Prawo zamówień publicznych

Pytanie:

"W art. 5.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych jest użyty zwrot \"Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium...\" Czy zwrot \"nie stosuje się\" oznacza że nie wolno zamawiającemu stosować tych przepisów? "

Odpowiedź prawnika: Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z przywoływanym przez Państwa przepisem:

 

Art. 5. 1. Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej.

 

Użyte więc zostało sformułowanie „nie stosuje się”. W tym przypadku zastosowana wykładnia literalna analizowanego przepisu prowadzi do jednoznacznych wniosków, że przepisy te nie mają (a zatem i nie mogą mieć) zastosowania do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy pzp. Jednakże należy zwrócić uwagę również na cel, jaki przyświecał ustawodawcy przy nowelizacji, która wprowadziła aktualne brzmienie art. 5. W doktrynie wskazuje się, że: „Uproszczenie procedury wynikające z treści art. 5 ust. 1 odnosi się do tych elementów postępowania, które obiektywizują procedurę udzielenia zamówienia. Odstępstwo w tym zakresie ma uzasadnienie ze względu na charakter świadczonej usługi. Nowela grudniowa przyjmuje, że uproszczenie procedury może być stosowane przy zamówieniach na usługi niepriorytetowe w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 2a”. Decydującą tutaj będzie treść konkretnych przepisów, do których zastosowanie ma art. 5. Przykładowo bowiem – skoro mowa o obowiązku żądania wadium – zamawiający będzie mógł od tego obowiązku odstąpić. Jako zaś, że celem nowelizacji było uproszczenie postępowania ostatecznie uznać należy, że wskazane obowiązki mogą być niestosowane, nie zaś nie mogą być stosowane. Innymy słowy, można od nich odstąpić, ale można ich przestrzegać.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika