Spółka z.o.o. w Anglii

Pytanie:

Ma się odbyć licytacja komornicza nieruchomości (domu) mojego ojca. Obecnie pracuje za granica. Nie posiadam na te chwile żadnej działalności gospodarczej czy spółki. Chce przystąpić do licytacji. Kwota wpłacona komornikowi nie zaspokoi zadłużenia. Nie chodzi mi również o ocalenie domu lecz o nabycie jego własności. Termin licytacji nie został jeszcze wyznaczony. Zakup domu nie ma być jedynym celem przyszłej spółki - będzie ona prowadziła działalność gospodarcza w kilku branżach, miedzy innymi zakup, sprzedaż, wynajem nieruchomości. Myślę o założeniu jednoosobowej spółki z.o.o w Anglii, czyli tzw. spółka ltd. Czy w tej sytuacji zawiązanie spółki ltd. w Anglii, w której również ja będę pełniła wymagane prawem funkcje pozwoli mi bezpiecznie przystąpić do licytacji czy tez w/w spółka musi mieć otwarty oddział w Polsce lub jakiekolwiek zezwolenia, zaświadczenia itp. na zakup nieruchomości w Polsce. Chciałabym mieć pewność ze ten scenariusz jest dobry i bezpieczny?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Spółka z.o.o. w Anglii

24.3.2010

Przedsiębiorca zagraniczny może podejmować i wykonywać w Polsce działalność gospodarczą w formie oddziałów i przedstawicielstw na podstawie wymaganych koncesji lub zezwoleń uzyskanych w państwie stanowiącym ich siedzibę.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego jest formą organizacyjno-prawną, w ramach której przedsiębiorca zagraniczny może wykonywać swą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W orzeczeniu z 18 marca 1981 r. w sprawie 139/80 Blankaert i Willems PVBA przeciwko Luise Trost (Zb. Orz. 1981, s. 819) Europejski Trybunał Sprawiedliwości określił, że „pojęcie oddziału, agencji lub każdego innego zakładu jest równoznaczne z istnieniem centrum operacyjnego, które manifestuje się w sposób trwały na zewnątrz jako przedłużenie przedsiębiorstwa macierzystego, ma dyrekcję i jest materialnie wyposażone tak, aby istniała możliwość negocjowania spraw z osobami trzecimi w taki sposób, aby ci ostatni, wiedząc, że zostanie nawiązany ewentualny stosunek prawny z przedsiębiorstwem macierzystym z siedzibą za granicą, byli zwolnieni z konieczności bezpośredniego zwrócenia się do niego i mogli prowadzić interesy z centrum operacyjnym, które stanowi jego przedłużenie".

Wobec tego dla wykonywania działalności gospodarczej, w tym zakupu na ten cel nieruchomości w drodze licytacji, konieczne jest utworzenie oddziału osoby prawnej.

Oddziały przedsiębiorców zagranicznych mogą być prowadzone tylko w zakresie przedmiotu działalności wykonywanego przez przedsiębiorcę zagranicznego. Do prowadzenia oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, musi zostać ustanowiona przez przedsiębiorcę osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Oprócz danych koniecznych do uzyskania wpisu do KRS, przedsiębiorca zagraniczny aby zarejestrować swój oddział w Polsce musi przedstawić dodatkowo:

  1. imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,

  2. poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,

  3. jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu - złożyć ich odpisy do akt rejestrowych oddziału wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski; w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie tych dokumentów może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazać ten oddział, w którego aktach złożono wskazane dokumenty, wraz z oznaczeniem sądu, w którym znajdują się akta, i numeru oddziału w rejestrze,

  4. jeżeli istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski; w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie tych dokumentów może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazać ten oddział, w którego aktach złożono wskazane dokumenty, wraz z oznaczeniem sądu, w którym znajdują się akta, i numeru oddziału w rejestrze.

Oddział jest ponadto zobowiązany do:

  1. zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkich zmian stanu faktycznego i prawnego, w przypadku otwarcia procesu likwidacyjnego lub utraty prawa wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego prowadzącego oddział w Polsce w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności,

  2. używania do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce",

  3. prowadzenia odrębnej rachunkowości w języku polskim zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Do licytacji może przystąpić oczywiście także przedsiębiorca zagraniczny. Nabycie rzeczy w wyniku egzekucji jest nabyciem pierwotnym - nabyta w ten sposób nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich. Jest to najbezpieczniejszy sposób uzyskania własności.

Aby spółka założona przez Pania w Anglii i reprezentowana przez oddział w Polsce mogła nabyć nieruchomość, niezbędne może okazać się uzyskanie zezwolenia na podstawie ustawy o z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Cudzoziemcem w rozumieniu tej ustawy jest również osoba prawna mająca siedzibę za granicą.

Potrzebujesz porady prawnej?