Przygotowanie zawodowe młodocianych

Pytanie:

Zgodnie z art.70b ust. 7 pkt 3 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych przyznawane jest na wniosek pracodawcy, do którego to wniosku należy dołączyć dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt 2. Niektórzy pracodawcy zrzeszeni w Izbie Rzemieślniczej na potwierdzenie faktu zdanego egzaminu przez młodocianego pracownika po nauce zawodu do wniosku załączają zaświadczenie o szkoleniu ucznia rzemieślniczego wydanego przez Izbę Rzemieślniczą zamiast dyplomu lub świadectwa jakie otrzymał młodociany pracownik. W związku z powyższym, czy pracodawca zrzeszony w Izbie Rzemieślniczej na potwierdzenie faktu zdanego egzaminu przez młodocianego pracownika po nauce zawodu do wniosku ma obowiązek dołączyć świadectwo czeladnika jakie uzyskał młodociany pracownik, czy może je zastąpić zaświadczeniem o szkoleniu ucznia rzemieślniczego, które wystawia Izba Rzemieślnicza?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przygotowanie zawodowe młodocianych

Zgodnie z art. 70b ust. 7 pkt 3, pracodawca jest zobowiązany do dołączenia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania określonego w ust. 1 pkt 2, a dotyczącego ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu i faktu zdania przez niego egzaminu. Tym samym pracodawca zobowiązany jest do dołączenia dokumentów, które będą potwierdzać powyższe okoliczności. Zaświadczenie o szkoleniu wydane przez Izbę Rzemieślniczą naszym zdaniem nie jest dokumentem wystarczającym dla wykazania powyższych faktów. W szczególności zaświadczenie o szkoleniu, jak wskazuje jego nazwa, jest zaświadczeniem, które jak można założyć potwierdza fakt uczestnictwa danej osoby w szkoleniu. Nie zaświadcza natomiast o zdaniu przez niego egzaminu. Ponadto należy wskazać, iż rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, regulujące szczegółowo kwestie związane z przygotowaniem zawodowym, odsyła do przepisów  rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (dalej rozp.). Zgodnie z § 139 ust. 1 rozp., zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydawany przez komisję okręgową. Tym samym dla wykazania okoliczności ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu i faktu zdania przez niego egzaminu, pracodawca powinien dołączyć kopie dyplomu otrzymanego przez pracownika.

Inaczej sytuacja przedstawia się natomiast w odniesieniu do przygotowania zawodowego polegającego na przyuczeniu młodocianego do wykonywania określonej pracy. Kończy się ono egzaminem sprawdzającym. Jeżeli wynik egzaminu jest pozytywny, to  pracodawca lub izba rzemieślnicza wydaje zaświadczenie stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu prac, których dotyczyło przyuczenie, oraz określające jego rodzaj, czas trwania i uzyskaną ocenę. To zaświadczenie jest, w naszej ocenie, dokumentem wystarczającym dla wykazania okoliczności o której mowa w art. 70b ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

program z lista płac

18.12.2019 przez: Anna444

wczasy pod gruszą/świadczenia urlopowe

16.7.2018 przez: mmaciekk111

Umowa zlecenie - a zwolnienie lekarskie

13.7.2018 przez: Marszalek27