Prawo do zasiłku rodzinnego

Pytanie:

"Czy osoba, która w 2003 roku straciła pracę może ubiegać się o zasiłek rodzinny? Na jedynym jej utrzymaniu pozostaje dwójka uczących się dzieci "

Odpowiedź prawnika: Prawo do zasiłku rodzinnego

Zgodnie z ustawą z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych zasiłek rodzinny przysługuje uprawnionemu na członka rodziny. Za uprawnionego uważa się obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystającego z ochrony czasowej na jej terytorium, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, nie przekracza kwoty odpowiadającej 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów emerytalnych za ten sam rok kalendarzowy. Z powyższego wynika, iż wszystko jest uzależnione od tego, czy Pani/Pan spełnia w/w warunek czyli w Pani/Pana rodzinie przeciętny miesięczny dochód jest odpowiednio niski. Nie znamy szczegółów sytuacji rodzinnej, wieć nie jesteśmyw stanie stwierdzić z cała pewnośćią, czy Pani/Panu taki zasiłek przysługuje.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika