Rozwiązanie umowy o pracę w czasie ciąży

Pytanie:

Czy zakaz rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia? Czy powiadomienie zakładu pracy o ciąży już po rozwiązaniu umowy o pracę zawsze powoduje przywrócenie do pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.11.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie umowy o pracę w czasie ciąży

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Zakaz o którym mowa w pytaniu obowiązuje także w sytuacji, gdy pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia. Początkiem bowiem okresu ochronnego przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia, związanego z ciążą jest obiektywny stan ciąży, nie ma tu znaczenia okoliczność, czy pracownica zdawała sobie sprawę ze swojego stanu oraz czy powiadomiła o nim pracodawcę. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 1988 r. (I PRN 74/87, Sł. Prac. 1988 r. nr 5, s. 28), dla ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w okresie ciąży, nie jest istotny termin wykazania powyższej okoliczności, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. Niepowiadomienie pracodawcy o ciąży przed datą rozwiązania umowy ma jedynie znaczenie przy rozpatrywaniu roszczenia pracownicy o wynagrodzenie za czas, w którym pozostawała bez pracy. Niemniej stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim (por. art. 185 § 1 k.p.). O uprawnieniach z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy rozstrzyga sąd.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne