Przeniesienie własności lokalu na kilka osób

Pytanie:

"Jak należy rozumieć zapis art. 21 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w części „[...] które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa”.Czy osoby te muszą być wcześniej stroną umowy o budowę lokalu, czy wystarczy, że stawią się wspólnie z członkiem spółdzielni w biurze notarialnym celem sporządzenia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu? Czy notariusz ustanawiając współwłasność lokalu określa w umowie, kto i w jakiej części dokonał wpłaty wkładu budowlanego?"

Odpowiedź prawnika: Przeniesienie własności lokalu na kilka osób

Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu może zostać zawarta z członkiem spółdzielni albo z członkiem i jego małżonkiem, jak również z osobami wskazanymi przez członka spółdzielni, z którymi wspólnie ubiega się o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Może to dotyczyć np. dzieci członka. Z powyższego wynika, iż inne osoby, które razem z członkiem spółdzielni ubiegają się o ustanowienie odrębnej własności, nie muszą być stroną wcześniejszej umowy o budowę.

Należy pamiętać, że wprawdzie możliwa jest współwłasność lokalu, ale członkiem spółdzielni może być tylko jedna osoba, z wyjątkiem przypadku, gdy chodzi o małżonków.

W akcie notarialnym określone będzie, jaki udział we własności mieszkania przysługuje każdej z osób.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika