Praca na urlopie wychowawczym

Pytanie:

"Czy będąc na urlopie wychowawczym mogę podjąć pracę w niepełnym wymiarze godzin, jakie są kwoty dopuszczalnego zarobku i czy może mnie zatrudnić, np. na umowę zlecenie, mój pracodawca, który udzielił mi urlopu wychowawczego?"

Odpowiedź prawnika: Praca na urlopie wychowawczym

Zgodnie z Art. 186 kodeksu pracy na wniosek pracownicy pracodawca jest obowiązany udzielić jej urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Urlop wychowawczy udzielany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownica, której okres zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy. Do tego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 lat życia. Pracodawca udziela urlopu wychowawczego na pisemny wniosek pracownicy. We wniosku należy wskazać termin rozpoczęcia i trwania urlopu, a także okres dotychczas wykorzystanego urlopu wychowawczego na dane dziecko. Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego w terminie wskazanym przez pracownicę, po warunkiem, że wniosek o udzielenie urlopu został przez nią złożony, co najmniej na dwa tygodnie przed wskazanym terminem. Jeżeli jednak wniosek został złożony bez zachowania dwutygodniowego terminu, pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownicę wniosku. Pracownica ma obowiązek uprzedzić pracodawcę o zamiarze podjęcia w czasie urlopu wychowawczego pracy albo innej działalności zarobkowej, a także innych zajęć, jeżeli mogą one mieć wpływ na możliwość dalszego sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub na zakres tej opieki. Natomiast pracownica, która zaprzestała sprawowania osobistej opieki z innych przyczyn niż podjęcie pracy, ma obowiązek zawiadomić o tym pracodawcę nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zaprzestania tej opieki. W tej sytuacji pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownicę do pracy w terminie 30 dni do dnia zawiadomienia. W przypadku, gdy pracodawca poweźmie wiadomość o zaprzestaniu sprawowania przez pracownicę osobistej opieki nad dzieckiem, ma on obowiązek wezwać pracownicę do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, jednak nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia powzięcia o tym wiadomości i 3 dni od dnia wezwania. Ma to zastosowanie także w sytuacji stwierdzenia przez pracodawcę, że z urlopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka. Nie oznacza to jednak, że pracownica nie może w ogóle pracować. Jeżeli pracodawca, który udzielił jej urlopu bezpłatnego zgodzi się na to, podjęcie pracy jest możliwe. Należy jednak pamiętać, że podjęcie pracy na jakiejkolwiek podstawie (np. umowie zlecenia) i pobieranie z tego tytułu miesięcznego wynagrodzenia wyższego niż kwota stanowiąca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, a także w przypadku zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracownica traci prawo do zasiłku wychowawczego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika