Przedszkole niepubliczne - warunki lokalowe

Pytanie:

Mam zamiar otworzyć przedszkole. Jakie wymogi powinien spełniać lokal przeznaczony na taką działalność?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.7.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedszkole niepubliczne - warunki lokalowe

Zasady działania przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne określa rozporządzenie Ministra edukacji narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Należy uzyskać pozytywne opinie powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci. Opinie te zostaną wydane jeśli spełnione będą warunki:  

 • lokal będzie przeznaczony tylko dla jednej grupy dzieci i znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów co najmniej nierozprzestrzeniających ognia;  

 • lokal posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą;  

 • lokal został wyposażony w co najmniej trudnozapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia wnętrz, gaśnicę proszkową ABC o pojemności co najmniej 4 kg.

Gdy lokal ma być przeznaczony dla więcej niż jednej grupy dzieci to musi on spełniać szczegółowe wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowanej w trybie określonym w tych przepisach.

Poza tym niezależnie od ilości grup lokal, musi spełniać następujące warunki:

 • powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego do zbiorowego pobytu od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

 1. powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko powinna wynosić co najmniej 2 m2, jeżeli pobyt dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

 2. powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko powinna wynosić co najmniej 2,5 m2, jeżeli pobyt dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie;

 • wysokość pomieszczeń przeznaczonych do pobytu dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;

 • jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie, są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;

 • podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach; ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;

 • w pomieszczeniach przeznaczonych do zbiorowego pobytu dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;

 • w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;

 • jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że:

 1. jest zapewniona 1 miska ustępowa i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci,

 2. w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody,

 3. dopuszcza się możliwość korzystania przez personel z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci,

 4. temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych powinna wynosić od 35 do 40°C;

 • jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;

 • jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej (np. wieszaki, szafki);

 • jest zapewniona możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;

 • pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane;

 • meble są dostosowane do wymagań ergonomii;

 • wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;

 • zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;

 • jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50 % powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej;

 • w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;

 • apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

Dodatkowo konieczne jest wyposażenie lokalu, w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy.

Pamiętać też należy, że nauczyciele prowadzący zajęcia w zespole lub punkcie oraz inne osoby wykonujące pracę w zespole lub punkcie powinni posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac oraz książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami. Powyższe wymagania stosuje się również do rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni przez rodziców, którzy uczestniczą w zajęciach w przedszkolu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Obowiązek meldunkowy a przyjęcie dziecka do przedszkola - opinia prawna

Obowiązek meldunkowy a przyjęcie dziecka do przedszkola - opinia prawna

 Stan faktyczny:Od kilku lat zamieszkuję z dzieckiem w miejscowości położonej w dużej odległości od miejsca stałego zameldowania. Oboje nie mamy czasowego zameldowania. Chciałam zapisać dziecko do niepublicznego przedszkola i tam zapytano mnie o czasowe zameldowanie dziecka, bo to jest (...)

Umowy z przedszkolem a ochrona danych

Umowy z przedszkolem a ochrona danych

Jakich danych nie trzeba podawać? Administrator wskazując zakres danych osobowych, które chce pozyskać w trakcie rekrutacji musi przeanalizować, czy zakres ten wynika z przepisów prawa, czy też jest związany z realizacją interesu, który uzasadnia przetwarzanie (...)

Rozpoczęcie zajęć w przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć w przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018

Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo do edukacji przedszkolnej. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego wszystkim uprawnionym dzieciom, których rodzice chcą, aby korzystały z edukacji przedszkolnej. Ponad 1,3 (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a (...)

Przepisy ułatwiające dostęp do przedszkoli juz obowiązują

Przepisy ułatwiające dostęp do przedszkoli juz obowiązują

Celem nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw jest zapewnienie tańszych i bardziej dostępnych przedszkoli poprzez wprowadzenie dotacji z budżetu państwa dla samorządów. Przepisy obowiązują od 1 września. Skorzystać na tym mają dzieci, jak również rodzice, (...)

Wycofują się z praktyki

Wycofują się z praktyki

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył ponad 80 z blisko 140 postępowań w sprawie stosowania przez niepubliczne przedszkola niedozwolonych klauzul umownych. Przedsiębiorcy rezygnują z kwestionowanych praktyk. W maju br. UOKiK podsumował ogólnopolską kontrolę umów, (...)

Opłaty za przedszkola niższe od 1 września

Opłaty za przedszkola niższe od 1 września

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał wczoraj nowelizację ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest usunięcie barier w dostępie do edukacji przedszkolnej i doprowadzenie do sytuacji, w której każde dziecko w wieku od 3 do 5 lat będzie mogło korzystać z wychowania (...)

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

Czteroosobowa rodzina, która osiąga dochód na poziomie średniej krajowej, w 2014 roku odda państwu w formie PIT, składek ZUS, VAT i akcyzy prawie 23 tys. zł. Tax Care sprawdził, jaką część zarobionych i wydatkowanych przez nas w ciągu roku pieniędzy potrąca państwo w formie różnego (...)

Firma nie założy przedszkola

Firma nie założy przedszkola "na piętrze"

Przepisy lokalowe i sanitarne blokują zakładanie przez firmy nowych przedszkoli i żłobków - pisze Gazeta Prawna. Pieniądze gromadzone w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych można od początku roku 2009 przeznaczyć na tworzenie żłobków, przedszkoli i innych form wychowania (...)

Opłaty za przedszkole. Od września będzie taniej

Opłaty za przedszkole. Od września będzie taniej

Od września 2013 r. opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej (powyżej 5 bezpłatnych godzin) ma wynosić nie więcej niż 1 zł. Tak zdecydował rząd. Rozwiązanie to przewidziano w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty. W projekcie założono też, że od 1 września (...)

Obowiązek meldunkowy a przyjęcie dziecka do przedszkola - opinia prawna

Obowiązek meldunkowy a przyjęcie dziecka do przedszkola - opinia prawna

 Stan faktyczny:Od kilku lat zamieszkuję z dzieckiem w miejscowości położonej w dużej odległości od miejsca stałego zameldowania. Oboje nie mamy czasowego zameldowania. Chciałam zapisać dziecko do niepublicznego przedszkola i tam zapytano mnie o czasowe zameldowanie dziecka, bo to jest (...)

Opłaty za przedszkola niższe od 1 września

Opłaty za przedszkola niższe od 1 września

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał wczoraj nowelizację ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest usunięcie barier w dostępie do edukacji przedszkolnej i doprowadzenie do sytuacji, w której każde dziecko w wieku od 3 do 5 lat będzie mogło korzystać z wychowania (...)

Umowy z przedszkolem a ochrona danych

Umowy z przedszkolem a ochrona danych

Jakich danych nie trzeba podawać? Administrator wskazując zakres danych osobowych, które chce pozyskać w trakcie rekrutacji musi przeanalizować, czy zakres ten wynika z przepisów prawa, czy też jest związany z realizacją interesu, który uzasadnia przetwarzanie (...)

NIK o przedszkolach. Warunki dobre, ale za mało zajęć dodatkowych

NIK o przedszkolach. Warunki dobre, ale za mało zajęć dodatkowych

Objęte kontrolą NIK przedszkola publiczne i niepubliczne zapewniały przedszkolakom odpowiednie warunki do osiągania gotowości szkolnej. Placówki te miały wykwalifikowaną kadrę, odpowiednio przystosowane sale i sprzęt dydaktyczny. W ocenie NIK niepokojącym sygnałem może być ograniczenie (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie częściowego współponoszenia kosztów pobytu (...)

Rozpoczęcie zajęć w przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć w przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018

Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo do edukacji przedszkolnej. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego wszystkim uprawnionym dzieciom, których rodzice chcą, aby korzystały z edukacji przedszkolnej. Ponad 1,3 (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a (...)

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Co rodzice powinni wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018? Przed nami nowy rok szkolny, w którym MEN wprowadza zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju (...)

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego

Czym jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy? Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym (...)

Alternatywne formy wychowania przedszkolnego i inne zmiany w systemie oświaty

Alternatywne formy wychowania przedszkolnego i inne zmiany w systemie oświaty

Czego dotyczą zmiany w systemie oświaty? Z początkiem 2008 roku w ustawie o systemie oświaty wprowadzone zostaną zmiany, które mają na celu m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, zwłaszcza ze środowisk wiejskich, przez upowszechnianie wychowania przedszkolnego oraz uregulowanie zasad (...)

Przepisy ułatwiające dostęp do przedszkoli juz obowiązują

Przepisy ułatwiające dostęp do przedszkoli juz obowiązują

Celem nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw jest zapewnienie tańszych i bardziej dostępnych przedszkoli poprzez wprowadzenie dotacji z budżetu państwa dla samorządów. Przepisy obowiązują od 1 września. Skorzystać na tym mają dzieci, jak również rodzice, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę wynoszącą 550 zł za miesiąc. (...)

Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

Przedszkola niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne. W jakich obszarach mogę prowadzic nadzór pedagogiczny (pełnię funkcję wizytatora w KO, 1,5 roczny staż pracy na stanowisku), aby nie (...)

Zamknięcie klubu malucha

Zamknięcie klubu malucha

Moje dziecko chodziło do klubu malucha z którym miałam podpisaną umowę. W umowie był zapis, że "przedszkole" (nie ma statusu przedszkola) pracuje w godzinach 7-19 po paru miesiącach na drzwiach (...)

Podatek od nieruchomości (przedszkole)

Podatek od nieruchomości (przedszkole)

Mam pewną wątpliwość, jak należy rozumieć zapis ustawy o systemie oświaty: "Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole - należy przez to rozumieć (...)

Tryb bezprzetargowy art. 37 ust. 2 pkt. 3 ugn

Tryb bezprzetargowy art. 37 ust. 2 pkt. 3 ugn

Gmina jest właścicielem nieruchomości zabudowanej przeznaczonej w mpzp pod usługi oświaty. Nieruchomość jest oddana w nieodpłatne użytkowanie osobie fizycznej prowadzącej na tej nieruchomości (...)

Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole niepubliczne. Na prowadzenie (...)

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli? Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie (...)

Tryb bezprzetargowy art. 37 ust. 2 pkt. 3 ugn

Tryb bezprzetargowy art. 37 ust. 2 pkt. 3 ugn

Gmina jest właścicielem nieruchomości zabudowanej przeznaczonej w mpzp pod usługi oświaty. Nieruchomość jest oddana w nieodpłatne użytkowanie osobie fizycznej prowadzącej na tej nieruchomości (...)

Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole niepubliczne. Na prowadzenie (...)

Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę wynoszącą 550 zł za miesiąc. (...)

Zamknięcie klubu malucha

Zamknięcie klubu malucha

Moje dziecko chodziło do klubu malucha z którym miałam podpisaną umowę. W umowie był zapis, że "przedszkole" (nie ma statusu przedszkola) pracuje w godzinach 7-19 po paru miesiącach na drzwiach (...)

Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

Przedszkola niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne. W jakich obszarach mogę prowadzic nadzór pedagogiczny (pełnię funkcję wizytatora w KO, 1,5 roczny staż pracy na stanowisku), aby nie (...)

Podatek od nieruchomości (przedszkole)

Podatek od nieruchomości (przedszkole)

Mam pewną wątpliwość, jak należy rozumieć zapis ustawy o systemie oświaty: "Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole - należy przez to rozumieć (...)

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli? Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie (...)

Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole niepubliczne. Na prowadzenie (...)

FORUM PRAWNE

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Mam problem - oddałam dziecko 3-letnie ,chorujące na alergię, do prywatnego przedszkola. Opłata nie jest mała -ok.800 zł/miesięcznie ze względu na specjalne żywienie. (...)

Czy komornik moze zabrac dotacje przeznaczona na przedszkole niepubliczne

Czy komornik moze zabrac dotacje przeznaczona na przedszkole niepubliczne Czy komornik moze zabrac dotacje przeznaczona na przedszkole niepubliczne Do gminy przyszlo pismo od komornika ze zajete jest dofinasowanie (...)

czy można odliczyc od podatku opłaty za przedszkole niepubliczne?

czy można odliczyc od podatku opłaty za przedszkole niepubliczne? czy można odliczyc od podatku opłaty za przedszkole niepubliczne?

wymiar podatku od przedszkola

wymiar podatku od przedszkola W 2013 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej( najem lokali mieszkalnych i użytkowych) oddałem do użytkowania budynek, który następnie wynająłem na przedszkole. (...)

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Mam problem - oddałam dziecko 3-letnie ,chorujące na alergię, do prywatnego przedszkola. Opłata nie jest mała -ok.800 zł/miesięcznie ze względu na specjalne żywienie. (...)

Czy komornik moze zabrac dotacje przeznaczona na przedszkole niepubliczne

Czy komornik moze zabrac dotacje przeznaczona na przedszkole niepubliczne Czy komornik moze zabrac dotacje przeznaczona na przedszkole niepubliczne Do gminy przyszlo pismo od komornika ze zajete jest dofinasowanie (...)

czy można odliczyc od podatku opłaty za przedszkole niepubliczne?

czy można odliczyc od podatku opłaty za przedszkole niepubliczne? czy można odliczyc od podatku opłaty za przedszkole niepubliczne?

wymiar podatku od przedszkola

wymiar podatku od przedszkola W 2013 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej( najem lokali mieszkalnych i użytkowych) oddałem do użytkowania budynek, który następnie wynająłem na przedszkole. (...)

Przedszkole prywatne a państwowe

Przedszkole prywatne a państwowe Witam, czy jako ojciec mam prawo współdecydować do jakiego przedszkola bedzie uczęszczał syn? Obecnie syn chodzi do prywatnego żłobka. Od tego roku idzie do przedszkola. (...)

Przedszkole prywatne a zwrot podatku

Przedszkole prywatne a zwrot podatku Moja córcia z powodu braku miejsc w przedszkolach publicznych musiała pójść do przedszkola prywatnego, czy te opłaty comiesięczne można odliczyć sobie od podatku???

Czy należy się zwrot części zapłaconego czesnego za prywatne przedszkole w przypadku zamknięcia placówki z powodu pandemii SARS-CoV-2?

Czy należy się zwrot części zapłaconego czesnego za prywatne przedszkole w przypadku zamknięcia placówki z powodu pandemii SARS-CoV-2? Zgodnie z artykułem 495 paragraf pierwszy i drugi Kodeksu (...)

Porady prawne