Rachunki bankowe dla nierezydentów

Pytanie:

W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli tak, to czy takie prawo jest zgodne z regulacjami unijnymi? Czy bank w państwie członkowskim może odmówić prowadzenia rachunku osobie mającej miejsce zamieszkania w innym kraju UE?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.3.2012

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rachunki bankowe dla nierezydentów

Od dnia akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do UE na naszym terytorium obowiązują cztery podstawowe swobody unijne: swoboda przepływu osób, towaru, i kapitału oraz swoboda świadczenia usług. Poprzez swobodę przepływu kapitału należy rozumieć możliwość dokonywania transferu zysków z jednego kraju członkowskiego UE do drugiego oraz prawo inwestowania i nabywania wszelkich walorów rzeczowych i finansowych za granica bez żadnych przeszkód. W praktyce oznacza to możliwość swobodnego prowadzenia działalności na terenie Wspólnoty oraz dokonywania w dowolnej formie rozliczeń finansowych między obywatelami oraz osobami prawnymi w ramach Unii Europejskiej. Zatem należy uznać, iż każdy mieszkaniec Państwa Członkowskiego ma prawo do otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego w dowolnie wybranym przez siebie banku, mającym siedzibę na terytorium dowolnego Państwa Członkowskiego UE.

Polskie prawo bankowe nie wprowadza ograniczeń tej swobody w tym sensie, iż nie wymaga przedstawienia dowodu stałego zamieszkania na terytorium RP w celu zawarcia umowy rachunku bankowego. Należy zatem stwierdzić, iż omawiany wymóg stawiany przez banki w swoich regulaminach nie znajduje oparcia w przepisach polskiego prawa bankowego.

Jednakże, naszym zdaniem, żądanie przedstawienia zaświadczenia o stałym pobycie na obcokrajowca na terytorium RP może być uzasadniane następującymi okolicznościami.

  • Po pierwsze wymóg ten może odnosić się do obywateli państw, nie będących członkami UE.
  • Po drugie do umowy rachunku bankowego zastosowanie ma przepis art. 3531 kodeksu cywilnego (k.c.) ustanawiający zasadę swobody umów. Jak wskazuje się w doktrynie treścią tej zasady jest swoboda w podjęciu decyzji o zawarciu lub niezawarciu umowy a także w wyborze kontrahenta. Z art. 3531 (w powiązaniu jednak z pozostałymi przepisami Kodeksu cywilnego) można wyprowadzić wniosek, że zasada swobody umów wiąże się z czterema zasadniczymi cechami: 1) istnieje swoboda zawarcia lub niezawarcia umowy, 2) istnieje możliwość swobodnego wyboru kontrahenta, 3) treść umowy może być przez strony kształtowana w zasadzie w sposób dowolny, 4) forma umowy również w zasadzie zależy od woli stron. Mówiąc o zasadzie swobody umów w ścisłym tego słowa znaczeniu, należy mieć na uwadze tylko wpływ stron na treść umowy, a więc unormowanie zawarte w art. 3531 (tak: Tadeusz Wiśniewski w: Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard: Najnowsze wydanie:  Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I; Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 851). Nie można bowiem powiedzieć, iż ktokolwiek ma roszczenie do banku o zawarcie umowy rachunku bankowego. Wydaje się jednakże, iż odgórne ustanowienie wymogu posiadania stałego miejsca zamieszkania na terytorium RP wobec obywateli Państw Członkowskich UE w celu zawarcia rachunku bankowego stanowi ograniczenie swobody przepływu kapitału, które nie może zostać uzasadnione swobodą umów.  
  • Po trzecie należy pochylić się nad kwestią licencji banku na wykonywanie czynności bankowych poza granicami kraju. Aby bank mógł dokonywać jakichkolwiek czynności bankowych potrzebne do tego stosowne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Stosowne zezwolenie jest udzielane w zezwoleniu na utworzenie banku. Jednakże aby bank z jednego Państwa Członkowskiego mógł wykonywać działalność bankową na terytorium innego Państwa Członkowskiego potrzebna jest do tego wymiana stosownych zawiadomień pomiędzy organami państwowymi sprawującymi nadzór nad systemem bankowym w obu Państwach. Przepis ten [art. 48b ustawy prawo bankowe – przyp. red], mający związek z art. 48a, zawiera zasadę uznawania na obszarze Unii Europejskiej przez państwo goszczące licencji (w Polsce noszącej nazwę zezwolenia na utworzenie banku, o treści wskazanej w art. 34 ust. 1) uzyskanej w państwie macierzystym. Dopuszcza wykonywanie przez bank krajowy tych czynności (wszystkich lub niektórych), jakie zostały objęte zezwoleniem, aczkolwiek do faktycznego rozpoczęcia działalności w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej potrzebna jest jeszcze wymiana informacji (zawiadomień) między właściwymi władzami nadzorczymi. Tę swoistą procedurę regulują dalsze przepisy rozdziału 2a (art. 48c–48g), przy czym jest ona bardziej skomplikowana w przypadku zamiaru utworzenia przez bank krajowy oddziału, a prostsza w przypadku zamiaru podjęcia działalności transgranicznej – tak: Fojcik-Mastalska Eugenia [w:] Bączyk Mirosław, Góral Lesław, Fojcik-Mastalska Eugenia (redakcja), Pisuliński Jerzy, Pyzioł Wojciech Najnowsze wydanie:  Prawo bankowe. Komentarz; Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis  str. (wydanie V) ss. 840). Zatem jeżeli bank nie posiada stosownych zezwoleń do prowadzenia działalności bankowej na terytorium innego Państwa Członkowskiego to wymóg posiadania stałego zamieszkania na terytorium RP przy otwieraniu rachunków bankowych wydaje się uzasadniony i nie narusza zasady swobody przepływu kapitału. Stanowisko to jest o tyle dyskusyjne, iż posiadanie stałego pobytu w Polsce przez obcokrajowca jeszcze nie przesądza o tym, iż umowa nie została zawarta na terytorium innego kraju (chociaż jest to mało prawdopodobne). Dodatkowym argumentem stanowiącym o słabości prezentowanego argumentu jest fakt niejako utożsamiania posiadania miejsca stałego pobytu w RP z terytorium Państwa, na którym wykonywana jest działalność bankowa. Pytającemu bowiem chodzi zapewne o przypadek, w którym obywatel kraju członkowskiego UE przyjeżdża do Polski i chce założyć konto w banku korzystając ze swobody przepływu kapitału. Wydaje się zatem, iż w takim przypadku czynności bankowe dokonywane są na terytorium RP. 

Podsumowując wydaje się, iż zawarcie w regulaminie banku odgórnego warunku, iż dla zawarcia umowy rachunku bankowego pomiędzy bankiem a obywatelem Państwa Członkowskiego UE wymaga się udowodnienia posiadania stałego pobytu w Polsce jest ograniczeniem swobody przepływu kapitału. Nie podejmujemy się jednakże rozstrzygnąć tej kwestii w sposób jednoznaczny. Wskazujemy, iż właściwym organem, władnym do rozstrzygnięcia wskazanego problemu jest niezawisły sąd.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia (...)

Nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

Nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych. Wejdzie ono w życie 3 października 2007 r.  Konieczność wydania nowego rozporządzenia wiąże się z ostatnią nowelizacją Prawa dewizowego, którą omówiono w opracowaniu: Liberalizacja obrotu (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Czy śmierć posiadacza rachunku bankowego powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku?  Zgodnie z treścią art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej: „ustawa – prawo bankowe) umowa prowadzenia rachunku bankowego co do zasady ulega (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego (...)

Podmioty, dla których prowadzone są rachunki bankowe

Podmioty, dla których prowadzone są rachunki bankowe

Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla: 1) osób prawnych,  2) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,  3) osób fizycznych prowadzących działalność (...)

Nowe prawo dewizowe od października

Nowe prawo dewizowe od października

Uchwalając ponownie dnia 26 lipca 2002 r. prawo dewizowe, Sejm zaakceptował wszystkie z 13 poprawek Senatu.W związku tym obrót dewizowy na własne potrzeby po wejściu w życie nowej ustawy będzie w pełni swobodny. Ustawa nie przewiduje w zasadzie żadnych ograniczeń w przepływie kapitału i (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne (...)

Rodzaje rachunków bankowych

Rodzaje rachunków bankowych

Banki mogą prowadzić tytułem przykładu następujące rodzaje rachunków bankowych: rachunki bieżące,   rachunki pomocnicze, rachunki lokat terminowych, rachunki oszczędnościowe - wkłady oszczędnościowe.   Rachunek bieżący Inaczej często jest nazywany rachunkiem podstawowym, (...)

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Podstawowy rachunek bankowy (konto) jednym ze sposobów ograniczenia stałych wydatków Choć przepisy regulujące kwestię podstawowego rachunku płatniczego zostały wprowadzone 5 lat temu, a od 8 sierpnia 2018 r. każdy bank i SKOK ma obowiązek prowadzenia takiego rachunku, niewiele (...)

Warunki przeprowadzania rozliczeń pieniężnych

Warunki przeprowadzania rozliczeń pieniężnych

  Jakie prawo bankowe przewiduje rodzaje rozliczeń gotówkowych? Ustawodawca przesądził o dwóch wyłącznych typach rozliczeń gotówkowych, mianowicie przeprowadzanych czekiem gotówkowym lub przez wpłatę gotówki na rachunek wierzyciela.   Jakie prawo bankowe (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

Co zawiera wykaz podatników VAT, jak sprawdzać kontrahenta i kiedy trzeba to zrobić, dlaczego niektórych rachunków nie ma na białej liście i co w takich sytuacjach można zrobić. Informacje ws. Wykazu podatników VAT W związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. nowego (...)

Należyta staranność w VAT

Należyta staranność w VAT

Na czym polega należyta staranność? Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Została przedstawiona w formie dokumentu pn. „Metodyka (...)

Rachunki w wykazie podatników VAT

Rachunki w wykazie podatników VAT

W związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. nowego wykazu podatników VAT przypominamy, że obowiązek zapłaty na rachunek wskazany na wykazie podatników VAT wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r. Dopiero od tego dnia podatnik, podczas zapłaty na rachunek spoza wykazu, musi (...)

Rachunki oszczędnościowe

Rachunki oszczędnościowe

Czy konieczny jest dowód na zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego? Zgodnie z treścią ustawy prawo bankowe, dowodem zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego może być książeczka lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy. Jednak nie jest to element, bez którego do zawarcia umowy (...)

Gwarantowanie depozytów

Gwarantowanie depozytów

Zasady gwarantowania Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Do dnia 8 października 2016 r. (...)

E-składka w 2018 r.

E-składka w 2018 r.

E-składka już od stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2018 r. będzie można opłacić składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Od 1 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wysyłał listem poleconym informacje o nowym numerze rachunków. Zamiast trzech (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne (...)

Zmiany sposobu wypłaty świadczeń z ZUS

Zmiany sposobu wypłaty świadczeń z ZUS

Nowa nazwa wniosku Od 27 marca na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, zmieniła się nazwa wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. Nowy symbol wniosku to EZP (wcześniej ER-WZD-01). Służy on do zgłoszenia zmiany danych osobowych i adresowych oraz sposobu wypłaty świadczeń. Nowy (...)

Kolejne działania przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Kolejne działania przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Ministerstwo Finansów (MF) pracuje nad systemem, który umożliwi przechowywanie informacji o produktach służących gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych i zapewni dostęp do niego m.in. organom ścigania. Prace mają związek z koniecznością (...)

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

Z miłości do rozsądku, czyli „Małżeństwo a finanse”  Decyzja o małżeństwie jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych w życiu każdego człowieka. Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawnym (...)

Rodzaje rozliczeń bezgotówkowych

Rodzaje rozliczeń bezgotówkowych

  Czym charakteryzuje się rozliczanie bezgotówkowe za pomocą czeku? W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż czek jest papierem wartościowym. Otrzymuje się go z tego banku, w którym mamy założone konto osobiste czy firmowe. Za jego pomocą osoba wystawiająca zleca swemu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pożyczka dla spółki z o.o. z firmy zagranicznej

Pożyczka dla spółki z o.o. z firmy zagranicznej

Jakie są procedury w Polsce, które spółka z o.o. powinna wykonać po podpisaniu umowy pożyczki z firmą szwajcarską i po otrzymaniu przelewu pieniędzy na konto bankowe w Polsce? Czynności cywilnoprawne takie jak pożyczka podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące (...)

Dokumentacja wpłat w euro

Dokumentacja wpłat w euro

Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług edukacyjnych, które są zwolnione z VAT oraz z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Prowadzę księgowość w formie książki przychodów i rozchodów. Moimi klientami będą czasem obcokrajowcy (osoby fizyczne). (...)

Zajęcie rachunku bankowego

Zajęcie rachunku bankowego

Art. 54. ustawy Prawo bankowe ustanawia kwotę wolną od zajęcia. Przyjmując, że przepis dotyczy jednej kwoty na wszystkich rachunkach dłużnika we wszystkich bankach do kogo w zasadzie jest adresowany przepis? Bank nie może odmówić zajęcia, bo nie wie czy w innym banku dłużnik nie posiada (...)

Rachunek bankowy wspólny

Rachunek bankowy wspólny

Z tego co się orientuję to założenie wspólnej lokaty bankowej pozwala niejako na podniesienie gwarancji udzielanej przez BFG (poprzez fakt, że limit liczony jest dla jednej osoby i wszystkich jej środków zgromadzonych w jednym banku). Czy założenie wspólnej lokaty oznacza z mocy ustawy wspólną (...)

Najem a kasa fiskalna

Najem a kasa fiskalna

Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy wpłacają czynsz na moje konto bankowe, a ja im wystawiam rachunki. Nie jestem płatnikiem VAT-u, gdyż mam za małe dochody. A więc są to zwykłe rachunki, a nie faktury VAT. Czy w tym przypadku muszę mieć kasę fiskalną ? Ze względu na fakt, iż prowadzenie (...)

Dostęp komornika do historii rachunku bankowego

Dostęp komornika do historii rachunku bankowego

Postępowania egzekucyjne do rachunku dłużnika bywają nader często bezskuteczne. Możliwe że w wielu wypadkach jest tak ponieważ dłużnik przelał pieniądze na inne swoje rachunki. Na przykład do jakichś niewielkich regionalnych banków, w odległych regionach kraju. Czy na żądanie komornika (...)

Zbieg egzekucji do rachunku bankowego

Zbieg egzekucji do rachunku bankowego

Poinformowano mnie jako wierzyciela, że nastąpił zbieg egzekucji (komornik skarbowy i sądowy) do rachunku dłużnika i w związku z tym sąd musi rozstrzygnąć o tym (jeśli dobrze pamiętam), który organ będzie prowadził egzekucję z tego rachunku (w tym chyba i na moją rzecz). Dłużnik prowadzi, (...)

Używanie rachunku osobistego w działalności

Używanie rachunku osobistego w działalności

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i chciałbym wiedzieć, czy opłacając przelewem różne produkty i usługi kupowane z fakturą na potrzeby firmy, muszę tych przelewów dokonywać z rachunku firmowego, czy mogę z prywatnego? Po prostu przelewy z rachunku prywatnego mam za darmo, (...)

Egzekucja środków z rachunków bankowych

Egzekucja środków z rachunków bankowych

Art. 54. ustawy Prawo bankowe wprowadza limit środków wolnych od zajęcia. Czy orzecznictwo rozstrzygnęło, czy przepis dotyczy rachunków w jednym banku czy wszystkich bankach, w których dłużnik ma rachunki? Przywilej egzekucyjny przewidziany w art. 54 ust. 1 dotyczy środków pieniężnych (...)

Zwolnienie spod egzekucji udziału w rzeczy

Zwolnienie spod egzekucji udziału w rzeczy

Jestem współwłaścicielem ułamkowym ruchomości (mam 90%). Udział nabyłem w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie. Komornik zajął ruchomość pozostającą w posiadaniu mojego dłużnika. Czy ewentualne powództwo ekscydencyjne powinno dotyczyć wyłączenia spod egzekucji całego przedmiotu (...)

Sądowy dział spadku

Sądowy dział spadku

Spadkodawcą, która była osobą samotną, jest zmarła siostra mojej żony. Spadkobiercami uznanymi przez Sąd są: moja żona i jej siostra oraz bratanice i bratankowie czterech nieżyjących już od kilku lat braci. Mimo starań mojej żony nie udało się jej doprowadzić do umownego działu spadku (...)

Opodatkowanie wynagrodzenia z pracy w Norwegii

Opodatkowanie wynagrodzenia z pracy w Norwegii

W marcu tego roku podpisaliśmy z norweską firmą kontrakt na usługi konsultingowe. W kwietniu wysłaliśmy do norweskiej firmy swoich pracowników. Będą tam przebywać do końca 2006 roku. Pracownikom wypłacamy diety za podróż służbową. Wynagrodzenie jest również wypłacane w zł na rachunki (...)

Egzekwowanie roszczenia od dłużników dłużnika

Egzekwowanie roszczenia od dłużników dłużnika

Mam tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi, który sam posiada wymagalne należności u swoich kontrahentów, jednak stwierdzają je jedynie faktury podpisane przez nich. Nie były jeszcze dochodzone sądownie. Jeśli teraz ja wystąpię z wnioskiem egzekucyjnym do komornika przeciwko temu mojemu (...)

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

Bieżący rachunek bankowy założony został dla spółki cywilnej przez jej trzech wspólników (osoby fizyczne). Jeden ze wspólników, mający 10% udziałów w spółce, otrzymał zajęcie rachunku bankowego (egzekucja komornika sądowego) i bank zablokował wszystkie środki na rachunku. Pisma, (...)

Darowizna pieniężna dla córki

Darowizna pieniężna dla córki

W dniu 15.01.2007 r. rodzice przekazali mi darowiznę w formie środków pieniężnych na rachunek bankowy wspólny z moim małżonkiem. Została sporządzona umowa darowizny tylko dla mnie. Złożyłam do Urzędu Skarbowego druk SD-Z1, umowę darowizny i wyciąg z konta bankowego. Urzędniczka w US (...)

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

Bieżący rachunek bankowy założony został dla spółki cywilnej przez jej trzech wspólników (osoby fizyczne). Jeden ze wspólników, mający 10% udziałów w spółce, otrzymał zajęcie rachunku bankowego (egzekucja komornika sądowego) i bank zablokował wszystkie środki na rachunku. Pisma, (...)

Darowizna pieniężna dla córki

Darowizna pieniężna dla córki

W dniu 15.01.2007 r. rodzice przekazali mi darowiznę w formie środków pieniężnych na rachunek bankowy wspólny z moim małżonkiem. Została sporządzona umowa darowizny tylko dla mnie. Złożyłam do Urzędu Skarbowego druk SD-Z1, umowę darowizny i wyciąg z konta bankowego. Urzędniczka w US (...)

Egzekucja z unijnych dopłat dla rolników

Egzekucja z unijnych dopłat dla rolników

Rolnik otrzymuje dopłaty obszarowe z tytułu posiadanej ziemi. W tym celu posiada rachunek bankowy, na który kwota dopłaty jest przekazywana z Agencji. Przeciwko rolnikowi jest prowadzona egzekucja i został zajęty rachunek bankowy, na który wpłyną dopłaty obszarowe. Jedynym sposobem wypłaty (...)

Właściwość sądu w postępowaniu nakazowym

Właściwość sądu w postępowaniu nakazowym

Nasza firma chce złożyć pozew w postępowaniu nakazowym przeciwko dłużnikowi z Bukowna (woj. śląskie). Mamy wątpliwość, czy sądem właściwym do rozpoznania powództwa powinien być Sąd w Wałbrzychu (gdzie ma siedzibę spółka) czy w Jeleniej Górze (gdzie posiadamy rachunek bankowy)? Przy (...)

Rachunek bankowy wspólny

Rachunek bankowy wspólny

Z tego co się orientuję to założenie wspólnej lokaty bankowej pozwala niejako na podniesienie gwarancji udzielanej przez BFG (poprzez fakt, że limit liczony jest dla jednej osoby i wszystkich jej środków zgromadzonych w jednym banku). Czy założenie wspólnej lokaty oznacza z mocy ustawy wspólną (...)

Rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej

Rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej

Zarządca mający umowę o zarządzanie z tzw. dużą wspólnotą mieszkaniową, domaga się wpłat za media na własny rachunek bankowy, mimo istnienia uchwały obligującej go do założenia rachunku dla wspólnoty. Czy jest to właściwe? Czy art. 30 ustawy o własności lokali mówi o rachunku bankowym (...)

Zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego

Zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego

Ojciec z córką założyli konto w banku. Są współwłaścicielami rachunku. W umowie o prowadzenie rachunku nie ma żadnych specjalnych klauzul, zgodnie z którymi operacje wykonywane na rachunku muszą być potwierdzane przez współwłaścicieli. Istnieje zupełna dowolność. Od momentu otwarcia (...)

Przedawnienie - rachunek bankowy

Przedawnienie - rachunek bankowy

Po jakim czasie bank może odmówić wypłaty środków zgromadzonych na rachunku bankowym, tj. kiedy przedawnia się roszczenie o wypłatę tych środków? Od kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia żądania wypłaty tych środków, od czasu rozwiązania umowy, czy też od innych zdarzeń, np. niewykonywania (...)

Czy zgłaszać do US otwarcie r-ku depozytowego?

Czy zgłaszać do US otwarcie r-ku depozytowego?

Spółka otrworzyła rachunek bankowy depozytowy w celu lokowania nadwyżek pieniężnych. Jest to rachunek o charakerze lokacyjnym, służący do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych. W umowie o otwarcie napiane jest, że \"konto służy do przechowywania środków pieniężnych oraz (...)

Darowizna na rzecz syna

Darowizna na rzecz syna

Mieszkam w raz z mężem w Niemczech. Za niedługo mój syn spodziewa się dziecka. Chcieliśmy mu przelać euro na konto . W jaki sposób zrobić to w zgodzie z prawem? Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie przepisów: - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. (...)

Darowizna pieniężna od brata

Darowizna pieniężna od brata

Otrzymałam przelewem środki pieniężne (przekraczające kwotę nieopodatkowaną) od brata na zakup mieszkania, które mój bank zaksięgował 3 lipca 2009. Brat posiada wspólny rachunek bankowy z żoną. Nie mają rozdzielności majątkowej. Żona brata wyraziła na to zgodę w formie ustnej. W treści (...)

Wskazanie sposobu egzekucji przez wierzyciela

Wskazanie sposobu egzekucji przez wierzyciela

Złożyłem wniosek o zajęcie nieruchomości dłużnika. Dłużnik ma jakieś inne postępowania u tego samego komornika. Niedługo mają być licytacje ruchomości, o których istnieniu nie wiedziałem. Inni wierzyciele złożyli wnioski o poszukiwanie majątku, kont, itp. - i na pewno powpłacali (...)

Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę

Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę

Zatrudniam 19 pracowników i w zakładzie pracy nie obowiązuje regulamin pracy. 17 pracowników ma wpłacane wynagrodzenie na rachunek bankowy, a 2 pracowników ma wypłacane do rąk własnych. Zatrudniłam w marcu 2007 roku pracownicę, która złożyła oświadczenie o wypłatę wynagrodzenia na rachunek (...)

Wypłata sumy wyegzekwowanej

Wypłata sumy wyegzekwowanej

Komornik dokonał zajęcia rachunku bankowego mojego dłużnika, o czym powiadomił mnie stosownym pismem. Kiedy dotrą do mnie jakieś pieniądze, jeżeli oczywiście są na tym rachunku zdeponowane lub są na nim jakieś wpływy? Jeżeli moje roszczenie wynosi np. 16.000PLN, a komornik sukcesywnie (...)

VAT od wyposażenia biurowego

VAT od wyposażenia biurowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (laptop, fotele biurowe), jeżeli firma nie uzyskała jeszcze przychodów (brak VAT należnego)? (...)

Różnice kursowe z przewalutowania

Różnice kursowe z przewalutowania

Firma posiada rachunek bankowy w walucie EUR. Na rachunku tym występują 2 podstawowe rodzaje operacji: wpłata w walucie od kontrahenta zagranicznego oraz przelew środków na rachunek bankowy firmy w zł (tzw. przewalutowanie następuje po kursie bankowym negocjowanym z bankiem). Przy drugiej z tych (...)