Prawo do wcześniejszej emerytury

Pytanie:

Czy nabywam prawo do emerytury z chwilą ukończenia 60 roku życia ( kończę 14.04.2005 r.) - urodziłem się 14,03,1945 jestem technikiem budowlanym - 2 miesiące byłem zgłoszony jako bezrobotny bez prawa zasiłku od 15.09.1998 do 19.11.1998 r. - z dniem 01.02.1999 nabyłem prawa do zasiłku przedemerytalnego zasiłek pobieram nadal - w okresie od 03.04.2000 do 30.10.2000 miałem zasiłek zawieszony z uwagi na zatrudnienie. Przepracowałem w zakładach : Od 1965 do 1966 kopalnia węgla kamiennego w B. jako malarz, Od 1966 do 1970; Przedsiębiorstwo projektów Budowlanych w K. jako asystent projektanta. Od 1976 do 1996 (20lat) Przedsiębiorstwo robót budowlanych B. Od 1996 do 1998 konsorcjum kredytowe. Od kwietnia 2000 do 30.10.2000 Wyższa szkoła ekonomiczna. Ponieważ zakład Remontowy Budowlany podlegał do 1989 pod resort górnictwa to czy zgodnie z zarządzeniem nr 17 ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12.08.1983 w sprawie określenia stanowisk pracy w resorcie górnictwa i energetyki na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach zgodnie z DZ.XIV poz 24 pkt 1 nabywam prawa do wcześniejszej emerytury? Czy reguluje to inna ustawa? Jakie muszę przedstawić dokumenty w ZUS? Zakład remontowy w B. wystawił mi świadectwa pracy, z których wynika tylko: 1, Okres zatrudnienia od 01.01.1976 do 31.10.1996 r. 2, Ostanie zajmowane stanowisko Kierownik budowy, 3, stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania w trybie porozumienia stron (miedzy zakładem) za uprzednim wypowiedzeniem przez zakład pracy w związku z ustawą z dnia 28.12.1989 o szczególnych zasadach rozwianie z pracownikiem stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawo do wcześniejszej emerytury

Zasadą dla urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. jest, iż emerytura nabywają po osiągnięciu wieku 65 lat i mają okres składkowy wynoszący co najmniej 25 lat. Istnieje jednak możliwość przejścia na emeryturę wcześniej o 5 lat. Jakie zatem trzeba spełnić warunki? Otóż mężczyzna - po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy może skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury. U Pana taka sytuacja nie zachodzi. Świadczenie jakie Pan pobiera czyli przedemerytalne przysługiwać będzie Panu do czasu nabycia prawa do emerytury. Nie wymaga się od zainteresowanego dla nabycia uprawnień do emerytury na podstawie przepisów spełnienia w dacie zgłoszenia wniosku o to świadczenie warunku wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Właściwa regulacja znajduje się w przedstawionym przez Pana rozporządzeniu. Wiek został tam ustalony na poziomie 60 lat dla mężczyzn i 55 dla kobiet. Warunkiem jest również posiadanie okresu składkowego wynoszącego 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet. Zatem w pierwszej kolejności musi Pan wykazać, iż legitymuje się Pan okresem 25 lat pracy przy czym okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze musi wynosić co najmniej 15 lat. Jeśli natomiast wykonywał Pan pracę na stanowisku wymienionym w Dz XIV pkt 24 cytowanego rozporządzenia, który mówi: kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości produkcji i usług oraz dozór inżynieryjno-techniczny na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie. Jeśli taka kontrola była wykonywana w zakładzie, gdzie podstawowymi pracami były prace w szczególnym charakterze lub szczególnych warunkach to taka emerytura Panu przysługuje. Trzeba to jednak udowodnić.

Potrzebujesz porady prawnej?

Korzystna emerytura dla osób z rocznika 1953 – wnioski do 11 stycznia

Korzystna emerytura dla osób z rocznika 1953 – wnioski do 11 stycznia

Osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 roku, mogą wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach. Termin na złożenie wniosku upływa 11 stycznia 2021 r. Osobom, które już mają przyznaną emeryturę powszechną po emeryturze wcześniejszej, (...)

Świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury

Świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki. Osoba, która chce otrzymać świadczenie wyrównawcze od 1 stycznia 2022 (...)

Prawo do emerytury górniczej

Prawo do emerytury górniczej

    Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom przechodzenie na wcześn zawody wykonywane w szczególnych warunkach, (...)

Emerytury częściowe w 2014 roku

Emerytury częściowe w 2014 roku

Nowelizacja systemu emerytur jaka miała miejsce na początku 2013 roku wprowadziła nieznaną dotychczas instytucję emerytury częściowej. Zgodnie z nowymi założeniami prawo do emerytury warunkowane jest wyłącznie przez posiadany wiek a nie przez staż pracy. Dawne okresy składkowe i nieskładkowe (...)

Czy i kiedy możliwe jest zawieszenie świadczenia wypłacanego z FUS?

Czy i kiedy możliwe jest zawieszenie świadczenia wypłacanego z FUS?

Generalnie prawo do emerytur i rent może ulec zawieszeniu. Istnieje jednak kilka wyjątków, chodzi konkretnie o emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). W ich przypadku zawieszenie prawa do emerytury nie jest możliwe. Ustawodawca przewidział także (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  Kiedy przyczyny wypowiedzenia są uzasadnione, a kiedy nieuzasadnione? W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić, czy dana przyczyna ujęta abstrakcyjnie, (...)

Emerytury i renty nauczycieli akademickich

Emerytury i renty nauczycieli akademickich

  Co jest podstawą prawa do emerytury bądź renty nauczyciela akademickiego? Nauczyciel akademicki oraz członkowie jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jako, że są (...)

Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

Renta rodzinna - czyli co? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Oceniając (...)

Dla kogo renta rodzinna?

Dla kogo renta rodzinna?

Komu przysługuje renta rodzinna? Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emer ubezpieczenia społeczne, (...)

Waloryzacja 2020

Waloryzacja 2020

Od 1 marca 2020 r. ZUS zwaloryzuje emerytury i renty. Podwyższy świadczenia, które przyznał przed 1 marca 2020 r., jeżeli uprawniona osoba uzyskała do niego prawo do 29 lutego 2020 r. Decyzję waloryzacyjną zainteresowany otrzyma razem z decyzją o dodatkowym rocznym świadczeniu (...)

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej a prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i prawo do emerytury lub renty

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej a prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i prawo do emerytury lub renty

31 stycznia 2020 r. był ostatnim dniem członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Dowiedz się nt. konsekwencji uporządkowanego/umownego Brexitu z punktu widzenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej - ubezpieczenia zdrowotnego, karty EKUZ, innych dokumentówpotwierdzające (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawo do wcześniejszej emerytury

Prawo do wcześniejszej emerytury

Proszę o jednoznaczną odpowiedź na pytanie czy nabędę uprawnień do wcześniejszej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla mężczyzn (w moim przypadku będzie to kwiecień (...)

Czy można zwolnić pracownicę, która uzyskała prawo do wcześniejszej emerytury?

Czy można zwolnić pracownicę, która uzyskała prawo do wcześniejszej emerytury?

Czy można zwolnić pracownicę, która uzyskała prawo do wcześniejszej emerytury? Instytucja tzw. wcześniejszej emerytury jest regulowana przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń (...)

Prawo do wcześniejszej emerytury

Prawo do wcześniejszej emerytury

Mam 52 lata i chciałabym przejść na wcześniejszą emeryturę, jakie muszę spełnić warunki szczegółowe? Ogólne znam. Nadmieniam, że brakuje mi 5 miesięcy pracy do 25 lat pracy ogółem. Słyszałam, (...)

Ochrona przedemerytalna pracownika

Ochrona przedemerytalna pracownika

Pracodawca, powołując się na zapisy Ustawy o emeryturach i rentach z FUS z art. 184, zmusza pracowników będących w wieku przedemerytalnym, tj. brakuje im 4 lata do przejścia na emeryturę po spełnieniu (...)

Prawo do wcześniejszej emerytury a staż pracy

Prawo do wcześniejszej emerytury a staż pracy

Moja mama jest zatrudniona w prywatnej firmie od 1996 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony na 1/2 etatu . W tym roku pracodawca zapowiedział, iż likwiduje swoją firmę i w związku z tym straci (...)

FORUM PRAWNE

prawo do wcześniejszej emerytury

prawo do wcześniejszej emerytury Witam, mam 55 lat i staż pracy 34 lata składkowe i nieskładkowe, czy mam prawo ubiegania się o wcześniejszą emeryturę? Wcześniejsza emerytura przysługuje jedynie (...)

czy mechanik samochodowy ma prawo do wcześniejszej emerytury?

czy mechanik samochodowy ma prawo do wcześniejszej emerytury? czy mechanik samochodowy ma prawo do wcześniejszej emerytury?

niema wcześniejszych emerytur dla nauczycieli ?

niema wcześniejszych emerytur dla nauczycieli ? Pytanie odnośnie zmian w emeryturach , czy pedagog, który straci zdrowie w trakcie roku szkolnego i dostanie orzeczenie o niezdolności do pracy, może (...)

Prawo Do Wcześniejszej Emerytury 2012

Prawo Do Wcześniejszej Emerytury 2012 Czy teraz opłaca się przejść na wcześniejszą emeryturę, na tych nowych warunkach? czy te 50% będzie się pobieraż już zawsze nawet jak się rok wczesniej (...)

Konsumpcja prawa do wcześniejszej emerytury

Konsumpcja prawa do wcześniejszej emerytury Może ktoś wie jak interpretować prawo do wcześniejszej emerytury nabyte w 2006 (kobieta skończyła 55 lat i staż powyżej 30 lat). Czy jeśli się nie (...)

ochrona przezd wypowiedzeniem warunków pracy i pracy

ochrona przezd wypowiedzeniem warunków pracy i pracy Po ukończeniu 55 lat ZUS ustalił mi prawo do wcześniejszej emerytury przesłał mi wyliczenie wysokości emerytury i legitymacje emeryta Ja nie (...)

Porady prawne