Procedura przeprowadzania referendum lokalnego w sprawie odwołania organu gminy

Pytanie:

Jak wygląda procedura przeprowadzania referendum lokalnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie odwołania organu gminy?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Procedura przeprowadzania referendum lokalnego w sprawie odwołania organu gminy

Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu od dnia opublikowania uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w tej sprawie w wojewódzkim dzienniku urzędowym albo od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu uwzględniającego skargę.

Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30 % uprawnionych do głosowania.

W przypadku referendum w sprawie odwołania organu gminy wniosek składa się do komisarza wyborczego, który postanawia o przeprowadzeniu referendum z inicjatywy mieszkańców, jeżeli wniosek mieszkańców spełnia wymogi określone w ustawie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Analogicznie do referendum w innej sprawie, w określonych przypadkach inicjatorowi referendum służy skarga do sądu administracyjnego, którego wyrok zastępuje postanowienie o zarządzeniu referendum.

Wniosek mieszkańców może zostać złożony po upływie 10 miesięcy od dnia wyboru organu albo 10 miesięcy od dnia ostatniego referendum w sprawie jego odwołania i nie później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem jego kadencji.

Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów. Jeżeli referendum zakończy się wynikiem rozstrzygającym w sprawie poddanej pod referendum, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie podejmie czynności w celu jej realizacji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne