Procedura rejestracji osoby bezrobotnej

Pytanie:

Jak wygląda procedura rejestracji osoby bezrobotnej w urzędzie pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.7.2011

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Procedura rejestracji osoby bezrobotnej

Szczegółowe zasady rejestracji opisane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r. Rozporządzenie określa bowiem tryb rejestracji i sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, wzór karty rejestracyjnej, a także dokumenty niezbędne do ustalenia statusu bezrobotnego i uprawnień rejestrowanych osób. Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Porady prawne

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:  

1) dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;  

2) dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;  

3) świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień;  

4) dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada.  

Rejestracja bezrobotnego oraz poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.  

We wzorze karty rejestracyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, znajduje się także oświadczenie o niepobieraniu przychodów, potwierdzane własnoręcznym podpisem przez rejestrującego się. Takie oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

Wskazać przy tym trzeba, że w przepisach karnych ustawy o promocji zatrudnienia brak przepisów sankcjonujących podanie przy rejestracji nieprawdziwych danych. Takie przepisy jednak znajdują się w kodeksie karnym (np. poświadczenie nieprawdy z art. 271 kodeksu karnego).

Ponadto, zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia starosta pozbawia bezrobotnego jego statusu, jeżeli nie spełnia on warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1  pkt. 2 ustawy .

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: