Spłata długu przez spadkobierców

Pytanie:

Mój tato zmarł w 1999 r. W 2006 r. zostało wszczęte postępowanie spadkowe, które łącznie z działem spadku zostało zakończone w 2009 r. Do dziedziczenia doszło 5 osób: ja, mama, mój brat i dwoje małoletnich dzieci ze związku ojca z inną kobietą. Z mamą nie miał rozwodu. Tato zostawił duże zadłużenie w bankach itd., które sukcesywnie spłaciliśmy, tam gdzie było nam to wiadome. Majątek, który był do podziału to pole, dom mieszkalny, budynki gospodarcze. Nie było testamentu. Niedawno zadzwoniła do mamy firma windykacyjna, działająca w imieniu jakiegoś banku, że prawdopodobnie w 1994 r. został zaciągnięty kredyt na maszynę rolniczą. Od 1993 r. tato już nie mieszkał z mamą, więc ona nic nie wie o tym kredycie. Firma dopytywała się głównie czy są dzieci. Moje pytanie sprowadza się do tego czy my musimy spłacać jakiś wierzycieli tak w nieskończoność? Czy istnieją jakieś terminy przedawnienia, jeśli chodzi o spłatę zadłużenia spadkodawcy przez spadkobierców?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.4.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spłata długu przez spadkobierców

Z chwilą śmierci spadkodawcy, jego prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na spadkobierców. Dla tej okoliczności nie ma znaczenia to, iż postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone w terminie późniejszym - stwierdzenie nabycia spadku potwierdza tylko na kogo i w jakiej części przechodzą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, a w postępowaniu o dział spadku dokonuje się ostatecznego podziału majątku i zniesienia współwłasności spadkobierców.

W związku z powyższym, w chwili śmierci spadkodawcy nabyliście Państwo jako spadkobiercy ustawowi prawa i obowiązki majątkowe po zmarłym tacie.

W skład spadku wchodzi także prawo uchylenia się od zaspokojenia przedawnionego roszczenia.

Jeśli więc roszczenie wobec Pani taty uległo przedawnieniu, możecie Państwo uchylić się od obowiązku płacenia powołując się na tę okoliczność.

Terminy przedawnienia są następujące:

  • 3 lata w przypadku zobowiązań wynikających z działalności gospodarczej oraz zobowiązań o charakterze powtarzalnym;
  • 10 lat w przypadku zobowiązań nie wynikających z działalności gospodarczej i nie mających charakteru powtarzalnego. Termin ten dotyczy także zobowiązań zasądzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym i w tym przypadku w sytuacji egzekucji komorniczej, każda wszczęta przez komornika egzekucja sądowa przedłuża ten termin o 10 lat, od dnia wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ze względu np. na bezskuteczność egzekucji;
  • 2 lata w przypadku zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży - jednakże tylko w zakresie działania przedsiębiorcy.

W Państwa przypadku najprawdopodobniej zostanie zastosowany termin trzyletni przedawnienia roszczeń - zobowiązanie kredytowe jest bowiem zobowiązaniem o charakterze powtarzalnym - roszczenie przedawnia się wobec każdej raty z upływem trzech lat od dnia jej wymagalności (od daty w której upływał termin jej płatności). To czy zobowiązanie kredytowe uległo przedawnieniu będzie więc zależne od tego na ile rat został rozłożony kredyt. Przyjmując termin 10 letni, zobowiązanie najpóźniej przedawniło się w 2007 roku (przyjmując, że termin płatności ostatniej raty upływał w 2004 roku - 10 lat od terminu zaciągnięcia kredytu - termin trzyletni od tej daty upływa w 2007 roku). Przy takim założeniu roszczenie banku jest spóźnione, a Państwo mogą powoływać się na przedawnienie. Jeśli natomiast w tym czasie (od 1994 roku) było wszczęte postępowanie podjęte w celu dochodzenia roszczeń (np. sądowe czy została zawarta jakaś ugoda z Pani tatą) wówczas termin przedawnienia mógł ulec przedłużeniu. Bieg przedawnienia przerywa bowiem:

  1. każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;  
  2. uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,  
  3. wszczęcie mediacji. 

Jeśli nie doszło do żadnego z powyższych zdarzeń, a termin płatności ostatniej raty upływał co najmniej trzy lata temu - roszczenie się przedawniło i możecie się Państwo na tę okoliczność powoływać, jeśli natomiast termin płatności rat był dłuższy, odpowiadacie Państwo wyłącznie za te raty, których termin płatności upływał w okresie trzech lat poprzedzających dzisiejszą datę (innymi słowy za te raty, których termin płatności przypadał na trzy lata wstecz od dnia dzisiejszego).

Prosimy także o zapoznanie się z artykułami:

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?,

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej - opinia prawna

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej - opinia prawna

Stan faktyczny Miałem 10% udziału w spółce cywilnej, która działała do końca 1998 roku, 90% miał wspólnik. W pewnym momencie zaczęły się problemy finansowe, musieliśmy ograniczyć zatrudnienie, zwolnić 8 osób. Działalność została wyrejestrowana w grudniu 1998 roku. Zakończyliśmy z bilansem ujemnym, pozostało do spłacenia spore zadłużenie dla 3 wierzycieli, którzy podali sprawy (...)

Upadłość konsumencka – poselski projekt ustawy

Upadłość konsumencka – poselski projekt ustawy

Dnia 17 marca 2004 skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej. Projekt ma określić zasady, na jakich wierzyciele będą dochodzić od dłużników, będących osobami fizycznymi, swoich wierzytelności. Ustali także zasady obowiązujące w postępowaniu zapobiegającym niewypłacalności (...)

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój ojciec. Zmarł ojciec i po nim w spadku dziedziczę ja i mój brat. Złożyliśmy w sądzie wniosek (...)

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Śmierć dłużnika nie musi oznaczać braku możliwości odzyskania naszego długu. Jest to podyktowane tym, że z chwilą śmierci niejako automatycznie przechodzą na określone osoby nie tylko prawa majątkowe zmarłego ale także jego obowiązki. Dlatego, co do zasady, śmierć naszego dłużnika otwiera drogę do dochodzenia niezapłaconych wierzytelności od jego spadkobierców. Jak kształtuje (...)

Sprzedaż nieruchomości zabezpieczającej kredyt dla spółki w upadłości - opinia prawna

Sprzedaż nieruchomości zabezpieczającej kredyt dla spółki w upadłości - opinia prawna

Opis problemu  Jestem prezesem zarządu spółki z o.o.. Spółka jest postawiona w stan upadłości likwidacyjnej. Czy istnieje ryzyko (jeśli tak, to jakie), że syndyk w swym postępowaniu uniemożliwi mi sprzedaż należących do mnie nieruchomości? Dodam, że na nieruchomości jest zabezpieczony kredyt dla spółki i znaczną kwotę z jej sprzedaży muszę przekazać bankowi. Czy wobec spłaty (...)

Obciążenie hipoteczne nieruchomości - opinia prawna

Obciążenie hipoteczne nieruchomości - opinia prawna

Stan faktyczny  Mam wpis do hipoteki na kilku nieruchomościach, gdzie wierzycielem jest ZUS oraz firma prywatna. W/w nieruchomości sprzedałem w styczniu razem z zadłużeniem na tych nieruchomościach teściowi. Teraz doszła jeszcze jedna firma, u której mam zadłużenie i prawdopodobnie komornik będzie chciał anulować tamtą sprzedaż, aby dopisać albo je zlicytować, czy może? Jak (...)

Egzekucja z nieruchomości a przedawnienie długu

Egzekucja z nieruchomości a przedawnienie długu

Trybunał Konstytucyjny odniósł się do kwestii prowadzenia egzekucji z nieruchomości w sytuacji, w której roszczenie wierzyciela uległo przedawnieniu, a właściciel nieruchomości obciążonej nie jest dłużnikiem osobistym. Orzeczenie TK 15 maja 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. SK 31/17) w sprawie skargi konstytucyjnej G. M. dotyczącej prowadzenia (...)

Odpowiedzialność za długi małżonka hazardzisty

Odpowiedzialność za długi małżonka hazardzisty

Dostępność za pomocą sieci Internet do zagranicznych portali e-gamblingowych i aktualna ocena legalności uczestniczenia w nich może skonfrontować wiele rodzin ze starym, ale i z nowym, problemem odpowiedzialności rodziny za długi graczy. Za długi męża nie odpowiadam? W odniesieniu do hazardu w sieci praktycznie abstrakcyjny stał się problem odpowiedzialności za długi względem graczy (...)

Podział majątku a spłata wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

Podział majątku a spłata wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

Kodeks postępowania cywilnego nie wyłącza dochodzenia  między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego - orzekł Sąd Najwyższy. Uchwała Sądu Najwyższego W dniu 27 lutego br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (...)

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Przedawnienie roszczeń Zasadą jest, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Instytucja przedawnienia ma kilka zasadniczych celów. Ma ona zdyscyplinować uprawnionego, by w odpowiednim czasie zaczął dochodzić swoich roszczeń. Z drugiej strony, działa na korzyść zobowiązanego, który z upływem przewidzianego (...)

Mieszkaniowe ustawy Polskiego Ładu coraz bliżej

Mieszkaniowe ustawy Polskiego Ładu coraz bliżej

Projekty przyjęte przez Radę Ministrów Mieszkanie bez wkładu własnego oraz ułatwienia w budowie domów mieszkalnych do 70 m2 to dwa flagowe projekty Polskiego Ładu, które zostały już przyjęte przez Radę Ministrów. Nowe rozwiązania poprawią sytuację mieszkaniową polskich rodzin. Pomoże w tym wsparcie państwa w uzyskaniu i spłacie kredytu mieszkaniowego oraz (...)

Udzielenie pożyczki przez nierezydenta z kraju trzeciego - opinia prawna

Udzielenie pożyczki przez nierezydenta z kraju trzeciego - opinia prawna

Stan faktyczny Mam znajomego za granicą, który prowadzi działalność gospodarczą w różnych krajach w Unii Europejskiej oraz poza nią. Osoba ta chciałaby udzielić mi pożyczki na zakup nieruchomości w Polsce, konkretnie udzielić tej pożyczki firmie, którą prowadzę w celu zakupu budynku. Chciałbym się dowiedzieć o możliwościach udzielenia takiej pożyczki przez jego firmę mojej (...)

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój ojciec. Zmarł ojciec i po nim w spadku dziedziczę ja i mój brat. Złożyliśmy w sądzie wniosek (...)

Dopuszczalność potrącenia z wynagrodzenia - opinia prawna

Dopuszczalność potrącenia z wynagrodzenia - opinia prawna

Stan faktyczny W ubiegłym roku zatrudnialiśmy pracownika na umowę o pracę, który kilka miesięcy od momentu zatrudnienia zmarł. Zgon nastąpił na kilka dni przed końcem miesiąca i wynagrodzenie za ten okres nie zostało wypłacone. Trzy miesiąće później otrzymaliśmy postanowienie z Sądu Rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym przez brata. Pracownik będąc zatrudnionym (...)

Propozycje układowe - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Propozycje układowe - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Kiedy dłużnik decyduje się na skorzystanie z postępowania układowego musi złożyć w tym celu odpowiedni wniosek (podanie) oraz dołączyć do niego – między innymi – propozycje układowe. Dłużnik propozycji układowych nie może formułować w sposób dowolny. Dłużnik ma prawo przedstawić wierzycielom propozycje w granicach wskazanych przez ustawodawcę i powinien (...)

Plan spłaty wierzycieli upadłego konsumenta

Plan spłaty wierzycieli upadłego konsumenta

  Kiedy sąd wyda postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego konsumenta? Zazwyczaj najpierw dłużnik niebędący przedsiębiorcą zostanie zlicytowany (tj. przeprowadzona zostanie likwidacja masy upadłości i zaspokojenie wierzycieli z funduszów masy upadłości), a dopiero potem może otrzymać harmonogram spłat dalszych długów, na które nie wystarczyło (...)

Na co uważać w relacji z firmą oddłużeniową?

Na co uważać w relacji z firmą oddłużeniową?

Zanim skorzystasz z oferty firmy oddłużeniowej, sprawdź, jaką pomoc taki przedsiębiorca oferuje. Dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi warunkami umowy i upewnij się, ile i za co płacisz. Uważaj, aby próbując wydostać się z pętli zadłużenia, nie wpaść w jeszcze gorsze tarapaty finansowe. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał, na co (...)

Nowy model upadłości zadłużonych osób prywatnych?

Nowy model upadłości zadłużonych osób prywatnych?

Przełom w wychodzeniu z niewypłacalności? Wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny i z dnia na dzień pozbawiać go wszystkiego. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało przełomowe rozwiązania, które pozwolą takim osobom bezpiecznie wyjść z zadłużenia i odbudować normalne życie, bez wiecznego strachu (...)

Jak bank z zagranicy ściąga należności z obywatela RP - opinia prawna

Jak bank z zagranicy ściąga należności z obywatela RP - opinia prawna

Stan faktyczny Polski obywatel, będąc na kontrakcie w USA bierze w amerykańskim banku dealera samochodów kredyt 30000 dolarów. Umożliwia w ten sposób nabycie samochodu znajomemu, który nie może dostać takiego kredytu. Samochód zostaje kupiony na 2 osoby: kredytobiorcę i znajomego. Obywatel Polski na umowie kredytowej figuruje jako kredytobiorca (buyer), a znajomy jako poręczyciel (co-buyer). (...)

Obligacje na spłatę długów Krajowego Funduszu Drogowego

Obligacje na spłatę długów Krajowego Funduszu Drogowego

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy on drogach publicznych. Jednym z głównych celów zmian zawartych w projekcie są rozwiązania dopuszczające możliwość restrukturyzacji długu Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) w formie m.in. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów lub pożyczek). Zgodnie (...)

Spłata jednego z kilku wierzycieli nie zawsze stanowi pokrzywdzenie pozostałych

Spłata jednego z kilku wierzycieli nie zawsze stanowi pokrzywdzenie pozostałych

Dłużnik, który zaciągnął kredyty w dwóch bankach, sprzedał nieruchomość, a uzyskane pieniądze przeznaczył na spłatę jednego wierzyciela. Drugi z nich wytoczył przeciwko nabywcy nieruchomości powództwo ze skargi pauliańskiej. Sprawa po rozpoznaniu w dwóch instancjach (w obu powództwo uznano za zasadne) trafiła na skutek skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, (...)

Czy spadkobiercy osoby zobowiązanej do zapłaty podatku mogą kontynuować wytoczoną przez nią sprawę?

Czy spadkobiercy osoby zobowiązanej do zapłaty podatku mogą kontynuować wytoczoną przez nią sprawę?

Jeśli skarżący zmarł przed rozpoznaniem jego skargi w sprawie podatkowej, spadkobiercy nie mogą go zastąpić w sądzie (...)Uznano ją za tzw. osobę trzecią w stosunku do długu podatkowego, jaki miała spółka z o.o. prowadzona przez jej brata. (...)Wskazawszy na art. 97 ordynacji podatkowej, stwierdziły, że nie mogą oni być stroną, gdyż są sukcesorami zobowiązań podatkowych zmarłej (...)

Warunki umowy sprzeczne z zasadami współżycia społecznego są nieważne

Warunki umowy sprzeczne z zasadami współżycia społecznego są nieważne

Umowa narzucająca jednemu z kontrahentów warunki sprzeczne z zasadami współżycia społecznego jest nieważna. Z tego powodu Sąd Najwyższy w wyroku z 13 września 2007 r. za nieważne uznał trzy umowy zawarte przez małżonków K. z Marią Ł. Małżonkowie K. są rolnikami. W związku z potrzebami gospodarstwa rolnego zaciągnęli kredyt w banku spółdzielczym. Warunki pogodowe spowodowały, (...)

Czy spłata długu na rzecz wierzycieli hipotecznych, to pokrzywdzenie pozostałych wierzycieli - opinia prawna

Czy spłata długu na rzecz wierzycieli hipotecznych, to pokrzywdzenie pozostałych wierzycieli - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem dłużnikiem i z tego co wiem zaspokojenie tylko niektórych wierzycieli jest działaniem na niekorzyść pozostałych wierzycieli i jest przestępstwem. Czy zaspokojenie w pierwszej kolejności wierzycieli hipotecznych (mających wpis na hipotekę nieruchomości, której jestem współwłaścicielem), ze środków uzyskanych ze sprzedaży tego udziału (...)

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Co to jest przedawnienie? Przedawnienie oznacza  możliwość uchylenia się dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Przedawnienie polega więc na tym, że przysługujące komuś prawo nie może być egzekwowane w związku z tym, że nie zostało ono zrealizowane w określonym czasie, o ile zobowiązany podniesie zarzut przedawnienia. Istotny sens przedawnienia (...)

Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

  Stan faktyczny   21 grudnia 1960 r. w umowie notarialnej o dział spadku, mój wuj zobowiązał się do spłaty mojego ojca, na każde jego żądanie, w kwocie 50 000 zł. Na zabezpieczenie powyższej sumy ustanowiono hipotekę na nieruchomości będącej własnością wuja. Sprawy nigdy mnie rozstrzygnięto – mój ojciec nigdy nie wezwał brata do zapłaty. Obecnie pozostali (...)

Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

W odróżnieniu od cywilistycznej instytucji przedawnienia, gdzie upływ terminu przedawnienia zobowiązania wiąże się jedynie z odpowiednim zarzutem, w systemie prawa podatkowego skutkiem przedawnienia jest w ogóle brak możliwości dochodzenia zobowiązania - zobowiązanie wygasa lub organ traci prawo do wydania decyzji określającej zobowiązanie.Analizowane zagadnienie obejmuje (...)

Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?

Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?

Na czym polega przedawnienie? Przedawnienie zobowiązania podatkowego polega na tym, że ze względu na upływ określonego czasu od momentu powstania zobowiązania podatkowego, w którym organy podatkowe nie podjęły czynności w celu jego wyegzekwowania lub czynności te okazały się nieskuteczne, zobowiązanie to wygasa. Instytucja ta ma więc służyć ochronie pewności (...)

Przedawnienie zobowiązania podatkowego - opinia prawna

Przedawnienie zobowiązania podatkowego - opinia prawna

Na czym polega przedawnienie? Przedawnienie zobowiązania podatkowego polega na tym, że ze względu na upływ określonego czasu od momentu powstania zobowiązania podatkowego, w którym organy podatkowe nie podjęły czynności w celu jego wyegzekwowania lub czynności te okazały się nieskuteczne, zobowiązanie to wygasa. Instytucja ta ma więc służyć ochronie pewności obrotu (...)

Czy i kiedy nastąpi przedawnienie spornego zobowiązania podatkowego - opinia prawna

Czy i kiedy nastąpi przedawnienie spornego zobowiązania podatkowego - opinia prawna

Stan faktyczny Podatnik zawarł w roku 1999 umowę użyczenia kutra rybackiego. Umowa ta została przez UKS odrzucona - jako zawarta w celu obejścia przepisów prawa i w związku z powyższym podatnikowi naliczono podatek w wysokości ok. 11.000 zł. Postępowanie wszczęto w dniu 4 marca 2002. Decyzja organu I instancji została wydana w dniu 24 czerwca 2002. 30 września 2002 Izba Skarbowa wniosła (...)

Czy mogę powołać się przed komornikiem na przedawnienie w celu powstrzymania egzekucji – opinia prawna

Czy mogę powołać się przed komornikiem na przedawnienie w celu powstrzymania egzekucji – opinia prawna

Stan faktyczny Komornik ściga mnie z racji dwóch tytułów wykonawczych przeciko mnie. Pierwszy dotyczy świadczenia okresowego - zasiłek chorobowy tytuł wykonawczy SR z 2000 r.; drugi bankowego tytułu egzekucyjnego z 07.11.1994 r. Tymczasem przecież w świetle przepisów art. 118 i 119 KC w związku z art.125 KC nastąpiło moim zdaniem przedawnienie roszczeń. Co muszę uczynić, (...)

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

 Stan faktyczny:W 2003 r. zamówiłem u stolarza dębowe meble do kuchni i jadalni. Zapłata miała nastąpić w ciągu 20 dni od dostarczenia wszystkich gotowych mebli, co nastąpiło na przełomie listopada i grudnia 2003 r. Niestety mieliśmy z żoną wtedy pewne problemy finansowe i nie uiściliśmy zapłaty, a stolarz zgodził się zostawić te meble u nas w domu. Później sprawa (...)

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Stan faktyczny Moja żona dokonała czynu zagrożonego karą mandatu. Obecnie zostało wszczęte postępowanie przed sądem grodzkim, w którym jest oskarżona. Powyższe zdarzenie (wysłanie maila, bez zgody właściciela adresu mailowego) miało miejsce dnia 17 stycznia 2004 roku. Czy powyższe wykroczenie ulega przedawnieniu czy też nie? Po jakim czasie ulegnie przedawnieniu? - (...)

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

Z każdym dniem wzrasta liczba spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego urządzeń przesyłowych, zwłaszcza linii elektrycznych, wodociągów oraz sieci gazowych. W tej sytuacji, jak również  uwagi na istniejącą w Polsce, rozbudowaną sieć wyżej wymienionych urządzeń, szczególnego znaczenia nabiera kwestia udzielenia odpowiedzi na pytanie czy właściciel nieruchomości (...)

Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych

Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych

Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych  Karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 5 - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat, 10 - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą (...)

Przerwanie i zawieszenie terminu przedawnienia należności względem ZUS

Przerwanie i zawieszenie terminu przedawnienia należności względem ZUS

Niezależnie od tego czy w danym przypadku należności względem ZUS przedawniają się z upływem 10 lat czy też 5 lat, okres ten może być dodatkowo wydłużony. Może bowiem dojść do sytuacji, w której okres przedawnienia zostanie przerwany, nie rozpocznie biegu lub zostanie zawieszony. Dodatkowo istnieją przypadki, w których przedawnienie należności względem ZUS w ogóle (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie (tj. o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ (...)

Krótsze podstawowe terminy przedawnienia

Krótsze podstawowe terminy przedawnienia

Nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie krótszego, ogólnego terminu przedawnienia roszczeń. Ma to skłonić wierzycieli do szybszego inicjowania postępowań, przyczyniając się do stabilności i pewności obrotu prawnego. Nowelizacja skraca z 10 do 6 lat podstawowe terminy przedawnienia roszczeń. Nie zmienia (...)

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

Ustawą zmieniającą ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeks karny skarbowy i Prawo celne (Dz.U.2013.1149) , która weszła w życie 15.10.2013 r. został zmieniony przepis art. 70 par. 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zmiana ta została spowodowana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.07.2012 r. o sygn. P 30/11, który uznał za niekonstytucyjny przepis w ówcześnie obowiązującej (...)

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

Roszczenie z umowy ubezpieczenia – zarówno w stosunku do zakładu o wypłatę umówionego świadczenia – jak i w stosunku do ubezpieczonego – o zapłatę składki, jako roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Do upływu terminu przedawnienia roszczenia mogą być skutecznie dochodzone. Po jego upływie, jest to dość problematyczne. Co oznacza przedawnienie roszczeń? Przedawnienie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Spłata kredytu przez spadkobierców

Spłata kredytu przez spadkobierców

Trzy lata temu zmarł mój ojciec. Po roku od śmierci odbyło się postępowanie spadkowe, w wyniku którego razem z bratem nabyliśmy prawa do spadku po połowie. Miesiąc temu zgłosiła się do mnie (...)

Częściowa spłata a wstrzymanie egzekucji

Częściowa spłata a wstrzymanie egzekucji

Wynajmowałem lokal handlowy, niestety nie zapłaciłem czynszu za miesiące styczeń - czerwiec 2001 rok. Właścicielka pozwalała na opóźnienia i mówiła, że "spokojnie" jeszcze poczeka. Nagle pewnego (...)

Przejęcie długu i zbycie udziału w spadku

Przejęcie długu i zbycie udziału w spadku

Mąż mojej siostry od lat jest bardzo poważnie zadłużony u jednego z naszych bliskich kuzynów. Obecnie toczy się postępowanie spadkowe po naszych krewnych, a postępowanie dotyczące naszych rodziców (...)

Spłata udziału spadkowego

Spłata udziału spadkowego

Jestem jednym z trzech spadkobierców po zmarłej mamie. Sąd zarządził podział spadku w trzech równych częściach. Jest to mieszkanie własnościowe. Spółdzielnia mieszkaniowa przysłała mi pismo (...)

Umorzenie udziałów w związku ze smiercią wspólnika

Umorzenie udziałów w związku ze smiercią wspólnika

Czy w związku z śmiercią wspólnika Zarząd może zastosować umorzenie automatyczne udziałów z czystego zysku i czy do tego umorzenia wystarczy uchwała Zarządu? Umowa spółki wyklucza wstąpienie (...)

Podatek spadkowy a mieszkanie lokatorskie

Podatek spadkowy a mieszkanie lokatorskie

Znajoma posiada lokatorskie prawo do mieszkania spółdzielczego na podstawie przydziału z 1984 r. Syn chce przejąć mieszkanie. Oczywiście rodzic się zgadza. Spółdzielnia żąda jednak okazania (...)

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika

Ciąży na mnie nakaz komorniczy, mąż zaciągnął leasing, a ja podpisałam mu weksel. Obawiam się, że komornik zajmie mi konto osobiste. Bank zaproponował mi kredyt. Kwota kredytu ma wpłynąć (...)

Brak stwierdzenia nabycia spadku

Brak stwierdzenia nabycia spadku

Czy w momencie nieustalenia prawa do spadku, współspadkobierca może zawłaszczyć rzeczy wartościowe, które znajdują się w domu, który jest przedmiotem spadku? Czy w przypadku braku zgody na sprzedaż (...)

Egzekucja w stosunku do poręczyciela

Egzekucja w stosunku do poręczyciela

Poręczyłam pożyczkę koleżance. Ta jednak zalegała ze spłatą i sąd wydał na mnie nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Wiem, że koleżanka po dowiedzeniu się, że toczy się postępowanie (...)

Spłata długu rodziców przez dzieci

Spłata długu rodziców przez dzieci

Mój krewny doprowadził do powstania kilku bardzo z poważnych długów, których nie jest w stanie spłacić, ani obecnie, ani w najdalszej nawet przyszłości. Jeden z wierzycieli, należący do najbliższej (...)

Porozumienie z dłużnikiem w trakcie egzekucji

Porozumienie z dłużnikiem w trakcie egzekucji

Wierzyciel złożył do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty w stosunku do dłużnika, bo ten nie uregulował kilku faktur. Nakaz taki został wydany, opatrzony klauzulą natychmiastowej wykonalności, (...)

Roszczenia męża wobec byłej żony

Roszczenia męża wobec byłej żony

Czy można wytoczyć powództwo cywilne przeciwko byłej żonie o zwrot poniesionych na nią kosztów utrzymania i płacenia wspólnych małżeńskich długów już po rozwodzie, podczas gdy eks małżonka (...)

Brak oznaczenia terminu spłaty w postanowieniu

Brak oznaczenia terminu spłaty w postanowieniu

W sprawie o dział spadku otrzymałam mieszkanie własnościowe z jednoczesną spłatą dwóch spadkobierców. Postanowienie jest prawomocne od dnia 24 marca br. Na sprawie wnioskowałam o ustalenie terminu (...)

Nakaz zapłaty a wcześniejsza spłata części długu

Nakaz zapłaty a wcześniejsza spłata części długu

Otrzymałam nakaz zapłaty od wierzyciela, w międzyczasie spłaciłam część długu. I nie mogę spłacić reszty w terminie wskazanym w nakazie. Czy wierzyciel może z prawomocnym nakazem iść do (...)

Hipoteka na nieruchomości z masy spadkowej

Hipoteka na nieruchomości z masy spadkowej

Jestem w posiadaniu notarialnego zobowiązania do spłaty długu w określonych terminach, ale brat (dłużnik) uchyla się od jego wykonania. Jednocześnie, ja (wierzyciel) i mój brat (dłużnik) jesteśmy (...)

Nakaz zapłaty po śmierci dłużnika

Nakaz zapłaty po śmierci dłużnika

Zmarł mój dłużnik. Posiadam wystawiony przez niego weksel in blanco poręczony przez jego żonę (która żyje). Zmarły pozostawił testament, w którym wskazał spadkobierców, jednak spadkobiercy (...)

Zaliczenie spłat

Zaliczenie spłat

Podpisana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego. Lokator zobowiązany jest na podstawie umowy najmu do uiszczania czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela (co razem daje kwotę x). Wpłaty dokonywane (...)

Przedawnienie roszczenia poręczyciela

Przedawnienie roszczenia poręczyciela

Znajoma kilka lat temu poręczyła kredyt w banku swojej koleżance, która go nie spłacała. W efekcie znajoma musiała sama spłacić cały kredyt. Koleżanka nie poczuwała się do do spłaty i do (...)

Spłata długu przez poręczyciela

Spłata długu przez poręczyciela

Mój problem polega na tym, iż w 1999 roku poręczyłem kredyt mojemu wujkowi na kwotę 27 tys. zł. Kredyt nie został spłacony. Do roku 2004 bank nie informował mnie, że kredyt jest nie spłacany (...)

Zmiana osoby dłużnika - przejęcie długu

Zmiana osoby dłużnika - przejęcie długu

Moja siostra, z mężem w VIII 2000 r. wzięli z pewnego banku kredyt "małżeński" (spłata na 4 lata) w wys. 7 tys.zł. Następnie tenże kredyt, w całości, wraz z książeczką spłat itd. przekazali (...)

Spłata długu w toku egzekucji

Spłata długu w toku egzekucji

Ile godzin przez licytacja lub przy rozpoczęciu licytacji można wpłacić do komornika zadłużenie, żeby licytacja się nie odbyła? Czy komornik powinien mieć przygotowane wyliczenie zadłużenia (...)

Pożyczka zaciągnięta przez spadkodawcę

Pożyczka zaciągnięta przez spadkodawcę

Moja Teściowa otrzymała w zeszłym tygodniu ostateczne wezwanie do zapłaty z placówki SKOK. Dowiedziała się, że jej matka (nieżyjąca od ponad roku) wzięła pożyczkę i w ciągu 7 dni należy (...)

Powiadomienie komornika o spłacie długu

Powiadomienie komornika o spłacie długu

Żona otrzymała od komornika informację o wszczęciu postępowania komorniczego. Chodzi o stosunkowo niewielką kwotę (mandat na rzecz przewoźnika za przejazd bez biletu) plus odsetki i koszty komornicze. (...)

Cesja wierzytelności jako spłata długu

Cesja wierzytelności jako spłata długu

Klient jest nam dłużny za materiały budowlane. Sprawa została skierowana na drogę sądową. Na razie nie mamy nakazu zapłaty z sądu. Pozwany zaproponował spłatę zaległości poprze cesję, tj. (...)

Wzajemne roszczenia pomiędzy żyrantami

Wzajemne roszczenia pomiędzy żyrantami

Kobieta zaciągnęła kredyt. Poręczony on został solidarnie przez 4 żyrantów. Niestety nie udało jej się go spłacić. 3/4 spłacił jeden z żyrantów, a resztę pozostali. Czy osoba która spłaciła (...)

Spłata udziału byłego małżonka w majątku wspólnym

Spłata udziału byłego małżonka w majątku wspólnym

Sprawa dotyczy podziału majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzi mieszkanie. Nawet gdyby czas spłaty wynosił 10 lat, to wysokość miesięcznych rat i koszty eksploatacyjne mieszkania (...)

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Po śmierci rodziców w lokatorskim mieszkaniu spółdzielczym została siostra, która obecnie dysponuje lokatorskim prawem do lokalu. Urząd podatkowy obciążył nas podatkiem od wkładu budowlanego (...)

Spłata zadłużenia a egzekucja komornicza

Spłata zadłużenia a egzekucja komornicza

Wierzyciel uzyskał nakaz zapłaty z weksla i wszczął postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. Dłużnik nie wiedząc o tym fakcie dokonał spłaty długu na rachunek wierzyciela (już po wydaniu (...)

Spłata długu przez przelew wierzytelności

Spłata długu przez przelew wierzytelności

Poprzez cesję wierzytelności od wierzyciela pierwotnego dochodzę należności od dłużnika. Dłużnik deklaruje, że sam ma dłużnika, który mu nie płaci i dlatego on sam nie jest teraz w stanie (...)

Spłata długów syna

Spłata długów syna

Syn ma prawie 21 lat. Aktualnie wg moich wiadomości przebywa w zakładzie karnym.Przed wyrokiem pracował i kupił abonament na telefon komórkowy, którego to abonamentu nie opłacał po aresztowaniu. (...)

FORUM PRAWNE

Spłata długu babci?!

Spłata długu babci?! Witam, jak można przymusić babcię do spłacania zaciągniętych przez nią kredytów, skoro ta nie spłaca ich, uważając, że niedługo umrze i nikt nie będzie musiał ich (...)

PRESCO!POMOCY!!!

PRESCO!POMOCY!!! Kilka dni temu dostałam pismo od firmy Presco że przejęła dwa lata temu długo od firmy kontrolerskiej za przejazd bez ważnego biletu. Co ciekawe wczoraj dostałam znowu takie samo (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

POMOCY nęka mnie firma raport. Błagam Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

POMOCY nęka mnie firma raport. Błagam Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Potrzebuje pomocy. Miałem dwa telefony w Plusie na abonament. Rozwiązałem z nimi umowę 2005r.w styczniu za to że zminili cennik (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

długi rodziców

długi rodziców Czy pełnoletnie dzieci mające własne rodziny odpowiadają w jakiś sposób za długi rodzicow? Czy gdy z rodziców komornik ściągnął już wszystko co się da to czy może jeszcze (...)

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

Brak wynagrodzenia przez rok

Brak wynagrodzenia przez rok Witam zainteresowanych Użytkowników, do których zwracam się o pomoci rady jak postąpić w poniższej sprawie. Proszę nie oceniać mojej naiwności oraz apeluję o rzeczową (...)

?Martwa dusza? ? nieżyjący właściciel lokalu

?Martwa dusza? ? nieżyjący właściciel lokalu Witam ! Nakreślę pokrótce nasz problem , należę do wspólnoty w której jest pięciu właścicieli czyli klatka w bloku , jakieś dwa lata temu zmarł (...)

koszty komornicze a spłata długu do wierzyciela

koszty komornicze a spłata długu do wierzyciela Mam pytanie : w tej chwili komornik z racji postępowania egzekucyjnego zajmuje mi część wynagrodzenia z umowy o pracę. Czasami udaje mi sie coś dopłacić (...)

spadek

spadek mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym mama nie pracowała i całośc nalezy sie (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

odrzucenie spadku w trakcie poczęcia dziecka i mieszkania za granicą RP

odrzucenie spadku w trakcie poczęcia dziecka i mieszkania za granicą RP jestem w nietypowej sytuacji: wraz z siostrą i bratem ciotecznym odziedziczyliśmy spadek po wujku (reszta jego rodzeństwa nie (...)

Spłata kredytu, a jego wejście w masę spadkową.

Spłata kredytu, a jego wejście w masę spadkową. Witam serdecznie, chodzi o spadek po tacie, o który spór toczę z jego dziećmi z poprzedniego małżeństwa. W 2011 roku wzięliśmy razem kredyt (...)

DO MIKAWI-PYTANIE!!!!

DO MIKAWI-PYTANIE!!!! Jeśli mógłbyś odpowiedzieć to mam jeszcze jedno pytanie odnośnie rozdzielczości majątkowej po rozwodzie( z datą wsteczną). Otóż przeglądałm w internecie odpowiedzi na (...)

spadek po mamie

spadek po mamie Sprawa dotyczy spadku po mamie. Przedstawię sytuację Mama rok temu umarła na skutek wypadku samochodowego i zostawiła po sobie działkę. Działka była po pół własnością jej i (...)

zbycie praw spadkowych

zbycie praw spadkowych W testamencie z roku 1949 Babcia mojego Męża dokonała zapisu na swojego wnuka a mojego męża część nieruchomości z warunkiem że w dwa lata po śmierci Babci spłaci swoje (...)

Problem FIRMA kruk

Problem FIRMA kruk Mam problem z firma kruk ktora mnie neka pismami. Moj dług dot, wobec TP sA w 2003 r. w trakcie spłaty zadłuzenia TP SA sprzedała mnie do firmy innej windykacyjnej ktorej spłaciłam (...)

Zawieszenie komornika a przedawnienie długu.

Zawieszenie komornika a przedawnienie długu. Witam, czy okres od zawieszenia przez wierzyciela windykacji komorniczej liczy się do przedawnienia długu? Opis sytuacji: wierzyciel jakieś 8 lat temu (...)

Porady prawne