Skutki zmiany umowy zastawniczej

Pytanie:

"Jakie skutki dla ustanowionego zastawu rejestrowego ma zmiana umowy zastawu rejestrowego, na mocy której strony wskazały jako zabezpieczoną inną wierzytelność niż pierwotnie? W szczególności, czy taka zmiana rodzi obowiązek zgłoszenia do sądu rejestrowego?"

Odpowiedź prawnika: Skutki zmiany umowy zastawniczej

Wedle treści art. 39 ust. 1 Ustawy z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, wpis do rejestru zastawów dokonywany jest na wniosek, do którego należy dołączyć umowę zastawniczą. Ujawnieniu w rejestrze zastawów podlega m.in. oznaczenie przedmiotu zastawu rejestrowego oraz, jeżeli umowa zastawnicza to przewiduje, sposób jego oznakowania oraz kwotę wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym, a w przypadku zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej - oznaczenie najwyższej kwoty zabezpieczenia. Należy zatem uznać, iż zmiana treści umowy zastawniczej w drodze modyfikacji wierzytelności zabezpieczonej zastawem rodzi obowiązek ujawnienia tego w rejestrze zastawów, ten bowiem ze swej natury odzwierciedlać ma stan prawny zgodny ze stanem rzeczywistym. Stąd na pytanie o skutek zmiany treści wierzytelności zabezpieczonej tym zastawem należy odpowiedzieć w ten sposób, iż powstaje konieczność ujawnienia dokonanych zmian w rejestrze zastawów. Należy też pamiętać, że zmiana umowy jest skuteczna wobec osób trzecich od chwili wpisu w rejestrze.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika