Przeznaczenie dochodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe

Pytanie:

"Kiedy należy uznać, że dochód ze sprzedaży nieruchomości został przeznaczony na cele mieszkaniowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?"

Odpowiedź prawnika: Przeznaczenie dochodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla nieruchomości nabytych po dniu 1 stycznia 2009 r. wprowadzają możliwość zwolnienia z podatku dochodów uzyskanych ze zbycia tych nieruchomości, jeżeli cały dochód zostanie przeznaczony na cele mieszkaniowe.

Przez wydatki poniesione na cele mieszkaniowe należy rozumieć wydatki poniesione na:

1) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

2) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

3) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

4) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

5) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

6) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, na cele określone w pkt 1-5,

7) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 6;

8) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w pkt 6 i 7.

Jeżeli podatnik nie przeznaczy całego dochodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości na wskazane wyżej cele, ale jedna poniósł pewne wydatki na cele mieszkaniowe – będzie musiał zapłacić podatek od podstawy opodatkowania rozumianej jako różnica między dochodem sprzedaży a iloczynem tego dochodu i udziału wydatków na cele mieszkaniowe w tym dochodzie, co można wyrazić następującą formułą:

(dochód ze sprzedaży) – ((dochód ze sprzedaży) x (wydatki na cele mieszkaniowe)/(przychód ze sprzedaży))

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika