Powołanie Rady Fundacji

Pytanie:

Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje zasada: jedna osoba jeden głos? W jaki sposób zabezpieczyć się przed utratą wpływu na głosowania w radzie fundacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Powołanie Rady Fundacji

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o fundacjach, to fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.
 
Fundator jest zatem samodzielnym twórcą statutu i od niego jedynie zależy, jaki przybierze on kształt; jedynym wyznacznikiem poprawności statutu jest jego zgodność z prawem.
Porady prawne
Powołanie, skład i kompetencje rady fundacji zależą również od zapisów statutu, nie jest to bowiem organ obowiązkowy, aczkolwiek często powoływany, zwłaszcza w większych fundacjach. Nie jest przy tym obowiązkowe, aby fundator wchodził do rady fundacji. Może on zastrzec w statucie, iż to on będzie powoływał i odwoływał członków rady.
 
To statut - tworzony przez fundatora - określa liczbę członków rady fundacji, ich sposób powoływania i odwoływania. Może również przewidywać, iż do rady fundacji z mocy statutu wchodzi fundator, który może mieć również głos rozstrzygający, np. w przypadku równości głosów. Fundator może być również przewodniczącym rady i posiadać z tego tytułu uprawnienia w zakresie zwoływania i prowadzenia obrad rady fundacji. W statucie można zastrzec także, iż decyzje rada podejmuje kwalifikowaną większością głosów, bądź jednomyślnie.
 
Nie jest także wykluczone zastrzeżenie, iż w skład rady fundacji wchodzą tylko fundatorzy, bądź fundatorzy i osoby przez nich wybrane, acz tylko z głosem doradczym.
 
Reasumując, o kształcie, organach i ich kompetencjach decyduje fundator ustanawiający statut fundacji, z tym zastrzeżeniem, iż organem obowiązkowym w fundacji jest zarząd.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne