Skutki przekształcenia spółki cywilnej w jawną

Pytanie:

Do końca 2001 r. spółki cywilne miały obowiązek wyrejestrowania się z ewidencji działalności gospodarczej, gdyż SC pozbawione zostały miana przedsiębiorcy. Nasza sc przekształciła się w spółkę jawną. Pewien kontrahent przypomniał sobie sprawę z 2000 r. i jak twierdzi sprawa nie jest przedawniona. Kierował w tej sprawie pisma, ale do jednego ze wspólników spółki jawnej. Tenże wspólnik wielokrotnie odpisywał, że to nie on jest stroną. Wszak spółka jawna ma zdolność sądową oraz występowania jako oddzielny podmiot w stosunkach z kontrahentami. Nigdy nie zapytano nas jak brzmi obecna nazwa firmy. Uznano, że czas stoi w miejscu i nadal jesteśmy SC, a więc wystarczy napisać na prywatny adres do jednego ze wspólników. Nie sprawdzono wpisu spółki w KRS, a przecież każdy przedsiębiorca miał świadomość zmian, jakie wprowadziła ustawa prawo działalności gospodarczej. Obecnie nasz kontrahent wniósł sprawę do sądu, lecz znów nie pozwał spółki jawnej lecz wspólników. Gdyby zwrócono się do sp. jawnej wówczas sprawa byłaby już zakończona. Prawda jest taka, że sprawa dotyczy środka trwałego i żeby mógł być zdjęty z ewidencji to ugoda czy wyrok sądu musi dotyczyć spółki, a nie wspólnika. Przekształcenie spółki cywilnej w jawną odbyło się w następujący sposób, że została zawarta umowa spółki jawnej, a przekształcenie nastąpiło w trybie art. 26 par 4 KSH. Kontrahentowi chodzi o wydanie rzeczy, zakupionej, a która była objęta zastawem rejestrowym, gdyż wzięty był na ten towar kredyt. Sprzedawana rzecz wchodziła w zakres przedmiotu działania tamtego przedsiębiorcy. Przy zawieraniu transakcji okazał on zaświadczenie o wpisie do ewidencji, które ten fakt potwierdzały. Według naszej wiedzy my, jako przedsiębiorca, musimy sprawdzić kontrahenta w następującym zakresie: czy ma prawo funkcjonować na rynku jako przedsiębiorca, czy jest płatnikiem VAT, kto ma prawo w imieniu firmy zawierać umowy, czy klient jest wypłacalny. To zrobiliśmy i mamy ww. zaświadczenie o wpisie do ewidencji. Czy pisma i pozew były właściwie kierowane? Czy możemy się bronić, że pisma i pozew banku, który udzielił kredytu, były niewłaściwie kierowane? Czy nasze stanowisko w sprawie zakresu sprawdzenia innego podmiotu jest właściwe?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.6.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skutki przekształcenia spółki cywilnej w jawną

Kwestia przejęcia praw i obowiązków przekształconej spółki cywilnej w spółkę jawną, jeżeli przekształcenie nastąpiło przed dniem 15 stycznia 2004 r., była sporna w doktrynie - część przedstawicieli uznawała, że takie przejście następowało, część byłą natomiast przeciwna takiemu stanowisku. Do tego czasu przepisy ksh nie przewidywały bowiem wprost takiej sukcesji (obecne brzmienie art. 26 § 5 nie pozostawia w tym zakresie wątpliwości, gdyż zgodnie z nim spółce jawnej powstałej w wyniku przekształcenia przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników, a przepisy art. 553 § 2 i 3 ksh stosuje się odpowiedni). Przeciwnicy przejścia na spółkę jawną prawa i obowiązków spółki cywilnej podnosili, że przez kontynuację rozumie się istnienie dalej tego samego podmiotu tyle, że w zmienionej formie organizacyjnej, a skoro spółka cywilna nie była podmiotem, to jej praw nie mogła kontynuować spółka jawna. Można również zwrócić uwagę na fakt, że stanowisko to było podzielane przez Sąd Najwyższy. I tak, przykładowo można wskazać postanowienie z dnia 7 lipca 2004 r. I CK 79/04, w którym Sąd Najwyższy uznał, że do 15 stycznia 2004 r. przekształcenie spółki cywilnej w jawna na podstawie art. 26 § 4 k.s.h. nie powodował przejścia na nią prawa własności nieruchomości stanowiącej współwłasność wspólników spółki cywilnej.

Porady prawne

Jak zrozumieliśmy z zadanego pytania, w przedstawionej sprawie mamy jednak do czynienia z roszczeniem o wydanie rzeczy obciążonej zastawem (nie ma ono związku z istnieniem lub też nie sukcesji praw i obowiązków). Jak rozumiemy z zadanego pytania, Pytający nabył rzecz obciążoną zastawem rejestrowym, a w chwili obecnej zastawnik (wierzyciel) zwraca się o wydanie tej rzeczy. Żeby osoba, której wierzytelność jest zabezpieczona zastawem rejestrowym mogła żądać wydania rzeczy, w umowie o ustanowienie zastawu powinno być postanowienie dotyczące przejęcia przejęcie przez niego na własność przedmiotu zastawu rejestrowego. W takiej sytuacji zastawnik przez złożenie odpowiedniego oświadczenia staje się właścicielem przedmiotu. Może one żądać wydania rzeczy na zasadzie art. 222, zgodnie z którym, właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą (jest to roszczenie niezależne od tego, czy nastąpiło przejście praw i obowiązków), ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Roszczenie to powinno być skierowane przeciwko osobie, która włada rzeczą. Z zadanego pytania wynika, że tą osobą jest spółka, a nie jej wspólnicy, a zatem roszczenie to powinno być skierowane do spółki.

Jeżeli chodzi o sprawdzenie dokonywanych transakcji, to nabywając rzecz, w celu własnego bezpieczeństwa, powinno się sprawdzić, czy nie jest objęta ona zastawem rejestrowym, w szczególności dlatego, że umowa zastawu może przewidywać zakaz zbywania, a to będzie powodowało nieważność umowy zbycia i brak ochrony nabywcy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

Dokonanie przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową jest możliwe po spełnieniu ogólnych wymagań ustanowionych dla wszystkich przekształceń oraz dodatkowo pewnych szczególnych wymogów związanych tylko ze spółkami osobowymi.   Jakie (...)

Zmiany w ksh - spółki osobowe

Zmiany w ksh - spółki osobowe

 Zmiana zasad rejestracji spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym.Zgodnie z dodanym przez ustawę nowelizującą art. 25 [1] ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.) spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. Poprzednia regulacja (...)

Jak zrezygnować z rozpoczętego przekształcenia spółki cywilnej w sp. z o.o. na rzecz przekształcenia w spółkę jawną - opinia prawna

Jak zrezygnować z rozpoczętego przekształcenia spółki cywilnej w sp. z o.o. na rzecz przekształcenia w spółkę jawną - opinia prawna

Stan faktyczny  Spółka cywilna zamierzała przekształcić się w spółkę z o.o. W tym celu złożyła w sądzie stosowne dokumenty. Sąd wyznaczył biegłego w celu weryfikacji dokumentów. Jednak wspólnicy spółki cywilnej rozmyślili się i nie chcą tworzyć sp. z o.o., tylko (...)

Propozycje zmian w kodeksie spółek handlowych

Propozycje zmian w kodeksie spółek handlowych

W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt zmian w kodeksie spółek handlowych a także w kilku innych ustawach, związanych z obrotem gospodarczym.Zmiany te zostały opracowane przez Komisje Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego i wynikają z ponaddwuletnich doświadczeń z obowiazującym kodeksem (...)

Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - stan prawny obowiązujący do dnia 7 stycznia 2009 roku

Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - stan prawny obowiązujący do dnia 7 stycznia 2009 roku

Ten artykuł jest nieaktualny. Proponujemy zapoznanie się z następującymi treściami:       Specyfika spółki cywilnej.     Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Nie jest ona także przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa działalności (...)

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?

  Jakie są główne etapy przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.? przygotowanie określonych dokumentów oraz wyceny składników majątku, która podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, powzięcie uchwały o przekształceniu (...)

Zezwolenie wydane na wspólników przekształcanej spółki cywilnej przechodzi na przekształconą spółkę

Zezwolenie wydane na wspólników przekształcanej spółki cywilnej przechodzi na przekształconą spółkę

Wspólnicy pewnej spółki cywilnej posiadali zezwolenie na prowadzenie aptek i punktu aptecznego. Spółka cywilna została przekształcona w spółkę komandytową (na podstawie art. 551 § 2 k.s.h.). Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Wojewódzki Sąd (...)

Działalność gospodarcza spółki małżeńskiej – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Działalność gospodarcza spółki małżeńskiej – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktycznyDziałalność gospodarcza jest zarejestrowana na jednego z małżonków, a drugi jest do wpisu dopisany. Małżonkowie chcą, zgodnie z przepisami, przekształcić się w spółkę cywilną. Małżonkowie zatrudniają pracowników i realizują umówione zlecenia. Z tego powodu konieczne (...)

Zmiany w prawie działalności gospodarczej

Zmiany w prawie działalności gospodarczej

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, która weszła w życie 1 stycznia 2004 r., osoby fizyczne mogą prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obligatoryjny wpis do ewidencji działalności gospodarczej również po 1 stycznia 2004 r. (...)

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w spółce jawnej – opinia prawna

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w spółce jawnej – opinia prawna

Stan faktycznyWspólnicy spółki cywilnej prowadzącej działalność handlową na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym wspólników. Spółka ta podlega, na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, obowiązkowemu przekształceniu w spółkę jawną. Na tej posesji wspólnicy (...)

Charakter prawny spółki jawnej - ogólna charakterystyka

Charakter prawny spółki jawnej - ogólna charakterystyka

Spółka jawna jako spółka prawa handlowegoFakt, że należy do spółek prawa handlowego oznacza, że podstawowa regulacja spółki zawarta jest w Kodeksie spółek handlowych z 15 września 2000r. (obowiązującego od 1 stycznia 2001r.). W sprawach nieuregulowanych w (...)

Założenie spółki jawnej

Założenie spółki jawnej

Forma umowy spółki jawnej Umowa spółki jawnej musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Oznacza to, że umowa ustna wspólników co do prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki może być potraktowana jako umowa spółki cywilnej, zgodnie (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Opodatkowanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową

Opodatkowanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową

Jednym z istotnych problemów jakie napotykają przedsiębiorcy przeprowadzający restrukturyzację prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej m.in. w związku z zamiarem przekształcenia spółki posiadającej osobowość prawną w spółkę osobową jest kwestia opodatkowania (...)

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Definicja współwłasności Ustawową definicję współwłasności zawiera art. 195 k.c., zgodnie z którym: „Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność)". Oznacza to, że z współwłasnością mamy do czynienia (...)

Jak rozliczać nakłady w postaci wkładu do spółki przy podziale majątku?

Jak rozliczać nakłady w postaci wkładu do spółki przy podziale majątku?

W sprawie o podział majątku wspólnego byłych małżonków wnioskodawczyni domagała się objęcia podziałem m.in. 4 udziałów spółce z o.o. z siedzibą w B. oraz 1/3 majątku spółki jawnej z siedzibą w B. Sąd Rejonowy w B. zaliczył do majątku (...)

Czy spółka partnerska może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu - opinia prawna

Czy spółka partnerska może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu - opinia prawna

Stan faktycznyRozważam założenie spółki partnerskiej razem ze znajomym lekarzem. Ja jestem z zawodu rehabilitantem. Czy i na jakich warunkach możemy założyć spółkę partnerską? Czy możemy założyć razem inną spółkę na przykład cywilną lub jawną? Czy w spółce (...)

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Od Nowego Roku kolejne ułatwienia dla firm Większa ochrona mniejszych firm przed zatorami płatniczymi, prawo do błędu dla początkujących przedsiębiorców, ułatwienia dla rzemiosła, niższe składki na ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców - takie będą niektóre efekty (...)

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

  Zakres reprezentacji spółki przez wspólnika komandytowego  Komandytariusz może reprezentować spółkę na podstawie udzielonego mu zwykłego pełnomocnictwa cywilnego lub prokury (art. 118 § 1 Kodeksu spółek handlowych - dalej: KSH). Zakres umocowania pełnomocnictwa (...)

Zakładanie spółki cywilnej - Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną?

Zakładanie spółki cywilnej - Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną?

Spółki cywilne są uregulowane w kodeksie cywilnym. Za przedsiębiorcę uważa się jednak nie samą spółkę, lecz wszystkich jej wspólników z osobna. Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną? Spółka cywilna jest umową, w której (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Musimy przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną. Jednocześnie do spółki będzie wstępował nowy wspólnik. Czy można to zrobić za jednym razem, to znaczy złożyć w sądzie dokumenty (...)

Prawa występującego wspólnika

Prawa występującego wspólnika

Miesiąc temu wystąpiłam ze spółki cywilnej. Do tej pory pozostali dwaj wspólnicy nie rozliczyli się ze mną na podstawie art. 871 k.c. Dowiedziałam się, że spółkę cywilną przekształcili (...)

Przekształcenie spółki cywilnej w inną niż jawna

Przekształcenie spółki cywilnej w inną niż jawna

Czy można przekształcić spółkę cywilną w spółkę komandytową, a nie w jawną czy z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy potrzebny jest bilans na dzień przekształcenia? Rozumiem, że umowa (...)

Rozwiązanie spółki jawnej

Rozwiązanie spółki jawnej

Wraz z mężem zamierzamy się ubiegać o świadczenia przedemerytalne jeszcze przed 1.08.04 r.(sprawdziliśmy, że oboje spełniamy wymagane kryteria). W tym celu planujemy zakończyć działalność (...)

Wyjście ze spółki cywilnej

Wyjście ze spółki cywilnej

Cztery lata temu wszedłem do spółki cywilnej, która już wcześniej istniała. Obecnie mam tam 40 % udziałów. Z powodu straty zaufania do wspólników postanowiłem odejść ze spółki. Chciałbym (...)

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Jesteśmy małżeństwem i prowadzimy działalność jako dwuosobowa spółka cywilna. Obecnie żona chce zrezygnować z działalności i przekazać mi udziały (10%) w ramach wspólnoty małżeńskiej, (...)

Zmiana formy prawnej wykonawcy w trakcie przetargu

Zmiana formy prawnej wykonawcy w trakcie przetargu

Spółka cywilna wygrała przetarg organizowany przez urząd miejski na świadczenie pewnego rodzaju usług. Kontrakt został podpisany na rok. W trakcie trwania kontraktu spółka chce przekształcić (...)

Pełnomocnik w spółce cywilnej

Pełnomocnik w spółce cywilnej

Wspólnik spółki cywilnej przebywający stale za granicą chce ustanowić swego pełnomocnika w spółce. Czy pozostali wspólnicy mają jakikolwiek wpływ na osobę pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa? (...)

Zajęcie konta spólki cywilnej

Zajęcie konta spólki cywilnej

Byłem pewien (co być może i Państwo kiedyś potwierdzili) że komornik nie ma prawa zająć konta spółki cywilnej w sytuacji gdy prowadzi egzekucję przeciwko osobie która jest jednym z jej wspólników. (...)

Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

Od 1990 roku prowadzę działalność gospodarczą ze wspólniczką, która jest moją bratową posiadając 50% udziałów - najpierw w spółce cywilnej - obecnie w spółce jawnej po przekształceniu (...)

Pełnomocnictwo w spółce cywilnej

Pełnomocnictwo w spółce cywilnej

Prowadzimy z drugim wspólnikiem spółkę cywilną. Chciałbym udzielić innej osobie lub też drugiemu wspólnikowi pełnomocnictwa do prowadzenia spraw spółki w moim imieniu na określony czas z powodu (...)

Przekształcenie sp. z o.o. w spółkę jawną

Przekształcenie sp. z o.o. w spółkę jawną

Czy istnieje możliwość przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną? Zgodnie z art. 551 kodeksu spółek handlowych możliwe jest przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową. (...)

Koncesja a przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Koncesja a przekształcenie spółki cywilnej w jawną

W wyniku przekształcenia obligatoryjnego spółki cywilnej w spółkę jawną została podjęta decyzja o wygaśnięciu zezwolenia na handel alkoholem. Na jakiej podstawie, skoro jest to przekształcenie (...)

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Prowadzimy od 10 lat spółkę cywilną 2-osobową. Aktualnie chcemy przekształcić naszą spółkę cywilną w spółkę z o.o. Z tego co się dowiedzieliśmy - to nasza spółka z o.o. będzie miała (...)

KRS a rozwiązanie umowy spółki jawnej

KRS a rozwiązanie umowy spółki jawnej

Do końca 2005 roku prowadziłam z mężem spółkę jawną. Z nowym rokiem rozwiązujemy spółkę i mąż poprowadzi dokładnie tę samą działalność jako osoba fizyczna. Mąż jako osoba fizyczna (...)

FORUM PRAWNE

Wpisanie spółki do rejestru spółek jawnych

Wpisanie spółki do rejestru spółek jawnych Witam serdecznie, Jestem studentem Akademii Morskiej w Gdyni. Specjalizację którą studiuje to Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W ramach projektu musiałem (...)

Spółka cywilna

Spółka cywilna Czy i dlaczego odpowiedzialność solidarna wspólników w spółce cywilnej jest obligatoryjna i czy w drodze umowy między wspólnikami można wyłączyć solidarność. Czekam na solidne (...)

Grunt aportem w spółce cywilnej lub jawnej

Grunt aportem w spółce cywilnej lub jawnej Witam Zamierzam założyć spółkę cywilną lub jawną. Decyzja jeszcze nie zapadła bo chcę wiedzieć co będzie lepsze od strony podatkowej.Spółka będzie (...)

proszę o pomoc

proszę o pomoc Dzień dobry! Jestem początkującą dziennikarką, piszącą obecnie na temat wykorzystywania seksulnego dzieci.Poszukuję osoby, która nosi w sobie to brzemie i zechcialaby udzielić (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

Czy będąc jednym ze wspólników zakładającym spółkę jawną, muszę wcześniej założyć działalność

Czy będąc jednym ze wspólników zakładającym spółkę jawną, muszę wcześniej założyć działalność Czy będąc jednym ze wspólników zakładającym spółkę jawną, muszę wcześniej założyć (...)

Przekształcenie spółki cywilnej

Przekształcenie spółki cywilnej Mam wiele wątpliwości w jaki sposób nalezy sformułować umowę przy przekształcaniu spólki cywilnej w wspólkę jawną, - jak określić wkład wspólników jeżeli (...)

Kara za nieterminowe przekształcenie s.c w s.j

Kara za nieterminowe przekształcenie s.c w s.j W związku z przekroczoną kwotą 400 000 Euro spółka nasza winna była do końca 2001 przekształcić sie ze spółki cywilnej w jawną. Dokumenty do (...)

Przekształcenie spółki cywilnej na jawną

Przekształcenie spółki cywilnej na jawną Czy przy przekształceniu sp. cywilnej w jawna wystarczy wędrówka do KRS-u czy trzeba tez składać dokumenty US, ZUS, itp., czy należy tylko inne urzędy (...)

Przeksztalcenie spolki cywilnej w spolke z o.o.

Przeksztalcenie spolki cywilnej w spolke z o.o. Witam, razem ze znajomym zalozylismy spolke cywilna i otworzylismy restauracje. Znajomy chce sprzedac swoje udzialy osobie trzeciej ale najpierw chcemy (...)

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną Jaki (z jaką datą) kurs EURO należy przyjąć do wylicznia obrotu w EURO w roku 1999 i według jakich przepisów (mikrosc) Moim zdaniem na koniec poprzedniego (...)

Porady prawne