Przyjęcie do spółdzielni po zakupie mieszkania

Pytanie:

Niedawno kupiłem mieszkanie. Aby umowa notarialna nabrała mocy, muszę zostać członkiem spółdzielni. SM zażądała, abym wpłacił opłatę wpisową oraz mam wnieść wkład. Poprzedni właściciel wyraził zgodę zrzeknięcia się tego wkładu. Mimo tego, że w SM poinformowano mnie, iż będę musiał zapłacić różnicę między wkładem, który został wniesiony przez poprzedniego właściciela, a dzisiejszą stawką. Czy to jest zgodne z prawem? Czy istnieje górna granica wpisowego do SM?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przyjęcie do spółdzielni po zakupie mieszkania

27.5.2002

Odpowiedź należy zacząć od drugiego pytania - nie ma górnej granicy wpisowego do SM. Stawka zależy od statutu SM. Jeżeli statut ten jest zgodny z prawem - obowiązują postanowienia tego statutu. Odnośnie pierwszego pytania należy podkreślić, że jakkolwiek SM jest samorządna, to ustawa może na nią nałożyć jakiś obowiązek. Tak się dzieje w tym przypadku. Artykuł 224 prawa spółdzielczego stanowi, że spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Oznacza to, że jeżeli spełnia Pan wymagania określone w statucie, ma Pan roszczenie do SM o przyjęcie w poczet członków. Ponadto w sprawie zadanego pytania wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 22 maja 1996r.. W uchwale tej Sąd Najwyższy uznał, że SM nie może uzależnić przyjęcia w poczet członków nabywcy własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego od uzupełnienia nie wniesionej przez zbywcę części wkładu budowlanego. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do tej uchwały podkreślił, że okoliczność, iż nabywca własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu nie wniósł całego wkładu budowlanego nie powoduje ani tego, że nie nabył on zbywalnego prawa, ani tego, że nie może go zbyć. Wprawdzie do jego obowiązków należało wniesienie całego wkładu budowlanego, tj. w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal (art. 208 § 1 w zw. z art. 226 § 1 Prawa spółdzielczego), ale pomimo niespełnienia tego obowiązku nabył on prawo do lokalu z chwilą jego przydziału (art. 213 § 3 Prawa spółdzielczego). Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu jest prawem zbywalnym (art. 223 § 1 Prawa spółdzielczego) i ustawa nie wyłącza jego zbywalności w sytuacji, gdy członek spółdzielni, któremu ono przysługuje, nie wniósł całego wkładu budowlanego. Można się zastanawiać, co by było gdyby statut spółdzielni ograniczał zbywalność spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, ale w omawianej sytuacji trudno o tym mówić, gdyż nie zostało to wskazane. Ponadto wydaje się, że takie postanowienie statutu nie byłoby ważne, gdyż pozostawałoby w sprzeczności z ustawową zasadą zbywalności własnościowego prawa do lokalu (art. 223 § 1 Prawa spółdzielczego), w rozpatrywanej sytuacji - jak już powiedziano - nie ograniczonego przez ustawę. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze w żadnym przepisie nie uzależnia przyjęcia nabywcy własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej od uzupełnienia nie wniesionej przez zbywcę części wkładu budowlanego. Artykuł 224 Prawa spółdzielczego nakłada na spółdzielnię obowiązek przyjęcia nabywcy prawa do lokalu w poczet członków (verba legis: "spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków..."). Jedyny warunek, który stosownie do powołanego przepisu powinien spełnić nabywca, to warunek "odpowiadania wymaganiom statutu". Tylko więc wówczas, gdy nie odpowiada on tym wymaganiom, spółdzielnia może odmówić przyjęcia go w poczet członków. Do statutowych wymagań, którym powinien odpowiadać nabywca własnościowego prawa do lokalu, należą - ogólnie mówiąc - określone w statucie spółdzielni mieszkaniowej wymagania, które musi spełnić każda osoba, aby mogła zostać członkiem tej spółdzielni i otrzymać przydział lokalu na warunkach własnościowego prawa do lokalu. Do wymagań tych nie należy uzupełnienie - przez zbywcę lub nabywcę własnościowego prawa do lokalu - nie wniesionej przez zbywcę części wkładu budowlanego.

Potrzebujesz porady prawnej?