Rozwód a podział majątku wspólnego małżonków

Pytanie:

Jestem przed pierwszą rozprawą rozwodową i chciałabym do tego czasu uregulować kwestie finansowe z moim mężem, ponieważ obawiam się, że po podpisaniu zgody na rozwód mogę nigdy należnych mi pieniędzy nie otrzymać. Przez 20 lat mój mąż gromadził środki na swoim koncie i po rozwodzie nie chciałabym zostać bez jakiegoś zabezpieczenia finansowego. Czy mogę się domagać połowy zgromadzonej kwoty od małżonka? Jako dowód posiadam wyciągi bankowe z przed 1,5 roku. Czy taki dowód może być brany pod uwagę przy podziale w przypadku gdyby obecny stan konta był znacznie niższy od poprzedniego? Czy takiego podziału możemy dokonać na drodze porozumienia (może mnie oszukać) czy najlepiej urzędowo przed sądem?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.12.2003

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozwód a podział majątku wspólnego małżonków

Podział majątku wspólnego małżonków może nastąpić jeszcze w czasie trwania małżeństwa w drodze umownego wyłączenia wspólności poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej w formie aktu notarialnego. W razie umownego wyłączenia wspólności każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później (rozdzielność majątkowa). Ustanie między małżonkami wspólności majątkowej małżeńskiej następuje również w wypadku orzeczenia rozwodu przez sąd. Z chwilą orzeczenia rozwodu, wszystkie aktywa należące poprzednio do obojga małżonków wspólnie, stają się ich współwłasnością w częściach równych (po połowie), ponieważ małżonkowie z mocy ustawy mają równe udziały w majątku wspólnym. Nie istnieje więc ryzyko, że nie otrzyma Pani należnej jej kwoty z majątku wspólnego, skoro połowa tego majątku jest Pani własnością z mocy prawa. Jedynie w wypadku, gdyby drugi z małżonków zażądał ustalenia udziałów w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku może dojść do ustalenia przez sąd, że małżonkowie mają różne udziały w majatku wspólnym (np. 1/3 majątku wspólnego przypada jednemu z małżonków, a 2/3 tego majątku - drugiemu z nich). Sytuacja taka występuje jednak sporadycznie, ponieważ przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Zazwyczaj zatem, w wyniku rozwodu byli małżonkowie otrzymują połowę majątku, który był objęty wspólnością ustawową. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie prawa majątkowe wchodzą do majątku wspólnego małżonków, pewne aktywa z mocy ustawy należą do majątku odrębnego małżonka i drugi z małżonków nie jest podmiotem tych praw. Odrębny majątek każdego z małżonków stanowią: 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; 3) przedmioty majątkowe nabyte ze środków uzyskanych w zamian za przedmioty wymienione w dwóch punktach poprzedzających; 4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków; 5) przedmioty majątkowe służące do wykonywania zawodu, jeżeli zostały nabyte ze środków należących do odrębnego majątku małżonka wykonywającego ten zawód; nie dotyczy to jednak przedmiotów służących do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa; 6) prawa niezbywalne; 7) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; 8) wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub za inne usługi świadczone osobiście przez jednego z małżonków; 9) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków; 10) prawa autorskie twórcy, prawa twórcy wynalazku, wzoru lub projektu racjonalizatorskiego.

Porady prawne
Inne przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (w szczególnosci wynagrodzenie za pracę, dochody z majątku wspólnego i odrębnego) stanowią dorobek małżonków, wchodzą do majątku wspólnego małżonków i po orzeczeniu rozwodu przysługują małżonkom w częściach równych. Podział majątku objętego przed orzeczeniem rozwodu wspólnością ustawową może nastąpić w drodze orzeczenia sądu, jak i porozumienia stron. Na wniosek jednego z małżonków sąd może dokonać podziału majątku wspólnego nawet w wyroku orzekającym rozwód, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Sądowy podział majątku wspólnego stanowi większą gwarancję, że podział nastąpi zgodnie z interesami obu stron, ponieważ skład i wartość majątku, który ma zostać podzielony, ustala sąd, natomiast umowny podział majątku jest zdecydowanie szybszy i bardziej elastyczny. Podziałowi ulega majątek, który istnieje w chwili podziału, dlatego fakt, że majątek męża uległ uszczupleniu w stosunku do poprzedniego roku nie może stanowić podstawy do przyznania Pani wyższej sumy niż połowa z aktualnie zgromadzonych środków na rachunku bankowym. Natomiast kwestia oceny dowodów należy do swobodnego uznania sądu i nie można jednoznacznie ocenić, jaki dowód sąd uzna za wystarczający, a któremu nie da wiary.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

Możliwość dokonania podziału majątku w trakcie sprawy rozwodowej Podział majątku w trakcie rozwodu może nastąpić jedynie wyjątkowo. Zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, (...)

Prawa i obowiązki różnych podmiotów po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków

Prawa i obowiązki różnych podmiotów po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków

  Podział majątku wspólnego ma na celu definitywne rozliczenie majątkowe małżonków (byłych małżonków), po ustaniu między nimi wspólności majątkowej. Uczestnicy postępowania działowego będą jednak często zmuszeni do dokonania dodatkowych czynności, które (...)

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

  Na wstępie należy zaznaczyć, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie podziału majątku jest uprawnieniem, z którego można skorzystać praktycznie w każdym czasie. Oznacza to, że prawo do wystąpienia z sądowy podział majątku, majątek wspólny małżonków, właściwość (...)

Kiedy można podzielić majątek wspólny małżonków?

Kiedy można podzielić majątek wspólny małżonków?

Możliwość dokonania podziału, czyli ustanie wspólności majątkowej  Powszechnie uważa się, że podział majątku wspólnego może zostać dokonany dopiero po rozwodzie lub ustanie wspólności ustawowej, ustanie małżeństwa, wspólność majątkowa małżeńska, małżonkowie, (...)

Ustanie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego małżonków

Ustanie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego małżonków

  Na jakiej podstawie dzielony jest majątek wspólny małżonków? Do ustania wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego małżonków moż rozwód, ustanie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego, małżonkowie, współwłasność, dopłata, (...)

Kiedy można dokonać częściowego, a kiedy uzupełniającego podziału majątku wspólnego?

Kiedy można dokonać częściowego, a kiedy uzupełniającego podziału majątku wspólnego?

Częściowy podział majątku wspólnegoPodział majątku może odbyć się w sądzie lub poza nim. Istnieje jeszcze jedna ważna różnica między oboma sposobami podziału. Otóż: częściowy podział majątku wspólnego małżonków, postępowanie działowe, sądowy podział, mąż, (...)

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia przy omawianiu zagadnienia podziału majątku jest ustalenie, co w skład (...)

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

  Sądowe ustalenie udziałów w majątku wspólnym Ogólna zasada, wyrażona w Kodeksie rodzinnym stanowi, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 kro). Od zasady tej możliwe są jednak odstępstwa. Z ważnych powodów (...)

Podział majątku wspólnego w sprawie rozwodowej

Podział majątku wspólnego w sprawie rozwodowej

W wielu przypadkach sprawa rozwodowa nie dotyczy tylko i wyłącznie samej instytucji małżeństwa. Mogą lub są rozpatrywane na niej także kwestie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, czy też np. alimentów. Rozpatrywana może być także kwestia podziału maj Podział majątku (...)

Postępowanie apelacyjne i kasacyjne, czyli zaskarżenie niekorzystnego rozstrzygnięcia w sprawie podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków

Postępowanie apelacyjne i kasacyjne, czyli zaskarżenie niekorzystnego rozstrzygnięcia w sprawie podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków

  Jak wnieść apelację? Sąd w postępowaniu o podział majątku nie wydaje wyroku, lecz postano postępowanie apelacyjne, kasacyjne, zaskarżenie niekorzystnego rozstrzygnięcia, podział majątku wspólnego byłych małżonków, wspólność majątkowa małżeńska, żona, mąż, skarga kasacyjna, (...)

W jaki sposób sąd dokonuje podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków?

W jaki sposób sąd dokonuje podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków?

  Jaki sposób podziału majątku powinien wybrać sąd? Sposób, w jaki dochodzi do podziału majątku wspólnego, jest chyba jednym z najbardziej kluczowych zagadnień tego podziału. Podział podział majątku dokonywany przez sąd, małżonkowie, wspólność majątkowa (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wpływ intercyzy na podział majątku

Wpływ intercyzy na podział majątku

Czy wnosząc pozew o rozwód najpierw powinnam wnieść sprawę o podział majątku, czy dopiero po rozwodzie? Czy otrzymanie rozwodu wiąże sie z późniejszym podziałem majątku? Rozwód dostanę dosyć szybko, ponieważ oboje tego chcemy i stąd moje pytanie, ponieważ sprawa o podział na pewno (...)

Rozwód i podział majątku wspólnego

Rozwód i podział majątku wspólnego

Jesteśmy małżeństwem od dwudziestu paru lat. Mąż zdradził mnie po raz pierwszy kilkanaście lat temu. Mąż zakochał się, jak twierdził, i chciał układać sobie życie na nowo z żoną naszego wspólnego kolegi. Kiedy to zakończyło się niepowodzeniem wrócił do domu. Udało mi się wybaczyć (...)

Rozwód a działalność gospodarcza jednego małżonka

Rozwód a działalność gospodarcza jednego małżonka

Kilka lat temu założyliśmy z żoną firmę (sklep obuwniczy) z naszych wspólnych dochodów. Firma otwarta imiennie na żonę. Po pewnym czasie podzieliliśmy obowiązki, ponieważ znalazłem dobrze płatną pracę w administracji. Podział polegał na tym, że żona dużo więcej niż ja, z uwagi (...)

Podział majątku dorobkowego małżonków

Podział majątku dorobkowego małżonków

Wobec małżonków prawomocnym wyrokiem został orzeczony rozwód. Żona złożyła do sądu wniosek o podział majątku wyszczególniając jego składniki. Oprócz podziału ruchomości zaproponowała licytację nieruchomości (dom w stanie surowym na 47-arowej działce, którą można podzielić). (...)

Podział majątku małżonków

Podział majątku małżonków

Jaki rodzaj majątku wspólnego małżonków podlega podziałowi w trakcie rozwodu? Jeżeli małżonkowie nie mieszkają razem od 1,5 roku to czy można domagać się podziału wynagrodzenia za ten okres? Czy wcześniejsze oszczędności, lokaty, obligacje, które zostały przez jednego z małżonków (...)