Skutki potrącenia wzajemnych świadczeń

Pytanie:

Firma jest nam winna kwotę 1000 zł tytułem odsetek za niezapłacone w terminie faktury. My jesteśmy winni kwotę 1200 zł za wystawione faktury (stan na 01. 01. 2002 r.). Trwa to już 2 lata i firma od dwóch lat nalicza nam odsetki od kwoty 1200 zł. Czy postępowanie takie jest prawidłowe czy też odsetki powinny być naliczane od kwoty wynikającej z kompensaty na dzień 01. 01. 2002 r. tj. 200 zł.

Masz inne pytanie do prawnika?

16.2.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skutki potrącenia wzajemnych świadczeń

Potrącenie wzajemnych świadczeń dwóch podmiotów jest dokonywane poprzez oświadczenie złożone przez jednego z wierzycieli drugiemu wierzycielowi, skutkiem czego obie wierzytelności umarzają się wzajemnie do wysokości wierzytelności niższej (czyli potrącenie w przypadku opisanym w pytaniu miałoby ten skutek, że wysokość pańskiego długu w stosunku do firmy będącej wierzycielem zostałaby zmniejszona do kwoty 200 zł). Potrącenie nie następuje zatem automatycznie, konieczne jest złożenie oświadczenia swojemu wierzycielowi o potrąceniu (w dowolnej formie). Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, od kiedy potrącenie stało się możliwe, co oznacza, że zniweczone zostają skutki opóźnienia lub zwłoki stron w wykonaniu zobowiązania w odniesieniu do okresu od chwili, gdy potrącenie stało się możliwe do momentu złożenia oświadczenia o potrąceniu ( m. in. obowiązek zapłaty odsetek za ten okres). Jeśli zatem potrącenie stało się możliwe w dniu 01.01.2002 r., tzn. istniała już wówczas wierzytelność Państwa wobec firmy w wysokości 1000 zł i wierzytelność firmy wobec Państwa w wysokości 1200 zł, to fakt, że oświadczenie o potrąceniu zostanie dokonane dopiero teraz spowoduje, że firma będzie mogła żądać odsetek tylko od kwoty 200 zł z uwagi na moc wsteczną oświadczenia o potrąceniu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne