Przeznaczenie na działalność części domu w budowie

Pytanie:

W budowie znajduje się jednorodzinny dom mieszkalny. Na taki właśnie obiekt zostało wydane pozwolenie budowlane. Aktualnie syn (na jego rodziców zostało wydane pozwolenie - są właścicielami działki i kontynuują budowę) chciałby wykorzystać część tego domu (przedzielony jest on ścianą działową i da się w nim wyodrębnić jakby dwa lokale) na cele użytkowe (usługi noclegowe) związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Jakie kroki należy podjąć, by możliwe było kontynuowanie inwestycji tak przez syna, jak i rodziców (odrębnie co do tych dwóch "lokali", tj. część budynku na cele użytkowe, a część na cele mieszkalne) lub tylko przez syna jako jedynego inwestora (tak samo -część na cele użytkowe, a część na mieszkalne). Czy wystarczającym tytułem prawnym dla syna będzie umowa użytkowania tego obiektu (w zwykłej formie pisemnej). Czy jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka ta jest opisana jako przeznaczona na budownictwo mieszkalne to możliwa będzie tu inwestycja na cele użytkowe? Czy konieczna będzie nowa decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania, która będzie stanowić podstawę nowego pozwolenia budowlanego? Czy konieczny będzie nowy projekt budowlany, nowe uzgodnienia, itp. jeżeli w konstrukcji budynku nic się nie zmieni?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przeznaczenie na działalność części domu w budowie

Jednorodzinny dom mieszkalny można podzielić na nie więcej niż dwa lokale mieszkalne, bądź lokal mieszkalny i użytkowy, jeżeli powierzchnia lokalu użytkowego nie przekracza 30% całkowitej powierzchni budynku. W wyniku takiego podziału nie zmienia się kwalifikacja prawna budynku i pozostaje on nadal jednorodzinnym domem mieszkalnym. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego wymaga jednak decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę. Zgodnie z przepisem art. 36a ustawy prawo budowlane inwestor, w przypadku wątpliwości co do charakteru planowanego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, występuje do właściwego organu, dołączając opinię projektanta, o udzielenie informacji, czy odstąpienie to wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Właściwy organ udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia przedstawienia planowanych rozwiązań. Nieudzielenie informacji w tym terminie jest równoznaczne z uznaniem planowanego odstąpienia za nieistotne. Właściwym organem w tym przypadku jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. W związku z powyższym : 1.Możliwe jest kontynuowanie inwestycji na działce przeznaczonej na cele mieszkalne w przypadku, gdy wydzielona część jednorodzinnego domu mieszkalnego przeznaczona jest na cele użytkowe, 2.Nie jest konieczna nowa decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 3.W razie uznania planowanego odstąpienia od projektu za istotne, do wydania decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę może być konieczna zmiana projektu budowlanego, 4.W razie uznania odstąpienia za nieistotne właściwy organ nie powinien żądać zmiany projektu budowlanego, 5.Możliwe jest zastosowanie użytkowania jako umowy stanowiącej tytuł prawny korzystania z budynku, bardziej odpowiedni wydaje się być jednak najem bądź użyczenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: