Przekształcenie lokalu użytkowego na cele mieszka

Pytanie:

"Kupiłem nieruchomość w przetargu ze spółdzielni mieszkaniowej. Obecnie jest to lokal użytkowy. Jakie warunki, pozwolenia, zgody są potrzebne aby przekształcić lokal użytkowy na mieszkalny?"

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie lokalu użytkowego na cele mieszka

 

Zgodnie z art. 71 ust. 1 prawa budowlanego przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego należy rozumieć, w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. 

Zmianę sposobu użytkowania lokali należy zgłosić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania lokalu.

Przepis art. 71 ust. wymienia wymagane załączniki do zgłoszenia. Jednakże niektóre z nich będą zbędne w przypadku lokalu użytkowego, który zamierza się zaadaptować na mieszkanie.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania; 

2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi; 

3) oświadczenie, o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności; 

6) w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami. 

Jak należy wnioskować z treści art. 71 ust. 2 pkt 6) przepisy szczególne mogą stawiać dodatkowe wymagania. W tym zakresie radzimy zwrócić się o udzielenie informacji do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, aby uzyskać pewność, iż zostały dopełnione wszelkie formalności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika