Przejęcie zakładu pracy i odejście pracownika

Pytanie:

"W przypadku przejęcia zakładu lub jego części przez nowego właściciela, gdy pracownik odmówi przejścia do nowego pracodawcy, a dotychczasowy pracodawca nie zaproponuje mu innego stanowiska pracy, czy należy mu się odprawa z powodu likwidacji stanowiska pracy?"

Odpowiedź prawnika: Przejęcie zakładu pracy i odejście pracownika

Zgodnie z art. 23[1] kodeksu pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Przepis ten stanowi także, iż pracodawca ma obowiązek zawiadomić pracowników niezwłocznie na piśmie o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i wynikających z tego skutkach dla przejmowanych pracowników w zakresie ich stosunków pracy. Ma tego dokonać w okresie poprzedzającym dokonanie tych zmian.

Pracownik natomiast ma dwa miesiące od momentu tego zawiadomienia, kiedy to może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

W związku z powyższym pracownik taki może otrzymać od pracodawcy jedynie te świadczenia, które przysługiwałyby mu przy "zwykłym" wypowiedzeniu dokonanym przez pracodawcę. Jest to wynagrodzenie za czas wypowiedzenia. W przedstawionej sytuacji nie mamy do czynienia z likwidacją stanowiska pracy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika