność do Firmy Y wysokości 9.000,00 zł. Żadna z firm nie złożyła oświadczenia stosownie do art. 499 o potrąceniu wierzytelności. Firma X wystąpiła do Sądu przeciwko Firmie Y o wydanie nakazu zapłaty 9.000,00 zł. Nakaz taki otrzymała i ma on moc prawną. Czy, jeżeli dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, lecz jedna z tych osób posiada prawomocny nakaz zapłaty w stosunku do drugiej osoby, dłużnik wierzytelności objętej nakazem płatniczym może skutecznie uwolnić się z długu poprzez złożenie oświadczenia o potrąceniu zgodnie z art. 499 kc.

Masz inne pytanie do prawnika?

23.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Potrącenie wierzytelności objętej nakazem

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Oświadczenie o potrąceniu może być złożone w trakcie trwania procesu dotyczącego jednej z wierzytelności. Wtedy jednak najlepiej skorzystać z zarzutu potrącenia w tym procesie, a nie ze złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 498 kc. Nie ma także przeszkód, by dokonać potrącenia wierzytelności w sposób przewidziany w przepisach kodeksu cywilnego po zakończeniu postępowania wyrokiem zasądzającym zapłatę. Potrącenia należy dokonać przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. W opisanej sytuacji oświadczenie o potrąceniu stanowi podstawę do wytoczeniu powództwa przeciwegzekucyjnego, jeśli strona przeciwna skieruje wniosek do komornika. Między innymi dlatego warto to oświadczenie złożyć pisemnie i przesłać kontrahentowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne